SARS-CoV-2 Enfeksiyon Koruma Yönetmeliğinin Tadiline İlişkin Beşinci Yönetmelik

Bu tercüme, sadece bilgilenmenize hizmet eder. Hukuksal açıdan bağlayıcı olan Almanca metindir.

1 Eylül 2020

Senato, en son 19 Haziran 2020 tarihli kanunun 5. maddesi ile değiştirilmiş olan (Federal Resmî Gazete /bundan böyle BGBl. olarak kısaltılacak/ BGBl. I Sayfa 1385) 20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyon Koruma Yasası’nın (BGBl.I Sayfa 1045) 32. maddesinin 1. cümlesi gereği aşağıdaki yönetmeliği yayınlamıştır:

Madde 1 - SARS-CoV-2 Enfeksiyon Koruma Yönetmeliği’nin Tadili

Son olarak 4 Ağustos 2020 tarihli yönetmelikle (Eyalet Resmî Gazetesi / bundan böyle GVBl. olarak kısaltılacak/ S. 658) değiştirilmiş olan 23 Haziran 2020 tarihli SARS-CoV-2 Enfeksiyon Koruma Yönetmeliği (GVBI. s. 562) aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmektedir:

1. Bölüm - Temel Yükümlülükler, Koruma ve Hijyen Kuralları

1 Temel Yükümlülükler

(1) Tüm şahısların diğer kişiler ile olacak sosyal bedensel temaslarını mümkün olduğu kadar azaltmaları beklenmektedir.

(2) Her türlü buluşma ve özel yaşamdaki etkinlikler de dahil olmak üzere, diğer kişiler ile olacak temaslarda insanların aralarında 1,5 metre mesafe bırakmaları gereklidir. Birinci cümle 1,5 metrelik kişisel mesafenin korunamayacağı durumlarda geçerli değildir. Kuralın geçerli olmayacağı durumlara örnek olarak bilhassa aşağıdaki konular girmektedir:
 1. Yardımcı sağlık ve bakım destek işlemleri dahil olmak üzere tüm sağlık ve bakım hizmetleri ile ilgili yapılan işlemler,
 2. En son hali 28 Nisan 2020 tarihli kanunun 16a maddesi ile (BGBl. I Sayfa 960) değiştirilmiş olan Sosyal Kanun’un sekizinci kitabı olan -Çocuklar ve Gençler için yardımlar- bölümünün 22. maddesinde -11 Eylül 2012 tarihinde yayınlanmış hali ile (BGBl. I Sayfa 2022)- tanımlanan çocuk kreş ve yuvalarında, okullarda ve en son 11 Haziran 2020 tarihli kanunun 1. maddesi ile değişmiş hali ile (GVBl. Sayfa 538) 26 Ocak 2004 tarihli (GVBl. Sayfa 26) Okul Kanunu’nda tanımlanmış olan akşam eğitim kurumlarında ve de mesleki eğitim kurumlarında,
 3. bedensel temas gerektiren hizmetlerde veya
 4. örneğin toplu taşıma esnasında veya araçlarda birden fazla kişinin ortam tasarımı nedeni ile sıkışık düzende bulunması gereken durumlarda.
 5. 2. maddenin 3. paragrafı uyarınca bir hijyen çerçeve planı istisnai olarak asgari 1,5 metre mesafenin altında kaldığında ve enfeksiyon korumasının sağlanması için başka tedbirler alınmış olduğu durumlarda.

(3) 1 ve 2. paragraflar eşler, hayat arkadaşları, aynı hane halkı bireyleri, velayet hakkı veya görüşme hakkı olan kişiler için ve de ağır hasta ve ölüm döşeğindeki kişilere bakım esnasında geçerli değildir.

2 Koruma ve Hijyen Düzeni

(1) İşyerleri ve diğer kurumların etkinlikleri ile sorumlu olanlar kendi hizmetlerine göre uyarlanmış, kurumlarına özel bir koruma ve hijyen düzeni oluşturmak ve talep üzerine planı ilgili makamlara sunmak zorundadırlar. Anılan kurumlar arasına özellikle şirketler, lokantalar, oteller, mağazalar, eğlence mekanları, kültür ve eğitim kurumları, vakıflar, bilgilendirme ve danışma kurumları, eğitim kursları, sosyal kanun kapsamındaki engelli bireylere entegrasyon hizmeti veren kurumlar, kamu tarafından desteklenen kurumlar, proje ve etkinlikler yapılan dernekler, spor tesisleri, hastaneler, doktor muayenehaneleri, ayakta hizmet verenler dahil olmak üzere bakım hizmeti veren kurumlar ve satılan bilet aracılığı ve kamu desteği ile hizmet veren kurumlar girmektedir. Özel yaşamdaki etkinlikler için, 1. cümlede yer alan düzenlemeler muaf kalmak kaydıyla, bireysel bir koruma ve hijyen konsepti oluşturma ve aynı anda 50’den fazla kişinin o ortamda bulunduğu durumlarda bu konseptin talep edilmesi halinde sunulması yükümlülüğü vardır.

(2) Koruma ve hijyen düzeninin oluşturulmasında Robert Koch Enstitüsü’nün geçerli enfeksiyona karşı koruma tavsiyelerine ve sorumlu işyeri sağlığı otoritesinin talimatlarına uyulması gerekmektedir. Koruma kurallarının önemli hedefleri arasında kişisel temasın azaltılması, 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunması, alan içinde aynı anda olması öngörülen en fazla kişi sayısının üstüne çıkılmaması, girişlerin düzenlenmesi, kuyruk ve sıra oluşumunun engellenmesi ile kapalı alanların yeterli bir şekilde havalandırılması bulunmaktadır. Alınması gerekli koruma önlemlerinin önemli diğer bir hedefi de, uygun yöntemlerle temas takibini güvence altına almaktır. Koruma ve hijyen düzeni ile ilgili kuralları içeren afişlerin açıkça görülebilir şekilde asılması gerekmektedir.

(3) İlgili senato idare birimi, sağlıktan sorumlu senato idare biriminin onayını alarak, faaliyet alanlarına özgün koruma ve hijyen düzeni belirleyebilir ve kapasite sayılarını, giriş ve ziyaret kurallarını içerebilen ilave koruma ve hijyen kuralları koyabilir.

(4) Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. paragrafının No. 2 ve No. 3’ünde belirtilmiş etkinlikler için bu maddenin 1 ila3.. paragrafları arası geçerli değildir.

