مهد کودک، معلومات و زبان

مهد کودک، معلومات و زبان

کوپن مهد کودک

با دارا بودن کوپن شما اجازه دارید، قرارداد مواظبت و نگهداری کودک خود را با یک مهد کودک منتخب خود ببندید. اطلاعیۀ کتبی شامل تشخیص نیاز به مواظبت و مدت زمان مراقبت می باشد. وجود یک قرارداد معتبر شرط نگهداری کودک شما در مهد می باشد. مدت زمان مواظبت از کودکان در مهد:
 • نیمه وقت، 4 تا 5 ساعت / روزانه
 • پاره وقت، 5 تا 7 ساعت /روزانه
 • تمام وقت، 7 تا 9 ساعت/ روزانه
 • تمام روز ، بیش از 9 ساعت/ روزانه

کوپن را اصولاً بایستی در زودترین وقت، از نه ماه قبل و در دیرترین وقت، دو ماه قبل از شروع وقت مطلوب نگهداری در مهد تقاضا نمود

به کجا باید بروید؟

 • Jugendamt Marzahn-Hellersdorf
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-4552
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße

زمان های مشاوره:

سه شنبه ساعت 9:00 – 12:00
پنجشنبه ساعت 15:00- 18:00

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

تقاضانامه (چنانچه پدر و مادر هر دو حق حضانت را به عهده دارند، هر دو نفر بایستی تقاضانامه را امضاء نمایند). جهت تقاضای مدت زمان مواظبت ، فراتر از حق قانونی، بایستیاسناد دیگر جهت اثبات به مدارک ذی ربط اضافه و ارائه شوند.

ویژگی ها

کوپن تا پایان وقت قرارداد مراقبت یعنی تا دیرترین وقت 16 هفته بعد از شروع تقاضای نگهداری اعتبار دارد. بعد از آن زمان کوپن از درجۀ اعتبار ساقط می شود.
بدون به رسمیت شناختن نیاز، امکان مراقبت از کودک شما در مهد کودک یا در محلی که از کودکان تا کلاس چهارم مواظبت می شود، وجود ندارد.

کوپن محلی که از کودکان تا کلاس چهارم مراقبت می شود

اطلاعیۀ کتبی در مورد حمایت مکمل و مراقبت در مدارس ابتدایی به شما این اجازه را می دهد که یک قرارداد مراقبت را برای کودک خود ببندید.

این اطلاعیۀ کتبی شامل تشخیص نیاز به مواظبت و مدت زمان مراقبت می باشد.

وجود یک قرارداد معتبر شرط لازمِ اجرای مورد مراقبت می باشد. بدون به رسمیت شناختن نیاز و وجود یک قرارداد در مورد حمایت مکمل و مراقبت، امکان نگهداری کودک در محلی که از کودکان تا کلاس چهارم مراقبت می شود، وجود ندارد.

 • کلاس اول تا چهارم: این مدت نیاز، جهت دوران تحصیل در مدرسه و در اوقات فراغت، به رسمیت شناخته می شود
 • کلاس پنجم تا ششم: این مدت نیاز، جهت دوران تحصیل در مدرسه، به رسمیت شناخته می شود.
 • به رسمیت شناختن نیاز جهت اوقات فراغت بایستی توسط یک تقاضانامۀ جداگانه درخواست شود.

به کجا باید بروید؟

 • Jugendamt Marzahn-Hellersdorf
  Riesaer Str. 94, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-4552
  E-Mail
  Tram: M6, 18 Jenaer Straße

زمان های مشاوره:

سه شنبه ساعت 9:00 – 12:00
پنجشنبه ساعت 15:00- 18:00

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

تقاضانامه جهت حمایت مکمل و مراقبت، مدارک برای اثبات نیاز، تقاضانامه (چنانچه پدر و مادر هر دو حق حضانت را به عهده دارند، هر دو نفر بایستی تقاضانامه را امضاء نمایند).

ارائۀ مدرک در مورد شرکتِ قریب الوقوع در دورۀ آموزشِ زبان یا شرکت در یک پروژۀ ادغام. ارائۀ اسناد کارفرما جهت اثبات شرایط کار/کارآموزی یا به عبارت بهتر در مورد امکان وجود احتمالی شغل مستقل.

