Content

06.07 Urban Structure

Map Imprint

Conception:
Gruppe III A 3 (Ökologische Planungsgrundlagen)

Data Processing and Map Production:
III A 3 unter Verwendung des UIS Berlin,
AGU (Arbeitsgemeinschaft Umweltplanung),
planland (Planungsgruppe Landschaftsentwicklung)

Completed:
November 1994