سکونت و زندگی

Rubrik Wohnen und Leben in farsi

اداره امور شهروندان

Bürgeramt Helle Mitte

شما چه چیزهایی را می توانید از ما تقاضا نمایید؟

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

 • ثبت آدرس یک آپارتمان، ثبت آدرس جدید بعد از نقل مکان درون شهر، ابطال آدرس آپارتمان:
  کارت شناسایی/گذرنامه/ مجوز اقامت،
  تاییدنامۀ صاحبخانه، پرسشنامۀ ثبت محل سکونت
 • صدور گواهی ثبت محل سکونت:
  کارت شناسایی/گذرنامه/ مجوز اقامت،
  هزینۀ اداری 10 یورو
 • انتقال مجوز اقامت به یک گذرنامۀ جدید
  تحویل تقاضانامه ها :

  کمک هزینۀ مسکن، گواهی های سکونت برای آپارتمانهای شامل حمایت دولتی ، حمایت مالی والدین، معلومات و مشارکت
 • صدور برلین پاس: نسخۀ اصلی کارت شناسایی/گذرنامه/ مجوز اقامت، اطلاعیه کتبی در مورد خدمات دولتی (SGBII, SGB XII, خدمات طبق قانون مزایا برای پناهندگان ، یک عکس

ساعتهای کاری:

دوشنبه ساعت 8:00 – 15:00
سه شنبه ساعت 10:00 – 18:00
چهارشنبه ساعت 8:00 – 13:00
پنجشنبه ساعت 10:00- 18:00
جمعه ساعت 8:00 – 13:00

صرفه جویی وقت توسط تعیین وقت ملاقات از قبل، از طریق شمارۀ 115 (تلفن امور شهروندی) یا از طریق اینترنت میسر می شود.

به کجا باید بروید؟

 • Bürgeramt Helle Mitte
  Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 115, Fax: (030) 90293-2545
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18
 • Bürgeramt Marzahner Promenade
  Marzahner Promenade 11, 12679 Berlin
  Tel.: (030) 115, Fax: (030) 90293-2555
  E-Mail
  Tram: M6, M16, S-Bahn: S7, Bus: 192, 191
 • Bürgeramt Biesdorf-Center
  Elsterwerdaer Platz 3, 12683 Berlin
  Tel.: (030) 115, Fax: (030) 90293-5515
  E-Mail
  U-Bahn: U5, Bus: X69,108, 190, 269,398, 154

ورود به ادارۀ امور شهروندان با صندلی چرخی برای معلولان امکان پذیر است.

ادارۀ امور شهروندان پناهجو در برلین ،ناحیۀ مرکزی برلین

مسئولیت اداری پناهندگانی که تقاضای پناهندگی شان در حال رسیدگی می باشد و تا حد اکثر دوسال در آلمان زندگی می کنند.

شما چه چیزهایی را می توانید از ما تقاضا نمایید؟

 • ثبت محل سکونت، ثبت مجدد آدرس در صورت تغییر مکان مجدد، اطلاع به مقامات اداری در صورت تغییر محل سکونت
 • صدور گواهی جهت ثبت محل سکونت
 • انتقال مجوزهای اقامت به گذرنامۀ جدید
 • تحویل تقاضا نامه از اداره به فردی یا تقدیم تقاضا نامه به یک اداره: کمک هزینۀ مسکن، گواهی های سکونت برای آپارتمانهای شامل حمایت دولتی ، حمایت مالی والدین، معلومات و مشارکت
 • صدور و تمدید برلین پاس

به کجا باید بروید؟

 • ادارۀ امور شهروندان پناهجو در برلین ،ناحیۀ مرکزی برلین
  Rathaus Tiergarten
  Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin
  Tel.: (030) 115, Fax: (030) 90293 -3320
  E-Mail
  S-Bahn Bellevue
  U-Bahn: U9 Turmstr., Bus: 101, 123, 245, M27

ساعتهای کاری:

15:00 – 08:00 دوشنبه ساعت
15:00 – 08:00 سه شنبه ساعت
14:00 – 07:00 چهارشنبه ساعت
18:00 – 11:00 پنجشنبه ساعت
14:00 – 07:00 جمعه ساعت