3 Katılımcı Listeleri

(1) Aşağıda belirtilen kurumlar ve etkinlik sorumluları kapalı alanlarda etkinlik yapılması durumunda madde 2’ye ek olarak katılımcı listeleri tutmak zorundadırlar.
 1. Etkinlikler, toplantılar,
 2. Lokantalar,
 3. Oteller,
 4. Oyun salonları, kumarhaneler, bahis salonları ve benzeri kurumlar,
 5. Sinemalar, tiyatrolar, konser ve opera salonları,
 6. Kişisel temas gerektiren hizmet sektörü,
 7. Kapalı havuzlar dahil olmak üzere kapalı alanlarda yapılan sportif faaliyetler, sportif olan ya da dinlenme aktiviteleri için spor salonlarında, dans okullarında ve benzeri yerlerde yapılan faaliyetlerin yanı sıra madde 5 paragraf 7 cümle 1 b) ila g) harfleri arası uyarınca açık havada yapılan sportif faaliyetler ve
 8. yüz yüze eğitim verilen etkinlik odalarının olduğu devlet, özel ve kilise yüksek okulları.
  Yapılan özel etkinliklerde katılımcı listeleri ancak aynı anda 20’den fazla kişinin bir arada bulunması durumunda tutulmak zorundadır. Etkinlik bütünüyle veya kısmen açık alanda da gerçekleşse, sorumluların katılımcı listesi oluşturması gerekir. Lokantalardaki sorumlular, yiyecek ve içecekler açık havada servis edildiği veya açık alanda tüketilmek üzere selfservis yoluyla gastronominin ruhsatlı dış alanlarına götürülmek üzere sunulduğu durumlarda da, lokanta sorumlularının katılımcı listesi oluşturması gerekir.
(2) Tutulacak katılımcı listeleri sadece enfeksiyon temaslı takip mevzuatı kapsamında ile kullanılabilir ve aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır:
 1. Ad ve soyadı,
 2. Telefon numarası,
 3. Açık adres veya e-posta adresi,
 4. Katılım saat aralığı ve
 5. mümkün ise iskemle veya masa numarası.
  Cümle 1’e göre tutulmakta olan katılımcı listeleri etkinliğin veya sunulan hizmetin sona ermesini takip eden dört hafta boyunca üçüncü şahısların erişemeyeceği bir şekilde saklanmalı veya kayıt altında tutulmalıdır. Saklama süresinde etkinliğe katılan veya hizmet alan bir şahsın bu zaman çerçevesi içinde hasta olduğu, hastalık şüphesi taşıdığı, bulaştırma riski taşıdığı veya Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında bulaştırıcı olduğu tespit edilir ise, katılımcı listeleri ilgili mercilerin talebi üzerine, bu mercilere verilmek zorundadır. Saklama süresinin bitiminden sonra katılımcı listeleri silinmeli veya yok edilmelidir.

(3) Katılımcı, konuk, ziyaretçi, müşteri veya kullanıcılar gibi ortamda bulunan kişiler, 2. fıkranın 1. bendi uyarınca bilgilerini eksiksiz ve gerçeğe uygun vermekle yükümlüdür.

(4) 1. fıkrada tarif edilen sorumlular, eksik olduğu veya gerçeğe uygun olmadığı açıkça görülen bilgiler veren kişilerin o mekâna girmelerine veya mekânda kalmalarına izin vermemekle yükümlüdür.

(5) 1. fıkradan 4. fıkraya kadar olan fıkralar, yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrasının 2. ve 3. bendinde belirtilmiş olan etkinlikler için geçerli değildir.

4 Ağız-Burun Maskesi

(1) Kapalı mekanlarda aşağıda belirtilen durumlarda ve belirtilen kişiler tarafından ağız-burun maskesi takılmalıdır:
 1. Tren istasyonları, havaalanları ve liman terminalleri dahil olmak üzere toplu taşıma kullanan tüm yolcular, şoförlük, vatmanlık, kaptanlık yapmayan personel ve değişken yolcu taşıyan diğer araçlarda bulunanlar,
 2. Her türlü perakende mağazalarının ve hizmet sektörü işyerlerinin, zanaatkâr işyerlerinin müşterileri, müşteri trafiği olan diğer işyerlerinin müşterileri, kuaför, kozmetik stüdyoları, masaj salonları, dövme stüdyoları ve benzeri yakın temas gerektiren hizmetlerin verildiği işyerlerinin müşterileri ve yakın temas halinde hizmet veren personel,
 3. Lokantalarda masasında oturmadıkları sürece lokanta müşterileri ve müşteriye doğrudan hizmet veren, müşteriyle temas içinde olan personel, bu durum kamuoyuna kapalı buluşmalar kapsamında bir araya gelen grupların yer aldığı lokantalar veya başka kutlamalar için kiralanmış mekanlar için de geçerlidir,
 4. Sinema, tiyatro, konser ve opera seyircileri, arşiv, kütüphane, kumarhane, bahis bürosu ve benzeri ziyaretçileri yerlerinde oturmadıkları anlarda, müzelerde, anıt yerleri ve benzeri kültürel ve eğitim kurumlarında,
 5. Yapılacak tıbbi işlemler izin verdiği sürece doktor muayenehanelerindeki ve benzeri sağlık kuruluşlarındaki hastalar ve hasta refakatçileri,
 6. Hastane ve bakım evleri ziyaretçileri, hastanedeki hastalar ve bakım evinde yaşayanlar odalarının dışına çıktıkları zaman veya misafir kabul ettikleri sürece,
 7. Kapalı havuzlar dahil olmak üzere kapalı spor salonlarında, dans okullarında ve benzeri spor yapılan yerlerde spor faaliyetinin yapılması dışında ve
 8. 1,5 metrelik sosyal mesafenin sağlanamadığı mesleki eğitim faaliyetleri ve genel yetişkin eğitimi faaliyetlerinde ve
  ve
 9. Ders saatleri ve ders dışı ve tamamlayıcı destekleme kursları ve bakım saatleri dışında, 1. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesinin 2. bendinde tarif edilmiş olan okullarda.

(2) Anayasanın 8. maddesinde ve Berlin Anayasası’nın 26. tarif edilmiş olan açık hava toplantılarına katılan kişiler de ağız-burun maskesi takmak zorundadır. 1. bentte tarif edilen yükümlülük, 3. fıkra muaf kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen katılımcılar için geçerli değildir:

 1. 100’den fazla katılımcının olmadığı ve katılımcıların koro halinde ortak slogan atmadığı toplantılara katılanlar,
 2. sadece motorlu araçların kullanıldığı ve geçit töreni şeklinde düzenlenmiş toplantılara katılanlar.

Toplantılardan sorumlu resmi kurum 1. ve 2. bentlerde adı geçen gösteriler için de maske takma zorunluluğu getirebilir. Bunun için, 5. maddenin 2. fıkrasının 1. bendi uyarınca hazırlanmış olan koruma ve hijyen konseptinde belirtilen önlemlerin, enfeksiyonların engellenmesi amacıyla kararnamenin çıkarıldığı dönemde mevcut olan koşulları yerine getirmeye yetmediğinin görülmesi gerekir. Toplantılardan sorumlu resmi kurum, bu konuda bir sonuca varabilmek için yetkili Sağlık Dairesi’nden enfeksiyondan korunma yasalarının göz önünde bulundurulduğu bir değerlendirme yapmasını isteyebilir. Son olarak 8 Aralık 2008 tarihli yasanın (BGBl. I S. 2366) 2. maddesiyle değiştirilmiş olan ve 15 Kasım 1978 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan (BGBl. I S. 1789) Toplantı Yasası’nın 17a maddesinin 2. fıkrası, enfeksiyondan korunma amacıyla ağız-burun maskesi taşınmasının önünde bir engel teşkil etmemektedir.

