Drugie Rozporządzenie w sprawie podstawowych środków niezbędnych do ochrony ludności przed zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 (Drugie Rozporządzenie w sprawie podstawowych środków ochrony przed SARS-CoV-2 – 2. BaSchMV)

z dnia 27 września 2022 r.

w wersji

Drugiego rozporządzenia zmieniającego
Drugie Rozporządzenie w sprawie podstawowych środków ochrony przed SARS-CoV-2

z dnia 15 listopada 2022 r.

Na podstawie § 2 zdanie pierwsze i drugie Berlińskiej ustawy w sprawie partycypacji parlamentu w kwestiach dotyczących COVID-19 z dnia 1 lutego 2021 r. (GVBl. str. 102) oraz § 32 zdanie pierwsze i drugie w związku z § 28b ustęp 2 i 3 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I str. 1045), ostatnio zmienionej artykułem 1b ustawy z dnia 16 września 2022 r. (BGBl. I str. 1454) jak również § 7 Rozporządzenia specjalnego w sprawie środków ochronnych przeciwko COVID-19 z dnia 8 maja 2021 r. (BAnz 08.05.2021 V1) ostatnio zmienionego artykułem 2 rozporządzenia z dnia 18 marca 2022 r. (BGBl. I str. 478) Senat zarządza co następuje:

Część I - Podstawowe środki ochrony

§ 1 Maska medyczna i maska chroniąca drogi oddechowe

(1) Jeżeli niniejsze rozporządzenie przewiduje obowiązek noszenia maski, należy nosić maskę chroniącą drogi oddechowe (FFP2 lub porównywalną), o ile nie ustalono inaczej. Maskę należy nosić w taki sposób, aby szczelnie zakrywała usta i nos i zapobiegała rozprzestrzenianiu się kropli i aerozoli podczas oddychania, kasłania, kichania lub mówienia.

(2) Maska chroniąca drogi oddechowe i maska medyczna w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są maskami ochronnymi wykonanymi ze specjalnych materiałów, spełniającymi odpowiednie wymagania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia i nie mogą posiadać zaworu wydechowego.

(3) Jeżeli niniejsze rozporządzenie nakazuje noszenie maski medycznej lub maski chroniącej drogi oddechowe, obowiązek ten nie odnosi się
 1. do dzieci do ukończenia szóstego roku życia,
 2. do dzieci do ukończenia czternastego roku życia w odniesieniu do maski chroniącej drogi oddechowe – zamiast takiej maski należy nosić maskę medyczną,
 3. do osób, które ze względu na potwierdzony zaświadczeniem lekarskim uszczerbek na zdrowiu, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim chorobę przewlekłą lub potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim niepełnosprawność nie mogą nosić maski medycznej; osoby odpowiedzialne są upoważnione do wglądu do oryginału zaświadczenia w celu zweryfikowania, czy warunki dla tego wyjątku zostały spełnione oraz
 4. do osób głuchych i niedosłyszących oraz osób komunikujących się z nimi, a także osób im towarzyszących.

§ 2 Obowiązek noszenia maski

(1) Występuje obowiązek noszenia masek przez pasażerów korzystających z lokalnego transportu publicznego; jeżeli ze względu na swoją pracę personel kontrolujący i personel serwisowy oraz personel prowadzący pojazdy i kierujący nimi ma fizyczny kontakt z innymi osobami, jest zobowiązany do noszenia maski medycznej.

(2) Występuje obowiązek noszenia masek w miejscach zakwaterowania dla bezdomnych oraz w obiektach zbiorowego zakwaterowania dla osób ubiegających się o status uchodźcy, osób zobowiązanych do opuszczenia kraju, uchodźców i późnych przesiedleńców. Szczegóły regulują placówki na własną odpowiedzialność.

