Trzecie Rozporządzenie w sprawie środków niezbędnych do ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 (Trzecie Rozporządzenie w sprawie działań ochronnych przed zakażeniami SARS-CoV-2 – 3. InfSchMV)

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Dwunastego Rozporządzenia zmieniającego Trzecie Rozporządzenie w sprawie działań ochronnych przed zakażeniami SARS-CoV-2

z dnia 3 grudnia 2021 r.

Na podstawie § 2 zdanie pierwsze i drugie Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 z dnia 1 lutego 2021 r. (GVBl. str. 102) oraz § 32 zdanie pierwsze i drugie w związku z § 28 ustęp 7 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I str. 1045), ostatnio zmienionego artykułem 1 ustawy z dnia 22 listopada września 2021 r. (BGBl. I str. 4906) jak również § 7 Rozporządzenia specjalnego w sprawie środków ochronnych przeciwko COVID-19 z dnia 8 maja 2021 r. (BAnz 08.05.2021 V1) ostatnio zmienionego artykułem 20a ustawy z dnia 22 listopada 2021 r. (BGBl. I str. 4906) Senat zarządza co następuje:

Preambuła

Celem niniejszego rozporządzenia jest kontynuowanie niezbędnego ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19 poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony zdrowia publicznego i opanowania skutków dla systemu opieki zdrowotnej.

Część I Podstawowe obowiązki, zasady ochrony i higieny

§ 1 Podstawowe środki higieny podczas pandemii

(1) Jeżeli niniejsze rozporządzenie przewiduje obowiązek noszenia maski, należy nosić maskę medyczną, o ile nie ustalono inaczej. Obowiązek noszenia maski nie dotyczy osób pozostających na stałym, wyznaczonym im stałym miejscu, a w pomieszczeniach zamkniętych wówczas, gdy zapewniona jest wystarczająca wentylacja mechaniczna. Każda osoba jest zobowiązana do przestrzegania ogólnie zalecanych podstawowych środków zapobiegania zakażeniom, czyli do zachowania minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, stosowania odpowiedniej higieny rąk, do właściwego postępowania podczas kaszlu i kichania oraz zapewnienia wystarczającej wentylacji podczas przebywania w zamkniętych pomieszczeniach. Osobom, które wykazują objawy choroby COVID-19 w rozumieniu aktualnie obowiązujących kryteriów Instytutu Roberta Kocha (RKI) zaleca się, by ograniczyły swoje kontakty społeczne do osób z własnego gospodarstwa domowego aż do momentu wyjaśnienia tych objawów przez lekarza.

(2) W przestrzeni publicznej występuje ogólny obowiązek zachowania minimalnej odległości 1,5 metra, o którym mowa w ustępie 1. Nie ma to zastosowania, jeżeli w danych okolicznościach nie jest możliwe uniknięcie fizycznej bliskości i zachowanie odległości 1,5 metra, w szczególności

 1. w kontaktach w gronie najbliższych,
 2. podczas czynności wykonywanych w ramach sprawowania opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej, w tym dostarczania środków terapeutycznych, pomocniczych i pielęgnacyjnych,
 3. w kontaktach z osobami ciężko chorymi i umierającymi,
 4. podczas sprawowania opieki dziennej nad dziećmi w rozumieniu § 22 VIII Księgi Kodeksu socjalnego – Pomoc dzieciom i młodzieży – w wersji opublikowanej dnia 11 września 2012 r. (BGBl. I str. 2022), ostatnio zmienionego artykułem 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2021 r. (BGBl. I str.1444) w aktualnie obowiązującej wersji, w szkołach, w tym w placówkach drugiej ścieżki edukacyjnej w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie z dnia 26 stycznia 2004 r. (GVBl. str. 26), ostatnio zmienionej artykułem 35 ustawy z dnia 12 października 2020 r. (GVBl. str. 807) w aktualnie obowiązującej wersji oraz w kształceniu zawodowym i w szkołach wyższych,
 5. podczas świadczenia usług wykonywanych blisko ciała lub
 6. ze względu na wynikającą z konstrukcji budowlanej ograniczoną przestrzeń w pomieszczeniach, które z konieczności muszą być używane przez kilka osób jednocześnie, na przykład w środkach transportu publicznego lub w pojazdach mechanicznych lub
 7. jeżeli sektorowa ramowa koncepcja higieny, o której mowa w § 5 ustęp 2, lub rozporządzenie wydane na podstawie § 39 przewidują w drodze wyjątku odległość minimalną mniejszą niż 1,5 metra, a istnieją inne środki zapewniające ochronę przed zakażeniem.
  Dla celów niniejszego rozporządzenia przestrzeń publiczna obejmuje wszystkie miejsca poza prywatnym mieszkaniem i przynależną do niego ogrodzoną nieruchomością.

(3) Grono najbliższych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia stanowią małżonkowie lub partnerzy, członkowie własnego gospodarstwa domowego oraz osoby, nad którymi sprawowana jest opieka lub które posiadają prawo do kontaktów z dzieckiem.

(4) Ze względu na szczególną ochronę osób, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkiego przebiegu choroby COVID-19, podczas kontaktu z nimi należy zadbać o odpowiednie czyszczenie powierzchni i pomieszczeń sanitarnych, zachować minimalną odległość i przez cały czas nosić maskę medyczną. Dodatkowo zaleca się każdej osobie wcześniejsze wykonanie szybkiego testu antygenowego (PoC), w tym testu do samodzielnego wykonania, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko zarażenia osób trzecich na skutek nierozpoznanego zakażenia, które dana osoba przechodzi bezobjawowo.

§ 2 Maska medyczna i maska FFP-2

(1) Maskę należy nosić w taki sposób, aby szczelnie zakrywała usta i nos, i aby zapobiegała rozprzestrzenianiu się kropli i aerozoli podczas oddychania, kasłania, kichania lub mówienia. Maska medyczna w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest maską ochronną wykonaną ze specjalnych materiałów, która spełnia wymagania określone w załączniku i która nie może posiadać zaworu wydechowego. Maska FFP2 w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest maską ochronną wykonaną ze specjalnych materiałów, która spełnia wymagania określone w załączeniu i która nie może posiadać zaworu wydechowego. W przypadku, gdy niniejsze rozporządzenie nakazuje noszenie maski medycznej, można również stosować maskę FFP2. Obowiązek noszenia maski medycznej może być określony w sektorowej koncepcji higieny, o której mowa w § 5 ustęp 2 lub w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 39.

(2) W zakresie, w jakim niniejsze zarządzenie nakazuje noszenie maski medycznej lub maski FFP2, obowiązek ten nie ma zastosowania

 1. do dzieci do ukończenia szóstego roku życia,
 2. do dzieci do ukończenia czternastego roku życia w odniesieniu do masek FFP-2, przy czym zamiast nich należy nosić maski medyczne,
 3. do osób, które ze względu na potwierdzony zaświadczeniem lekarskim uszczerbek na zdrowiu, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim chorobę przewlekłą lub potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim niepełnosprawność nie mogą nosić maski medycznej; osoby odpowiedzialne są upoważnione do wglądu do oryginału zaświadczenia w celu zweryfikowania, czy warunki dla tego wyjątku zostały spełnione,
 4. do osób głuchych i niedosłyszących oraz osób komunikujących się z nimi, a także osób im towarzyszących,
 5. do klientów w zakładach rzemieślniczych i usługowych działających w branży pielęgnacji ciała w trakcie wykonywania usługi, podczas której klienci nie mogą przez cały czas nosić maski medycznej (usługi wykonywane przy twarzy) lub
 6. wówczas, gdy dalsze wyjątki zostały przewidziane w sektorowej ramowej koncepcji higieny, o której mowa w § 5 ustęp 2 lub w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 39.

(3) Jeżeli podczas zgromadzeń prywatnych lub zgromadzeń w przestrzeni publicznej, tj. gdy ludzie razem przebywają nie jest możliwe zachowanie minimalnej odległości od wszystkich uczestników wymaga się noszenia maski medycznej.

§ 3 Kontrola dostępu

Jeżeli w niniejszym rozporządzeniu została przewidziana kontrola dostępu, to w przypadku otwarcia obiektu przy kontroli dostępu mającej na celu zachowanie minimalnych odległości stosuje się współczynnik odnoszący się do maksymalnej, dopuszczalnej liczby gości lub innych użytkowników przypadających na metr kwadratowy powierzchni wykorzystywanej do danego celu, wynoszący maksymalnie jednego użytkownika na pięć metrów kwadratowych.

§ 4 Rejestr obecności

(1) Jeżeli niniejsze rozporządzenie nakazuje prowadzenie rejestru obecności, obowiązek ten zostaje spełniony poprzez zapewnienie identyfikowalności następujących danych wszystkich obecnych osób:

 1. imię i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. dzielnica lub gmina miejsca zamieszkania lub stałego pobytu (zbędne w przypadku stosowania aplikacji cyfrowych),
 4. pełny adres oraz adres e-mail, jeżeli istnieje,
 5. czas obecności oraz
 6. numer miejsca lub stołu, jeżeli takie występują (zbędne w przypadku stosowania aplikacji cyfrowych) oraz
 7. fakt wykonania testu zgodnie z § 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 1 lub 2 albo przedłożenie zaświadczenia zgodnie z § 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 3 lub 4 albo § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, o ile takie zaświadczenie jest wymagane w niniejszym rozporządzeniu; można odstąpić od tego wymogu w przypadku prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej zgodnie z § 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 3 lub 4 w formatach uznanych przez Zarząd Senatu ds. zdrowia.

(2) Rejestr obecności może być wykorzystywany wyłącznie do egzekwowania przepisów prawnych dotyczących ochrony przed zakażeniami, w szczególności do śledzenia kontaktów. Dane zgromadzone zgodnie z ustępem 1 punkt 1 do 7 należy przechowywać lub zapisywać przez okres dwóch tygodni, zaś, w drodze odstępstwa w przypadku korzystania z aplikacji cyfrowych dane zgromadzone zgodnie z ustępem 1 punkt 7 – przez 48 godzin począwszy od zakończenia wydarzenia, z którego wynika obowiązek wpisu do rejestru obecności, i chronić przed wglądem osób trzecich. Po upływie okresu przechowywania rejestr obecności należy usunąć lub zniszczyć.

(3) Rejestr obecności należy udostępnić właściwym organom na ich wniosek w związku z kontrolą przestrzegania obowiązków, o których mowa w ustępach 1 i 2. Ponadto rejestr obecności należy udostępnić właściwym organom na ich wniosek lub zapewnić do niego dostęp w inny odpowiedni sposób w przypadku stwierdzenia, że w momencie gromadzenia danych osoba była chora, podejrzana o to, że jest chora, zarażona lub jest nosicielem w rozumieniu Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Zdania 1 i 2 nie obowiązują w sytuacji, gdy rejestr obecności jest prowadzony z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, które od strony technicznej nie dają osobie odpowiedzialnej możliwości spełnienia tych przepisów.