(3) Ağız-Burun maskesini takma zorunluluğu aşağıda belirtilenler için geçerli değildir:
 1. Altı yaşını doldurmamış çocuklar,
 2. Sağlık sorunları veya olası engelleri nedeni ile ağız-burun maskesi takamayan kişiler,
 3. Başka düzenekler aracılığı ile enfeksiyona neden olabilecek damlacıkların yayılmasını azaltmış olan kişiler veya
 4. İşitme zorluğu olan veya işitme engelli kişiler ve bu kişiler ile konuşan kişiler ve bunların refakatçileri.

(4) 3. fıkranın kapsamı dışında kalan istisnalara yönelik olarak, 2. fıkranın 3. bendi uyarınca her alanın özgül koşullarının gözetildiği bir hijyen çerçeve konsepti kararlaştırılabilir.

5 Diğer Alanlar için Ek Hijyen ve Koruma Kuralları

(1) Sadece kültürden sorumlu senato dairesinin 2. maddenin 3. paragrafında belirlenen hijyen ve enfeksiyon koruma standartları, hijyen çerçeve planında yerine getirildiği takdirde kapalı alanlarda beraber şarkı söylenmesine izin verilir. 1. cümle, 1. maddenin 3. paragrafında adı geçen kişiler için geçerli değildir..

(2) Federal Anayasa’nın 8. maddesi ve Berlin Eyaleti Anayasası’nın 26. maddesi gereği yapılacak gösteri ve yürüyüşlerde bu gösteri ve yürüyüşü düzenleyenler özel bir koruma ve hijyen planı oluşturmak zorundadırlar. Bu plan özellikle sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak kuralları, ağız-burun maskesi takma zorunluluğu veya gösteri sırasında bağırarak parola atılmaması gibi uyulması öngörülen hijyen kurallarını ve gösteri alanının büyüklüğüne göre gösteriye en fazla katılabilecek insan sayısının geçilmemesini içermek zorundadır. Gösteriyi denetleyecek kurum, gösteriyi düzenleyenlerden koruma ve hijyen planını talep edebilir ve ilgili sağlık müdürlüğünden planın enfeksiyon koruma mevzuatına uygunluğu ile ilgili görüş alabilir. Gösteri ve yürüyüş esnasında gösteri ve yürüyüşü düzenleyenler koruma ve hijyen planının uygulanmasını sağlamak zorundadırlar. En son 8 Aralık 2008 tarihli (BGBl. I Sayfa 2366) kanunun 2. maddesi ile değiştirilmiş olan, 15 Kasım 1978 yayın tarihli (BGBl. I Sayfa 1789) Gösteri ve Yürüyüş Kanunu’nun 17a maddesinin 2. paragrafı enfeksiyon koruma amacı ile ağız-burun maskesi takmaya engel değildir.

(3) Pandeminin ağırlaşması durumunda hızlı bir şekilde kriz operasyonuna dönüş mümkün ise ve gereken boş yatak ve yoğun bakım kapasiteleri sağlandığı müddetçe izin verilen hastaneler planlanmış hasta yatışlarını, ameliyatları ve diğer tıbbi müdahaleleri gerçekleştirebilirler. Bu konu ile ilgili detayları sağlıktan sorumlu senato birimleri açıklar.

(4) Mağazaların kapalı alanlarına girişler her 10 metrekare satış alanına en fazla bir kişi düşecek şekilde düzenlenmelidir. Mağaza 10 metrekareden ufak ise içeriye sadece bir müşteri alınmalıdır. Büyük mağazalarda ve alışveriş merkezlerinde müşteri girişleri işletenler tarafından özel olarak düzenlenmelidir. Cümle 1’de anılan müşteri başına düşen 10 metrekarelik satış alanı tüm mağaza ve alışveriş merkezi içinde bulunan satış alanları için geçerlidir. Büyük mağaza ve alışveriş merkezlerinde müşterilerin içeride daha uzun kalmasını teşvik edecek eylem ve düzenlemeler yasaktır.

(5) Devlet dairelerinin, Berlin Eyaleti resmi dairelerinin, mahkemeler hariç olmak üzere tüm eyalet kamu kurumlarının vatandaşların girdiği bölümlerde ve bekleme odalarında, bu birimlere özel enfeksiyon koruma amaçlı giriş kısıtlamaları saklı kalmak üzere, 4. paragrafın 1. ve 2. cümlesi geçerlidir.

(6) Lokanta ve barlarda yemek ve içecek sadece masada ve bar veya tezgâhta oturarak yenebilir ve içilebilir. İskemle düzeni madde 1 paragraf 3 kapsamına girmeyen kişiler arasında en az 1,5 metrelik mesafeyi koruyacak şekilde ayarlanmalıdır. 2. cümleden ve 1. maddenin 2. paragrafı ve 1. cümlesinden farklı olarak altı kişiye kadar gruplar aralarında 1,5 metrenin altında bir mesafeyle bir masada oturabilirler. Açık havada 2. cümle uyarınca asgari mesafenin altına geçilebilir, ancak bunun için damlacık enfeksiyonu ve aerosollere karşı korumanın sağlanmış olması gereklidir. Bu mesafe alanında başka kimsenin olmaması gereklidir Daha sıkı bir temizlik ve dezenfeksiyon programı uygulanmalıdır. 1. bentten 6. bende kadar bentler, kamuoyuna kapalı buluşmalar kapsamında bir araya gelen grupların yer aldığı lokantalar veya başka kutlamalar için kiralanmış mekanlar için de geçerlidir.

(7) Sportif faaliyetler sadece madde 1 paragraf 2 kapsamında öngörülen sosyal mesafe kurallarına uyulması durumunda temassız bir şekilde yapılabilir. Sportif faaliyetin yapılması için kesin gerekli olduğu takdirde 1. cümlede yer alan kısıtlama aşağıdakiler için geçerli değildir:
a) 1. madde 3. paragraf kapsamındaki kişi grupları,
b) kadrolu atletler, federal lig takımları ve profesyonel sporcular,
c) idari ekip de dahil olmak üzere en fazla 30 kişiden oluşan sabit antrenman gruplarında takım ve grup sporu,
d) idari ekip de dahil olmak üzere en fazla 4 kişiden oluşan sabit antrenman gruplarında dövüş sporları, ancak izin verilen, antrenman grubundaki toplam kişi sayısı kullanılan spor tesisinin düzenlemelerine göre değişir,
e) sabit dans ve diğer spor çiftleri,
f) dragon tekneleri hariç olmak üzere, yelkenli teknelerin, kürekli kayıkların ve kanuların sportif amaçlı kullanılması,
g) sportif faaliyetin hayata geçirilmesi için gereken desteği sağlayan antrenörler ve sporcular.

Sorumlu kişiler, spor faaliyeti başlamadan önce, 2. madde 1. paragrafta düzenlenen koruma ve hijyen planının oluşturulması ve uygulanması yükümlülüğündedirler.

