Inhaltsspalte

ትምህርቲ ቋንቋ ጀርመን ን ስደተኛታት

ባዕልኻ ምምሃር

ብ ኢንተርነት ጌርካ ቋንቋ ምምሃር

Link zu: ብ ኢንተርነት ጌርካ ቋንቋ ምምሃር
Bild: Deutscher Volkshochschulverband e.V.

ኢንተርነትን ኢመይልን እንተለኩም ኣብዚ ናይ ነጻ መምሃሪ ኢንተርነት ናይ ጀርመን ፎልክስ ሆኽ ሹለ ኣቲኩም ቶሎ ክትመሃሩ ጀምሩ። Weitere Informationen

ብ ኣፕ ጌርካ ቋንቋ ምምሃር

Einstieg Deutsch - App Logo
Bild: Deutscher Volkshochschulverband e.V.

ስማርት ሞባይልን ኢንተርነትን እንተለኩም በዛ ናይ ነጻ መሃሪት ብ ፍልክስ ሆኽ ሹለ ዝተዳለወት ”Einstieg Deutsch” ትብል ኣፕ ጌርኩም ተመሃሩ።

ኣብ ከባቢኹም ዘሎ መመዝገቢ ቦታ፡

Link zu: ኣብ ከባቢኹም ዘሎ መመዝገቢ ቦታ፡
Bild: Google Maps