Trzecie Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakazu organizowania imprez masowych ze względu na pandemię SARS CoV 2

(Rozporządzenie zakazujące organizowanie imprez masowych – GroßveranstaltungsverbVerbV)

Na podstawie § 32 zdanie 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I s. 1045), ostatnio zmienionej art. 2 ustawy z dnia 19 maja 2020 r. (BGBl. I s. 587), Senat zarządza co następuje:

Artykuł 1 - Zmiana Rozporządzenia w sprawie zakazu imprez masowych

Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu organizowania dużych imprez, ogłoszone w dniu 21 kwietnia 2020 r. zgodnie z § 2 ustęp 1 Ustawy o ogłaszaniu ustaw i rozporządzeń z dnia 29 stycznia 1953 r. (GVBl. s. 106), ostatnio zmienione Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. (GVBl. s.764), ostatnio zmienione Drugim Rozporządzeniem z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakazu organizowanania imprez masowych, które zostało ogłoszone również w dniu 7 maja 2020 r. zgodnie z ust. 2 punkt 1 Ustawy o ogłaszaniu ustaw i rozporządzeń, otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1 Zakaz organizowania imprez masowych

(1) Imprezy publiczne i niepubliczne, w szczególności koncerty i podobne wydarzenia muzyczne, targi, imprezy sportowe, festyny ludowe i podobne imprezy, a także wszelkiego rodzaju występy artystyczne, na których obecnych jest jednocześnie ponad 1 000 osób (imprezy masowe) nie mogą się odbywać do dnia 31 sierpnia 2020 r. włącznie.

(2) Imprezy masowe, na których obecnych jest jednocześnie ponad 5 000 osób nie mogą się odbywać do dnia 24 października 2020 r. włącznie.

(3) Imprezami masowymi w rozumieniu ustępu 1 nie są następujące wydarzenia, niezależnie od liczby obecnych na nim osób:

  1. imprezy kultu religijnego w rozumieniu artykułu 4 Ustawy Zasadniczej i artykułu 29 ustęp 1 Konstytucji Berlina (nabożeństwa religijne),
  1. zgromadzenia w rozumieniu artykułu 8 Ustawy Zasadniczej i artykułu 26 Konstytucji Berlina, oraz
  1. zebrania partyjne, jak również zebrania wspólnot wyborczych, jeżeli są one wymagane przez przepisy ustawy o partiach politycznych lub są niezbędne do przygotowania do udziału w wyborach powszechnych.

Przepisy zawarte w Rozporządzeniu w sprawie środków niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 w Berlinie z dnia 22 marca 2020 r. pozostają nienaruszone.

(4) Jeżeli dalsze ograniczenia wynikają z Rozporządzenia w sprawie środków niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 w Berlinie z dnia 22 marca 2020 r., to mają one pierwszeństwo przed przepisami ustępu 1 i ustępu 2.

§ 2 Inne imprezy

(1) Imprezy publiczne odbywające się w finansowanych w przeważającej mierze ze środków publicznych teatrach, salach koncertowych i operach nie mogą odbywać się do dnia 31 lipca 2020 r. włącznie, i to niezależnie od liczby uczestników.

(2) Jeżeli dalsze ograniczenia wynikają z Rozporządzenia w sprawie środków niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 w Berlinie z dnia 22 marca 2020 r. to mają one pierwszeństwo przed przepisami ustępu 1.

§ 3 Ograniczenie praw podstawowych

Niniejsze rozporządzenie ogranicza podstawowe prawa obywatelskie – wolność osobistą (art. 2 ust. 2 zdanie drugie Ustawy Zasadniczej) oraz prawo do swobodnego przemieszczania się (art. 11 ust. 1 Ustawy Zasadniczej.

§ 4 Wejście w życie, wygaśnięcie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 22 kwietnia 2020 r., a wygasa z końcem dnia 24 października 2020 r.

Artykuł 2 - Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 30 maja 2020 r.

Uzasadnienie:
Senat prowadzi na bieżąco weryfikację, czy i w jakim stopniu ograniczenia praw podstawowych lub dotyczące życia publicznego są wciąż konieczne do powstrzymania pandemii koronawirusa i opierając się o aktualną wiedzę oraz oceny dokonał dostosowania Rozporządzenia w sprawie zakazu organizacji imprez masowych.
Szczegółowe uzasadnienie zostanie przedłożone w późniejszym terminie.

Berlin, dnia 28 maja 2020 r.

Senat Berlina

Michael Müller
Burmistrz rządzący

Dilek Kalayci
Senator ds. zdrowia,
opieki i równouprawnienia

Trzecie Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie zakazu organizowania imprez masowych ze względu na pandemię SARS CoV 2

(Rozporządzenie zakazujące organizowanie imprez masowych – GroßveranstaltungsverbVerbV)

PDF-Dokument (204.6 kB) - Stan: 28 maja 2020 r. Dokument: Senatskanzlei Berlin

Dziewiąte Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie w sprawie środków niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2