ویژگی ها

• در صورت پایان روند پناهندگی مسئولیت به عهدۀ ادارات امور شهروندان در ناحیه های شهر قرار می گیرد
• ورود آسان برای معلولان
• پرداخت فقط با کارت بانکی

گواهی سکونت برای آپارتمان های شامل حمایت دولتی

مسئولیت رسیدگی به تقاضا نامه به عهدۀ آن ادارۀ مسکن می باشد، که آدرس شما در ناحیۀ آن اداره از لحاظ حقوقی رسماً ثبت شده باشد.

به کجا باید بروید؟

یا ارسال توسط پست

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abt. Bürgerdienste und Wohnen
Amt für Bürgerdienste /Fachbereich Wohnen
12591 Berlin

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

 • تقاضانامه برای دریافت گواهی سکونت برای آپارتمانهای شامل حمایت دولتی ( (WBS
 • مدارک شناسایی از افرادی که اسمشان در تقاضانامه عنوان شده است. کارت های شناسایی، گذرنامه ها و همچنین مجوز اقامت
 • تاییدیۀ ثبت محل سکونت
 • اظهارنامۀ مالیاتی برای هر کدام از افرادی که در تقاضانامه عنوان شده اند، در صورت لزوم ارائه اسناد جهت اثبات در آمد (برای مثال گواهی درآمد از کارفرما)
 • در صورت لزوم ارائۀ کل اطلاعیه های کتبی مزایای خدمات دولتی (مرکز کاریابی/ ادارۀ امور اجتماعی)
 • در صورت لزوم ارائۀ اسناد جهت اثبات درآمد های دیگر

اسناد دیگر نیز احیاناً ضروری می باشند و در صورت لزوم بعد از دریافت تقاضانامه ادارۀ مسئولِ مسکن در خواست ارائۀ آنها را نیز خواهد نمود.

حق تقدیم تقاضانامه را منجمله اتباع کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین اشخاص خارجی دارند، که دارای اجازۀ اقامت برای حد اقل یک سال می باشند (در زمان تقدیم تقاضانامه اجازۀ اقامت بایستی حد اقل 11 ماه اعتبار داشته باشد.)

کمک هزینۀ مسکن (یارانه برای کرایه و تعهدات دیگر)

مسئولیت رسیدگی به تقاضا نامه به عهدۀ آن ادارۀ مسکن می باشد، که آدرس شما در ناحیۀ آن اداره از لحاظ حقوقی رسماً ثبت شده باشد.

به کجا باید بروید؟

یا ارسال توسط پست

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Abt. Bürgerdienste und Wohnen
Amt für Bürgerdienste /Fachbereich Wohnen
12591 Berlin

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

 • مدارک شناسایی از افرادی که اسمشان در تقاضانامه عنوان شده است. کارت های شناسایی، گذرنامه های خارجی با مجوز اقامت
 • تقاضانامه جهت تصویب کمک هزینۀ مسکن
 • ارائه اسناد جهت حق دریافت کمک هزینۀ مسکن،
  قرارداد کرایه و استفاده
 • ارائه اسناد جهت اثبات درآمدهای دیگر

ارائه اسناد دیگر نیز احیاناً ضروری می باشد و در صورت لزوم بعد از دریافت تقاضانامه ادارۀ مسئولِ مسکن در خواست ارائۀ آنها را نیز خواهد نمود.

حق دریافت کمک هزینۀ مسکن منجمله در مواقعی ممکن می باشد که متقاضی آپارتمانی برای زندگی کرایه نموده و خود او در آنجا زندگی می کند و همچنین حق اقامت طبق قانون اتباع اتحادیه اروپا را دارد، یعنی یک مجوز اقامت دارد یا اینکه متقاضی اقامتِ تعلیقی می باشد.