مدارک جهت تعیین هزینه ها، توضیحات کتبی جهت تعیین مشارکت در به عهده گرفتن هزینه های مراقبت روزانه و اسناد ذی ربط جهت اثبات.

شما بعد از اخذ اطلاعیۀ کتبی در بارۀ اندازۀ نیاز با ادارۀ امور جوانان/ با نهاد های آزاد مدرسه یک قرارداد جهت مراقبت می بندید.

بعد از پایان قرارداد مراقبت امکان رفتن کودک شما به محلی که از کودکان تا کلاس چهارم مراقبت می شود امکان پذیر است.

ثبت نام در یک مدرسه/تعیین مدرسه

جای تحصیل برای شاگردان پسر و دختر در مدارس ابتدایی، در دبیرستان، در دبیرستان حرفه ایی، آزمون تعیین سطح زبان در این مورد در ابتدا آزمون تعیین سطح زبان توسط محل هماهنگ کننده ضروری می باشد.

به کجا باید بروید؟

 • *آزمون تعیین سطح زبان محل هماهنگ کننده *
  Alice-Salomon-Platz 3; Raum 5.21
  Tel.: (030) 90293-2965
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

آزمون تعیین سطح زبان:
سه شنبه از ساعت 15:00 تا 18:00 یا بعد از صحبت تلفنی جهت تعیین قرار ملاقات با خانم Kircheisen

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

 • شناسنامه، مدارک اقامت یا گذرنامه
 • کارنامه ها، مدارک در مورد تندرستی (کارت واکسن)
 • گواهی ثبت محل سکونت
  خواهشمندیم اصل و کپی این مدارک را با خود بیآورید.

ویژگی ها

کودکانی را که قرار است ثبت نام شوند همراه خود بیآورید. چنانچه شما آلمانی یا انگلیسی صحبت نمی کنید، خواهشمندیم که یک مترجم همراه خود بیآورید.

انجام معاینۀ پزشکی کودکان برای ورود به مدرسه یا به مهد کودک

به کجا باید بروید؟

 • خدمات بهداشتی برای کودکان و جوانان در اداره بهداشت Marzahn-Hellersdorf
  Janusz-Korczak-Str. 32, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293-3671
  E-Mail
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: X54, 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

پنجشنبه ساعت 14:00- 18:00
یا بعد از قرار تلفنی

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

خدمات ذیل بدون دفترچۀ بیمۀ خدمات درمانی ارائه می شوند، مجانی می باشند و این اطلاعات به شخص دیگری منتقل نمی شود( قانون حفاظت از داده ها) :
 • خدمات مشاوره
 • موارد مراقبت
 • دفترچۀ واکسن یا دفترچه زردرنگ معاینه های پیشین احتیاطی
 • عینک ، سمعک یا وسایل کمکی دیگر که مجانی عرضه می شوند
 • مدارک مهم پزشکی

ویژگی ها

خواهشمندیم برای یک مترجم در بلند مدت قرار تعیین نمایید.

خدمات برای معلومات و مشارکت (BuT)

*کودکان، جوانان و بزرگسالان جوانی که به یک مدرسه عمومی یا به یک دبیرستان حرفه ایی یا به یکی از نهادهای مهد کودک می روند و در خصوص دوران تحصیلات و آموزش خود بازپرداختی (کمک) دریافت نمی نمایند، حق دریافت هزینه ها جهت معلومات و مشارکت (پاس برلین (BuTرا دارند.
امکان تصویب خدماتی که در ذیل درج شده اند، وجود دارد:*

 • سفرهای تفریحی یکروزه/چندروزۀ مدرسه یا مهد کودک
 • کمک هزینه در خرید وسایل مودر نیاز مدرسه
 • مخارج جهت حمل و نقل شاگردان مدرسه
 • خدمات مکمل جهت شیوۀ مناسب آموختن
 • هزینه های اضافی برای صرف جمعی ناهار در مدارس و در مهد کودک
 • اشتراک اجتماعی و فرهنگی (فقط تا پایان سن 18 سالگی)