(3) Jeżeli w placówkach, o których mowa w ustępie 2, są świadczone usługi pomocy integracyjnej, o których mowa w Księdze Dziewiątej Kodeksu Socjalnego z dnia 23 grudnia 2016 r. (BGBl I str. 3234), ostatnio zmienionej artykułem 13 ustawy z dnia 24 czerwca 2022 r. (BGBl I str. 959), to odmiennie niż stanowią przepisy ustępu 2, niepełnosprawni mieszkańcy tych placówek nie są zobowiązani do noszenia maski.

(4) Zaleca się noszenie maski medycznej w pomieszczeniach wewnętrznych dostępnych dla publiczności, w których przebywa kilka osób.

§ 3 Potwierdzenie wykonania testu

(1) W przypadku, gdy w świetle niniejszego rozporządzenia konieczne jest, by osoby musiały uzyskać lub musiały przedstawić negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wykonanego przy użyciu dopuszczonego testu, wymóg ten jest spełniony, jeżeli osoba przedstawi potwierdzenie w rozumieniu § 22a ustęp 3 punkt 3 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym.

(2) W przypadku, gdy w świetle niniejszego rozporządzenia konieczne jest, by osoby uzyskały negatywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, to wymóg ten nie dotyczy dzieci w wieku do ukończenia szóstego roku życia oraz uczennic i uczniów podlegających regularnym testom w ramach uczęszczania do szkoły. Uznaje się, że status ucznia oraz związanego z tym regularnego przeprowadzania testów w związku z uczęszczaniem do szkoły zostaje potwierdzony w szczególności na podstawie przedłożonej ważnej legitymacji szkolnej, przy czym nie obowiązuje to w czasie ferii. W przypadku dzieci podlegających regularnym testom w związku z uczęszczaniem do przedszkola nie występuje obowiązek regularnego przeprowadzania testu z wynikiem negatywnym, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

§ 4 Konieczność potwierdzenia negatywnego wyniku testu

Obowiązek wykonania testu występuje w odniesieniu do

zakładów penitencjarnych, aresztów deportacyjnych, placówek zamkniętego leczenia psychiatrycznego i innych oddziałów lub placówek, jeżeli i wtedy, gdy umieszczane są tam osoby długotrwale pozbawione wolności – w szczególności do szpitali psychiatrycznych dla więźniów, osób izolowanych stwarzających zagrożenie społeczne, osób na warunkowym zwolnieniu, pacjentów, osób zakwaterowanych, odwiedzających, osób z zewnątrz i osób zatrudnionych oraz

Szczegóły i wyjątki od obowiązku wykonywania testów regulują placówki i podmioty na własną odpowiedzialność, przy czym nie jest dozwolone całkowite wyłączenie z obowiązku wykonywania testów osób zaszczepionych i ozdrowieńców w rozumieniu § 2 ustęp 2 i 4 Rozporządzenia specjalnego w sprawie środków ochronnych przeciwko COVID-19. Nie można nałożyć obowiązku wykonywania testów na osoby, które wchodzą do placówki lub podmiotu na nieznaczny czas w ramach akcji ratunkowej lub z innych powodów i nie mają kontaktu z osobami leczonymi, pozostającymi pod opieką, opieką pielęgniarską lub osobami zakwaterowanymi w placówkach i podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 5 Obowiązek wykonywania testów w szkołach

(1) W szkołach publicznych, szkołach prowadzonych przez podmioty niezależne i placówkach drugiej ścieżki edukacyjnej w rozumieniu Ustawy o szkołach z dnia 26 stycznia 2004 r. (GVBl. str. 26), ostatnio zmienionej ustawą z dnia 5 lipca 2022 r. (GVBl. str. 452) w aktualnie obowiązującej wersji (zwanych dalej szkołami), wykonywane są obowiązkowe testy zgodnie z postanowieniami ustępów od 2 do 4, o ile Zarząd Senatu właściwy do spraw edukacji zarządzi to w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej lub innej infrastruktury krytycznej.