(8) İlgili federasyonun öngördüğü, koruma ve hijyen kurallarına uymak şartı ile temassız spor faaliyetlerinde müsabakalar yapılabilir. Aynısı 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren diğer spor faaliyetleri için de geçerlidir. Bölgeler üstü lig faaliyetlerinde müsabakalara ise 15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren izin verilmektedir. Temaslı sporlarda bölgeler üstü kupa müsabakaları için eleme müsabakaları, 15 Ağustos 2020 tarihinden önce ancak senatonun spordan sorumlu dairesinden izin alınmasıyla hayata geçirilebilir. 6. maddede belirtilen bir etkinlik esnasında aynı anda bulunabilecek kişi sayısındaki üst sınırlara uyulması kaydıyla ki spor faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli olan kişilerin de kişi sayısındaki üst sınırlar hesaplanırken gözetilmesi gereklidir, izleyicilerin bulunmasına 21 Ağustos 2020 tarihinden izin verilir. Tezahürat yapılmasına izin verilmez. Etkinlik tesislerinin koruma ve hijyen kuralları daha ayrıntılı düzenlemelere yer verebilir.

(9) Yüzme havuzları, açık havuzlar ve plajlar ancak yerel yetkili sağlık müdürlüğünün iznine bağlı olarak açılabilir.

(10) Çocuk yuvalarında ve kreşlerde enfeksiyon yayılımı nedeni ile eksik uzman personel olması durumunda, Senato Gençlik ve Aile Dairesi, en son 11 Haziran 2020 tarihli kanunun (GVBl. Sayfa 535) 1. maddesi ile değiştirilen, 23 Haziran 2005 tarihli Çocuk Gündüz Bakım Kanunu’nun (GVBl. Sayfa 322) öngördüğü hizmet kapsamını hijyen kurallarına uygun şekilde sağlayabilmek için gerekli detayları saptar.

(11) Özellikle erotik masaj, bağlama ve kelepçeli seks oyunları ve benzeri uygulamalar gibi cinsel ilişkinin olmadığı seks hizmetlerinin ücret karşılığı sunulmasına izin verilmiştir. Son olarak 19 Haziran 2020 tarihli Yönetmeliğin (BGBl. I S. 1328) 182. maddesiyle değiştirilen, 21 Ekim 2016 tarihli Seks İşçilerini Koruma Yasası’nda (BGBl. I S. 2372) tarif edilmiş olan fuhuş mekanlarının ve fuhuş hizmetlerinin sunulmasına aracılık eden kurumların işletilmesine, sadece 1. cümlede belirtilmiş olan hizmetleri sunmaları kaydıyla izin verilmiştir. 1. cümlenin birinci altbendinin kapsamını aşan cinsel ilişki de dahil seks hizmetlerine 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren izin verilmiştir. Bu, fuhuş mekanları ve fuhuş hizmetlerinin sunulmasına aracılık eden kurumlar için de geçerlidir. Seks İşçilerini Koruma Yasası’nda tarif edilmiş olan fuhuş etkinliklerinin organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi yasaktır. 1. ve 3. cümlede tarif edilmiş olan hizmetleri sunan kişi ve Seks İşçilerini Koruma Yasası’nda tarif edilmiş olan bir fuhuş kurumunun işleticisi de, 2. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi ve 2. fıkrası uyarınca bireysel bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamak ve talep edilmesi durumunda yetkili resmi kuruluşa sunmak zorundadır. 1. ve 3. cümlede tarif edilmiş olan hizmetlerin sunulmasına, sadece önceden randevu alınması ve sadece tek tek kişilere yönelik olarak sunulması durumunda izin verilmiştir. 3. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin 6. bendi ve 2. fıkrası ile ayrıca 4. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi ve 2. fıkrasının 2 ila 4. cümleleri de aynı şekilde uyarlanmak suretiyle geçerlidir.

2. Bölüm - Kişi Adedi Sınırlamaları ve Yasaklar

6 Etkinliklerde Kişi Adedi Sınırlamaları

(1) 1 Eylül 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi sonuna kadar yapılacak, 5.000 kişiden fazla katılımcının aynı anda etkinlik alanında olması öngörülen dış mekân etkinlikleri yasaklanmıştır.

(2) 1 Eylül 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi sonuna kadar yapılacak, 750 kişiden fazla katılımcının aynı anda etkinlik alanında olması öngörülen kapalı alan etkinlikleri yasaklanmıştır. 1 Ekim 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihi sonuna kadar yapılacak, 1.000 kişiden fazla katılımcının aynı anda etkinlik alanında olması öngörülen kapalı alan etkinlikleri yasaklanmıştır.

(3) 1. ve 2. paragraf aşağıdaki durumlarda geçerli değildir.
 1. Federal Anayasa’nın 4. maddesi ve Berlin Eyaleti Anayasası’nın 29. maddesinin 1. paragrafına uyan dini ayinler ve ibadet etkinlikleri,
 2. Federal Anayasa’nın 8. maddesi ve Berlin Eyaleti Anayasası’nın 26. maddesine uyan toplantı ve gösteriler,
 3. Avrupa Parlamentosu oturumları, Avrupa Parlamentosu grup toplantıları, Avrupa Parlamentosu komisyon toplantıları, Alman Federal Meclis oturumları, Alman Federal Meclis grup toplantıları, Alman Federal Meclis komisyon toplantıları, Federal Konsey oturumları ve Federal Konsey komisyon toplantıları, Eyalet Meclis oturumları, Eyalet Meclis grup toplantıları, Eyalet Meclis komisyon toplantıları, Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi toplantıları, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi toplantıları, Avrupa Birliği Komisyon toplantıları, Alman Federal Kabine toplantıları, Berlin Senatosu toplantıları, İlçe Belediye Başkanları Konseyi toplantıları, İlçe Belediye Başkanları Konseyi komisyon toplantıları, Berlin Anayasa Mahkemesi toplantıları, İlçe Temsilciler Meclis toplantıları, İlçe Temsilciler Meclis grup toplantıları, İlçe Temsilciler Meclis komisyon toplantıları ve dış temsilciliklerin toplantıları, yargı organların toplantıları dahil olmak üzere, Avrupa Birliği, uluslararası organizasyonların, federal ve eyalet hükümetlerinin ve kamusal işlevler yerine getirmek için oluşturulmuş diğer organlarının, kurullarının ve resmi dairelerinin toplantıları ve
 4. Siyasal parti kanunu gereği yapılması gereken ya da genel seçimlere katılım hazırlığı için gerekli olan siyasal parti veya seçim grup etkinlikleri.

7 Yasaklar

(1) En son 19 Haziran 2020 tarihli kanunun (BGBl. I Sayfa 1403) 5. maddesi ile değiştirilmiş olan, 22 Şubat 1999 tarihinde yayınlanmış (BGBl. I Sayfa 202) hali ile Ticari Faaliyet Yasası kapsamındaki dans eğlence işletmelerinin kapalı alanlarda kamuya açık şekilde çalışması yasaklanmıştır.

(2) En son 10 Mart 2017 tarihli kanunun (BGBl. I Sayfa 420) 14. maddesi ile değiştirilmiş olan, 20 Kasım 1998 tarihinde yayınlanmış (BGBl. I Sayfa 3418) Lokantacılık Kanunu kapsamındaki özel diskotek işletmelerinin ve benzeri işletmelerin kapalı alanlarda kamuya açık şekilde çalışması yasaklanmıştır. Bu işletmeler yerinde tüketmek üzere yemek ve içecek servisi yapabilir, beraberinde alınması için yiyecek ve içecek satabilir, evlere servis yapabilirler. Tüm diğer lokanta ve benzerlerinde de dans edilmesi yasaklanmıştır.

