Content

06.06 Population Density

Map Imprint

Conception:
Gruppe III A 3 (Ökologische Planungsgrundlagen)

Data Processing and Map Production:
III A 3 unter Verwendung des Umweltinformations-Systems (UIS) Berlin,
Uta Hanschke

Completed:
December 1995