(2) O ile Zarząd Senatu właściwy do spraw edukacji zarządzi wykonywanie obowiązkowych testów zgodnie z ust. 1, uczennice i uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych, innych zajęciach i ofertach edukacyjnych, zajęciach opiekuńczych i chodzić na obiady w szkole tylko wtedy, gdy poddadzą się proponowanemu im testowi w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i wynik testu będzie negatywny lub przedstawią zaświadczenie o przeprowadzonym teście, o którym mowa w § 3 ustęp 1. Częstotliwość testów określana jest przez Zarząd Senatu właściwy do spraw edukacji w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Obowiązek wykonywania testów, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy również osób zaszczepionych i ozdrowieńców w rozumieniu § 2 punkt 2 i 4 Rozporządzenia specjalnego w sprawie środków ochronnych przeciwko COVID-19. W przypadku uczennic i uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność, porównywalną dysfunkcję lub specjalne potrzeby edukacyjne nie są w stanie samodzielnie wykonać testu antygenowego typu PoC nawet wówczas, gdy są instruowani przez inną osobę, potwierdzenie negatywnego wyniku testu antygenowego typu PoC do samodzielnego wykonania może mieć formę oświadczenia osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej lub pełnoletnich uczennic i uczniów. W przypadkach szczególnych można zrezygnować z potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Decyzję o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w zdaniu czwartym, a także w przypadkach określonych w zdaniu piątym, podejmuje dyrektorka lub dyrektor szkoły.

(3) W przypadku nauczycieli, innych pracowników należących do personelu pedagogicznego i innych osób pracujących w szkole stosuje się odpowiednio ustęp 2 zdanie pierwsze do trzeciego, z takim zastrzeżeniem, że może być zastosowany również test antygenowy typu PoC do samodzielnego wykonania poza szkołą i bez nadzoru; W takim przypadku nauczyciel, pracownik z innej kadry pedagogicznej lub inna osoba może wejść do szkoły tylko wtedy, gdy wynik testu jest negatywny, co zostaje po każdym teście potwierdzone pisemnie lub elektronicznie dyrektorce lub dyrektorowi szkoły. Stosownie do rozwoju sytuacji epidemicznej obowiązek wykonywania testów dotyczy osób, które nie należą do grupy osób wymienionych w zdaniu pierwszym lub w ustępie 2 zdanie pierwsze; o wytycznych w tym zakresie decyduje Zarząd Senatu ds. edukacji.

(4) Przepisy ustępu 1 i 2 nie mają zastosowania do osób egzaminowanych.

(5) Szkoła dokonuje przetwarzania wyników testów i potwierdzeń zgodnie z ustępem 2 i 3 wyłącznie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2; dane te nie są przekazywane osobom trzecim z zastrzeżeniem obowiązków zgłoszeniowych wynikających z Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Wynik testu można przechowywać przez cztery tygodnie.

§ 6 Obowiązek noszenia maski w szkołach

O ile jest to konieczne do zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i utrzymania uporządkowanego przebiegu zajęć stacjonarnych, obowiązek noszenia maski medycznej w szkole ma zastosowanie do uczniów od klasy 5 oraz pracowników. Zdanie pierwsze stosuje się również do osób, które nie należą do osób wymienionych w zdaniu pierwszym, o ile znajdują się w pomieszczeniach wewnętrznych, w których przebywa kilka osób. O obowiązkowym noszeniu masek w rozumieniu zdania pierwszego i drugiego decyduje właściwy dzielnicowy urząd zdrowia w porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad szkołą w szczególności na podstawie zróżnicowanego rozpatrzenia sytuacji związanej z występowaniem zakażeń i zachorowalności pracowników danej szkoły; to samo dotyczy bardziej szczegółowego określenia obowiązku noszenia masek, w szczególności w odniesieniu do zakresu tego obowiązku. O ile istnieje obowiązek stosowania maski medycznej, obowiązek ten nie dotyczy osób, o których mowa w § 1 ustęp 3 punkt 3 i 4.