(3) Sauna, hamamlar ve benzeri yerler kapalı kalacaktır. Oteller, spor salonları ve benzeri kurumların içinde bulunan bu gibi yerler de kapalı kalacaktır. 1. cümle kuru saunalar için geçerli değildir; ancak kuru saunalarda soba taşlarına su dökülerek nem ve buhar oluşturulması yasaktır.

(4) Devlet, özel ve kiliseye ait yüksek okulların genel olarak eğitim hizmetlerini 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim olarak vermeleri öngörülmüştür. Yüz yüze eğitim etkinlikleri, pratik çalışmalar ve sınavlar, 1. bölümde düzenlenen temel yükümlülükler, koruma ve hijyen kuralları yerine getirildiği takdirde yapılabilirler.

(5) Engelli bireylerin entegrasyonu için kurulmuş atölyeler, gündüz bakım evleri 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar tam kapasite çalışamazlar. Bu kurumların çalışabilmesi için engelli bireylerin çalışmaya başlanmasına onay vermiş olması gerekmektedir. Engelli bireylerin entegrasyonu için kurulmuş atölyelerde 17 Mart 2020 tarihinde bu atölyede bulunan çalışma yerlerinin yüzde 90’ı kullanılabilir. Engelli bireylerin entegrasyonunda ücret karşılığı hizmet veren kurumlar hem çalışanların hem de hizmet alanların korunmasını sağlamak amacı ile personeli sözleşmede öngörülen fonksiyon dışında başka bir yerde kullanabilir ve bu sayede tüm hizmet alanlarının işlevliğini sağlayabilir.

3. Bölüm - Karantina Uygulamaları

8 Yurt Dışı Seyahat Sonrası Evde Karantina; İzleme

(1) Berlin Eyaleti’ne kara-, deniz-, veya havayolu ile yurt dışından gelmiş olan ve son 14 gün içinde kalış süresinden bağımsız olarak 4. paragrafta belirtilen risk bölgelerinde bulunmuş olan şahıslar eyalete gelir gelmez derhal evlerine veya uygun başka bir kalacak yere gitmek ve kendilerini 14 gün süre ile kesintisiz karantina altına almak zorundadırlar. Bu zorunluluk yurt dışından gelişlerinde ilk Almanya’nın başka bir eyaletine giriş yapsalar da geçerlidir. Bu süre içinde 1. cümlede anılan kişilerin aynı hane halkı dışında başka kişiler ile görüşmesi yasaktır.

(2) 1. paragrafın 1. cümlesi kapsamına giren şahıslar derhal yetkili sağlık müdürlüğü ile iletişime geçip, 1. paragrafta belirtilen zorunluluk kapsamını bildirmek zorundadırlar. Robert Koch Enstitüsü’nün güncel yayınladığı COVID-19 hastalığı belirtilerinin ortaya çıkması durumunda, 1. paragrafın 1. cümlesi kapsamına giren şahıslar derhal yetkili sağlık müdürlüğünü bu konuda bilgilendirmelidir. Burada 1. ve 2. cümlelerde tarif edilmiş olan bildirimde bulunma ve bilgi verme yükümlülüğü, Almanya Federal Meclisi tarafından 6 Ağustos 2020 tarihinde karar altına alınan Ulusal Çapta Epidemik Bir Durumun Tespit Edilmesi Durumunda Seyahat Trafiğine Dair Talimatname’nin (BAnz AT 07.08.2020 B5) yürürlükteki nüshasının 1. maddesinin 1. fıkrasının 1 ila 3. cümlelerinde yer alan bilgileri kapsar. Bu bildirim, demiryolu, otobüs, havayolu ve denizyolu üzerinden sınır ötesi yolcu taşımacılığı yapanlar aracılığıyla, adı geçen Talimatname’nin 2 No’lu eki uyarınca uygulanacak olan aracı terk etme kartı üzerinden de yapılabilir.

(3) Karantina sürecinde 1. paragrafın 1. cümlesi kapsamına giren şahıslar yetkili sağlık müdürlüğünün gözetimine tabidir.

(4) 1. paragrafın 1. cümlesi kapsamında anılan risk bölgesi, Federal Almanya’ya giriş anında Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanma riskinin yüksek olduğu Federal Almanya dışındaki bir ülke veya bölgeyi kapsar. Hangi ülke ve bölgelerin risk bölgesi olarak tanımlanması Federal Sağlık Bakanlığı, Federal Dışişleri Bakanlığı, Federal İçişleri Bakanlığı aracılığı ile gerçekleşip, risk bölge listesi Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanmaktadır.

9 Evde Karantina İstisnaları

(1) Federal Almanya’ya veya Berlin Eyaletine sadece başka ülkeye geçiş yapmak için giriş yapan şahıslar 8. maddenin 1. paragrafının 1. cümlesi kapsamına girmezler. Bu şahıslar Berlin Eyalet bölgesini en kısa yoldan derhal terk etmelidirler. Bu amaçla Berlin Eyalet bölgesi içinden geçişe izin verilmektedir.

(2) 8. maddenin 1. paragrafının 1. cümlesi kapsamına girmeyen şahıslar şunlardır:
 1. meslekleri gereği, sınırları aşacak şekilde diğer yolcu, mal ve ürünleri karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu üzerinden taşıyan ve bu bağlamda 8. maddenin 4. paragrafında düzenlenen bir ülkede 72 saatten kısa bir süre kalan veya yine aynı amaçla 48 saatten az bir süre Berlin Eyaleti’nde kalan kişiler,
 2. işleri
  a) diplomatik ve konsolosluk ilişkileri için elzem olan şahıslar,
  b) federal, eyalet ve belediye düzeyinde halkın temsil edilmesi, yönetim ve idarenin işlemesi için elzem olan kişiler,
  c) Avrupa Birliği organlarının ve uluslararası kuruluşların işlemesi için elzem olan şahıslar.
  İşverenler ve amirler bu şahısların işlerinin önemini incelemek ve belgelemek zorundadırlar.
 3. havayolu, denizyolu, demiryolu veya otobüs şirketlerinin çalışanları olarak görevleri çerçevesinde veya uçak, gemi, tren veya otobüs mürettebatı olarak 8. maddenin 4. paragrafında düzenlenen bir ülkede 72 saatten kısa bir süre kalan veya yine aynı amaçla 48 saatten az bir süre Berlin Eyaleti’nde kalan kişiler.

(3) SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonunun var olduğuna dair bir kanıt olmadığını belgeleyen Almanca veya İngilizce dilindeki bir doktor raporu ile güncel bir laboratuvar test sonucunu gösteren şahıslar, 8. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin kapsamına girmezler. 1. cümlede adı geçen doktor raporunun, SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonunun olup olmadığına gösteren bir moleküler-biyolojik teste dayanmalıdır. Bu testin Avrupa Birliği üyesi bir ülkede veya Robert Koch Enstitüsü’nün yayınlamış olduğu listede bulunan ülkelerden birinde yapılmış olması gerekir. Test Almanya Federal Cumhuriyeti’ne girişten önce yapılmışsa, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne girişten en fazla 48 saat önce yapılmış olması gerekir. 1. ve 2. cümlede adı geçen doktor raporunun talep edilmesi durumunda derhal, en geç 72 saat içerisinde yetkili Sağlık Dairesi’ne sunulması gerekir ve girişten sonra en az 14 gün boyunca saklanmak zorundadır. 8. maddenin 2. fıkrası bundan muaftır.

