İçerik sütunu

Halkın SARS-CoV-2 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunması İçin Üçüncü Yönetmelik’in (Üçüncü SARS-Cov-2 Enfeksiyona Karşı Koruyucu Önlemler Yönetmeliği – 3. InfSchMV)

20 Temmuz 2021 tarihli

Halkın SARS-CoV-2 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunması
İçin Üçüncü Yönetmelik’in Değiştirilmesine Dair Üçüncü Yönetmelik

Nüshası

1 Şubat 2021 tarihli COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisi Katılım Yasası’nın (GVBI. S. 102) 2. maddesinin 1. ve 2. fıkrası ile son olarak 28 Mayıs 2021 tarihli yasa (BGBI. I S. 1174) ile değiştirilen 20 Temmuz 2020 tarihli Enfeksiyon Koruma Yasası’nın (BGBI. I S. 1045) 28. maddesinin 1. fıkrası ve 28a maddesinin 1. fıkrasıyla bağlantılı olarak 8 Mayıs 2021 tarihli COVİD-19-Koruyucu Tedbirlerin İstisnaları Yönetmeliği’nin (BAnz. [Federal Resmî Gazete] 08.05.2021 V1) 11. maddesi uyarınca, Senato aşağıdaki yönetmeliği kararlaştırmıştır:

Önsöz

İşbu yönetmeliğin amacı, SARS-Cov-2 koronavirüsün yayılmaya devam etmesini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan COVİD-19 hastalığının yayılmasını, halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler vasıtasıyla engellemek ve sağlık sistemine yansıyan sonuçlarının üstesinden gelinmesini sağlamaktır.

1. Bölüm: Temel yükümlülükler, korunma ve hijyen kuralları

1. madde: Temel yükümlülükler, korunma ve hijyen kuralları

(1) Her şahıs, enfeksiyonu önlemek için tavsiye edilen genel önlemler uymakla, yani diğer kişilerle arasında 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumakla, öksürürken gözetilmesi gereken kuralları uygulamaklar ve kapalı ortamlarda bulunurken yeterli düzeyde havalandırmakla yükümlüdür. Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından belirlenmiş olan güncel kriterler uyarınca COVİD 19 hastalığının semptomlarını gösteren kişiler, bu semptomlar sürdüğü müddetçe sosyal temaslarını sadece kendi hanelerindeki kişilerle sınırlandırmakla ve semptomların nedenini bir hekim yardımıyla ortaya çıkarmakla yükümlüdür.

(2) Kamusal alanda 1. fıkrada belirtilmiş olan 1,5 metrelik asgari mesafe uyma konusunda genel yükümlülük geçerlidir. Bu durum, mevcut koşullar nedeniyle 1,5 metrelik fiziki mesafenin altına düşmekten kaçınmanın mümkün olmadığı, özellikle de aşağıda belirtilen durumlarda geçerli değildir:

 1. En yakın aile bireylerine karşı;
 2. Tedavi edici, yardımcı ve bakım konusunda yardımcı araçların kullanımı dahil olmak üzere, sağlık ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesi çerçevesindeki hizmetlerin sunulması esnasında;
 3. Ağır hastalarla veya ölüm yatağında yatan kişilerle temas esnasında;
 4. son olarak 3 Haziran 2021 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1444) 1. maddesiyle değiştirilmiş ve 11 Eylül 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan (BGBl. I S. 2022) Sosyal Kanun Kitabı’nın yürürlükteki nüshasının Çocuklar ve Gençler İçin Yardımlar başlıklı Sekizinci Cildi’nin 22. maddesinde tarif edilen günlük çocuk bakım kurumlarında, ayrıca son olarak 12 Ekim 2020 tarihli yasanın (GVBl. S. 807) 35. maddesi ile değiştirilmiş olan 26 Ocak 2004 tarihli Okul Kanunu’nun (GVBl. Sayfa 26) yürürlükteki nüshasında tanımlanmış olan akşam eğitim kurumları da dahil olmak üzere okullarda ve ayrıca meslek eğitiminde;
 5. yakın vücut temasının gerektiren hizmetlerde;
 6. örneğin toplu taşıma esnasında veya araçlarda birden fazla kişinin ortam tasarımı nedeni ile sıkışık düzende bulunmasını gerektiren durumlarda veya
 7. 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca kararlaştırılmış bir hijyen çerçeve konseptinde veya 39. madde uyarınca çıkarılmış bir hukuk yönetmeliğinde tarif edilen istisnai durumlarda 1,5 metrelik asgari mesafenin altına düşülmesini öngördüğü veya enfeksiyondan korunmayı güvence altına alan diğer önlemlerin mevcut olduğu durumlarda.

İşbu yönetmelikte tarif edilen kamusal alan, özel konutların ve buralara ait etrafı çevrili mülklerin dışında kalan bütün mekânları kapsar. özel konutun ve buna aite dışındaki bütün mekanları kapsar.