(4) Obowiązek prowadzenia rejestru obecności może być również realizowany przy użyciu aplikacji cyfrowych, w tym takich, które umożliwiają automatyczne gromadzenie danych bez udziału osoby odpowiedzialnej. Osoby odpowiedzialne zapewniają należyte wykorzystanie aplikacji cyfrowych. W każdym przypadku musi być zapewniona możliwość prowadzenia rejestru obecności bez użycia aplikacji cyfrowych. Osoby odpowiedzialne są uprawnione i zobowiązane do wglądu do oryginałów zaświadczeń, o których mowa w § 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 3 lub 4 lub potwierdzeń, o których mowa w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, oraz do sprawdzenia tożsamości obecnej osoby na podstawie urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

(5) Dane, o których mowa w ustępie 2 zdanie pierwsze, należy podawać w sposób kompletny i zgodny z prawdą. Obowiązuje to również w przypadku zarejestrowania się użytkownika w aplikacji cyfrowej zawierającej rejestr obecności. Osoby odpowiedzialne w rozumieniu ustępu 1, powinny odmówić dostępu lub dalszego pobytu obecnym osobom, które podały niepełne lub oczywiście nieprawidłowe informacje. Jeżeli rejestr obecności prowadzony jest z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, które od strony technicznej nie dają osobie odpowiedzialnej możliwości spełnienia tych przepisów, obowiązuje zdanie trzecie z zastrzeżeniem, że osoby odpowiedzialne muszą zapewnić prawidłowe użytkowanie aplikacji cyfrowych.

§ 5 Koncepcja ochrony i higieny

(1) Osoby odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju imprezy, z wyjątkiem imprez, o których mowa w § 12 ustęp 2, na których jednocześnie obecnych jest więcej niż 20 osób, które to imprezy odbywają się w zakładach i innych placówkach oraz w obiektach sportowych i klubach, sporządzają indywidualną koncepcję ochrony i higieny zgodnie ze szczegółowymi wymogami i przedkładają ją na żądanie właściwemu organowi. W zakresie, w jakim niniejsze zarządzenie przewiduje opracowanie i przestrzeganie indywidualnej koncepcji ochrony i higieny, obowiązują wytyczne mające na celu

 1. ograniczenie kontaktów między osobami poprzez przestrzeganie minimalnej odległości 1,5 metra i maksymalnej liczby osób dozwolonej na danej powierzchni;
 2. zapewnienie kontroli dostępu i zapobieganie kolejkom dzięki systemowi wyznaczania tras;
 3. zapewnienie wystarczającego wietrzenia dzięki kilkakrotnemu otwieraniu okien w ciągu dnia i przewietrzaniu na przestrzał lub dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu wentylacyjnego w pomieszczeniach zamkniętych;
 4. zapewnienie możliwości śledzenia kontaktów.

Plakaty z informacjami o zasadach zachowania odległości i zasadach higieny należy wywieszać w dobrze widocznym miejscu. Osoby odpowiedzialne, o których mowa w zdaniu pierwszym, dbają o to, by przestrzegane były środki ochronne określone w koncepcji ochrony i higieny. Podczas sporządzania koncepcji ochrony i higieny należy postępować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Instytutu Roberta Kocha dotyczące zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz zaleceniami Federalnego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Medycyny Pracy (BauA) dotyczącymi wietrzenia pomieszczeń w aktualnie obowiązujących wersjach, wytycznymi odpowiednich organów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, a także należy przestrzegać wytycznych zawartych w niniejszym rozporządzeniu i rozporządzeniach sektorowych wydanych na podstawie § 39.

(2) Właściwy Zarząd Senatu działając w porozumieniu z Zarządem Senatu ds. zdrowia może w sektorowej ramowej koncepcji higieny określić szczegóły dotyczące wymagań wobec koncepcji ochrony i higieny, o których mowa w ustępie 2, łącznie z wytycznymi dotyczącymi ograniczeń ilości osób przebywających na danej powierzchni, zasad dostępu i bywania. Istniejące ramowe koncepcje higieny są publikowane na stronie internetowej www.berlin.de/corona.

§ 6 Konieczność potwierdzenia negatywnego wyniku testu

(1) W przypadku, gdy w świetle niniejszego rozporządzenia konieczne jest, by osoby uzyskały negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub przedstawiły negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wykonanego przy użyciu dopuszczonego testu, wymóg ten zostanie spełniony, jeżeli osoba

 1. podda się na miejscu testowi antygenowemu Point-of-Care (PoC) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i uzyska negatywny wynik („punkt testowania na miejscu”),
 2. wykona pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub osoby przez nią wyznaczonej test antygenowy Point-of-Care (PoC) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 do samodzielnego wykonania, który po prawidłowym przeprowadzeniu da wynik negatywny („rozszerzona kontrola przy wejściu”),
 3. przedłoży osobie odpowiedzialnej lub osobie przez nią upoważnionej pisemne lub elektroniczne zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego Point-of-Care (PoC) lub testu do samodzielnego wykonania w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 który został przeprowadzony w ciągu ostatnich 24 godzin, lub
 4. przedłoży osobie odpowiedzialnej lub osobie przez nią upoważnionej pisemne lub elektroniczne zaświadczenie o negatywnym wyniku aktualnego testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który nie jest starszy niż 48 godzin.

(2) Jeżeli niniejsze rozporządzenie stanowi o konieczności posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, to nie dotyczy to dzieci w wieku do ukończenia szóstego roku życia oraz uczennic i uczniów podlegających regularnym testom w ramach uczęszczania do szkoły. Potwierdzenie statusu ucznia oraz związanego z tym regularnego przeprowadzania testów w związku z uczęszczaniem do szkoły uważa się za dokonane w szczególności przy przedłożeniu ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku dzieci podlegających regularnym testom w związku z uczęszczaniem do przedszkola, nie występuje obowiązek regularnego przeprowadzania testu z wynikiem negatywnym, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

§ 7 Zasady dotyczące izolacji

(1) Osoby, które dowiedziały się, że wykonany u nich test antygenowy (PoC) w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dał wynik dodatni, są z zastrzeżeniem ustępu 3 zobowiązane do niezwłocznego poddania się testowi potwierdzającemu ten wynik wykonywanemu przy użyciu testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2 (test PCR), do bezpośredniego udania się niezwłocznie po uzyskaniu informacji do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania, które pozwala na odizolowanie się i pozostania tam w stałej izolacji przez 14 dni od momentu wykonania testu antygenowego Point-of-Care (PoC). Miejsce izolacji można opuścić w celu wykonania testu PCR.

(2) Osoby, które dowiedziały się, że wykonany u nich test wykrywający kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2 (test PCR) dał wynik dodatni, są zobowiązane do bezpośredniego udania się niezwłocznie po uzyskaniu informacji do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania, które pozwala na odizolowanie się i pozostania tam w stałej izolacji przez 14 dni od momentu wykonania testu antygenowego PCR,

(3) Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do osób, które dowiedziały się, że wykonany przez nie test w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przeprowadzony przy użyciu testu antygenowego Point-of-Care (PoC) do samodzielnego wykonania dał wynik dodatni, pod warunkiem, że test został przeprowadzony pod fachowym nadzorem. Jeżeli test nie został przeprowadzony pod fachowym nadzorem, osoby te są zobowiązane do niezwłocznego poddania się testowi potwierdzającemu ten wynik, wykonywanemu przy użyciu testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2 (test PCR). Za osobę sprawującą fachowy nadzór w rozumieniu zdania pierwszego uznawana jest każda osoba upoważniona do wykonywania testów PoC u innych osób.

(4) Osobom będącym w izolacji nie wolno przyjmować wizyt osób, które nie należą do ich gospodarstwa domowego. W okresie izolacji osoby odosobnione podlegają obserwacji przez właściwy urząd ds. zdrowia publicznego.

(5) W przypadku ustępu 1 izolacja kończy się wraz z uzyskaniem negatywnego wyniku testu PCR, jednak najpóźniej po 14 dniach od momentu wykonania testu antygenowego Point-of-Care (PoC); w przypadku ustępu 2 – kończy się wraz z uzyskaniem negatywnego wyniku testu PoC lub PCR przeprowadzonego najwcześniej 14 dnia po wykonaniu testu PoC lub PCR, będącego podstawą izolacji. Jeżeli pierwsze objawy pojawiły się przed wykonaniem testu, właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może w drodze odstępstwa od ustępów 1 i 2 ustalić, że moment wystąpienia pierwszych objawów jest fikcyjnym momentem rozpoczęcia izolacji.

(6) Przy zakwalifikowaniu osoby do grona osób, które miały kontakt z osobą z pozytywnym wynikiem testu w rozumieniu ustępów 1-3 i skierowaniu jej na izolację, właściwy urząd ds. zdrowia publicznego musi postępować zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha w aktualnie obowiązującej wersji

(7) Obowiązki zgłoszeniowe wynikające z Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym pozostają nienaruszone. Właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może wydać indywidualne zarządzenia odbiegające od ustępów 1 do 3 i 5.

§ 8 Zasada 3G

(1) Zasada 3G wymaga od osób odpowiedzialnych, by umożliwiały one dostęp do obiektów, zakładów, imprez i podobnych przedsięwzięć wyłącznie osobom zaszczepionym, ozdrowieńcom lub osobom, które wykonały test.

(2) Następujące osoby mają dostęp do obiektów, zakładów, imprez i podobnych przedsięwzięć zgodnie z zasadą 3G:
 1. osoby zaszczepione, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 szczepionką zatwierdzoną przez Unię Europejską, których ostatnie wymagane szczepienie miało miejsce co najmniej 14 dni wcześniej,
 2. osoby zaszczepione,
  które otrzymały w państwie trzecim spoza Unii Europejskiej świadectwo szczepienia dotyczące podanej im szczepionki przeciwko COVID-19 odpowiadającej jednej ze szczepionek przeciwko COVID-19, o których mowa w artykule 5 ustęp 5 rozporządzenia (UE) 2021/953,
 3. ozdrowieńcy mogący potwierdzić dodatni wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przeprowadzonego ponad sześć miesięcy wcześniej, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepienia przeciwko Covid-19 szczepionką zatwierdzoną przez Unię Europejską, a ostatnie szczepienie miało miejsce co najmniej 14 dni wcześniej; oraz
 4. ozdrowieńcy mogący potwierdzić dodatni wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który ma co najmniej 28 dni i nie więcej niż sześć miesięcy.

(3) Dostęp do obiektów, zakładów, imprez i podobnych przedsięwzięć ma grono osób, o którym mowa w ustępie 2, tylko wtedy, gdy nie występują u nich typowe objawy, które wskazują na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha.

(4) Dostęp do obiektów, zakładów, imprez i podobnych przedsięwzięć zgodnie z zasadą 3G mają również osoby z negatywnym wynikiem testu w rozumieniu § 6; § 6 ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

(5) Przewidziany w niniejszym rozporządzeniu obowiązek wykonania testu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2 przeprowadzonego za pomocą uznanego testu lub przyjęcia oferty wykonania testu lub w zamian tego konieczność poddania się testowi nie dotyczy grupy osób, o której mowa w ustępie 2 punkt 1 do 4.

(6) Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie 2 lub zaświadczenie, o którym mowa w § 6 ustęp 1, należy przedstawić właściwym organom na żądanie w celu skontrolowania zasady 3G obowiązującej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

§ 8a Zasada 2G

(1) Celem zasady 2G jest stworzenie osobom odpowiedzialnym możliwości udostępniania obiektów, zakładów, imprez i podobnych przedsięwzięć wyłącznie osobom zaszczepionym lub ozdrowieńcom, a w zamian uzyskanie ułatwień w zakresie przepisów niniejszego rozporządzenia. Z możliwości tej można również korzystać w pojedynczych dniach lub w ograniczonym czasie.

