Content

01.02 Impervious Soil Coverage

Map Imprint

Conception:
Gruppe III A 3 (Ökologische Planungsgrundlagen)

Data Processing and Map Production:
AGU (Arbeitsgemeinschaft Umweltplanung), planland (Planungsgruppe Landschaftsentwicklung), III A 3 unter Verwendung des Umweltinformationssystems (UIS) Berlin

Data from:
June 1993