(3) İşbu yönetmelikte tarif edilen en yakın aile bireyleri, eşleri veya hayat arkadaşlarını, kişinin yer aldığı hanenin mensuplarını ve haklarında mahkeme kararıyla velayet veya kişisel görüşme hakkı tanınmış kişileri kapsar.

(4) COVİD-19 hastalığı ağır seyretme bulunan kişilere özel koruma sağlanması için, bu kişilerle temasta, yüzeylerin ve sıhhi tesislerin yeterli derecede temizlenmesi, asgari mesafenin korunması ve daima bir cerrahi maskenin taşınması güvence altına alınmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca her şahıs, ek olarak kendisinde bulunan, fakat henüz semptomu ortaya çıkmamış bir enfeksiyonu üçüncü şahıslara bulaştırma riskini azaltmak için, kişilerin kendi kendilerine uyguladıkları testler de dahil olmak üzere, önceden bir Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırmak zorundadır.

2. madde: Cerrahi maske ve FFP 2 maskesi

(1) İşbu yönetmelikte bir maske taşıma zorunluluğunun öngörüldüğü durumlarda, başka bir düzenleme bulunmaması halinde bir cerrahi yüz maskesi taşınması gerekmektedir. Maske taşıma zorunluluğu, kişilerin kendilerine gösterilen sabit yerde kaldıkları ve kapalı mekanlarda yeterli düzeyde motorlu sistemle havalandırma yapıldığı sürece geçerli değildir. Bir maske, yanları yüz bölgesine sıkıca temas edecek, ağzı ve burnu kapatacak, damla parçacıklarının ve aerosollerin nefes alıp verme, öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla bulaştırılmasını azaltacak şekilde taşınması gerekir. İşbu yönetmelikte tarif edilen cerrahi maske, ekte belirtilen koşulları yerine getirmesi gereken özel materyallerden yapılmış ve nefes verme ventiline sahip olmaması gereken özel bir koruyucu maskedir. İşbu yönetmelikte tarif edilen FFP2 maskesi, ekte belirtilen koşulları yerine getirmesi gereken özel materyallerden yapılmış ve nefes verme ventiline sahip olmaması gereken özel bir koruyucu maskedir. İşbu yönetmelikte cerrahi maske taşıma zorunluluğunun öngörüldüğü durumlarda, bir FFP2 maskesi de taşınabilir. 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca kararlaştırılmış bir hijyen çerçeve konseptinde veya 39. madde uyarınca çıkarılmış bir hukuk yönetmeliğinde cerrahi maske taşıma zorunluluğunun ayrıntıları belirlenebilir.

(2) İşbu yönetmelikte öngörülen cerrahi maske veya FFP2 maskesi taşıma zorunluluğu aşağıda adı geçen kişiler için geçerli değildir:

 1. Altı yaşını doldurmamış çocuklar,
 2. FFP maskeleriyle ilgili olarak, 14 yaşını doldurmamış olan çocuklar; ancak bu çocukların cerrahi yüz maskeleri taşımaları gerekir,
 3. sağlık sorunları, kronik hastalığı veya engelleri nedeniyle ağız-burun maskesi veya bir cerrahi maske takmasının mümkün olmadığı doktor raporuyla belgelenmiş kişiler; sorumlular, bu istisna için gerekli koşulların yerine getirilmiş olup olmadığını denetlemek üzere belgenin aslının ibraz edilmesini talep etmeye yetkilidir,
 4. işitme zorluğu bulunan veya işitme engelli kişiler ve bu kişiler ile iletişimde olan kişiler ve refakatçileri veya
 5. El zanaatkarları veya hizmet sektöründe vücut bakımı faaliyeti gösteren işletmelerin müşterileri açısından yüz bölgesinde yakın temasının sürdüğü durumlarda, müşterilere hizmetin (yakın yüz teması hizmetleri) sunulduğu süre boyunca tıbbi maske kullanımının mümkün olmadığı veya
 6. 5. maddenin 2. fıkrasında tarif edilen ve belirli bir alanın özgüllüklerini gözeten hijyen çerçeve konsepti veya 39. madde uyarınca kararlaştırılmış bir yönetmelik kapsamında yer alan başka istisnaların mevcut olduğu durumlarda.

(3) Özel veya kamusal alanda gerçekleşen buluşmalarda, dolayısıyla insanların bir arada bulunduğu, fakat asgari mesafeye uymalarının mümkün olmadığı her an, tarafların hepsi cerrahi maske taşımak zorundadır.