یارانه برای اشخاصی که فاقد یک آپارتمان می باشند

شما چه چیزهایی را می توانید از ما تقاضا نمایید؟

1) تعیین جا در یک پناه گاه (2حمایت های مالی طبق ماده 67 و ادامۀ آن. قانون SGB XII (3رسیدگی به پذیرفتن مسئولیت قرض کرایه طبق ماده 22و8 قانون SGB II و تقاضای پذیرفتن مسئولیت قرض کرایه و انرژی طبق ماده 36 SGB XII
4) مشاوره جهت جستجوی آپارتمان، و اجتناب از بی خانمانی
5) مشاوره روانی اجتماعی طبق ماده 16a SGB II:
مشاوره در خصوص قرض و اعتیاد

به کجا باید بروید؟

 • اداره امور اجتماعی
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin,
  Gebäude C, 4. Etage
  Tel.: (030) 115
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße
  Bus: 195 Riesaer Straße / Louis-Lewin-Straße

زمان های مشاوره:

دوشنبه و پنجشنبه ( فقط با وقت قبلی ) ساعت 9:00 تا 12:00
سه شنبه (با شماره) 9:00 تا 11:00 تعیین محل و جا دادن به یک پناهگاه، وقت ملاقات: دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه از ساعت 9:00 تا 11:00

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

1) کارت شناسایی/گذرنامه/ احیاناً مجوز اقامت، احیاناً حکم تخلیه ، احیاناً اطلاعیه توقف کمکهای مالی LAF، ارائه اسناد جهت اثبات درآمد، یا اطلاعیه های کتبی در زمان دریافت مستمری های اجتماعی طبق SGB II یا SGB XII 2) در ابتدا در یک گفت و گو تعیین می شود که کدام مدارک ضروری می باشند و در مورد آن صحبت می شود 3) احیاناً فسخ قرارداد آپارتمان/ شکایت/حکم تخلیه، کارت شناسایی/گذرنامه، قرارداد کرایه، مدارک حساب بانکی و حسابداری صاحبخانه در رابطه با کرایه، ارائه اسناد جهت اثبات درآمد 4 و 5) در ابتدا در یک گفت و گو تعیین می شود که کدام مدارک ضروری می باشند و در مورد آن صحبت می شود مترجم زبان عربی سه شنبه و چهارشنبه بین ساعت 9:00 تا 11:00 حضور دارد.

ادارۀ ثبت احوال، تبعه شدن و امور حق تابعیت

 • صدور اسناد رسمی اولیۀ تولد: اسناد در ادارۀ ثبت احوال ناحیه ایی صادر می شوند، که در آن کودک متولد شده است.
 • به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی (همچنین در ادارۀ امور جوانان یا پیش سردفتر اسناد رسمی)
 • تعیین وقت و ثبت نام برای ثبت ازدواج و ذکر دلایل : مسئولیت را آن ادارۀ ثبت احوال به عهده می گیرد که در ناحیۀ آن اداره هر دوی آنها و یا یکی از آنها ساکن آنجا باشند.
 • اعلام نام: بعد از تولد یا بعد از پیمان زناشویی، همچنین بعد از تغییر تابعیت
 • صدور اسناد رسمی محضری برای اشخاص فوت شده، چنانچه متوفی در ناحیه اداره مربوطه فوت شده باشد
 • تقاضای صدور اسناد: اسناد تولد، پیمان زناشویی، و اسناد مربوط به متوفی
 • رونوشت های تصدیق شده از ادارۀ ثبت احوال در مورد تولد، پیمان زناشویی، مشارکت زندگی و فوت
  بعد از مراجعۀ شخصی و صحبت تعیین می شود که کدام یک از اسناد ضروری می باشند.
  چنانچه مشکلاتی در فهمیدن منظور طرفین پیش آید حضور شخصی همراه با یک مترجم رسمی زن یا مرد الزامی است.

به کجا باید بروید؟

 • ادارۀ ثبت احوال Marzahn-Hellersdorf
  Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 115
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

ساعتهای کاری:

Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr

• علاوه بر این صدور گواهی تولد برای نوزادا نی که درآلمان متولد می شوند
• تعیین وقت ملاقات در اینترنت امکان پذیر می باشد.