§ 7 Pomoc dla dzieci i młodzieży

Zarząd Senatu właściwy do spraw młodzieży i rodziny reguluje dla sfery pomocy dzieciom i młodzieży w ramach Ustawy o ochronie przed zakażeniami, czy i w jakim zakresie istnieje obowiązek noszenia maski medycznej oraz czy i w jakim zakresie istnieje obowiązek wykonywania testów w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

§ 8 Zasady dotyczące izolacji

(1) Osoby, które dowiedziały się, że wykonany u nich test antygenowy lub test wykrywający kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2 (test PCR lub inne metody technologii amplifikacji kwasów nukleinowych) dał wynik dodatni, są z zastrzeżeniem ustępu 2 niezwłocznie po uzyskaniu informacji zobowiązane do bezpośredniego udania się do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania, które pozwala na odizolowanie się od momentu wykonania testu antygenowego, stanowiącego podstawę izolacji. Odmiennie niż stanowi zdanie pierwsze, osoby pracujące w szpitalach, gabinetach lekarskich, zakładach opieki, służbach ratunkowych i instytucjach pomocy integracyjnej, które dowiedziały się, że przeprowadzony u nich test antygenowy w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dał wynik dodatni, są zobowiązane do niezwłocznego wykonania testu potwierdzającego z zastosowaniem testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2; w przypadku dodatniego wyniku testu stosuje się odpowiednio zdanie pierwsze. Możliwe jest opuszczenie miejsca izolacji w celu wykonania kolejnego testu.
(2) Ustęp 1 stosuje się odpowiednio do osób, które dowiedziały się, że zrobiony przez nie test w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 przeprowadzony przy użyciu testu antygenowego do samodzielnego wykonania dał wynik dodatni, pod warunkiem, że test został przeprowadzony pod fachowym nadzorem. Za fachowy nadzór w rozumieniu zdania pierwszego uznawana jest każda osoba, która jest upoważniona do przeprowadzania testów typu PoC u innych osób.
(3) Osobom będącym w izolacji nie wolno przyjmować wizyt osób, które nie należą do ich gospodarstwa domowego. W okresie izolacji osoby odosobnione pozostają pod obserwacją właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.
(4) W przypadku ustępu 1 zdanie drugie lub w przypadku dobrowolnie wykonanego testu potwierdzającego przy użyciu testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2, izolacja kończy się wraz z uzyskaniem negatywnego wyniku testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2; z reguły kończy się najpóźniej po 10 dniach od momentu wykonania pierwszego testu stanowiącego podstawę izolacji; kończy się również najwcześniej po 5 dniach od dnia, w którym przeprowadzono test będący podstawą izolacji, o ile osoba poddana izolacji nie wykazywała wcześniej przez 48 godzin żadnych objawów i uzyskała negatywny wynik testu w rozumieniu § 22a ustęp 3 punkt 3 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym lub testu wykrywającego kwas nukleinowy. W celu przeprowadzenia tego testu dopuszczalne jest opuszczenie miejsca izolacji. Jeżeli pierwsze objawy pojawiły się przed wykonaniem testu, właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może w drodze odstępstwa od ustępów 1 i 2 określić, że moment wystąpienia pierwszych objawów jest fikcyjnym momentem rozpoczęcia izolacji.
(5) Obowiązki zgłoszeniowe wynikające z Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym pozostają nienaruszone. Właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Instytutu Roberta Kocha wydać indywidualne zarządzenia odbiegające od ustępów 1, 2 i 4. We wszystkich innych kwestiach uprawnienia urzędów ds. zdrowia publicznego pozostają nienaruszone.

§ 9 Obowiązki zgłoszeniowe spoczywające na uprawnionych szpitalach

Uprawnione szpitale są zobowiązane w dni robocze do godz. 12.00 lub na specjalne żądanie do zgłaszania za pośrednictwem systemu Interdyscyplinarnej Rejestracji Opieki (IVENA) liczby przypadków i danych dotyczących obłożenia zgodnie z § 8 ustęp 5 Ustawy z dnia 8 lipca 1993 r. o służbach ratunkowych (GVBl. str. 313), ostatnio zmienionej artykułem 19 ustawy z dnia 12 października 2020 r. (GVBl. str. 807).