(2) O ile zgodnie z niniejszym rozporządzeniem istnieje możliwość przeprowadzania imprez lub otwarcia zakładów i obiektów zgodnie z zasadą 2G, to w przypadku wyboru tej możliwości obowiązują następujące zasady:
 1. Wpuszczane mogą być wyłącznie osoby, o których mowa w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 3, z wyjątkiem
  a) osób, które jeszcze nie ukończyły 18 roku życia; osoby te muszą uzyskać negatywny wynik testu , § 6 ustęp 2 stosuje się odpowiednio, oraz
  b) osób, które z przyczyn medycznych nie mogą zostać zaszczepione; osoby te muszą mieć negatywny wynik testu zgodnie z § 6 ustęp 1 zdanie pierwsze punkt 4 i potwierdzić swoją niemożność zaszczepienia na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 2. W skład personelu mającego bezpośredni kontakt z klientami lub widzami mogą wchodzić wyłącznie osoby o których mowa w punkcie 1 lub osoby, które muszą przedkładać potwierdzenie negatywnego wyniku testu w rozumieniu § 6 w każdym dniu wykonywania pracy, przy czym w takim przypadku osoby odpowiedzialne są zobowiązane do udokumentowania wyniku przeprowadzonego testu;
 3. W strefach pomieszczeń zakładowych lub sal imprezowych, w których obowiązuje zasada 2G, nie mogą przebywać osoby, których nie obejmuje § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4; punkt 2 obowiązuje odpowiednio;.
 4. Osoby odpowiedzialne muszą zapewnić spełnienie wymogów określonych w punkcie 1 do 3 i odmówić wstępu osobom, do których wymogi te nie mają zastosowania; w tym celu mogą sprawdzić zaświadczenia w rozumieniu § 8 ustęp 2; zaświadczenie potwierdzające szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 lub status ozdrowieńca musi mieć formę umożliwiającą jego cyfrową weryfikację, przy czym nie dotyczy to osób, o których mowa w § 8 ustęp 2 punkt 2; przy wejściu zaświadczenia w formie umożliwiającej ich cyfrową weryfikację muszą być weryfikowane cyfrowo oraz porównywane z dokumentem tożsamości ze zdjęciem; potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 1 i 2 oraz w § 8 ustęp 2, należy przedłożyć właściwym organom na żądanie w skontrolowania zasady 2G obowiązującej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
 5. W czasie obowiązywania zasady 2G osoby odpowiedzialne muszą w należyty sposób wskazać na fakt obowiązywania zasady 2G, w szczególności w strefie wejścia;
 6. W strefach pomieszczeń zakładowych lub sal imprezowych, w których ma zastosowanie zasada 2G, obowiązek noszenia maski występuje zgodnie z § 2, a jeżeli nie jest to możliwe, wówczas według uznania osób odpowiedzialnych istnieje jednolity obowiązek zachowania minimalnej odległości zgodnie z § 1 ustęp 2 lub wymóg posiadania negatywnego wyniku testu, o którym mowa w § 6, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej; właściwy Zarząd Senatu może określić szczegóły tego prawa wyboru w ramowej koncepcji higieny dla danego sektora;
 7. Jeżeli w rozumieniu punktu 6 występuje obowiązek noszenia maski lub wymagany jest negatywny wynik testu, wówczas nie ma zastosowania obowiązek zachowania minimalnej odległości, o którym mowa w § 1 ustęp 2.

(3) Wymogi określone w ustępie 2 punkt 1 do 5 stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim stosowanie zasady 2G jest nakazane w niniejszym rozporządzeniu.

Część II Dalsze zasady higieny i ochrony dotyczące szczególnych obszarów

Sekcja 1 Życie społeczne

§ 9 (skreslone)

§ 10 Dostęp do budynków urzędowych i zachowanie w przestrzeni publicznej

(1) Dostęp do budynków urzędowych kraju związkowego Berlina jest możliwy dla osób odwiedzających lub klientów tylko zgodnie z zasadą 3G. Potwierdzenie należy okazać bez wezwania przy wejściu do danego urzędu. Urząd powinien poinformować osoby odwiedzające w dostępnej, wolnej od barier formie o urzędowych przepisach dostępu i zapewnić oferty przeprowadzania testów (o których nowa w § 6).

(2) Oprócz w środkach transportu, o których mowa w § 28b ustęp 5 ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, maskę medyczną powinny nosić

 1. osoby we wszystkich pojazdach, które nie kierują danym pojazdem, jeżeli taki pojazd nie jest wyłącznie użytkowany przez osoby należące do grona najbliższych,
 2. osoby na dworcach kolejowych i terminalach promowych, oraz
  #osoby w windach.

(3) Dostęp do peronów i terminali promowych jest dozwolony wyłącznie zgodnie z zasadą 3G.

§ 11 Imprezy

(1) Imprezą w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest ograniczone w czasie i zaplanowane wydarzenie o zdefiniowanym celu lub zamiarze, sekwencja programów powiązanych tematycznie, merytorycznie lub celem w ramach osobnej odpowiedzialności organizatora, osoby, organizacji lub instytucji, w której uczestniczy grupa osób. Imprezy w rozumieniu artykułu 8 Ustawy Zasadniczej i artykułu 26 Konstytucji Berlina nie są wydarzeniami. W odniesieniu do imprez i form imprez szczegółowo uregulowanych w niniejszym zarządzeniu obowiązują wyłącznie wytyczne tu określone, chyba że postanowiono inaczej.

(2) Imprezy w zamkniętych pomieszczeniach, na których jednocześnie obecnych jest więcej niż 20 osób, mogą odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadą 2G. Osoby, które na imprezach wykonują występy artystyczne lub inne czynności niezbędne dla przebiegu imprezy i nie mogą być zastąpione przez inne osoby, nie muszą należeć do grona osób, o którym mowa w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, jeżeli przedstawią potwierdzenie negatywnego wyniku testu w rozumieniu § 6. Obecność uczestników należy dokumentować. Do oferty gastronomicznej na imprezach stosuje się odpowiednio § 18 ustęp 1.

(3) Podczas imprez na zewnątrz należy tak przydzielić stałe miejsca oraz krzesła i stoły, aby między osobami, które nie należą do grona najbliższych, była zachowana minimalna odległość 1,5 metra. Minimalna odległość, o której mowa w zdaniu pierwszym oraz w § 1 ustęp 2, może zostać zmniejszona, gdy wszyscy obecni uczestnicy mają negatywny wynik testu. W imprezach na zewnątrz, na których jednocześnie obecnych jest ponad 100 osób, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby z negatywnym wynikiem testu. Uczestnicy są zobowiązani do noszenia masek, chyba że pozostają na stałym miejscu. Obecność uczestników należy udokumentować. Do oferty gastronomicznej na imprezach stosuje się odpowiednio § 18 ust. 1. Imprezy na zewnątrz mogą odbywać się zgodnie z zasadą 2G, w takim przypadku zdania 1 do 4 oraz § 1 ustęp 2 nie mają zastosowania; ustęp 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Zdania pierwsze do siódmego stosuje się odpowiednio do imprez w zamkniętych pomieszczeniach, na których jednocześnie obecnych jest do 20 osób.

(4) Zabrania się imprez na zewnątrz, na których jednocześnie obecnych jest ponad 1000 osób. Zabronione są imprezy odbywające się w pomieszczeniach zamkniętych, w których jednocześnie uczestniczy ponad 200 osób.

(5) W drodze odstępstwa od przepisu ustępu 4 w zamkniętych pomieszczeniach mogą odbywać się imprezy z udziałem większej liczby osób niż określona w tym przepisie, maksymalnie jednak przy jednoczesnym udziale 2500 osób oraz przy jednoczesnym udziale 5 000 osób w imprezie plenerowej, o ile spełnione są wymogi ramowej koncepcji higieny Zarządu Senatu ds. kultury, Zarządu Senatu ds. gospodarki lub Zarządu Senatu ds. sportu, która musi zawierać co najmniej wymogi dotyczące wentylacji mechanicznej.
Wytyczne z ustępu 2 stosuje się również do imprez plenerowych zgodnie z warunkami, o których mowa w zdaniu pierwszym.

(6) Podczas pogrzebów i uroczystości żałobnych, jak również imprez prywatnych oraz imprez w kręgu rodziny, znajomych lub przyjaciół, w szczególności uroczystości ślubnych, uroczystości urodzinowych, uroczystości z okazji ukończenia szkoły lub uroczystości z okazji świąt religijnych ustęp 2 stosuje się tylko wtedy, gdy jednocześnie obecnych jest więcej niż 20 osób.Niniejszy ustęp nie ma zastosowania, jeżeli dana impreza jest organizowana na zasadach komercyjnych.

Prywatne imprezy (imprezy w gronie rodziny, znajomych czy przyjaciół) i prywatne zgromadzenia, które nie są objęte zdaniem pierwszym, są dozwolone tylko w gronie członków gospodarstwa domowego oraz z najwyżej dwiema osobami z innego gospodarstwa domowego, przy czym uważa się, że jedno gospodarstwo domowe tworzą osoby w rozumieniu § 1 ustęp 3; nie są uwzględniane dzieci do ukończenia 14 roku życia i osoby w rozumieniu § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, niezależnie od ich przynależności do jednego gospodarstwa domowego.

(7) Wspólne śpiewanie może odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach tylko wtedy, gdy przestrzegane są standardy higieny i ochrony przed zakażeniami określone w ramowej koncepcji higieny, o której mowa w § 5 ustęp 2 lub w rozporządzeniu wydanym przez Zarząd Senatu ds. kultury na podstawie § 39. Zdanie pierwsze nie ma zastosowania do śpiewu w kręgu najbliższych.

§ 12 Imprezy szczególne

(1) Wspólnoty religijne i światopoglądowe przy organizowaniu imprez religijno-kulturowych w rozumieniu artykułu 4 Ustawy Zasadniczej i artykułu 29 ustęp 1 Konstytucji Berlina, muszą wprowadzić koncepcję ochrony i higieny, zgodną z aktualną ramową koncepcją higieny Zarządu Senatu ds. kultury lub wykraczającą poza jej postanowienia. Uczestnicy imprez związanych z kultem religijnym mają obowiązek noszenia maski w pomieszczeniach zamkniętych, chyba że znajdują się w stałym miejscu.

(2) W przypadku imprez, w tym posiedzeń, Parlamentu Europejskiego, jego klubów i komisji, Niemieckiego Bundestagu, jego klubów i komisji, Bundesratu i jego komisji, Izby Deputowanych, jej klubów i komisji, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rządu Federalnego, Senatu Berlina, Rady Burmistrzów i jej komisji, Trybunału Konstytucyjnego w Berlinie, rad okręgów, ich klubów i komisji, jak również przedstawicielstw zagranicznych, organów wymiaru sprawiedliwości, organów, gremiów i urzędów Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych, federacji i krajów związkowych oraz innych jednostek i instytucji realizujących zadania publicznoprawne, dane instytucje stanowią na własną odpowiedzialność środki ochrony i higieny.

