Mutmaßlicher Mörder mit internationalem Haftbefehl gesucht – Belohnung ausgelobt

Polizeimeldung vom 07.01.2019
berlinweit

Nr. 0049

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Berlin suchen Ermittler des Landeskriminalamts Berlin nach dem mittlerweile 67-jährigen VLADIMIR SVINTKOVSKI.

Er steht im dringenden Tatverdacht am 6. Mai 1999 in Berlin-Zehlendorf den Medikamentenhändler Piotr Blumenstock durch Kopfschuss getötet zu haben.

Der Gesuchte ist polnischer Staatsbürger mit russischen Wurzeln. Er ist ein Verwandlungskünstler, trägt regelmäßig verschiedene Perücken und verändert sein Barthaar. Möglicherweise hat er sein Gesicht mit Hilfe plastischer Chirurgie verändert und sieht deutlich jünger aus. In der Vergangenheit nutzte der Tatverdächtige eine Vielzahl von Aliaspersonalien, so dass auch davon ausgegangen werden muss, dass er unter hier nicht bekannten Personalien lebt.

Die gezeigten Bilder stammen aus den 1990er Jahren. Seine markanten roten Haare und der Bart werden vermutlich mittlerweile erblasst oder ergraut sein. Vladimir Svintkovski ist ungefähr 176 cm groß und spricht mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Polnisch und Russisch.

Die Ermittler fragen:

  • Wer kennt Vladimir Svintkovski und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?
  • Wer kann Angaben zu Kontaktpersonen des Svintkovski machen?
  • Wer kennt Orte, an denen der Gesuchte verkehrt oder verkehrt hatte?

Für Hinweise zur Gewinnung von Beweismitteln, die zur Aufklärung der Straftat führen, hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung von bis zu 10.000,- Euro (Zehntausend Euro) ausgelobt.

Die Belohnung ist ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, nicht für solche, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Personen, die an der Tat beteiligt waren, sind von einer Zuteilung der Belohnung ausgeschlossen. Die Verteilung der Belohnung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-973209, per Fax unter der Nummer (030) 4664-973299, per E-Mail oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Po polsku

domniemany morderca poszukiwany międzynarodowym nakazem aresztowania – wyznaczona nagroda

Wspólnie z Prokuraturą Berlin funkcjonariusze Krajowego Urzędu Kryminalnego w Berlinie poszukują 67-letniego obecnie VLADIMIRA SVINTKOVSKIEGO. Jest on w uzasadniony sposób podejrzany o to, że 6 maja 1999 r. w Berlinie-Zehlendorf zabił strzałem w głowę zajmującego się handlem medykamentami Piotra Blumenstocka.

Poszukiwany jest obywatelem polskim o rosyjskich korzeniach. Jest mistrzem przeistaczania się, regularnie nosi różne peruki, zmienia wygląd swego zarostu. Być może zmienił twarz z pomocą chirurgii plastycznej i wygląda wyraźnie młodziej. W przeszłości podejrzany używał wielu tożsamości alias, zatem należy zakładać, że żyje pod nieznanym nam nazwiskiem.
Zdjęcia tu pokazane pochodzą z lat 1990-tych. Jego charaktarystyczne rude włosy i broda w międzyczasie przypuszczalnie zblakły lub osiwiały. Vladimir Svintkovski ma mniej więcej 176 cm wzrostu i mówi wieloma językami, w tym po niemiecku, po polsku i po rosyjsku.

Prowadzący dochodzenie pytają:

  • Kto zna Vladimira Svintkovskiego i może podać informacje co do jego miejsca pobytu?
  • Kto może udzielić informacji o osobach pozostających w kontakcie ze Svintkovskim?
  • Kto zna miejsca, w których poszukiwany się pojawia lub pojawiał?

Za wskazówki do zdobycia środków dowodowych, które prowadzą do wyjaśnienia przestępstwa, Prokuratura Berlin wyznaczyła nagrodę w wysokości do 10.000,- Euro (dziesięć tysięcy Euro).

Nagroda przeznaczona jest wyłącznie dla osób, których obowiązkiem zawodowym nie jest ściganie przestępstw. Osoby, które brały udział w tym przestępstwie nie mogą otrzymać nagrody. Przydzielenie nagrody następuje z wyłączeniem roszczeń na drodze prawnej.

Informacje przekazywać można do Krajowego Urzędu Kryminalnego (Landeskriminalamt) Berlin pod numerem telefonu (030) 4664-973209, faksem (030) 4664-973299, lub pocztą elektroniczną albo w każdym komisariacie policji.

По русски

Подозреваемый в убийстве находится в международном розыске – объявлено вознаграждение

Совместно с Прокуратурой города Берлина следователи Управления уголовной полиции федеральной земли Берлин разыскивают на данный момент
67-летнего VLADIMIR SVINTKOVSKI (ВЛАДИМИР СВИНТКОВСКИ). Он серьезно подозревается в том, что 6 мая 1999 года в Берлине-Целендорф он посредством выстрела в голову убил торговца медикаментами
Piotr Blumenstock (Петр Блуменшток).

Разыскиваемый является гражданином Польши с русскими корнями. Он мастер перевоплощения, регулярно носит различные парики и изменяет волосы своей бороды и усов. Возможно, что он изменил свое лицо при помощи пластической хирургии и выглядит значительно моложе своих лет. В прошлом подозреваемый использовал большое количество личных данных-псевдонимов, так что следует исходить также из того, что он живет под неизвестными здесь личными данными.
Представленные фотографии происходят из 1990ых годов. Характерные для него рыжие волосы и борода за прошедшее время по всей вероятности стали более светлыми или седыми. Vladimir Svintkovski (Владимир Свинтковски) ростом около 176 см и говорит на нескольких языках, в том числе на немецком, польском и русском.

Следователи задают следующие вопросы:

  • Кто знает Vladimir Svintkovski (Владимира Свинтковски) и может дать сведения о его месте пребывания?
  • Кто может дать сведения о контактных лицах Svintkovski (Свинтковски)?
  • Кто знает места, где бывает или бывал разыскиваемый?

За информацию для получения доказательств, которые приведут к раскрытию этого преступления, Прокуратура города Берлин объявила вознаграждение в размере до 10.000,- евро (десять тысяч евро).

Это вознаграждение предназначено исключительно для лиц из кругов населения, не для тех, к профессиональным обязанностям которых относится преследование преступных деяний. Лица, которые были соучастниками данного преступления, исключаются из распределения вознаграждения. Распределение вознаграждения осуществляется без права обращения в суд.

Информация принимается Управлением уголовной полиции федеральной земли Берлин по телефону (030) 4664-973209, по факсу под номером (030) 4664-973299, по электронной почте или также в любом другом полицейском участке.