3. madde: Giriş yönetimi

İşbu yönetmelikte giriş yönetimine ilişkin düzenlemelerin bulunduğu durumlarda, bir kuruluş açılırken asgari mesafenin korunmasını sağlamak üzere, söz konusu mekanlardaki kullanım alanında bulunmasına izin verilen kişi sayısına ilişkin olarak, kullanım amacına uygun olarak 5 metrekare başına en fazla bir kişi şeklinde standart değerler belirlenmiştir:

4. madde: Katılımcı kaydının tutulması

(1) İşbu yönetmelikte katılımcı kaydı tutulmasına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu durumlarda, bu yükümlülük sorumlu kişiler tarafından, kaydı tutulması gereken kişilere ait aşağıdaki bilgilerin kaydedilmesi gerekir:

 1. Adı ve soyadı,
 2. Telefon numarası,
 3. konutun veya mutat ikametgahın bulunduğu ilçe veya mahalle (dijital uygulamalarda zorunlu değildir),
 4. açık adres ve varsa e-posta adresi,
 5. katılım saat dilimi
 6. varsa sandalye veya masa numarası (dijital uygulamalarda zorunlu değildir) ve
 7. işbu yönetmelikte ilgili düzenlemelerin bulunduğu durumlarda, 6. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin 1. veya 2. bendi uyarınca bir test yapılması veya 6. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin 3. veya 4. bendi uyarınca ilgili belgenin ibraz edilmesi gerekir. 6. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin 3. veya 4. bendi uyarınca, Sağlıktan Sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından tanınan formatlara sahip elektronik belgelerin ibraz edildiği durumlarda bu zorunluluktan muaf tutulmak mümkündür.

(2) Tutulacak katılımcı kaydı; temaslı takibi baştan olmak üzere, sadece enfeksiyondan korunmayla ilgili mevzuat kapsamında kullanılabilir. Dijital uygulamalar kapsamında kullanılanlar muaf olmak üzere 1. fıkranın 1. ila 7. bentlerine kadar olan bölümde adı geçen kaydedilmiş veriler, kayıt tutulmasına temel teşkil eden faaliyetin sona erdiği tarihten başlamak suretiyle iki hafta boyunca, 1. fıkranın 7. bendinde adı geçen veriler ise 48 saat boyunca üçüncü şahısların erişemeyeceği bir şekilde saklanması veya kayıt altında tutulması gerekir. Saklama süresi dolduktan sonra katılımcı kaydının silinmesi veya imha edilmesi gerekir.

(3) 1. ve 2. fıkralarda adı geçen yükümlülüklerin denetlenmesi için, talep edilmesi halinde yetkili kurumların katılımcı kaydına erişimi sağlanmak zorundadır. Bunun dışında, bir şahsın verinin kaydedildiği anda hasta olduğu, hastalık şüphesi taşıdığı, bulaştırma riski taşıdığı veya Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında bulaştırıcı olduğu tespit edilirse, talep halinde katılımcı kaydının ilgili mercilere verilmesi veya diğer uygun bir şekilde ulaşmalarının sağlanması gerekir. Saklama süresinin bitiminden sonra katılımcı listeleri silinmeli veya imha edilmelidir. Sorumluların burada adı geçen hükümlere uymalarının teknik nedenlerden ötürü mümkün olmadığı durumlarda, katılımcı kaydının dijital uygulamalar vasıtasıyla tutulması halinde 1. ve 2. cümleler geçerli değildir. Sorumlular, 6b maddesinin 1. fıkrasının 3. ve 4. bentlerinde adı geçen belgelerin aslını incelemeye ve orada bulunan kişilerin kimliğini fotoğraflı bir kimlik belgesi vasıtasıyla tespit etmeye yetkili ve yükümlüdür.

(4) Katılımcı kaydı tutulması zorunluluğun gerekleri, sorumlunun dahli olmadan otomatik veri toplamayı mümkün kılan dijital uygulamalar kullanılarak da yerine getirilebilir. Sorumlular bu durumda, dijital uygulamaların usule uygun şekilde kullanılmasını güvence altına almakla yükümlüdür. Her halükârda dijital uygulamalar kullanılmadan da katılımcı kaydının tutulması için gerekli imkanların sunulması gerekir. Sorumlular, 6. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin 3. ve 4. bendinde tarif edilen belgenin orijinalini görme ve kişinin kimlik bilgilerini resmî kurumlarca verilmiş bir fotoğraflı kimlik vasıtasıyla kontrol etme hakkına sahiptir.

(5) 1. fıkrada adı geçen bilgiler eksiksiz ve gerçeğe uygun verilmek zorundadır. Bu durum, katılımcı kaydının dijital kayıt uygulamasının bizzat kişiler tarafından kullanılarak tutulması durumunda da geçerlidir. 1. fıkrada tarif edilen sorumlular, eksik olduğu veya gerçeğe uygun olmadığı açıkça görülen bilgiler veren kişilerin o mekâna girmelerine veya mekânda kalmalarına izin vermemekle yükümlüdür. Katılımcı kaydının dijital uygulamalar vasıtasıyla tutulması halinde, sorumluların burada adı geçen hükümlere uymalarının teknik nedenlerden ötürü mümkün olmadığı durumlarda 3. cümle, sorumluların dijital uygulamaların usulüne göre kullanılmasını güvence altına alması kaydıyla geçerlidir.