(3) Imprezy, które odbywają się na podstawie przepisów prawnych służących realizacji ustawowego prawa do współdecydowania lub współdziałania, mogą mieć miejsce tylko zgodnie z zasadą 3G. Uczestnicy mają obowiązek noszenia masek, chyba że pozostają na stałym miejscu i w każdym momencie zachowują minimalną odległość. Obecność uczestników należy udokumentować.

§ 13 Zjazdy partii

Przepisy § 12 ustęp 3 stosuje się odpowiednio do zjazdów partii i zgromadzeń wspólnot wyborczych, które odbywają się na podstawie Ustawy o partiach politycznych w wersji ogłoszonej dnia 31 stycznia 1994 r. (BGBl. I, str. 149), ostatnio zmienionej artykułem 4 ustawy z dnia 10 sierpnia 2021 r. (BGBl. I, str. 3436) w aktualnie obowiązującej wersji, lub w ramach przygotowań do udziału w wyborach powszechnych.

§ 14 Zgromadzenia

(1) Przy przeprowadzaniu zgromadzeń w rozumieniu artykułu 8 Ustawy Zasadniczej i artykułu 26 Konstytucji Berlina należy stale zachowywać minimalną odległość 1,5 metra pomiędzy uczestnikami, którzy nie należą do grona najbliższych. Osoba organizująca zgromadzenie ma opracować indywidualną koncepcję ochrony i higieny, w której zostają określone przewidziane środki mające na celu zapewnienie zachowania minimalnej odległości oraz zasady higieny, których należy przestrzegać w każdym przypadku, wskazujące np. na konieczność noszenia maski medycznej lub rezygnację podczas zgromadzenia ze wspólnego skandowania uczestników, jak również w celu zapewnienia w miejscu zgromadzenia w czasie jego trwania takiej liczby uczestników, która jest dopuszczalna dla danej powierzchni użytkowej. Organ odpowiedzialny za zgromadzenie może od osoby organizującej zgromadzenie zażądać przedstawienia tej koncepcji ochrony i higieny i uzyskać od właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego ocenę tej koncepcji z perspektywy przepisów o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Podczas zgromadzenia kierownictwo zgromadzenia musi zapewnić przestrzeganie wymogów zawartych w koncepcji ochrony i higieny.

(2) Uczestnicy zgromadzeń odbywających się pod gołym niebem w rozumieniu artykułu 8 Ustawy Zasadniczej i artykułu 26 Konstytucji Berlina mają obowiązek noszenia maski. Jeżeli zgromadzenie odbywa się pod postacią korowodu, w którym wykorzystywane są wyłącznie pojazdy mechaniczne, stosuje się odpowiednio § 10 ustęp 2 punkt 1. § 19 ustęp 1 punkt 1 Berlińskiej ustawy o wolności zgromadzeń z dnia 23 lutego 2021 r. (GVBl. str. 180) nie jest sprzeczny z obowiązkiem noszenia maski medycznej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym.

(3) Zgromadzenia w pomieszczeniach zamkniętych mogą odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadą 3G. Uczestnicy mają obowiązek noszenia maski, chyba że znajduj się na stałym miejscu i w każdym momencie zachowują minimalną odległość.

(4) Zgromadzenia w pomieszczeniach zamkniętych mogą odbywać się zgodnie z zasadą 2G, wówczas nie mają zastosowania ustęp 1 zdanie pierwsze, ustęp 3 oraz § 1 ustęp 2.

§ 14a (skreslone)

Sekcja 2 Życie gospodarcze

§ 15 Obowiązek noszenia maski

(1) Pracownicy oraz klienci wszelkiego rodzaju sklepów detalicznych i centrów handlowych (galerii handlowych), zakładów rzemieślniczych, usługowych i innych zakładów prowadzących działalność gospodarczą, do których mają dostęp klienci, jak również pracownicy lokali gastronomicznych, którzy mają kontakt z gośćmi mają obowiązek noszenia maski.

(2) Osoby przebywające na targach i stojące w kolejkach na zewnątrz mają obowiązek noszenia maski.

§ 16 Handel detaliczny, targi

(1) Punkty sprzedaży w rozumieniu berlińskiej ustawy o godzinach otwarcia sklepów z dnia 14 listopada 2006 r. (GVBl. s. 1045), ostatnio zmienionej ustawą z dnia 13 października 2010 r. (GVBl. s. 467), oraz domy towarowe mogą być otwierane tylko zgodnie z zasadą 2G.

(2) Ustęp 1 nie dotyczy handlu detalicznego artykułami spożywczymi i napojami, wyrobami tytoniowymi, artykułami piśmienniczymi, gazetami, czasopismami, książkami i artykułami dla zwierząt domowych, aptek, punktów sprzedaży artykułów medycznych oraz aparatów wspomagających słuch i widzenie, drogerii, sklepów ze zdrową żywnością, stacji benzynowych, specjalistycznych sklepów z artykułami dla niemowląt, kwiaciarni, marketów budowlanych i ogrodniczych, punktów odbioru i dowozu przesyłek, targowisk, punktów sprzedaży artykułów dla rzemieślników oraz warsztatów rowerowych i samochodowych.

(3) Przy otwieraniu obiektów, o których mowa w ustępie 1 i 2 oraz centrów handlowych (galerii) należy przestrzegać wymogów kontroli dostępu.

(4) Na jarmarkach i festynach występuje obowiązek noszenia maski.

(5) Jarmarki bożonarodzeniowe mogą być otwierane tylko zgodnie z zasadą 2G; należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kontroli dostępu.

§ 17 Usługi

(1) Usługi branży pielęgnacji urody, takie jak świadczone przez zakłady fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, gabinety masażu, studia tatuażu i podobne zakłady oraz solaria mogą być oferowane zgodnie z zasadą 2G. przy czym w drodze odstępstwa od § 8a ustęp 2 punkt 6, może istnieć możliwość wyboru obowiązku noszenia maski o którym mowa w § 2 lub spełnienia wymogu posiadania negatywnego wyniku testu, o którym mowa w § 6.

(2) Ustęp 1 zdanie trzecie nie dotyczy niezbędnych zabiegów medycznych, w szczególności zabiegów fizjoterapii, ergoterapii i logoterapii, podologii, pielęgnacji stóp i zabiegów medycyny alternatywnej. Podczas zabiegów, o których mowa w zdaniu pierwszym, personel powinien nosić maskę medyczną, a klienci maskę FFP2.

(3) Podczas odpłatnych świadczeń usług seksualnych praktyki wykonywane w pobliżu twarzy nie są dozwolone. Świadczenie usług seksualnych nie jest dopuszczalne w pojazdach do uprawiania prostytucji w rozumieniu ustawy o ochronie prostytucji. Organizowanie lub przeprowadzanie imprez związanych z prostytucją w rozumieniu ustawy o ochronie prostytucji jest dopuszczalne wyłącznie zgodnie z zasadą 2G, przy czym w drodze odstępstwa od § 8a ustęp 2 punkt 6, może istnieć możliwość wyboru obowiązku noszenia maski o którym mowa w § 2 lub spełnienia wymogu posiadania negatywnego wyniku testu, o którym mowa w § 6. Oferowanie usług, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest dozwolone tylko po uprzednim umówieniu się i wyłącznie pojedynczym osobom. Usługi seksualne mogą być oferowane wyłącznie zgodnie z zasadą 2G. Podczas pobytu w zakładach świadczących usługi prostytucji i świadczenia usług seksualnych, pracownicy i osoby korzystające z usług seksualnych muszą nosić maskę FFP2, przy czym nie ma to zastosowania, jeżeli wymagany jest negatywny wynik testu zgodnie z § 8a ustęp 2 punkt 6.

(4) Należy dokumentować obecność klientów, którzy korzystają z usług w rozumieniu ustępu 1 i 3.

§ 18 Gastronomia

(1) Pomieszczenia zamknięte lokali gastronomicznych w rozumieniu Ustawy o lokalach gastronomicznych w wersji ogłoszonej w dniu 20 listopada 1998 r. (BGBl. I str. 3418), ostatnio zmienionej artykułem 14 ustawy z dnia 10 marca 2017 r. (BGBl. I str. 420) w aktualnie obowiązującej wersji, oraz stołówek mogą być otwierane tylko zgodnie z zasadą 2G; nie dotyczy to zwykłego korzystania z sanitariatów, a w przypadku stołówek – nie dotyczy to takich stołówek, które zapewniają wyłącznie zaopatrzenie pracowników.

(2) O ile nie dotyczy to żadnych pomieszczeń zamkniętych, to należy tak rozmieścić krzesła i stoły w strefie zewnętrznej lokali gastronomicznych i w stołówek, aby zachowana była minimalna odległość 1,5 metra pomiędzy osobami, które nie należą do grona najbliższych, W odległości tej nie mogą przebywać inne osoby. Należy zapewnić wzmożony reżim porządkowy i dezynfekcyjny. W drodze odstępstwa od § 1 ustęp 2 zdanie pierwsze, minimalna odległość w grupie miejsc siedzących lub stolików może być mniejsza. Potrawy i napoje można spożywać tylko przy stole. Lokale gastronomiczne mogą być również otwierane zgodnie z zasadą 2G, o ile nie dotyczy to zamkniętych pomieszczeń, wówczas nie mają zastosowania zdania pierwsze do piątego.

(3) Otwarcie zamkniętych pomieszczeń lokali gastronomicznych, o których mowa w ustępie 1 jest dozwolone tylko wtedy, gdy przestrzegane są wytyczne ramowej koncepcji higieny zgodnie z § 5 ustęp 2 Zarządu Senatu ds. gospodarki, która musi zawierać co najmniej wytyczne dotyczące wentylacji pomieszczeń. Należy dokumentować obecność gości w lokalach gastronomicznych i stołówkach, chyba że goście odbierają wyłącznie żywność lub napoje.

§ 19 Atrakcje turystyczne, zakwaterowanie

(1) Wycieczki krajoznawcze w rozumieniu artykułu 48 Ustawy o przewozie osób w wersji ogłoszonej w dniu 8 sierpnia 1990 r. (BGBl. I str. 1690), ostatnio zmienionej artykułem 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2021 r. (BGBl. BGBl. I str. 822) w aktualnie obowiązującej wersji, wycieczki ze zwiedzaniem, wycieczki statkiem i porównywalne atrakcje turystyczne, jeżeli dotyczy to pomieszczeń zamkniętych, mogą być oferowane tylko zgodnie z zasadą 2G. Atrakcje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli dotyczy to pomieszczeń zamkniętych, mogą być oferowane tylko zgodnie z zasadą 3G. W przypadku atrakcji, o których mowa w zdaniu drugim, noszenie maski jest obowiązkowe. Atrakcje, o których mowa w zdaniu drugim, mogą być oferowane również zgodnie z zasadą 2G.

(2) Noclegi w hotelach, obiektach noclegowych, kwaterach wakacyjnych i podobnych obiektach mogą być oferowane przez zarządców obiektów od dnia 11 czerwca 2021, jeżeli spełnione są wymogi ramowej koncepcji higieny, o której mowa w § 5 ustęp 1 wydanej przez Zarząd Senatu ds. gospodarki, która musi zawierać co najmniej wytyczne dotyczące wentylacji pomieszczeń. Atrakcje, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą być oferowane wyłącznie zgodnie z zasadą 2G. Do ofert gastronomicznych stosuje się odpowiednio § 18.

