Natur + Grün  

 

NATURA 2000

Kontakt


Oberste Naturschutzbehörde des Landes Berlin


Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Abteilung III - Naturschutz und Stadtgrün

Referat III B - Naturschutz, Landschaftsplanung, Forstwesen
Am Köllnischen Park 3
10179 Berlin

Martina Wagner
Tel.: 030 9025-1163
Fax: 030 9025-1057
E-Mail: naturschutz@senuvk.berlin.de