شماره تلفن های مهم

شماره تلفن های مهم

 • تلفن امور شهروندی: 115
 • ادارۀ ناحیه Marzahn-Hellersdorf (030) 90293-0
 • ادارۀ استانیِ امور پناهجویان (LAF): (030) 90229-0

شمار های تلفن اورژانس

 • پلیس: 110
 • آتش نشانی: 112
 • شماره تلفن اورژانس مسمویت غذایی: (030) 19240

خدمات امور اورژانسی

 • خدمات کشیک پزشکی: (030) 310031
 • خدمات کشیک پزشک کودکان: (030) 310031
 • خدمات اورژانسی دندانپزشکی: (030) 89004-333
 • خدمات اورژانسی داروخانه www.akberlin.de, 0800 0022 833
 • خدمات کشیک داروخانه: 0180 51 23 56 45
 • شمارۀ تلفن مرکزی مامایی: (030) 2142771
 • خدمات امور اورژانسی اعتیاد 19237

کودکان در شرایط اضطراری

 • حمایت کودکان – هات لاین: (030) 61 00 66
 • خدمات امور بحرانی: (030) 39063 00
 • خدمات امور بحرانی در منطقۀ شرقی شهر برلین: 39063-70 (16:00 – 24:00 Uhr)
 • خدمات کشیک فرامنطقه ای: 39063-00 (8:00 – 16:00 Uhr)
 • خدمات اورژانسی جهت امور کودکان: چند زبانه (030) 610061
 • خدمات اورژانسی جهت امور دختران: (030) 610063
 • خدمات اورژانسی جهت امور جوانان (030) 610062

زنان در شرایط اضطراری

 • هات لاین- BIG – حمایت جهت خشونت خانگی علیه زنان: (030) 6110300
 • انجمن لارا LARA e.V. هات لاین برای زنانی که تحت تجاوز قرار گرفته و در معرض مزاحمت جنسی قرار گرفته اند: (030) 2168888
 • خانۀ میان فرهنگی زنان: 801 080 50
 • تلفن جهت دریافت کمک در رابطه با خشونت علیه زنان: 08000 116 016 , (030) 9864332
 • تلفن جهت دریافت کمک در رابطه با زنان باردار در شرایط اضطراری 0800 40 40 020