(3) Należy udokumentować obecność uczestników atrakcji, o których mowa w ustępie 1 oraz gości w obiektach, o których mowa w ustępie 2.

Sekcja 3 Życie zawodowe

§ 20 (skreslone)

§ 21 Obowiązek noszenia maski w budynkach biurowych i administracyjnych

Osoby pracujące w budynkach biurowych i administracyjnych oraz osoby odwiedzające mają obowiązek noszenia maski, chyba że pozostają na stałym miejscu oraz w każdej chwili zachowana jest minimalna odległość.

§ 22 Obowiązek oferowania testów

(1) Pracownicy, którzy w ramach swojej pracy mają z reguły fizyczny kontakt z klientami lub innymi osobami trzecimi są zobowiązani do skorzystania z oferty, o której mowa w § 4 ustęp 1 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z SARS-CoV-2 z dnia 25 czerwca 2021 r. (BAnz AT 28.06.2021 V1), ostatnio zmienionego przez artykuł 13 ustawy z dnia 22 listopada 2021 r. (BGBl. I str. 4906): obowiązek ten może zostać spełniony przy użyciu testów antygenowych Point-ofCare (PoC) do samodzielnego wykonania tylko pod warunkiem, że są one przeprowadzane pod nadzorem.

(2) Osoby pracujące na własny rachunek, które w ramach swojej pracy mają fizyczny kontakt z klientami lub innymi osobami trzecimi, oraz te, które pracują jako personel funkcyjny mający kontakt z publicznością w ramach imprez, o których mowa w § 11, zobowiązane są do wykonywania dwa razy w tygodniu testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 przy użyciu testu antygenowego Point-of-Care (PoC) oraz do przechowywania przez okres czterech tygodni wydanych im zaświadczeń dotyczących testów, a także do udostępniania ich na żądanie właściwym organom w związku z kontrolą powyższych obowiązków.

(3) Ustęp 2 stosuje się tylko wówczas, gdy dostępna jest wystarczająca ilość testów, a ich pozyskiwanie nie stanowi nadmiernego obciążenia.

§ 23 Posiedzenia organów reprezentujących pracowników; zebrania zakładowe i pracownicze

(1) Organy reprezentujące pracowników, powołane na podstawie Ustawy o ustroju zakładowym w wersji ogłoszonej dnia 25 września 2001 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 2518), ostatnio zmienionej artykułem 4 ustawy z dnia 16 lipca 2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 2959) z późniejszymi zmianami, na podstawie Ustawy o reprezentacji pracowników federalnych z dnia 9 czerwca 2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 2959) z późniejszymi zmianami, Ustawy o reprezentacji pracowników federalnych z dnia 9 czerwca 2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw I str. 2959) z późniejszymi zmianami. 1614) lub Ustawy o przedstawicielstwie pracowników w wersji z dnia 14 lipca 1994 r. (GVBl. s. 337; 1995, s. 24, ostatnio zmienionej artykułem 11 ustawy z dnia 5 lipca 2021 r. (GVBl. s. 842) z późniejszymi zmianami, regulują na własną odpowiedzialność środki ochronne i higieniczne mające zastosowanie podczas ich posiedzeń.

(2) W odniesieniu do zebrań rady zakładowej, rady pracowniczej i inne wydarzeń, o których mowa w Ustawie o ustroju zakładowym, Ustawy o federalnej reprezentacji pracowników i Ustawy o reprezentacji pracowników, które nie podlegają pod przepisy ustępu 1, stosuje się przepisy § 12 ustęp 3.

Sekcja 4 Edukacja

§ 24 Opieka dzienna nad dziećmi

Regularna działalność placówek opieki dziennej dla dzieci odbywać się będzie zgodnie z wymogami wynikającymi w związku z pandemią Covid 19. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną Zarząd Senatu ds. młodzieży i rodziny może ustalić dalsze szczegóły dotyczące organizacji zajęć, również w ramach innych obszarów pomocy dzieciom i młodzieży, w szczególności w odniesieniu do wymogów higienicznych.

§ 25 Szkoły

W drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 39, Zarząd Senatu ds. oświaty określa wymagania dotyczące działalności szkół publicznych i prowadzonych przez podmioty niezależne, w tym w zakresie drugiej ścieżki edukacyjnej oraz zapewnienia pozalekcyjnej i dodatkowej pomocy i opieki.

§ 26 Szkoły wyższe

(1) W celu zapewnienia zajęć stacjonarnych w ramach swoich koncepcji ochrony i higieny szkoły wyższe regulują kwestie przeprowadzania wśród studentów testów w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, o ile studenci są fizycznie obecni na uczeni, w szczególności w odniesieniu do zajęć edukacyjnych, zajęć praktycznych i egzaminów stacjonarnych. W zajęciach edukacyjnych, zajęciach praktycznych i egzaminach stacjonarnych w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć wyłącznie studenci, którzy przedłożą dwa negatywne wyniki testów wykonanych w nienastąpujących po sobie dniach, jeżeli uczestniczą w zajęciach stacjonarnych lub egzaminach stacjonarnych przez kilka dni w tygodniu; uczestnictwo tylko w jednych zajęciach stacjonarnych w tygodniu wymaga jedynie zaświadczenia o jednym negatywnym wyniku testu.

W przypadku stacjonarnych zajęć edukacyjnych i zajęć praktycznych maksymalna liczba uczestniczących studentów wynika z koncepcji higienicznych uczelni. Należy udokumentować obecność studentów i wykładowców na zajęciach stacjonarnych.

(2) Biblioteki szkół wyższych mogą udostępniać stanowiska pracy i zestawy komputerowe tylko osobom, które uzyskały negatywny wynik testu, przy czym wstęp następuje tylko po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu lub z wykorzystaniem rejestru obecności.

(3) Noszenie maski jest obowiązkowe w szkołach wyższych. Jeżeli nie jest przekraczany minimalny odstęp, o którym mowa w § 1 ustęp 2 i wszystkie obecne osoby mają negatywne wyniki testów w rozumieniu ustępu 1, obowiązek noszenia maski nie występuje, gdy pozostają one na przydzielonym im stałym miejscu. § 11 ustęp 5 zdanie pierwsze i drugie stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że uczestnicy posiadają negatywny wynik testu zgodnie z ustępem 1.

(4) Dla stołówek studenckich obowiązują odpowiednio przepisy dotyczące gastronomii i stołówek, o których mowa w § 18.

§ 27 Inne placówki edukacyjne

(1) Ośrodki kształcenia dorosłych oraz inne placówki ogólnego kształcenia dorosłych, szkoły muzyczne, młodzieżowe szkoły artystyczne, młodzieżowe szkółki ruchu ulicznego, szkoły ogrodnicze, a także szkoły prowadzone przez podmioty niezależne mogą być otwierane wyłącznie zgodnie z zasadą 2G. Zgodnie z zasadą 3G mogą odbywać się również zajęcia z zakresu kształcenia podstawowego i kursy języka niemieckiego jako drugiego języka.

(2) Osoby prowadzące w placówkach wymienionych w zdaniu pierwszym zajęcia edukacyjne, opiekuńcze i egzaminy, o których mowa w ustępie 1 zdanie drugie oraz osoby w nich uczestniczące muszą przedłożyć dwa negatywne wyniki testów wykonanych w nienastępujących po sobie dniach, jeżeli uczestniczą w zajęciach stacjonarnych lub egzaminach stacjonarnych przez kilka dni w tygodniu. Jeżeli prowadzenie zajęć lub uczestniczenie w nich ma miejsce tylko w jednym dniu tygodnia, to w dniu zajęć wystarczy przedstawić negatywny wynik testu.

(3) Ponadto zajęcia w placówkach edukacyjnych, o których mowa w ustępie 1, podczas których ma miejsce aktywność sportowa, ruch powiązany z wysiłkiem fizycznym i bezpośredni kontakt fizyczny, są dopuszczalne wyłącznie zgodnie z przepisami §§ 30-32.

(4) Szkoły nauki jazdy, szkoły sportów wodnych, szkoły pilotażu i podobne placówki mogą być otwierane wyłącznie zgodnie z zasadą 2G. W przypadku osób uczestniczących w kształceniu zawodowym obowiązek wynikający z § 8a ustęp 2 punkt 2 stosuje się odpowiednio.

§ 28 Kształcenie zawodowe

(1) W kształceniu zawodowym istnieje obowiązek noszenia maski w pomieszczeniach zamkniętych. Nie ma obowiązku noszenia maski medycznej, jeżeli uczestnicy pozostają na przydzielonym im stałym miejscu i gdy zachowana jest minimalna odległość dla wszystkich miejsc.

(2) Osoby pracujące w sferze kształcenia zawodowego, o których mowa w ustępie 1, i osoby uczestniczące w takim kształceniu muszą przedłożyć dwa negatywne wyniki testów wykonanych w nienastępujących po sobie dniach, o ile osoby te są obecne na zajęciach kilka razy w tygodniu. Jeżeli ich działalność lub uczestnictwo w zajęciach ma miejsce, tylko raz w tygodniu, to w dniu zajęć wystarczy przedstawić tylko jeden negatywny wynik testu.

(3) Ustępy 1 i 2 stosuje się odpowiednio do działań mających na celu wspieranie integracji na rynku pracy.

Sekcja 5 Kultura

§ 29 Instytucje kultury

(1) Kina, teatry, opery, sale koncertowe i inne instytucje kultury oraz miejsca imprez prowadzone przez podmioty publiczne i prywatne mogą być otwarte dla odwiedzających zgodnie z przepisami § 11.

(2) Muzea, galerie i miejsca pamięci, o ile dotyczy to pomieszczeń zamkniętych, mogą być otwierane tylko zgodnie z zasadą 2G. Noszenie maski na zewnątrz jest obowiązkowe.

(3) Pomieszczenia zamknięte w bibliotekach i archiwach mogą być otwierane tylko zgodnie z zasadą 2G. Przy otwieraniu bibliotek i archiwów należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kontroli dostępu.

(4) Obecność osób odwiedzających instytucje, o których mowa w ustępie 1 należy udokumentować, o ile dotyczy to również pomieszczeń zamkniętych.

(5) Prowadzone w placówkach kultury zajęcia w sferze edukacji kulturalnej oraz historyczno-politycznej mogą odbywać się stacjonarnie zgodnie z przepisami, o których mowa w § 11.

Sekcja 6 Sport i czas wolny

§ 30 Ogólne uprawianie sportu

(1) Gdy nie jest zachowana minimalna odległość, o której mowa w § 1 ustęp 2prawianie sportu na zewnątrz samemu lub w gronie najbliższych, o którym mowa w § 1 ustęp 2, jest dozwolone tylko zgodnie z zasadą 3G.

(2) Przepisy dotyczące zajęć sportowych w szkołach publicznych i szkołach prowadzonych przez podmioty niezależne, w placówkach kształcenia zawodowego oraz prowadzących działalność dydaktyczną w ramach studiów na uczelniach oraz zajęć sportowych w ramach pełnionej służby w państwowych jednostkach organizacyjnych mają pierwszeństwo przed przepisami zawartymi w niniejszej sekcji.