صدور اسناد رسمی محضری جهت حق حضانت مشترک والدین

صدور اسناد رسمی محضری در خصوص حق حضانت مشترک والدین (امکان این امر قبل و بعد از تولد ممکن است، چنانچه والدین با همدیگر ازدواج نکرده باشند)
شرایط لازم:
• والدین کودک با هم ازدواج نکرده اند
• ارائه اسناد جهت به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی
• مترجم

به کجا باید بروید؟

 • ادارۀ امور جوانان در Marzahn-Hellersdorf
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-4740
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße

ساعتهای کاری:

Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 18:00 Uhr

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

 • مدرک شناسایی، شناسنامه کودک
 • دفترچه اطلاعات پزشکی دوران حاملگی مادر – قبل از تولد کودک

صدور اسناد رسمی محضری همراه با مترجم زن یا مرد
چنانچه مادر یا پدر تسلط کافی به زبان آلمانی ندارد، بایستی جهت صدور اسناد رسمی محضری یک مترجم زن یا مرد حضور داشته باشد تا اینکه او بتواند برای پدر یا مادر توضیحات مربوط به صدور اسناد رسمی محضری را ترجمه نماید.
مترجم زن یا مرد نباید خویشاوندی با والدین داشته باشد حتی از طریق ازدواج
مترجم زن یا مرد نیز باید توسط مدرک شناسایی هویت خود را ثابت نماید.
از جانب ادارۀ امور جوانان مترجم زن یا مرد به کار گرفته نمی شود (ادارۀ جوانان حتی به مترجم زبانِ اشاره ماموریت نمی دهد.)
اسناد خارجی باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه شوند.
چنانچه جهت صدور اسناد رسمی محضری احتیاج به مترجم باشد، اسناد فقط به شرطی صادر می شوند که از قبل وقت قرار ملاقات تعیین شده باشد (در زمان مشاوره ما)
خواهشمندیم که در این مورد اسناد فوق الذکر را ارائه دهید.

صدور اسناد رسمی محضری جهت به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی

 • چنانچه پدر و مادر با هم ازدواج نکرده اند، قبل و بعد از تولد ممکن است.
 • به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی بایستی فقط در حضور شخصی یک کارمند دولتی توضیح داده شود.
 • مسئول این موارد اداره های ثبت احوال، اداره های امور جوانان، دادگاه های نخستین و سردفترهای اسناد رسمی می باشند.
 • شما و مادر کودک با هم ازدواج نکرده اید.
 • مادر کودک بایستی شخصاً تأیید خود را در مورد به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی در حضور کارمند دولت اعلام نماید.

به کجا باید بروید؟

 • ادارۀ امور جوانان در Marzahn-Hellersdorf
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-4783 / -4770
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße

زمان های مشاوره:

Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 18:00 Uhr

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

 • نسخۀ اصلی: کارت شناسایی یا گذرنامۀ والدین، شناسنامه های والدین
  چنانچه نام شما با نامی که در شناسنامه ثبت شده فرق داشته باشد، بایستی مدارکی برای اثبات این مطالب ارائه نمایید (برای مثال گواهی در مورد انجام تغییر نام، عقد نامه).
 • بعلاوه در صورت به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی قبل از تولد: دفترچۀ شناسایی مادر
 • بعلاوه در صورت به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی بعد از تولد: شناسنامۀ کودک

چنانچه به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی در ادارۀ ثبت احوال صورت گیرد، شما بایستی شناسنامه را فقط در موردی ارائه دهید که تولد در یک ادارۀ ثبت احوال دیگری صادر شده باشد.
چنانچه به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی در ادارۀ امور جوانان، در دادگاه نخستین یا پیش کارمند سردفتر اسناد رسمی صورت گیرد، شما بایستی شناسنامۀ کودک را ارائه نمایید.