(4) Epidemi gelişiminin izin verdiği ve diğer ilgili taleplerin değerlendirilmesi sonunda uygun görülen durumlarda, yetkili Sağlık Dairesi tarafından 1. ile 3. paragraf arasında belirtilen istisnalara ilaveten 8. maddenin 1. paragrafının 1. cümlesi kapsamına ek istisnalar getirilebilir. Çok acil durumlarda sağlıktan sorumlu senato dairesi 1. cümle kapsamında istisnalar getirebilir; ilgili sağlık müdürlüğü bu konuda bilgilendirilir.

(5) 1’den 4’e kadar olan paragraflar sadece kişilerin Robert Koch Enstitüsü’nün güncel olarak yayınladığı COVID-19 hastalığı belirtisi olarak tanımlanmış semptomları göstermemesi durumunda geçerlidir. 2. paragraf ile 4. paragraf arasında tanımlanan şahıslar girişi takiben 14 gün içinde Robert Koch Enstitüsü’nün güncel olarak yayınladığı COVID-19 hastalığı belirtisi olarak tanımlanmış semptomları göstermeleri durumunda derhal ilgili sağlık müdürlüğünü bilgilendirmek zorundadırlar.

(6) Berlin Eyaleti’ne giriş sonrası derhal devlet kurumlarında kalmak üzere sevk edilen şahıslar, eğer 8. maddenin 2. paragrafı gereği yapılması gereken bildirim diğer birimler tarafından yapılmış ise, bu maddeden muaftırlar. Kalmak için kullanılan devlet kurumları sağlıktan sorumlu senato dairesinin ve ilgili sağlık müdürlüğünün talimatlarına uymak zorundadır.

9a Yurt İçi Seyahat Sonrası Evde Karantina; İzleme

Madde 8, paragraf 1 ile 3 arası ve madde 9’da yer alan düzenlemeler, yurt içinden Berlin Eyaleti’ne seyahat eden ve son 14 gün içinde herhangi bir zamanda Federal Almanya içindeki risk bölgelerinde bulunmuş olan şahıslar için de geçerlidir. 1. cümle kapsamında anılan risk bölgesi, Berlin Eyaleti’ne giriş yapıldığı tarihte Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuna yakalanma riskinin yüksek olduğu bir bölgeyi kapsar. 1. cümle uyarınca hangi bölgelerin risk bölgesi olarak tanımlandığı senato müdürlüğü ile sağlıktan sorumlu senato dairesi tarafından birlikte belirlenip, sağlıktan sorumlu senato dairesi tarafından yayınlanır.

9b Berlin Merkezi Otobüs Garı (ZOB)

Düzenli veya düzensiz seferler yapan şehirlerarası otobüsler, 8. maddenin 4. fıkrasında tarif edilmiş olan bir risk havzasından veya 9a maddesinin 2. ve 3. cümlelerinde tarif edilen risk bölgesinden gelmeleri durumunda, Berlin’de durak olarak sadece, Masurenallee 4-6, 14057 Berlin adresindeki Berlin Merkezi Otobüs Garı’nı (ZOB) kullanabilir. Berlin Merkezi Otobüs Garı’nın (ZOB) işletmecisine, şehirlerarası otobüs şirketleri tarafından sefer planından sapma ve yolcu sayısı hakkında bilgi verilmek zorundadır.

4. Bölüm - Kapanış Düzenlemeleri

10 Temel Hakların Kısıtlanması

Bu yönetmelik ile temel haklardan kişilerin serbestliği (Alman Federal Anayasa’nın 2. maddesinin 2. paragrafının 2. cümlesi), toplantı serbestisi (Alman Federal Anayasa’nın 8. maddesinin 1. paragrafı), serbest dolaşım hakkı (Alman Federal Anayasa’nın 11. maddesinin 1. paragrafı) ve konut dokunulmazlığı (Alman Federal Anayasa’nın 13. maddesi) kısıtlanmaktadır.

11 Kabahatler

(1) Kabahatlerin takibi Enfeksiyon Koruma Yasası’nın 73. maddesinin 1a paragrafının 24 numarasına ve 2. paragrafına ve en son 19 Haziran 2020 tarihli yönetmeliğin (BGBl. Sayfa 1328) 185. maddesi ile değiştirilmiş hali ile 19 Şubat 1987 tarihinde yayınlanmış Kabahatler Kanunu (BGBl. I Sayfa 602) kapsamında yapılmaktadır.

(2) Enfeksiyon Koruma Yasası’nın 73. maddesinin 2. fıkrasının ikinci altbendine göre kabahatler 25.000 Euro’ya kadar ulaşabilen para cezaları ile cezalandırılabilir.