5. madde: Korunma ve hijyen konsepti

(1) 12. maddenin 2. fıkrasında tarif edilenler muaf tutulmak kaydıyla, 20 kişiden fazla katılımcının yer aldığı her türlü etkinliğin sorumluları ile işletmelerde ve diğer kurumlarda, yanı sıra spor tesislerinde ve derneklerde görevli olan sorumlular, sundukları hizmetlerin gereklerine göre uyarlanmış, bireysel bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamak ve talep edilmesi durumunda ilgili makamlara sunmak zorundadır. İşbu yönetmelikte bireysel bir koruma ve hijyen konsepti oluşturulmasına ilişkin düzenlemelerin bulunduğu durumlarda, bu hükümler aşağıdaki hedeflere ulaşmak üzere geçerlidir:

 1. 1,5 metrelik asgari mesafeye uyulması ve bir mekâna girişine izin verilen azami kişi sayısının kullanım alanına göre sınırlanması suretiyle kişiler arasındaki temasları azaltmak;
 2. kullanılan yolların düzenlenmesi vasıtasıyla mekanlara girişlerde kuyrukların oluşmasından kaçınmak;
 3. mekanlarda hava sirkülasyonu sağlayarak veya uygun havalandırma tesisleri vasıtasıyla kapalı mekanları yeterli düzeyde havalandırmak;
 4. temaslı takibini güvence altına almak.

Mesafe ve hijyen kuralları konusundaki bilgilendirici afişler görünür bir yere asılmalıdır. 1. cümlede tarif edilen sorumlular, koruma ve hijyen konseptinde belirlenmiş olan koruyucu önlemlerle uyulmasını güvence altına alır. Koruma ve hijyen konseptinin hazırlanmasında Robert Koch Enstitüsü’nün belirlediği ve yürürlükte olan enfeksiyona karşı koruma tavsiyeleri ile Federal İşyeri Güvenliği ve İşçi Sağlığı Dairesi’nin (BAuA) havalandırma konusunda hazırladığı yürürlükteki tavsiyeleri ve işyeri güvenliğinden sorumlu resmi kuruluşların talimatlarını gözetmek zorundadır. Ayrıca işbu yönetmeliğin hükümleriyle 39. madde uyarınca kararlaştırılan özgül alanlara yönelik hükümlerin de dikkate alınması gerekir.

(2) İlgili eyalet bakanlığı, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak, değişik faaliyet alanlarına özgün olarak hazırlanmış hijyen çerçeve konsepti kapsamında, koruma ve hijyen konseptinin öngördüğü ve girişine izin verilen azami kişi sayısı, giriş ve ziyaret düzenlemeleri gibi 1. fıkrada tarif edilen zorunlulukların ayrıntılarını belirleyebilir. Mevcut hijyen çerçeve konseptleri www.berlin.de/corona adresindeki internet sitesinde yayımlanır.

6. madde: Negatif testin belgelenmesine dair zorunluluklar

(1) İşbu yönetmelikte kişilerin SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili test yaptırmaları veya SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili test sonucunun negatif olması gerektiğine ilişkin zorunluluğun öngörüldüğü durumlarda, şahıslar bu koşulu aşağıdaki şekilde yerine getirir:

 1. Kişilerin yerinde SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması (“yerinde test mekanı”),
 2. sorumlunun veya onun tarafından görevlendirilmiş kişilerin denetiminde, kişinin kendi kendine uygulayabildiği SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi yapması ve usulüne uygun olarak yapılmış olması gereken bu testin sonucunun negatif olması (“kapsamı genişletilmiş giriş kontrolü”)
 3. sorumlu kişiye veya onun tarafından görevlendirilmiş kişilere, 2. fıkrada belirtilen ve son 24 saat içerisinde gerçekleştirilmiş SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili bir Point-of-Care (PoC) antijen testinin veya evde kişilerin kendilerine uygulayabildikleri SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili testin sonucunun negatif olduğunu gösteren bir yazılı veya dijital belge ibraz edebilmesi veya
 4. sorumlu kişiye veya onun tarafından görevlendirilmiş kişilere, 2. fıkrada belirtilen ve SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili güncel ve 24 saatten eski olmayan bir PCR testinin sonucunun negatif olduğunu gösteren bir yazılı veya dijital belge ibraz edebilmesi.

1. cümlenin 1. ve 2. bendinin geçerli olduğu durumlarda, sorumlu kişiden veya onun tarafından görevlendirilmiş kişilerden test sonucuyla ilgili bir belge düzenlemesini talep etme hakkı vardır. Belgenin, işbu yönetmelikte tarif edilen test zorunlulukları uyarınca kontrol amacıyla talep halinde yetkili kurumlara ibraz edilmesi gerekir. Son olarak 17 Nisan 2021 tarihli yönetmelikle (GVBI. S. 386) değiştirilmiş olan 24 Kasım 2020 tarihli Okul-Hijyen-Covid-19 Yönetmeliği uyarınca yapılmış olan ve okullarda test yapılmasını düzenleyen ve 1. cümlede belirtilen talimatlardan farklılık gösteren düzenlemeler, geçerli oldukları nüshaları itibarıyla işbu düzenlemeden muaf tutulur.