ترجمۀ اسناد خارجی

اسناد خارجی بایستی توسط یک مترجم رسمی که در آلمان تحلیف شده است ترجمه شوند.
برای کشورهای مختلف ترجمۀ مصدق ویژه لازم است (آپوستیل: طبق توافق هاگ، لگالیزاسیون: اسناد باید در سفارت تایید شوند) احیاناً در بعضی موارد مدارک بیشتری لازم می باشند. ما با کمال میل به شما کمک می نماییم ( تلفنی یا توسط ایمیل)

صدور اسناد رسمی محضری همراه با مترجم زن یا مرد

چنانچه مادر یا پدر تسلط کافی به زبان آلمانی ندارد، بایستی جهت صدور اسناد رسمی محضری یک مترجم زن یا مرد حضور داشته باشد تا اینکه او بتواند برای پدر یا مادر توضیحات مربوط به صدور اسناد رسمی محضری را ترجمه نماید.
مترجم زن یا مرد نباید خویشاوندی با والدین داشته باشد حتی از طریق ازدواج
مترجم زن یا مرد نیز باید توسط مدرک شناسایی هویت خود را ثابت نماید.
از جانب ادارۀ امور جوانان مترجم زن یا مرد به کار گرفته نمی شود (ادارۀ جوانان حتی به مترجم زبانِ اشاره ماموریت نمی دهد.)
اسناد خارجی باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه شوند.

راهنمایی و یادآوری

چنانچه جهت صدور اسناد رسمی محضری احتیاج به مترجم باشد، اسناد فقط به شرطی صادر می شوند که از قبل وقت قرار ملاقات تعیین شده باشد (در زمان مشاوره ما)
خواهشمندیم که در این مورد اسناد فوق الذکر را ارائه دهید.

صدور اسناد رسمی محضری جهت وظیفۀ تامین معاش

صدور اسناد رسمی محضری در مورد حق کودک جهت دریافت تامین معاش یا به عبارت بهتر وظیفۀ تامین معاش

شرایط لازم:
 • والدین در مورد مبلغ معاش توافق نموده اند (همچنین طبق قانون حمایت سرپرست ، چنانچه پدر یا مادری که سرپرستی را به عهده گرفته، محاسبۀ هزینه را تایید نماید).
 • درخواست کتبی وکیلی که در نیابت موکل خود، یعنی پدر یا مادری که سرپرستی کودک را به عهده گرفته است، وظیفۀ به پیش بردن حق کودک جهت دریافت تامین معاش را به عهده گرفته است
 • درخواست کتبی توسط یک ادارۀ امور جوانان دیگر

به کجا باید بروید؟

 • ادارۀ امور جوانان در Marzahn-Hellersdorf
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-4783 / -4770
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

 • مدرک شناسایی هویت زن یا مرد متعهد (کارت شناسایی، گذرنامه یا تصدیق رانندگی)
 • درخواست کتبی پدر یا مادر، نوشته ادارۀ امور جوانان یا وکیل
 • شناسنامۀ کودک یا مدرک به رسمیت شناختن رابطۀ پدرفرزندی، چنانچه اطلاعات در مورد کودک در نوشته فوق الذکر قابل تشخیص نباشند
 • در صورت تغییر تعیین رسمی مسئولیت تامین معاش کودک: کپی یا رونوشت سند تعیین رسمی مسئولیت تامین معاش کودک ( سند، مصوبه، حکم)
 • یک شهروند خارجی که تسلط کافی به زبان آلمانی ندارد باید یک مترجم را با خود آورده که مدرک شناسایی معتبر دارد و با اشخاص سهیم/والدین رابطۀ خویشاوندی نداشته باشد حتی خویشاوندی ناشی از ازدواج .

صدور اسناد رسمی محضری همراه با مترجم زن یا مرد

چنانچه مادر یا پدر تسلط کافی به زبان آلمانی ندارد، بایستی جهت صدور اسناد رسمی محضری یک مترجم زن یا مرد حضور داشته باشد تا اینکه او بتواند برای پدر یا مادر توضیحات مربوط به صدور اسناد رسمی محضری را ترجمه نماید.
مترجم زن یا مرد نباید خویشاوندی با والدین داشته باشد حتی از طریق ازدواج
مترجم زن یا مرد نیز باید توسط مدرک شناسایی هویت خود را ثابت نماید.
از جانب ادارۀ امور جوانان مترجم زن یا مرد به کار گرفته نمی شود (ادارۀ جوانان حتی به مترجم زبانِ اشاره ماموریت نمی دهد.)
اسناد خارجی باید توسط یک مترجم رسمی ترجمه شوند.