Część II - Przepisy przejściowe i końcowe

§ 10 Ograniczenie praw podstawowych

Niniejsze rozporządzenie ogranicza podstawowe prawa obywatelskie – prawo do nietykalności cielesnej (artykuł 2 ustęp 2 zdanie pierwsze Ustawy Zasadniczej) i prawo do wolności osobistej (artykuł 2 ustęp 2 zdanie drugie Ustawy Zasadniczej.

§ 11 Wykroczenia

(1) Ściganie wykroczeń reguluje § 73 ustęp 1a punkt 24 i ustęp 2 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym oraz Ustawa o wykroczeniach w wersji ogłoszonej dnia 19 lutego 1987 r. (BGBl. I str. 602), ostatnio zmieniona artykułem 31 ustawy z dnia 5 października 2021 r. (BGBl. I str. 4607), w aktualnie obowiązującej wersji.

(2) Wykroczenia mogą podlegać karze grzywny w wysokości do 25 000 EUR na mocy § 73 ustęp 2 druga część zdania Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym.

(3) Wykroczenia w rozumieniu § 73 ustęp 1a punkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym dopuszcza się ten, kto działając umyślnie lub przez zaniedbanie
 1. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 1 pierwsza część zdania oraz ustęp 2, nie nosi maski chroniącej drogi oddechowe, a nie występuje żaden wyjątek określony w ustępie 3 lub § 1 ustęp 3,
 2. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 1 druga część zdania, nie nosi maski medycznej, a nie występuje żaden wyjątek określony w ustępie 3 lub § 1 ustęp 3,
 3. wbrew postanowieniom § 4 ustęp 1 zdanie pierwsze, jako osoba odpowiedzialna nie zezwala na dostęp wyłącznie osobom, które przedstawią dowód negatywnego wyniku testu, chyba że występuje wyjątek określony w § 3 ustęp 2,
 4. wbrew postanowieniom § 4 ustęp 1 zdanie pierwsze, odwiedza placówkę w charakterze gościa bez przedstawienia dowodu negatywnego
 5. wbrew postanowieniom § 8,
 6. ustęp 1 zdanie pierwsze, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dodatnim wyniku testu antygenowego nie udaje się bezpośrednio do głównego lub drugiego miejsca zamieszkania lub do innego miejsca zakwaterowania umożliwiającego izolację, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 8 ustęp 1 zdanie trzecie,
 7. wbrew postanowieniom § 8 ustęp 1 zdanie pierwsze w związku z ustępem 4, nie pozostaje w stałej izolacji przez okres 10 dni od momentu uzyskania informacji o dodatnim wyniku testu, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 6 ustęp 1 zdanie trzecie lub ustęp 4,
  wbrew postanowieniom § 8 ustęp 1 zdanie 2 nie organizuje niezwłocznie wykonywania testów za pomocą testów wykrywających kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2,
 8. wbrew postanowieniom § 8 ustęp 1 zdanie drugie w związku z ustępem 4, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dodatnim wyniku testu antygenowego nie pozostaje w stałej izolacji przez okres 10 dni od momentu przeprowadzenia testu antygenowego do czasu uzyskania wyniku testu wykrywającego kwas nukleinowy koronawirusa SARS-CoV-2, a nie występuje żaden wyjątek określony w § 8 ustęp 1 zdanie trzecie,
 9. wbrew postanowieniom § 8 ustęp 3, przyjmuje odwiedziny osób, które nie należą do jego własnego gospodarstwa domowego.

§ 12 Wejście w życie, wygaśnięcie

(1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń dla Berlina
.
(2) Niniejsze rozporządzenie wygasa z końcem dnia 21 grudnia 2022 r.

 • Drugie Rozporządzenie w sprawie podstawowych środków ochrony przed SARS-CoV-2 – 2. BaSchMV

  PDF-Dokument (144.7 kB)