Content

01.01 Soil Associations

Map Imprint

Conception:
Gruppe III A 3 (Ökologische Planungsgrundlagen)

Data Processing and Map Production:
Dr. W. Aey, U. Claußen, Dr. R. Grenzius, G. Metzlaff unter Verwendung des UIS Berlin

Data from:
West-Berlin February 1995, East-Berlin March 1994