راهنمایی و یادآوری

چنانچه جهت صدور اسناد رسمی محضری احتیاج به مترجم باشد، اسناد فقط به شرطی صادر می شوند که از قبل وقت قرار ملاقات تعیین شده باشد (در زمان مشاوره ما)
خواهشمندیم که در این مورد اسناد فوق الذکر را ارائه دهید.

مشاورۀ تربیتی و خانوادگی

“مشاورۀ تربیتی و خانوادگی” (EFB) به تمام خانواده ها در Marzahn-Hellersdorf و به همۀ اشخاص و نهادهای دیگری که در امور تربیتی سهیم می باشند در رابطه با مشکلات، نگرانی ها، پرسش های آنان ٫ حمایت هایی به شکل مشاورۀ تربیتی، تشخیص و روش درمانی عرضه می نماید.

به کجا باید بروید؟

 • Standort Marzahn
  Golliner Straße 4, 12689 Berlin
  Tel.: (030) 9349-6477
  E-Mail
  Bus: 197 Rabensteiner Str., Tram: M6, 18 Barnimplatz
 • Standort Hellersdorf
  Etkar-André-Straße 4, 12619 Berlin
  Tel.: (030) 90293-3300
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Kienberg (Gärten der Welt)

زمان های مشاوره:

Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr

خواهشمندیم که قرار ملاقات را تلفنی تعیین فرمایید.

خدمات ناحیه ایی تربیت اجتماعی

در صورت بروز پرسش های تربیتی و مشکلات خانوادگی خدمات ناحیه ایی تربیت اجتماعی (RSD) محلی برای دریافت راهنمایی و کمک برای والدین، کودکان و جوانان می باشد. شما می توانید از خدمات ناحیه ایی تربیت اجتماعی این انتظارات را داشته باشید:

اطلاعات
 • در رابطه با حقوق والدین، کودکان و جوانان
 • در مورد پیشنهادهای عرضه شده، موسسات و نهادها و فعالیت های ابتکارآمیز در منطقۀ شهر و فراتر از آن
 • در مورد کمک های عمومی برای جوانان و خانواده ها
مشاوره
 • در مورد مشکلات در خانواده، عدم آگاهی و اعتماد به نفس والدین در خصوص نقش وظایف شان
 • در مورد جدایی و طلاق والدین
 • در مورد مشکلات تربیتی، سرپرستی و مراقبت ناکافی از کودکان
 • در مورد فشار بیش از حد بر روی والدین، در مورد به مخاطره انداختن کودکان
کمک
 • جهت امور تربیتی و همراه با متقاضیان ، مجریان و نهادهایی که خدمات را مهیا می سازند
 • جهت جستجوی اشکال مناسب کمک
 • در صورت اوضاع بحرانی و موارد حمایت از کودکان
 • در صورت نبود نقش والدین
 • در مورد اختلافات حاد و خشونت آمیز در خانواده
 • در مواردی از قبیل خطر، قصور، ایرادِ ضرب و جرح و خشونت جنسی
 • Marzahn-Nord
  Märkische Allee 414
  12689 Berlin
  Tel.:(030) 90293-7302
 • Marzahn-Mitte
  Premnitzer Straße 13
  12681 Berlin
  Tel.: (030) 90293-603
 • Marzahn-Süd / Biesdorf
  Helene-Weigel-Platz 8
  12681 Berlin
  Tel.: (030) 90293-5423
 • Hellersdorf-Nord
  Alice-Salomon-Platz 3
  12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-2420
 • Hellersdorf-Süd/Kaulsdorf
  Peter-Huchel-Straße 39a
  12619 Berlin
  Tel.: (030) 90293-2520
 • Hellersdorf-Ost/Mahlsdorf
  Riesaer Str. 94
  12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-4588

ایمیل برای همۀ مکان ها: E-Mail

زمان های مشاوره:

Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 18:00 Uhr
MAP loading ...

آخر نقشه.

اماکن در این نقشه