(3) Kim ki kasten veya ihmal içinde
1. 1. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek 1. maddenin 3. fıkrasında belirtilen şahıslar dışındaki kişiler ile arasında 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumaz ve aynı zamanda 1. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesi, 5. maddenin 6. fıkrası, 5. maddenin 7. fıkrasının 2. cümlesi veya 5. maddenin 8. fıkrası uyarınca bir istisnai durum bulunmaz ise,
2. 2. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek madde 2, paragraf 1’e aykırı olarak sorumlu kişilerin talebine ve 2. maddenin 4. fıkrasına göre bir istisnai durum bulunmamasına rağmen hijyen planını sunmaz ise,
3. 2. maddenin 2. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek ve sorumlu kişiler olarak ve 2. maddenin 4. fıkrasına göre bir istisnai durum bulunmamasına rağmen koruma ve hijyen afişlerini iyi görünür şekilde asmaz ise,
4. 3. maddenin 1., 2. veya 4. fıkrasını ihlal ederek ve 3. maddenin 5. fıkrası uyarınca bir istisna durum olmamasına rağmen, sorumlu kişiler vasfıyla katılımcı listelerini düzenlemez, katılımcı listelerini dört hafta süre ile saklamaz ve talebe rağmen listeleri ilgili makama sunmaz veya ortamda bulunan ve 3. maddenin 2. fıkrasının 1. bendine göre eksik olduğu veya gerçeğe uygun olmadığı açıkça görülen bilgiler veren kişilerin o mekâna girmelerine veya mekânda kalmalarına izin verirse,
5. 3. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek ve 3. maddenin 5. fıkrası uyarınca bir istisna durum olmamasına rağmen, 3. maddenin 2. fıkrasının 1. bendi uyarınca eksiksiz veya gerçeğe uygun bilgiler vermezse,
6. 4. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek ve 4. maddenin 2 ve 3. fıkralarına göre istisnai durum olmamasına rağmen ağız-burun maskesi takmaz ise,
7. 4. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini veya 3. cümlesini ihlal ederek ve 4. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesine veya 3. fıkrasına göre istisnai durum olmamasına rağmen ağız-burun maskesi takmaz ise,
8. 5. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek kapalı alanlarda topluca şarkı söylerse ve bu esnada kültürden sorumlu senato dairesinin hijyen çerçeve planında belirlediği hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına uymazsa
9. 5. maddenin 4. fıkrasının 1. ve 2. cümlelerini ihlal ederek satış yeri sorumlusu olarak satış alanında olması gereken sayıdan fazla kişilerin satış alanına girmesine izin verirse,
10. 5. maddenin 4. fıkrasının 3. ve 6. cümlelerini ihlal ederek büyük mağaza veya alışveriş merkezi sorumlusu olarak en fazla aynı anda olabilecek insan sayısını içeren giriş kurallarının uygulanmasını sağlamaz ise,
11. 5. maddenin 6. fıkrasını ihlal ederek sorumlu lokanta işletmecisi olarak hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyumu sağlamaz ise,
12. 5. maddenin 7. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, temassız bir şekilde spor yapmazsa ve ve 5. maddenin 7. fıkrasının 2. cümlesinin a) ila g) bentlerinde tarif edilmiş bir istisna yok ise,
13. 5. maddenin 7. fıkrasının 1. ve 2. cümlelerini ihlal ederek, ilgili federasyonun kullanım ve hijyen düzenine uygun olmayan spor müsabakaları düzenlerse ve bunların kurallarını göz ardı ederse,
14. 5. maddenin 8. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek temaslı spor faaliyetlerinde 21 Ağustos 2020 tarihinden önce müsabaka düzenlerse,
15. 5. maddenin 8. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek bölgeler üstü liglerde müsabakaları 15 Ağustos 2020 tarihinden önce düzenlerse,
16. 5. maddenin 8. fıkrasının 4. cümlesini ihlal ederek Spordan Sorumlu Eyalet Bakanlığı’ndan izin almadan, kupa müsabakalarının elemeleri için müsabaka düzenlerse,
17. 5. maddenin 9. fıkrasını ihlal ederek kapalı yüzme havuz, açık yüzme havuz veya plaj sorumlusu olarak ilgili sağlık müdürlüğünün izni olmadan buraları açarsa,
18. 5. maddenin 11. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, cinsel ilişkinin olmadığı seks hizmetlerinden yararlanırsa,
19. 5. maddenin 11. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, cinsel ilişkinin yer aldığı seks hizmetlerinden 1 Eylül 2020 tarihinden önce yararlanırsa,
20. 5. maddenin 11. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, 1 Eylül 2020 tarihinden önce cinsel ilişkinin yer aldığı seks hizmetlerinin sunulduğu fuhuş mekanlarını veya fuhuş hizmetlerinin sunulmasına aracılık eden kurumları işletirse,
21. 5. maddenin 11. fıkrasının 4. cümlesini ihlal ederek, 1 Ekim 2020 tarihinden önce fuhuş araçlarını işletirse,
22. 5. maddenin 11. fıkrasının 5. cümlesini ihlal ederek, fuhuş hizmetlerinin yer aldığı etkinlikler organize eder ve gerçekleştirirse,
23. 5. maddenin 11. fıkrasının 2, 4 ve 5. cümlelerini ihlal ederek, Seks İşçileri Koruma Kanunu’nda tarif edilmiş olan ve cinsel ilişkinin olmadığı yüz bölgesine yakın seks hizmetleri sunan bir ticari kurum faaliyeti işletirse, organize ederse ve gerçekleştirirse,
24. 5. maddenin 11. fıkrasının 5. cümlesini ihlal etmek suretiyle, 5. maddenin 11. fıkrasının 1. ve 3. cümlelerinde tarif edilen hizmetleri sunan kişi olarak veya Seks İşçileri Koruma Kanunu’nda tarif edilmiş seks hizmetlerini sunan bir ticari kurumun işletmecisi olarak, talep edilen bir hijyen konseptini sunamazsa,
25. 5. maddenin 11. fıkrasının 5. cümlesini ihlal etmek suretiyle, 5. maddenin 11. fıkrasının 1. ve 3. cümlelerinde tarif edilmiş bir ticari kurumun işletmecisi olarak, seks hizmetlerini sadece önceden randevu alınması durumunda ve sadece tek tek kişilere yönelik olarak sunmazsa,
26. 6. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek ve 6. maddenin 3. fıkrasına göre istisna olmadan açık havada yapılacak etkinlik sorumlusu olarak izin verilen en fazla katılımcı sayısının aşılmamasını sağlamazsa,
27. 6. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek ve 6. maddenin 3. fıkrasına göre istisna olmadan kapalı alanlarda yapılacak etkinlik sorumlusu olarak izin verilen en fazla katılımcı sayısının aşılmamasını sağlamazsa,
28. 7. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek dans eğlence işletmesi veya benzeri işletmenin yöneticisi olarak işletmesini kapalı alanda hizmete açarsa,
29. 7. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek kapalı alanda hizmet veren özel diskotek işletmelerinin ve benzeri işletmelerin sorumluları olarak yemek ve içecek servisi dışında ve evlere servis dışında işletmelerini kamuya hizmet vermek için açarsa,
30. 7. maddenin 2. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek lokanta sorumluları olarak kapalı alanlarda dans etkinlikleri yaparsa,
31. 7. maddenin 3. fıkrasını ihlal etmek suretiyle işletmeci olarak sauna, hamam ve benzeri işletmeleri açarsa ve 7. maddenin 3. fıkrasının 3. cümlesine göre bir istisna söz konusu değilse,
32. 7. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek kuru saunalarda yetkili işletmeci olarak soba taşlarına su dökerek nem ve buhar oluşturursa,
33. 7. maddenin 5. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek engelli bireylerin entegrasyonu için kurulmuş atölyelerin, gündüz bakım evlerinin sorumlusu olarak, 30 Eylül 2020 tarihinden önce tam kapasite kullanıma açarsa veya 7. maddenin 5. fıkrasının 3. cümlesine göre konulmuş en fazla katılımcı sayısının aşılmasını önlemezse,
34. 8. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 8. maddenin 2. fıkrasında tanımlanmış risk bölgelerinden geri dönüşlerde, 9. maddenin 1 ila 4. fıkralarında sayılmış olan istisnalar geçerli değilse, derhal ve doğrudan kendi evlerine veya uygun başka kalacak yere gitmezse,
35. 8. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek ve ayrıca 9. maddenin 1 ila 4. fıkralarında sayılmış olan istisnai durumların olmaması durumunda madde 8, paragraf 4’te tanımlanmış risk bölgelerinden gelip kendisini geri dönüşünden itibaren 14 gün süresince karantina altına almaz ise,
36. 8. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 8. maddenin 4. fıkrasında tanımlanmış risk bölgelerinden gelip karantina sürecinde hane halkı dışında misafir kabul ederse,
37. 8. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 8. maddenin 4. fıkrasında tanımlanmış karantina zorunluluğu olan kişileri ziyaret ederse,
38. 8. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 8. maddenin 4. fıkrasında tanımlanmış risk bölgelerinden gelip ve 9. maddenin 6. fıkrasında sayılan istisnalar geçerli değilse, derhal ilgili sağlık müdürlüğü ile iletişime geçmez ve 8. maddenin 1. fıkrasına göre karantina zorunluluğu olduğunu bildirmezse,
39. 8. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 8. maddenin 4. fıkrasında tanımlanmış risk bölgelerinden gelip ve 9. maddenin 6. fıkrasında sayılan istisnalar geçerli değilse, Robert Koch Enstitüsü’nün güncel COVID-19 belirtisi olarak tanımladığı semptomlardan gösterip, bu durumu vakit geçirmeden ilgili sağlık müdürlüğüne bildirmezse,
40. 8. maddenin 5. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, ülkeye gelişinden 14 gün içinde Robert Koch Enstitüsü’nün güncel COVID-19 belirtisi olarak tanımladığı hastalık semptomlarından gösterip, bu durumu ilgili sağlık müdürlüğüne bildirmezse,
41. 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 8. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 9a maddesinin 2. ve 3. cümlelerinde tanımlanan risk bölgelerinden geri dönüşlerde, 9a. maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 9. maddenin 1 ila 4. cümlelerinde sayılmış olan istisnalar geçerli değilse, derhal ve doğrudan kendi evlerine veya uygun başka kalacak yere gitmezse,
42. 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 8. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 9a maddesinin 2. ve 3. cümlelerinde tanımlanan risk bölgelerinden geri dönüşlerde, 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 9. maddenin 1 ila 4. cümlelerinde sayılmış olan istisnalar geçerli değilse, risk bölgelerinden gelip kendisini geri dönüşünden itibaren 14 gün süresince karantina altına almaz ise,
43. 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 8. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 9a maddesinin 2. ve 3. cümlelerinde tanımlanmış risk bölgelerinden gelip karantina sürecinde hane halkı dışında misafir kabul ederse,
44. 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 8. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 8. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi kapsamında karantina zorunluluğu olan kişileri ziyaret ederse,
45. 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 8. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 9a maddesinin 2. ve 3. cümlelerinde tanımlanan risk bölgelerinden gelip ve 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 9. maddenin 6. fıkrasında sayılan istisnalar geçerli değilse, derhal ilgili sağlık müdürlüğü ile iletişime geçmez ve 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 8. maddenin 1. fıkrasına göre karantina zorunluluğu olduğunu bildirmezse,
46. 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 8. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 9a maddesinin 2. ve 3. cümlelerinde tanımlanan risk bölgelerinden gelip ve 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 9. maddenin 6. fıkrasında sayılan istisnalar geçerli değilse, Robert Koch Enstitüsü‘nün güncel COVID-19 belirtisi olarak tanımladığı semptomlardan gösterip, bu durumu vakit geçirmeden ilgili sağlık müdürlüğüne bildirmezse,
47. 9a maddesinin 1. cümlesi ve onunla bağlantılı olarak 9. maddenin 5. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, eyalete gelişinden başlayan 14 gün içinde Robert Koch Enstitüsü’nün güncel COVID-19 belirtisi olarak tanımladığı hastalık semptomlarından gösterip, bu durumu derhal ilgili sağlık müdürlüğüne bildirmezse,
48. 9b maddesinin 1. cümlesini ihlal ederek, bir şehirlerarası otobüs şirketinin işletmecisi veya şehirlerarası otobüsü kullanan şahıs vasfıyla, otobüsün 8. maddenin 4. fıkrasında tarif edilmiş olan bir risk havzasından veya 9a maddesinin 2. ve 3. cümlelerinde tarif edilen risk bölgesinden gelmesine rağmen, Berlin’de durak olarak sadece, Masurenallee 4-6, 14057 Berlin adresindeki Berlin Merkezi Otobüs Garı’nı (ZOB) kullanmazsa,
49. 9b maddesinin 2. cümlesini ihlal ederek, bir şehirlerarası otobüs şirketinin işletmecisi veya şehirlerarası otobüsü kullanan şahıs vasfıyla, 8. maddenin 4. fıkrasında tarif edilmiş olan bir risk havzasından veya 9a maddesinin 2. ve 3. cümlelerinde tarif edilen risk bölgesinden yolcu taşımasına rağmen, şehirlerarası otobüs şirketi aracılığıyla Berlin Merkezi Otobüs Garı’nın (ZOB) işletmecisini sefer planından sapma veya yolcu sayısı hakkında bilgilendirmezse