§ 31 Kryte obiekty sportowe, siłownie, studia tańca i podobne obiekty

(1) Uprawianie sportu w krytych obiektach sportowych, siłowniach, studiach tańca i podobnych obiektach jest dozwolone tylko zgodnie z zasadą 2G, przy czym w drodze odstępstwa od § 8a ustęp 2 punkt 6 dodatkowo do obowiązku noszenia maski, o którym mowa w § 2, do wyboru osoby odpowiedzialnej jest jednolity obowiązek zachowania minimalnej odległości zgodnie z § 1 ustęp 2 lub potwierdzenia posiadania negatywnego wyniku testu. Obowiązek noszenia maski nie ma zastosowania podczas wykonywania ćwiczeń sportowych.

(1a) Korzystanie z sanitariatów i pomieszczeń funkcyjnych jest dozwolone wyłącznie zgodnie z zasadą 2G.

(2) Otwarcie siłowni i studiów tańca oraz podobnych obiektów jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przestrzegane są standardy higieny i kontroli zakażeń, określone we wspólnej ramowej koncepcji higieny Zarządów Senatu ds. sportu i gospodarki. Ramowa koncepcja higieny, o której mowa w zdaniu pierwszym, musi zawierać co najmniej wytyczne dotyczące górnych limitów osób, obowiązki w zakresie przeprowadzania testów, obowiązki w zakresie rezerwacji terminów oraz wentylacji pomieszczeń.

(3) Zasada 2G, o któryej mowa w ustępie 1, nie ma zastosowania do

 1. grona najbliższych, o ile nie przebywają w nim żadne inne osoby,
 2. zawodników kadry federalnej i landowej, lig zawodowych i sportowców zawodowych, jeśli potwierdzą negatywny wynik testu w rozumieniu § 6,
 3. zaleconych przez lekarza rehabilitacyjnych zajęć sportowych lub zaleconego przez lekarza treningu funkcjonalnego w rozumieniu § 64 ustęp 1 punkt 3 i 4 IX Księgi Kodeksu socjalnego z dnia 23 grudnia 2016 r. (BGBl. I str. 3234), ostatnio zmienionego artykułem 7c ustawy z dnia 27 września 2021 r. (BGBl I str. 4530), w aktualnie obowiązującej wersji odbywających się w stałych grupach liczących maksymalnie do dziesięciu osób plus instruktor; w szczególnie trudnych przypadkach wymagających indywidualnego uzasadnienia dopuszcza się udział dodatkowych osób, o ile jest to absolutnie konieczne, aby umożliwić uczestnikom wykonywanie ćwiczeń w ramach sportu rehabilitacyjnego lub treningu funkcjonalnego; uczestnicy muszą potwierdzić negatywny wynik testu w rozumieniu § 6; do instruktorów ćwiczeń lub innych osób sprawujących opiekę stosuje się odpowiednio § 8a ustęp 2 punkt 2; oraz
 4. uczestników kształcenia zawodowego, w przypadku których obowiązek wynikający z § 8a ustęp 2 punkt 2 stosuje się odpowiednio.

(4) Obecność osób korzystających z obiektów, o których mowa w ustępie 1 i 2, należy dokumentować.

§ 32 Baseny

(1) Kąpieliska i baseny odkryte oraz baseny kryte mogą być otwierane za uprzednią zgodą właściwego miejscowo urzędu ds. zdrowia publicznego. Pozwolenie powinno być wydawane na podstawie koncepcji użytkowania i higieny przedstawionej przez danego zarządcę, która w szczególności zapewnia zgodność z wymogiem zachowania odległości, o którym mowa w § 1 ustęp 2 zdanie pierwsze. O ile baseny zostały wydzierżawione osobom trzecim lub udostępnione do priorytetowego użytku, te osoby trzecie są zarządcami w rozumieniu powyższego przepisu.

(2) Do korzystania z basenów krytych stosuje się odpowiednio § 31 ustęp 1 i 4.Zasada 2G, o której mowa w § 31 ustęp 1 nie ma zastosowania poza § 31 ustęp 3 w przypadku zabiegów leczniczych; uczestnicy muszą potwierdzić negatywny wynik testu w rozumieniu § 6; do instruktorów ćwiczeń lub innych osób sprawujących opiekę stosuje się odpowiednio § 8a ustęp 2 punkt 2.

§ 33 Zawody sportowe

(1) Przeprowadzanie profesjonalnych zawodów sportowych jest dozwolone pod warunkiem, że zawody odbywają się zgodnie z koncepcją użytkowania i higieny danej federacji sportowej. Obowiązują te same regulacje, co w przypadku treningów zgodnie z §§ 30 do 32. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia § 11.

(2) Przeprowadzanie zawodów sportowych, o których mowa w § 33, może mieć miejsce zgodnie z zasadą 2G. Osoby uczestniczące w zawodach sportowych nie muszą należeć do grona osób, o których mowa w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, jeżeli mogą potwierdzić uzyskany negatywny wynik testu w rozumieniu § 6.

(3) Do nieprofesjonalnych zawodów sportowych stosuje się zasadę 3G. Poza tym obowiązują odpowiednio przepisy ustępu 1.

§ 34 Obiekty rekreacyjne

(1) Imprezy taneczne i podobne przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w wersji ogłoszonej w dniu 22 lutego 1999 r. (BGBl. I str. 202), ostatnio zmienionej artykułem 2 ustawy z dnia 10 sierpnia 2021 r. (Federalny Dziennik Ustaw I s. 3504) w aktualnie obowiązującej wersji, nie mogą być oferowane w pomieszczeniach zamkniętych. Lokale z imprezami tanecznymi na zewnątrz mogą być otwierane dla gości zgodnie z zasadą 2G. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia § 11 i § 18.

(2) Sauny, termy i podobne obiekty mogą być otwierane wyłącznie zgodnie z zasadą 2G. Należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli dostępu. Naparzanie jest zabronione. Zdanie drugie stosuje się również do odpowiednich stref w ośrodkach turystycznych i podobnych placówkach.

(3) Lokale rozrywkowe w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie użytkowania nieruchomości w celach budowlanych w wersji ogłoszonej dnia 21 listopada 2017 r. (BGBl. I str. 3786), zmienionego artykułem 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2021 r. (BGBl. I str. 1802), parki rozrywki i obiekty przeznaczone do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również salony gier, kasyna, agencje bukmacherskie i podobne zakłady, o ile dotyczy to pomieszczeń zamkniętych, mogą być otwierane wyłącznie zgodnie z zasadą 2G. Należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli dostępu.

(4) Ogród Zoologiczny Zoologischer Garten w Berlinie wraz z akwarium, Ogród Zoologiczny Tierpark Berlin Friedrichsfelde oraz Ogród Botaniczny w Berlinie, o ile dotyczy to pomieszczeń zamkniętych, mogą być otwierane wyłącznie zgodnie z zasadą 2G. Należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli dostępu.(5) Osoby odwiedzające obiekty i miejsca, o których mowa w ustępach 2 do 4, mają obowiązek noszenia maski. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie występuje podczas przebywania w basenie i korzystania z sauny.

(6) Obecność osób odwiedzających obiekty i miejsca, o których mowa w ustępie 1 do 3, jest dokumentowana, o ile dotyczy to również pomieszczeń zamkniętych.

Sekcja 7 Zdrowie, opieka i sprawy społeczne

§ 35 Zakłady opieki zdrowotnej, szpitale

(1) W szpitalach osoby odwiedzające i personel muszą nosić maskę FFP2; to samo dotyczy pacjentów, gdy przebywają poza swoim pokojem lub przyjmują gości. Podczas sprawowania bezpośredniej opieki nad grupami pacjentów wymagających szczególnej troski personel szpitalny musi nosić maskę FFP2. Personel w gabinetach lekarskich i innych placówkach opieki zdrowotnej musi nosić maskę medyczną. Pacjenci i osoby im towarzyszące muszą w gabinetach lekarskich i innych placówkach opieki zdrowotnej nosić maskę FFP2. Zdania pierwsze do czwartego nie mają zastosowania, jeżeli dana terapia medyczna nie pozwala na noszenie maski.

(2) W uprawnionych szpitalach można przeprowadzać planowane przyjęcia, operacje i zabiegi, pod warunkiem spełnienia wytycznych dotyczących obłożenia, rezerwacji i zapewnienia miejsc wolnych oraz gdy w każdej chwili zapewniona jest sprawna możliwość powrotu do trybu kryzysowego ze względu na zaostrzenie się sytuacji pandemicznej.

(3) Zarząd Senatu ds. sektora szpitalnego określa wytyczne dla szpitalnictwa w drodze zarządzenia, o którym mowa w § 39.

§ 36 Opieka

Dalsze wytyczne dla zakładów opiekuńczo-leczniczych typu stacjonarnego i półstacjonarnego, służb opiekuńczych oraz wspólnot mieszkaniowych z opieką ambulatoryjną określa Zarząd Senatu ds. opieki pielęgniarskiej w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 39.

§ 37 Pomoc integracyjna, pomoc społeczna, pomoc bezdomnym

(1) Świadczący usługi, którzy zawarli umowy na podstawie § 123 IX Księgi kodeksu socjalnego lub § 75 XII Księgi kodeksu socjalnego – Pomoc społeczna – (artykuł 1 ustawy z dnia 27 grudnia 2003 r., BGBl. I str. 3022, 3023), ostatnio zmienionego artykułem 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2021 r. (BGBl. I str. 1387) w aktualnie obowiązującej wersji, dla uniknięcia zagrożeń dla współpracowników i osób uprawnionych do świadczeń są upoważnieni do powierzania swojemu personelowi innych zadań niż te zapisane w umowach o świadczenie usług, o ile są to zadania mieszczące się w merytorycznych ramach danych usług. Osobom uprawnionym do świadczeń należy zapewnić podstawową opiekę.

(2) Osoby odwiedzające placówki prowadzone przez świadczących usługi, którzy zawarli umowy na podstawie § 123 IX Księgi kodeksu socjalnego, muszą posiadać negatywny wynik testu.

(3) Miejsca świadczące usługi dzienne i nocne w ramach pomocy dla bezdomnych pozostają otwarte w celu zapewnienia podstawowej opieki osobom bezdomnym.

Część III Upoważnienie do wydawania rozporządzeń; przepisy przejściowe i końcowe

§ 38

(skreślony)

§ 39 Upoważnienie do wydawania rozporządzeń

(1) Właściwy Zarząd Senatu działając w porozumieniu z Zarządem Senatu ds. zdrowia jest upoważniony w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 zdanie pierwsze Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym do

 1. wydawania przepisów, o których mowa w § 5 ustęp 2,
 2. uregulowania wykraczających poza zakres § 13 ustęp 2 zdanie drugie wyjątków od obowiązku zachowania minimalnej odległości 1,5 m,
 3. określenia sytuacji wykraczających poza zakres przepisów części II, w których istnieje obowiązek noszenia maski medycznej, maski FFP-2 lub osłony ust i nosa,
 4. uregulowania wykraczających poza § 2 ustęp 2 wyjątków od obowiązku noszenia maski medycznej lub maski FFP-2 oraz
 5. określenia wykraczających poza § 5 ustęp 1 zdanie pierwsze sektorowych regulacji dotyczących prowadzenia rejestru obecności, w szczególności również dotyczących obowiązku dokumentowania obecności innych niż wymienione w części II.