(2) Kişilerin kendilerine uygulayabildikleri testler de dahil olmak üzere, SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili güncel bir Point-of-Care (PoC) antijen testinin veya PCR testinin sonucunun negatif olduğunu gösteren belge, testin hangi tarih ve saatte yapıldığına, testin adına ve hangi üretici şirket tarafından üretildiğine, ayrıca testin uygulandığı kişinin adı ile hangi kurum tarafından veya 1. fıkranın 1. cümlesinin 2. bendinde adı geçen uygulama kapsamında kimin denetiminde uygulandığına dair bilgileri içermek zorundadır. Belge, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu örnekle uyum göstermek zorundadır. Belge, Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan elektronik formatta düzenlenmiş ise, testin ve üretici firmanın adını, yanı sıra testi uygulayan kurum ile kişinin adını belirtme yükümlülüğü bulunmaz. 1. fıkranın 1. cümlesinin 3. bendinde adı geçen ve SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili güncel bir Point-of-Care (PoC) antijen testinin veya evde kişilerin kendilerine uygulayabildikleri ve denetimin gerçekleştirildiği bir ortamda yapılan test, sadece yetkili sorumlular tarafından bu konuda görevlendirilmiş bir kişi tarafından ve yapılan görevlendirme çerçevesinde uygulanabilir.

(3) İşbu yönetmelikte, kişilerin koronavirüs SARS-CoV-2 test sonucunun negatif olması gerektiğini öngören yükümlülüklerin bulunduğu hallerde, bu yükümlülük 6 yaşını doldurmamış olan çocuklar için geçerli değildir.

7. madde: İzolasyona ayrılma düzenlemeleri

(1) Point-of-Care (PoC) antijen testi vasıtasıyla SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgi test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen kişiler, 3. fıkra hükümleri muaf tutulmak kaydıyla, derhal koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili nükleik asit testi (PCR testi) aracılığıyla ikinci bir test yaptırmakla, zaman geçirmeden ve doğrudan yerleşim yerine veya izolasyona ayrılmasına olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmekle yükümlüdür ve burada Point-of-Care (PoC) antijen testinin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün olmak üzere izolasyona ayrılmak zorundadır. PCR testi yaptırmak amacıyla izolasyonun gerçekleştirildiği mekânın terk edilmesine izin verilmiştir.

(2) 1. fıkrada belirtilen yükümlülükler, PCR testi sonucu pozitif olan kişilerle yakın temaslı kişiler için de geçerlidir. 1. cümle, aşağıdaki durumlarda, 8. maddede tarif edildiği şekilde aşılanması tamamlanmış veya iyileşmiş kişiler için geçerlidir:

 1. Test sonucu pozitif olan kişinin kaygı verici bir virüs varyantı ile (Variant of Concern-VoC) enfekte olduğu tespit edilmesi durumunda. VoC B1.1.7 ve B1.617.2 virüsü enfeksiyonunu taşıdığı veya son olarak 9 Haziran 2021 tarihli yasayla (e. AT 10.06.2021 V2) değiştirilmiş olan 13 Ocak 2021 tarihli Koronavirüs Ülkeye Giriş Yönetmeliği’nin (eBanz. AT 13.01.2021 V1) yürürlükteki nüshasının 3. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinde virüs varyantı olarak tarif edilmiş olan bölgelerden geldiği durumlarda kişi, bu düzenleme kapsamına girmez.
 2. SARS-CoV-2 ile ilgili test sonucu pozitif olan biriyle temasta bulunduktan 14 gün sonra Robert Koch Enstitüsü tarafından belirlenerek yürürlükte bulunan kriterlerle uygunluk arz eden ve COVİD-19 hastalığının işareti olan tipik semptomları gösteren kişi, bu düzenleme kapsamına girmez.

Tarif edildiği şekilde test sonucu pozitif olan biriyle temasta bulunduktan sonra 14 gün içinde, bu kişinin kaygı verici bir virüs varyantı ile (Variant of Concern-VoC) enfekte olduğunun ortaya çıkması veya yakın temaslı kişinin kendisinde SARS-CoV-2 korona virüsünün tipik semptomlarının görülmesi durumunda, 1. fıkrada tarif edilen yükümlülükler uyarlanarak geçerlidir.
Banz
(3) Yaptırdıkları koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili nükleik asit testinin (PCR testi) onucunun pozitif olduğunu öğrenen kişiler, bunu öğrendikten sonra, zaman geçirmeden ve doğrudan yerleşim yerine veya izolasyona ayrılmasına olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmekle yükümlüdür ve burada PCR testinin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün olmak üzere kesintisiz olarak izolasyona ayrılmak zorundadır.