Enfeksiyon Koruma Kanunu‘nun 73. maddesinin 1a fıkrasının 24. bendine göre kabahat işlemiş olur.

12 Yürürlüğe Giriş; Geçerlilik

(1) Bu yönetmelik, Berlin Resmî Gazetesi’nde yayınlandığı gün yürürlüğe girer ve yönetmeliğin geçerliliği 31 Aralık 2020 tarihinde sona erer.

(2) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Kanun ve Yönetmelik Yayınlama Kanunu 2. maddesi 1. paragrafına göre 16 Haziran 2020 tarihinde ilan edilip, sonradan Berlin Resmî Gazetesi’nde (GVBl. Sayfa 557) yayınlanmış olan 16 Haziran 2020 tarihli en son değişiklikleri içeren, en son 9 Kasım 1995 tarihli kanunun madde V ile (GVBl. Sayfa 794) ile değiştirilmiş olan, 29 Ocak 1953 tarihli Kanun ve Yönetmelik Yayınlama Kanunu 2. maddesi 1. paragrafına (GVBl. Sayfa 106) göre ilan edilmiş olan 22 Mart 2020 tarihli, sonradan Berlin Resmî Gazetesi’nde (GVBl. Sayfa 220) yayınlanmış olan SARS-CoV-2 Engelleme Eylemleri Yönetmeliği yürürlükten kalkar; SARS-CoV-2 Engelleme Eylemleri Yönetmeliği kapsamında bu tarihe kadar soruşturma başlatılmış kabahatler için eylem tarihinde geçerli olan yönetmelik uygulanmaya devam edecektir.

(3) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile en son 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu değişikliğin Kanun ve Yönetmelik Yayınlama Kanunu 2. maddesi, 1. paragrafına göre 29 Mayıs 2020’de ilan edilip, sonradan Berlin Resmî Gazetesi’nde (GVBl. Sayfa 518) yayınlanan hali ile, 21 Nisan 2020 tarihli, Kanun ve Yönetmelik Yayınlama Kanunu 2. maddesi, 1. paragrafına göre ilan edilip, sonradan Berlin Resmî Gazetesi’nde (GVBl. Sayfa 269) yayınlanan hali ile Çok Katılımcılı Etkinliklerin Yasaklanması Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Madde 2 - Yürürlüğe Giriş

İşbu yönetmelik, Berlin Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan sonraki gün itibariyle yürürlüğe girer.

Berlin, 1 Eylül 2020

Berlin Senatosu

Michael Müller
Berlin Büyük Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı

Dilek Kalaycı
Sağlık, Bakım ve
Eşitlikten Sorumlu Eyalet Bakanı

SARS-CoV-2 Enfeksiyon Koruma Yönetmeliğinin Tadiline İlişkin Beşinci Yönetmelik

PDF-Belge (466.3 kB) - Durum: 1 Eylül 2020 Belge: Senatskanzlei Berlin