(2) Zarząd Senatu ds. edukacji działając w porozumieniu z Zarządem Senatu ds. zdrowia, jest upoważniony do uregulowania w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 ustęp 1 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, obowiązku noszenia maski medycznej, przy czym może on obejmować sfery poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz przepisy dotyczące obowiązkowego noszenia maski przez dzieci przed ukończeniem szóstego roku życia podczas uczęszczania do szkoły. Ponadto działając w porozumieniu z Zarządem Senatu ds. zdrowia, jest uprawniony do określenia w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 zdanie pierwsze Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, wymogów dotyczących dalszego funkcjonowania szkół i placówek oferujących opiekę dzienną i zajęcia w ramach opieki dziennej nad dziećmi i innych placówek świadczących pomoc dla dzieci i młodzieży lub do zarządzenia ich zamknięcia; nie narusza to możliwości wydania ogólnych wytycznych na innej podstawie prawnej w celu opanowania pandemii Covid 19, w szczególności zgodnie z artykułem 45 VIII Księgi Kodeksu społecznego.

(3) Zarząd Senatu ds. zdrowia jest upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 zdanie pierwsze Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, szczegółów dotyczących warunków określonych w § 35 ustęp 3, na jakich uprawnione szpitale mogą wykonywać planowane przyjęcia, operacje i zabiegi. Jest on również uprawniony do ustanawiania w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 zdanie pierwsze Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, warunków i wymogów, w szczególności wymogów higienicznych, dla szpitali oraz przepisów dotyczących wchodzenia do placówek opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali, oraz odwiedzin w tych miejscach.

(4) Zarząd Senatu ds. opieki zostaje upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 zdanie pierwsze Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, warunków i wymogów, w szczególności wytycznych w sprawie higieny, dla zakładów opieki pielęgniarskiej oraz przepisów dotyczących wstępu lub odwiedzin w zakładach opiekuńczo-leczniczych. W tym przypadku należy dążyć do uzyskania bardzo wysokiego wskaźnika zaszczepienia. Rozporządzenia, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą dopuszczać wyjątki od regulacji z § 8 dotyczącej zwolnienia z obowiązku przyjęcia oferty przeprowadzenia testu, z § 10, § 11, § 30 oraz § 31.

(5) W zakresie pomocy integracyjnej i pomocy społecznej Zarząd Senatu ds. socjalnych jest uprawniony do określania w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 zdanie pierwsze Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, przepisów zapewniających podstawową opiekę osobom uprawnionym do świadczeń.

(6) Zarząd Senatu ds. kultury działając w porozumieniu z Zarządem Senatu ds. zdrowia jest upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 zdanie pierwsze Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, standardów higieny i ochrony przed zakażeniami dotyczących śpiewania w pomieszczeniach zamkniętych.

(7) Zarząd Senatu ds. pracy działając w porozumieniu z Zarządem Senatu ds. zdrowia jest upoważniony do określania w drodze rozporządzenia, zgodnie z § 2 zdanie pierwsze Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 oraz § 32 zdanie pierwsze Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, następujących kwestii:

 1. środków higieny i środków na rzecz zapobiegania zakażeniom w zakładach pracy, pomieszczeniach roboczych i na stanowiskach pracy w rozumieniu § 2 ustęp 1, 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie zakładów pracy,
 2. szczegółów dotyczących wyjątków, o których mowa w § 17 ustęp 2.

§ 40 Ograniczenie praw podstawowych

Niniejsze rozporządzenie ogranicza podstawowe prawa obywatelskie – wolność osobistą (artykuł 2 ustęp 2 zdanie drugie Ustawy Zasadniczej), wolność zgromadzeń (artykuł 8 ustęp 1 Ustawy Zasadniczej), prawo do swobodnego przemieszczania się (artykuł 11 ustęp 1 Ustawy Zasadniczej) i nienaruszalność mieszkania (artykuł 13 Ustawy Zasadniczej).

§ 41 Wykroczenia

(1) Ściganie wykroczeń reguluje § 73 ustęp 1a punkt 24 i ustęp 2 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz Ustawa o wykroczeniach w wersji ogłoszonej dnia 19 lutego 1987 r. (BGBl. I str. 602), ostatnio zmieniona artykułem 31 ustawy z dnia 5 października 2021 r. (BGBl. I str. 4607), w aktualnie obowiązującej wersji.

(2) Wykroczenia mogą podlegać karze grzywny w wysokości do 25 000 EUR na mocy § 73 ustęp 2 druga część zdania Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym.

