اطلاعاتی درباره ویروس کرونا (Covid-19) به زبان فارسی

اطلاعاتی برای شهروندان میانسال برلین

PDF-سند

قوانین رفتاری مرتبط با ویروس کرونا

JPG-سند

پوستر، 10 نکته بهداشتی

PDF-سند

بنر اطلاعاتی کرونا

JPG-سند