به کجا باید بروید؟

 • Marzahn-Hellersdorf مرکز کاریابی برلین
  Allee der Kosmonauten 29, 12681 Berlin
  Montag-Freitag 08-18 Uhr: Tel.: (030) 555548-2222
  www.berlin.de/jobcenter-marzahn-hellersdorf
  Tram: M8 Beilsteiner Straße, 18 Springpfuhl
  Bus: 194, S-Bahn: 7, 75 Springpfuhl

زمان های مشاوره:

دوشنبه، سه شنبه و جمعه ساعت 8:00 – 12:30 و پنجشنبه ساعت 8:00 – 18:00 (از ساعت 12:30 به بعد فقط برای شاغلین و اشخاصی که در یک برنامۀ تعلیمی شرکت می نمایند) یا طبق قرار از پیش تعیین شده

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

• گذرنامۀ معتبر، گواهی ثبت محل سکونت، مجوز اقامت
• تصویب مستمری بیکاری شمارۀ دو جهت صدور برلین پاس BuT: عکس از کودکی که قرار است برایش برلین پاس صادر شود، گواهی تحصیل از مدرسه

ویژگی ها

مسئولیت بستگی دارد به نوع سکونت

1. در مورد سکونت در خانۀ پناهندگان به دنبال تعیین جا توسط ادارۀ ناحیه
2. محل سکونت شخص خود در Marzahn, Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf, Hellersdorf
3. اگر شما کمک هزینۀ مسکن یا کمک مالی اضافی برای کودک دریافت می کنید، باید تقاضانامه ها به ادارۀ امور شهروندان ارائه شوند. اطلاعات جهت برقرارنمودن رابطه در صفحۀ 7.
ارسال توسط پست به ادارۀ ناحیۀ Marzahn-Hellersdorf در برلین همچنین امکان پذیر می باشد.

پیشنهاد های عرضه شده جهت آموزش زبان و کسب معلومات برای بزرگسالان

 • دورۀ آموزش زبان آلمانی-ادغام ، دورۀ آموزش زبان آلمانی برای پناهجویان
 • دوره های آموزش الفبا، آزمون زندگی در آلمان، آزمون تابعیت، آزمون های زبان آلمانی جهت دریافت تابعیت
 • دوره های آموزش زبان آلمانی در سطوح بالا (B2/C1)
 • دوره هایی در برنامۀ آموزشی باز در مدرسۀ عالی عمومی

مراسمی درزمینۀ معلومات محیط زیست – پیشنهادهای فرهنگی عرضه شده: نقاشی با رنگ و قلم مو/ نقاشی با مداد/ تکنیک های چاپ – موسیقی/رقص/عکس برداری و غیره
پیشنهادهای عرضه شده جهت دوره های آموزش زبان: انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی و غیره
دوره های تکمیلی حرفه ایی: دورۀ کامپیوتر، حسابداری، تایپ کردن با رایانه، ارتباط و غیره
معلومات و اطلاعات بهداشتی، یوگا، آکوا ژیمناستیک، تغذیۀ سالم و غیره

به کجا باید بروید؟

 • Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf
  Mark-Twain-Straße 27, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 90293 2590
  Fax: (030) 90293 2589
  U-Bahn: U5 Hellersdorf, Bus: 195, Tram: M6, 18

زمان های مشاوره:

مشاوره مجانی جهت ارزیابی سطح زبان و ثبت نام برای دوره های ادغام، پنج شنبه، ساعت 15:00-17:00 یا بعد از قرار ملاقات.
مشاوره مجانی جهت ارزیابی سطح زبان و ثبت نام برای پناهجویان، سه شنبه ساعت 12:00- 14:00. مشاوره در روزهای تعطیلی و تعطیلات مدرسه داده نمی شود!