(3) Wykroczenia w rozumieniu § 73 ustęp 1a punkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym dopuszcza się ten, kto działając umyślnie lub przez zaniedbanie
1. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie nosi maski medycznej ani maski FFP2, a nie występuje żaden wyjątek określony w ustępie 2, § 12 ustęp 1 i ustęp 3, § 14 ustęp 3 i ustęp 4, § 17 ustęp 3 zdanieszóste, § 21, § 28 ustęp 1, § 34 ustęp 5 zdanie drugie lub § 35 ustęp 1 zdanie piąte,
2. wbrew postanowieniom § 4 ustęp 5, nie podaje pełnych lub prawdziwych informacji, a nie występuje żaden wyjątek określony w ustępie 5 zdanie 4,
3. wbrew postanowieniom § 5 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie sporządza indywidualnej koncepcji ochrony i higieny,
4. wbrew postanowieniom § 5 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie przedstawia na żądanie właściwego organu indywidualnej koncepcji ochrony i higieny,
5. wbrew postanowieniom § 5 ustęp 1 zdanie czwarte, nie zapewnia przestrzegania środków ochronnych określonych w koncepcji ochrony i higieny,
6. wbrew postanowieniom § 7 ustęp 1 zdanie pierwsze lub ustęp 4 zdanie drugie , wbrew postanowieniom § 7 ustęp 1 zdanie pierwsze lub ustęp 4 zdanie drugie nie wykonuje niezwłocznie testu PCR,
7. wbrew postanowieniom § 7 ustęp 1 zdanie pierwsze, niezwłocznie po uzyskaniu informacji nie udaje się bezpośrednio do głównego lub drugiego miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania umożliwiającego izolację, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 7 ustęp 1 zdanie pierwsze,
8. wbrew postanowieniom § 7 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie odizolowuje się na stałe na okres 14 dni do czasu uzyskania wyniku testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 7 ustęp 1 zdanie drugie,
9. (skreślony)
10. wbrew postanowieniom § 7 ustęp 2, niezwłocznie po uzyskaniu informacji nie udaje się bezpośrednio do głównego lub drugiego miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania umożliwiającego izolację,
11. wbrew postanowieniom § 7 ustęp 4, przyjmuje odwiedziny osób, które nie należą do jego własnego gospodarstwa domowego,
11a. wbrew postanowieniom § 8a ustęp 2 lub ustęp 3, jako osoba odpowiedzialna nie zapewnia, by dostęp miały wyłącznie osoby, o których mowa w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, o ile nie zachodzi wyjątek przewidziany w § 8a ustęp 2 punkt 1, oraz by personel mający bezpośredni kontakt z klientami lub widzami stanowiły tylko osoby w rozumieniu w § 8a ustęp 2 punkt 2, lub by osoby te przebywały w strefach pomieszczeń zakładowych lub sal imprezowych, w których obowiązuje zasada 2G, nie dokumentuje negatywnych wyników testów, które musi potwierdzać personel; jako osoba odpowiedzialna nie sprawdza dowodów lub nie odmawia wstępu osobie, która nie przedstawi dowodu, bądź nie wskazuje w należyty sposób na obowiązywanie zasady 2G lub nie zapewnia przestrzegania zasad ochrony i higieny, a nie występuje żaden wyjątek, o którym mowa w § 8a ustęp 2 punkt 2, lub 3 lub 7 lub § 11 ustęp 2 zdanie drugie,
12. (skreślony),
13. (skreślony),
14. wbrew postanowieniom § 10 ustęp 1 jako gość lub klient odwiedza budynek urzędowy lub sądowy kraju związkowego Berlina, nie należąc do grona osób wymienionych w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 1a zdanie drugie,
15. wbrew postanowieniom § 10 ustęp 2 nie nosi maski medycznej, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 2 ustęp 2,
15a. wbrew postanowieniom § 10 ustęp 3 wchodzi na peron lub terminal promowy, nie należąc do grona osób wymienionych w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4
16. wbrew postanowieniom § 11 ustęp 4 zdanie pierwsze lub ustęp 5, jako osoba odpowiedzialna za imprezę plenerową nie zapewnia przestrzegania dopuszczalnej liczby uczestników, a nie występuje żaden wyjątek określony w ustępie 5 zdanie pierwsze, § 12 lub § 13, lub, w przypadku ustępu 5, nie przestrzega zasad ramowej koncepcji higieny właściwego Zarządu Senatu,
17. wbrew postanowieniom § 11 ustęp 4 zdanie drugie lub ustęp 5, jako osoba odpowiedzialna za imprezę w zamkniętych pomieszczeniach nie zapewnia przestrzegania dopuszczalnej liczby uczestników, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 5 zdanie pierwsze, § 12 lub § 13 lub, w przypadku ustępu 5, nie przestrzega zasad ramowej koncepcji higieny właściwego Zarządu Senatu,
18. wbrew postanowieniom § 11 ustęp 3, jako odpowiedzialny organizator imprezy na zewnątrz nie zapewnia przestrzegania przepisów dotyczących higieny i odległości,
19. wbrew postanowieniom § 11 ustęp 2 zdanie trzecie i ustęp 3 zdanie 5, § 17 ustęp 4, § 18 ustęp 3, § 19 ustęp 3, § 29 ustęp 4, § 31 ustęp 4 zdanie drugie lub § 34 ustęp 6, odpowiednio w połączeniu z § 4 ustęp 1 do 5, jako osoba odpowiedzialna nie prowadzi rejestru obecności, nie prowadzi go w całości, nie przechowuje i nie zapisuje go przez okres czterech tygodni, nie udostępnia go na żądanie właściwych organów, nie przekazuje go lub w inny sposób nie umożliwia dostępu do niego, nie niszczy lub nie usuwa go po upływie okresu przechowywania lub nie odmawia dostępu lub dalszego pobytu osobom, które podają niepełne lub w oczywisty sposób fałszywe informacje, nie sprawdza zaświadczenia o przeprowadzeniu testu, o szczepieniu lub potwierdzenia statusu ozdrowieńca, nie sprawdza tożsamości osoby przedstawiającej zaświadczenie lub nie zapewnia, że aplikacje cyfrowe są używane prawidłowo, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 4 ustęp 1 punkt 7, ustęp 3 zdanie trzecie,
20. wbrew postanowieniom § 11 ustęp 6 uczestniczy w prywatnej imprezie lub prywatnym zgromadzeniu z większą liczbą uczestników niż maksymalna dopuszczalna liczba osób,
21. wbrew postanowieniom § 11 ustęp 7, śpiewa wspólnie w zamkniętych pomieszczeniach i nie przestrzega standardów higieny i ochrony przed zakażeniami określonych w ramowej koncepcji higieny lub w rozporządzeniu Zarządu Senatu ds. kultury, chyba że występuje wyjątek określony w zdaniu drugim,
22. (skreślony),
23. wbrew postanowieniom § 14 ustęp 1 zdanie pierwsze, na zgromadzeniach nie zachowuje minimalnej odległości 1,5 metra od innych uczestników, którzy nie należą do grona najbliższych,
24. wbrew postanowieniom § 14 ustęp 1 zdanie drugie i trzecie, jako osoba organizująca zgromadzenie nie sporządza koncepcji ochrony i higieny lub nie przedstawia takiej koncepcji na żądanie organu odpowiedzialnego za zgromadzenie,
25. wbrew postanowieniom § 14 ustęp 1 zdanie czwarte, jako osoba kierująca zgromadzeniem, nie zapewnia w jego trakcie przestrzegania koncepcji ochrony i higieny,
26. wbrew postanowieniom § 14 ustęp 3 zdanie pierwsze, nie posiadając negatywnego wyniku testu uczestniczy w spotkaniu w zamkniętych pomieszczeniach,
27. wbrew postanowieniom § 16 ustęp 3, jako osoba odpowiedzialna za punkt sprzedaży, dom towarowy lub centrum handlowe (galerię handlową) nie postępuje zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kontroli dostępu zgodnie z § 3,
28. wbrew postanowieniom § 17 ustęp 2 zdanie drugie, jako klient zakładu świadczącego usługowi pielęgnacji urody nie nosi maski FFP2, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 17 ustęp 1 zdanie drugie lub ustęp 2 lub § 2 ustęp 2,
29. wbrew postanowieniom § 17 ustęp 2 zdanie drugie, jako pracownik branży usług pielęgnacji urody nie nosi maski medycznej, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 2 ustęp 2,
30. (skreślony),
31. wbrew postanowieniom § 17 ustęp 3, zdanie pierwsze, korzysta z wykonywanych blisko twarzy usług seksualnych, o ile nie występuje żaden wyjątek określony w ustępie 3 zdanie siódme,
32. (skreślony),
33. wbrew postanowieniom § 17 ustęp 3 zdanie czwarte, jako prowadzący działalność w zakresie prostytucji oferuje usługi, o których mowa w § 17 ustęp 3 zdanie pierwsze, nie tylko po uprzednim umówieniu się i nie wyłącznie pojedynczym osobom,
34. (skreślony),
35. wbrew postanowieniom § 17 ustęp 3 zdanie szóste, nie nosi maski FFP2. a nie występuje żaden wyjątek określony w ustępie 3 zdanie siódme lub § 2 ustęp 2, lub wówczas, gdy zażądano negatywnego wyniku testu, o którym mowa w § 8a ustęp 2 punkt 6,
36. wbrew postanowieniom § 18 ustęp 1 zdanie pierwsze, odwiedza lokale gastronomiczne, nie należąc do kręgu osób, o którym mowa w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, a nie występuje żaden wyjątek określony w drugiej połowie zdania,
37. (skreślony),
38. wbrew postanowieniom § 18 ustęp 2 zdanie piąte, jako gość lokalu gastronomicznego nie spożywa posiłków i napojów przy stole, o ile nie występuje żaden wyjątek określony w zdaniu szóstym,
39. wbrew postanowieniom § 18 ustęp 2 zdanie pierwsze i trzecie, jako odpowiedzialna osoba prowadząca lokal gastronomiczny lub stołówkę nie zapewnia przestrzegania przepisów dotyczących higieny i odległości,
40. wbrew postanowieniom § 18 ustęp 3 zdanie pierwsze, jako odpowiedzialny zarządca lokalu gastronomicznego, podczas otwierania zamkniętego pomieszczenia nie przestrzega standardów higieny i zakażeń określonych w ramowej koncepcji higieny lub w rozporządzeniu Zarządu Senatu ds. gospodarki,
41. wbrew postanowieniom § 19 ustęp 1, bez wcześniejszej rezerwacji terminu lub nie posiadając negatywnego wyniku testu uczestniczy w wycieczkach, zwiedzaniu, rejsach statkiem lub podobnych atrakcjach, o ile dotyczy to pomieszczeń zamkniętych, a nie należy do kręgu osób, o którym mowa w § 8 ustęp 2 punkt jeden do cztery,
42. wbrew postanowieniom § 19 ustęp 2, jako odpowiedzialny zarządca hotelu, obiektu turystycznego, domu wypoczynkowego lub podobnego obiektu oferuje noclegi nie przestrzegając standardów higieny i ochrony przed zakażeniami określonych w ramowej koncepcji higieny lub w ustawowym rozporządzeniu Zarządu Senatu ds. gospodarki,
43. (skreślony),
44. wbrew postanowieniom § 22 ustęp 2, jako osoba pracująca na własny rachunek nie poddaje się testom, nie zachowuje zaświadczenia o wykonaniu testu przez okres czterech tygodni lub nie udostępnia go właściwym władzom na żądanie, a nie występuje żaden wyjątek określony w ustępie ,
45. wbrew postanowieniom § 27 ustęp 4, nie posiadając negatywnego wyniku testu uczęszcza na zajęcia szkoły nauki jazdy, szkoły żeglarstwa, szkoły pilotażu i podobnej placówki, a nie należy do grona osób wymienionych w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4,
46. wbrew postanowieniom § 29 ustęp 1, przy otwieraniu kin, teatrów, oper, sali koncertowych i innych obiektów kulturalnych oraz miejsc, w których odbywają się imprezy nie spełnia wymogów określonych w § 11, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 29 ustęp 4,
47. wbrew postanowieniom § 31 ustęp 1 zdanie pierwsze lub § 32 ustęp 2, nie posiadając negatywnego wyniku testu uprawia sport w krytych obiektach sportowych, siłowniach i studiach tańca oraz podobnych obiektach, jak również w krytych pływalniach oraz nie należy do kręgu osób, o którym mowa w § 8 ustęp 2 punkt 1 do 4, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 31 ustęp 3 lub § 42 ustęp 2,
48. wbrew postanowieniom § 31 ustęp 2, jako odpowiedzialny zarządca krytego obiektu sportowego, krytej pływalni, siłowni lub studia tańca bądź podobnego obiektu nie przestrzega standardów higieny i ochrony przed zakażeniami określonych we wspólnej ramowej koncepcji higieny Zarządów Senatu ds. sportu i gospodarki,
49. (skreślony),
50. wbrew postanowieniom § 32 ustęp 1, jako odpowiedzialny zarządca otwiera baseny odkryte lub kąpieliska oraz baseny kryte bez zezwolenia właściwego miejscowo urzędu ds. zdrowia publicznego lub nie zapewnia przestrzegania zasad higieny i odległości,
51. wbrew postanowieniom § 33 ustęp 1 zdanie pierwsze, przeprowadza zawody sportowe bez koncepcji użytkowej i higienicznej danej federacji sportowej, nie przestrzega jej przepisów lub nie zapewnia przestrzegania dopuszczalnej liczby uczestników,
52. wbrew postanowieniom § 33 ustęp 1 zdanie drugie lub trzecie, ustęp 2, nie posiadając negatywnego wyniku testu bierze udział w zawodach sportowych.
53. wbrew postanowieniom § 34 ustęp 1 zdanie pierwsze, jako odpowiedzialny zarządca oferuje w pomieszczeniach zamkniętych imprezę taneczną lub podobne przedsięwzięcie,
53a. wbrew postanowieniom § 34 ustęp 1 zdanie pierwsze, uczestniczy jako gość w imprezie tanecznej odbywającej na imprezę taneczną odbywającą się w zamkniętych pomieszczeniach,
54. wbrew postanowieniom § 34 ustęp 1 zdanie drugie, nie posiadając negatywnego wyniku testu odwiedza jako gość imprezę taneczną lub podobne przedsięwzięcie odbywające się na zewnątrz, nie należąc do grona osób wymienionych w § 8a ustęp 2 punkt 1,
55. wbrew postanowieniom § 34 ustęp 2 zdanie pierwsze, jako odpowiedzialny zarządca sauny, term lub podobnego obiektu otwiera je dla odwiedzających nie przestrzegając zasady 2G,
56. wbrew postanowieniom § 34 ustęp 2 zdanie drugie, jako odpowiedzialny zarządca sauny, term lub podobnego obiektu, przyjmuje więcej osób niż wynosi maksymalna dopuszczalna liczba osób dla danej powierzchni sprzedażowej lub pomieszczenia handlowego,
57. wbrew postanowieniom § 34 ustęp 3 zdanie pierwsze, nie posiadając negatywnego wyniku testu odwiedza jako gość miejsca rozrywki, parki rozrywki lub obiekty rekreacyjne, jak również salony gier, kasyna, agencje bukmacherskie i podobne zakłady, a nie należy do kręgu osób, o którym mowa w § 8 ustęp 2 punkt 1,
58. wbrew postanowieniom § 34 ustęp 3 zdanie drugie, jako zarządca miejsca rozrywki, parku rozrywki lub obiektu rekreacyjnego, jak również salonu gier, kasyna, agencji bukmacherskiej i podobnego zakładu wpuszcza więcej osób niż wynosi maksymalny dopuszczalny limit dla danej powierzchni sprzedażowej lub pomieszczenia handlowego,
59. wbrew postanowieniom § 35 ustęp 1 zdanie trzecie, jako pracownik gabinetu lekarskiego lub innej placówki ochrony zdrowia nie nosi maski medycznej, a nie występuje żaden wyjątek określony w zdaniu piątym lub § 2 ustęp 2,
60. wbrew postanowieniom § 35 ustęp 1 zdanie czwarte, jako pacjent lub osoba towarzysząca pacjentowi nie nosi maski FFP2, a nie występuje żaden wyjątek określony w zdaniu piątym lub § 2 ustęp 2.
2.

§ 42 Wejście w życie, wygaśnięcie

(1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń dla Berlina.

(2) Niniejsze rozporządzenie wygasa z końcem dnia 2 stycznia 2022 r.

Berlin, dnia 3 grudnia 2021 r.

Senat Berlina

Michael Müller
Burmistrz rządzący

Dilek Kalayci
Senator ds. zdrowia,
opieki i równouprawnienia

Załącznik (do § 2 ustęp 1 zdanie drugie i trzecie)

I. Maska medyczna

Maską medyczną w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest maska ochronna wykonana ze specjalnych materiałów, spełniająca wymagania normy europejskiej EN 14683:2019+AC:2019 (tzw. maski chirurgiczne) lub wymagania normy europejskiej EN 149:2001+A1:2009 dla masek FFP2 lub porównywalnych standardów ochrony (np. maski typu KN95, N95, KF94), przy czym maska w żadnym przypadku nie może posiadać zaworu wydechowego.

II. Maska FFP-2

Maską FFP2 w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest maska ochronna wykonana ze specjalnych materiałów, spełniającą wymagania normy europejskiej EN 149:2001+A1:2009 dla masek FFP2 lub porównywalnych norm ochrony (np. maski typu KN95, N95, KF94), przy czym maska również nie może posiadać zaworu wydechowego. Maskami chroniącymi drogi oddechowe w rozumieniu § 28b ustawy o ochronie przed zakażeniami są maski FFP2 lub maski o porównywalnych standardach ochrony (np. maski typu KN95, N95, KF94).

Dwunastego Rozporządzenia zmieniającego Trzecie Rozporządzenie w sprawie działań ochronnych przed zakażeniami SARS-CoV-2

PDF-Dokument (400.8 kB) - Stan: z dnia 3 grudnia 2021 r.