(4) Kişilerin kendilerine uygulayabildikleri SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili güncel bir Point-of-Care (PoC) testinin pozitif olduğunu öğrenen kişiler, söz konusu testin denetim altında gerçekleştirilmiş olması durumunda, 1. fıkra uyarlanarak geçerlidir. İstenilmesi durumunda bu konuda bir belge düzenlenmesi gerekir. Test eğitim almış uzman denetimi altında gerçekleştirilmemiş ise, bu kişilerin derhal sonucu teyit etmek üzere koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili nükleik asit testi (PCR testi) aracılığıyla ikinci bir test yaptırmaları gerekir; 2. fıkra bundan muaftır. Başka kişilere PoC testi yapma yetkisi bulunan herkes, 1. cümlede tanımlanan eğitim almış uzman olarak geçer.

(5) İzolasyona ayrılan kişilerin kendi hanelerine mensup olmayan bir ziyaretçiyi kabul etmelerine izin verilmez. İzolasyonda bulunan kişiler, izolasyon süresince ilgili sağlık dairesinin denetimine tabidir.

(6) 1. fıkrada tarif edilen durumlarda, bir PCR testinin sonucunun negatif olduğunu gösteren bir belgenin ibraz edilmesi kaydıyla izolasyon sona erer, ancak azami izolasyon süresi Point-of-Care (PoC) antijen testinin yapıldığı tarihten itibaren 14 gündür. 3. fıkrada tarif edilen durumlarda ise, izolasyonun sona erdirilebilmesi için, en erken izolasyonun başlamasına temel teşkil eden PCR testinin yapıldığı tarihten sonraki 14. günde yapılan bir POC veya PCR testinin sonucunun negatif olduğunu belgelemek gerekir.

(7) Bunun dışında ilgili sağlık dairesinin alacağı daha kapsamlı önlemler veya ilçe yönetimleri tarafından çıkarılan izolasyona ilişkin genel kararnameler bu hükümden muaf kalır. İlgili Sağlık Dairesi, her tekil vakada 1. fıkradan 6. fıkraya kadar olan bölümde tarif edilenlerin dışında hükümlere karar verebilir.

(8) Enfeksiyon Koruma Yasası’nda tarif edilmiş olan bildirimde bulunma zorunlulukları bu hükümden muaftır.

8. madde: Aşılananlar ve iyileşenlere ilişkin düzenlemeler

(1) İşbu yönetmelikte tarif edilen, SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili test sonucunun negatif olması veya tanınan bir test aracılığıyla uygulanan SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili test sonucunun negatif olduğunu gösteren bir belge ibraz etmek zorunda olmak veya kendilerine sunulan test yaptırma imkanlarından yararlanmak zorunda olmak veya bunun yerine bir başka test yaptırmak zorunda olmak zorunluluğu aşağıda adı geçen kişiler için geçerli değildir:

 1. Avrupa Birliği’nde kullanım onayı almış ve Covid-19’a karşı bir aşı maddesiyle aşılanmış ve zorunlu son doz aşılanmasından sonra en az 14 gün geçmiş olan kişiler,
 2. İyileşmiş ve SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunu gösteren ve en az altı ay önce yapılmış bir pozitif PCR test sonucunu belgeleyen, yanı sıra Avrupa Birliği’nde kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanmanın ilk dozunu yaptırmış olan ve son aşılamalarından bu yana en az 14 gün geçmiş olan kişiler, ayrıca
 3. İyileşmiş, SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunu gösteren ve en az 28 gün, en fazla altı ay önce yapılmış bir pozitif PCR test sonucunu belgeleyen ve hastalıktan kurtulmuş olan kişiler.

(2) Bu istisnalar, 1. fıkrada belirtilen kişi grupları açısından sadece Robert Koch Enstitüsü tarafından belirlenerek yürürlükte bulunan kriterlerle uygunluk arz eden ve COVİD-19 hastalığının işareti olan tipik semptomlarını göstermemeleri kaydıyla geçerlidir.

2. Bölüm: Özel alanlara ilişkin diğer hijyen ve koruyucu düzenlemeler

1. Kısım: Toplumsal yaşam

9. madde: Bir mekânda birlikte bulunma

(1) İşbu yönetmelikte tarif edildiği şekilde bir arada bulunmaya, açık alanda en fazla 100 kişiyle birlikte bulunulduğu durumda izin verilmiştir.

(2) İşbu yönetmelikte tarif edildiği şekilde bir arada bulunmaktan kastedilen, kişiler arasında interaksiyonu içeren, fakat 11. maddede tarif edilen etkinlik veya Federal Anayasa’nın 8. maddesi ile Berlin Eyalet Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilen toplantı kapsamına girmeyen her türlü buluşmadır.