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

جهت مشاوره برای دوره های آموزش زبان:
گذرنامه (اصل)، اطلاعیۀ کتبی در مورد دریافت مزایای دولتی، چنانچه شما مستمری بیکاری شمارۀ دو یا کمک مالی اجتماعی دریافت می نمایید، گواهی ثبت محل سکونت ،لطفا اگر این مدارک رادارید٫ ارائه دهید: گواهی اجازۀ شرکت در دورۀ ادغام (از سوی ادارۀ اتباع خارجی ، مرکز کاریابی یا ادارۀ فدرال)

Alice Salomon Hochschule Berlin

جلسات اطلاع رسانی برنامۀ ASH Pre-Study Programm برای پناهندگان، جهت تحصیل رشته های اجتماعی در دانشگاه آلیس زالومون

تحصیلات جهت آمادگی به دانشگاه در دو نیمسال تحصیلی با هدف دسترسی به شرط لازم برای درخواست تحصیل در رشته های مختلف دانشگاه ASH آلیس زالمون برلین (اتمام دوره های زبان متمرکز که شامل پایان امتحان زبان آلمانی „telc C1 Hochschule“ می باشد، آغاز از سمینارهای ابتدایی و شرکت در یک دورۀ عملی که از پیش بایستی طی شود)

رشته های تحصیلی با اتمام تحصیلات Bachelor باچلر:

کار اجتماعی
تربیت و آموزش در سن کودکی
مدیریت بهداشت و مدیریت پرستاری
فیزیوتراپی و ارگوتراپی (کاردرمانی)

رشته های تحصیلی متوالی در دانشگاه:

مدیریت و تغییر و تحول کیفیت در امور بهداری M.S.c
پژوهش تجربۀ عملی در رشتۀ کار اجتماعی و تربیت M.A.
بهداشت عمومی

رشته های تحصیلی تکمیلی در دانشگاه M.Sc.:

نوشتن خلاق و نوشتن زندگی نامه M.A.
مدیریت درگیریهای میان فرهنگی M.A.
مدیریت درگیریهای میان فرهنگی M.A.
حمایت از کودکان – تغییر و تحول کیفیت در حال گفتگو در کمکهای اولیه و در حمایت از کودکان M.A.
مددکاری اجتماعی درمانگاهی M.A.
تغییر و تحول پایدار و معلومات کودکهای خردسال M.A.
مددکاری اجتماعی به منزلۀ حرفۀ حقوق بشری M.A.
مدیریت اجتماعی M.A.

به کجا باید بروید؟

 • Alice Salomon Hochschule Berlin
  Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin
  Tel.: (030) 992 450
  E-Mail
  www.ash-berlin.eu
  U-Bahn: U5 Hellersdorf

وقت ملاقات جهت مشاورۀ عمومی تحصیلات دانشگاهی:

سه شنبه ساعت 13:00 – 16:00
پنجشنبه ساعت 10:00- 12:00

وقت مشاورۀ تلفنی: پنجشنبه ساعت 13:00 – 14:00

زمان های مشاوره: ASH Refugee Office:

سه شنبه، پنجشنبه ساعت 11:00 – 16:00 طبق قرار ملاقات

چه چیزهایی مورد نیاز می باشند؟

برای تحصیل در دانشگاه گواهینامۀ نهایی دبیرستان الزام آور می باشد و برای ارائۀ این مدرک لازم است که شما مدرک صلاحیت ورود به دانشگاه را داشته باشید، برای مثال گواهینامۀ نهایی دبیرستان یا گواهینامۀ نهایی دبیرستان حرفه ایی.
چنانچه شما گواهینامۀ نهایی دبیرستان را ندارید، بایستی صاحب صلاحیت حرفه ایی جهت تحصیل در دانشگاه باشید. یعنی: شما بایستی آموزش حرفه ایی خود را به پایان رسانده باشید که حد اقل دو سال طول کشیده باشد. و شما بایستی حد اقل سه سال در آن حرفه ایی که دورۀ کارآموزی آنرا طی نموده اید، کار کرده باشید.
سپس شما اجازه دارید که به تحصیل دانشگاهی د ر رشته ایی مشغول شوید که ربطی به آن حرفه دارد.
ادارۀ پناهندگان دانشگاه آلیس زالومون برلین ASH از همۀ انسان هایی که فرار را تجربه نموده اند، حمایت می کند و به آنها در بارۀ مجموعۀ مطالب ازقبیل معلومات، زبان، سئوالات حقوقی و جستجوی آپارتمان اطلاع رسانی می کند و چنانچه لازم باشد به عنوان واسطه مکان های مشاورۀ مناسب برای شما فراهم می نماید.

MAP loading ...
نقشه شهر برلین (Berlin.de)

آخر نقشه.

Orte in dieser Karte