(3) 1. fıkra aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

 1. basın, radyo, film ve diğer medya mensuplarının haber yapmak amacıyla kamusal alanda açık havada bulunması,
 2. mevsim koşullarına bağlı olarak gerekli tarımsal, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili alanlarda sürdürülen çalışmalar da dahil olmak üzere mesleki, seçilmişlere özgü veya gönüllü faaliyetlerin icra edilmesi için bir başka kişinin veya 1. fıkrada belirtilmiş olan grupların huzurunda, partilere ve seçmen gruplarına, ayrıca halk oylamaları, halk girişimleri, yerel düzeyde halk oylaması yapılması veya ilçe meclislerine vatandaş önergesi sunulması amacıyla başlatılan faaliyetlere yönelik destek amaçlı siyasi tanıtım çalışmalarında bulunmak,
 3. toplu taşımacılıktan, demiryollarını, uçakları, feribotları ve yataklı gemileri ve ücret karşılığında ve ticari faaliyet kapsamında yolcu taşıyan araçları kullanmak suretiyle yararlanmak veya ihtiyaç durumunda bu araçları mesleki nedenlerden dolayı veya görev icabı ortaklaşa olarak kullanmak,
 4. uyum yardımı veya evsizlere yardım kapsamına giren hizmetlerin sunulması kapsamında,
 5. Okul Yasası’nda tarif edilmiş olan akşam meslek okulları da dahil olmak üzere, kamu ve özel kurumlar tarafından işletilen okulların gözetiminde açık havada gerçekleştirilen pedagojik faaliyetler, yanı sıra son olarak 12 Ekim 2020 tarihli kanunun (GVBL. S. 807) 30. maddesiyle değiştirilmiş olan 23 Haziran 2005 tarihli Çocuk Bakım Teşvik Yasası’nın yürürlükteki nüshasında tarif edilmiş olan çocuk bakım kurumlarının sunduğu hizmetler ve ayrıca özel kişiler tarafından örgütlenmiş olan çocuk bakımı ve Gençlik Yardım Dairesi’nin sunduğu hizmetler kapsamında ve
 6. işbu yönetmelikle izin verilmiş olan sportif faaliyetler kapsamında.

10. madde: Kamusal alanda davranış (Alkol yasağı ve maske zorunluluğu)

(1) Alkollü içeceklerin, son olarak 29 Eylül 2004 tarihli yasanın (GVBI. S. 424) 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca değiştirilen 24 Kasım 1997 Tarihli Yeşil Alanlara Dair Yasa (GVBl. S. 612) ile söz konusu yasanın yürürlükteki nüshasında tarif edilmiş olan yeşil alanlarda tüketilmesi yasaktır.

(2) Tren istasyonları, hava limanları ve feribot terminalleri de dahil olmak üzere, toplu taşıma araçlarının kullanımı esnasında, ayrıca yolcuları değişen diğer araçların kullanımında FFP2 maskesinin takılması gerekir.

(3) Aşağıdaki durumlarda bir cerrahi maske takmak gerekir:

 1. Tren istasyonları, hava limanları ve feribot terminalleri ile yolcuları değişen diğer araçlar dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını sürmeyen personel,
 2. aracın kullanımı esnasında sadece en yakın aile bireylerinin bulunmadığı durumlarda, diğer araçlarda aracı kullanmayan kişiler,
 3. asansörlerde.

11. madde: Etkinlikler

(1) İşbu yönetmelikte tarif edilen bir etkinlik, süresi sınırlı ve planlanmış, belirgin bir amacı ve niyeti bulunan, konusuyla ve içeriğiyle veya hedeflenen amaçla bağlantılı bir program akışı bulunan ve sorumluluk sınırları belirlenmiş bir düzenleyicinin, kişinin, örgütün veya kurumun sorumluluğunda gerçekleştirilen, bir grup insanın katıldığı bir faaliyettir. Federal Anayasa’nın 8. maddesi ile Berlin Eyaleti Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilen toplantılar burada kastedilen anlamda bir etkinlik değildir. İşbu yönetmelikle ayrıntıları düzenlenen etkinlikler ve etkinlik biçimleri açısından, ek bir düzenleme yapılmadığı durumda sadece adı geçen hükümler geçerlidir.

(2) Aynı anda 2.000 kişiden fazla katılımcının yer aldığı açık hava etkinlikleri yasaktır. Kapalı mekanlarda gerçekleştirilen ve aynı anda 500 kişiden fazla katılımcının yer aldığı etkinlikler yasaktır.

(3) Etkinliklerde sandalye ve masaları yerleştirme düzeninin, en yakın aile bireylerinden olmayan kişiler arasında 1,5 metrelik asgari mesafenin korunmasını güvence altına alacak veya enfeksiyona neden olabilecek damlacıkların ve aerosollerin yayılmasını azaltan başka koruyucu önlem ve düzenekler aracılığıyla enfeksiyondan korunma sunmasını sağlayacak şekilde olması gerekir. Aynı anda 20 kişiden fazla katılımcının yer aldığı açık hava etkinliklerinde, katılımcıların hepsinin test sonucunun negatif olduğu durumlarda katılımcılara duracakları sabit bir yer gösterilmek zorundadır. Damlacıklar ve aerosoller yoluyla enfeksiyona karşı korunmanın sağlandığı ve katılımcıların hepsinin test sonucunun negatif olduğu durumlarda 1. cümlede tarif edilen asgari mesafenin altına düşülebilir. Gastronomi hizmetleri açısından da 18. maddenin 1. fıkrası aynı şekilde geçerlidir.

(4) 2. fıkranın 2. cümlesinden farklı olarak ve Kültürden Sorumlu Eyalet Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Eyalet Bakanlığı veya Spordan Sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan ve hijyen çerçeve konseptiyle uygunluk arz etmesi ve asgari düzeyde motorlu havalandırmayla ilgili hükümleri karşılaması kaydıyla, kapalı mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerde, adı geçen yönetmelik maddesinde belirtilen, aynı anda adı geçen mekanda bulunmasına izin verilen kişi sayısından daha fazla katılımcı, ancak azami 1.000 katılımcı yer alabilir.

(5) Katılımcılar için maske taşımak zorunludur. Katılımcıların kayıt listesi tutulmak zorundadır.

(6) Cenaze definleri ve mezarlıklarda veya defin şirketlerinde gerçekleştirilen cenaze törenleri, 2. fıkrada belirtilen azami kişi sayısına tabi değildir. Bu düzenleme kapsamında yer almayan ve kapalı mekanlarda gerçekleştirilen cenaze definlerine ve törenlerine, ayrıca önemli nedenlerden ötürü gerçekleştirilen özel etkinliklere, özellikle de düğün törenlerine, doğum günü kutlamalarına veya dini temelli kutlamalara, ayrıca aile, tanıdıklar ve arkadaşlar arasında 2. fıkradan muaf tutularak en fazla 50 kişinin aynı anda bulunması kaydıyla izin verilmiştir. Adı geçen her törenin gerçekleştirilmesi için hazır bulunması zorunlu olan kişiler, 8. maddenin 1. fıkrasında tarif edilen kişiler ve 14 yaşından küçük olanlar, 2. cümlede ifade edilmiş olan üst sınırın belirlenmesinde hesaba katılmazlar. 5. fıkra, sadece aynı anda 20’den fazla kişinin o mekânda bulunması durumunda uygulanır. İşbu fıkra, söz konusu etkinliğin ticari nedenlerle gerçekleştirildiği durumlar uygulanmaz.

(7) Kapalı alanlarda birlikte şarkı söylenmesi ancak, 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca kararlaştırılmış bir hijyen çerçeve konsepti veya Eyalet Kültür Bakanlığı tarafından 39. madde uyarınca çıkarılmış bir hukuk yönetmeliği kapsamında belirlenen hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarına uyulduğu koşullarda izin verilmiştir. 1. cümle en yakın aile bireylerinin bulunduğu ortamda şarkı söylenmesi açısından geçerli değildir.

(8) Aynı anda 750 kişiden fazla katılımcının bulunduğu açık hava etkinliklerine, sadece test sonucu negatif olan kişiler katılabilir. Aynı anda 50 kişiden fazla katıldığı kapalı mekân etkinliklerine, sadece test sonucu negatif olan kişiler katılabilir.

12. madde: Özel etkinlikler

(1) Dini cemaatler ile belli bir dünya görüşünü savunan topluluklar, 1. Federal Anayasa’nın 4. maddesi ile Berlin Eyaleti Anayasası’nın 29. maddesinin 1. fıkrasında tarif edilen dini ayinlerini ve ibadet etkinliklerini düzenleyebilmek için, Kültürden Sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve bugün yürürlükte olan hijyen çerçeve konseptiyle uygunluk arz eden veya ondan daha kapsamlı bir hijyen konsepti hazırlamak zorundadır. Dini ayin ve etkinliklere katılan kişiler için kapalı mekanlarda maske taşımak zorunludur; ancak katılımcıların kendileri için ayrılan yerde sabit durmaları halinde bu zorunluluk geçerli değildir.

(2) Avrupa Parlamentosu’nun genel kurulları, grup ve komisyon toplantıları, Alman Federal Meclisi’nin genel kurulları, grup ve komisyon toplantıları, Federal Konsey’in genel kurulları ve komisyon toplantıları, Eyalet Meclisi’nin, burada temsil edilen parti meclis gruplarının ve komisyonların toplantıları, Avrupa Konseyi toplantıları, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi toplantıları, Avrupa Birliği Komisyon toplantıları, Alman Federal Hükümeti’nin toplantıları, Berlin Senatosu toplantıları, İlçe Belediye Başkanları Konseyi’nin ve komisyonlarının toplantıları, Berlin Anayasa Mahkemesi’nin toplantıları, İlçe Belediye Meclisleri’nin genel kurulları ile parti gruplarının ve komisyonlarının toplantıları ve dış temsilciliklerin toplantıları, yargı organlarının toplantıları dahil olmak üzere, Avrupa Birliği’nin, uluslararası örgütlerin, federal ve eyalet hükümetlerinin ve kamu görevi sürdürmek üzere oluşturulmuş diğer organlarının, kurullarının ve resmi dairelerinin etkinlikleri açısından, bu kurumların kendi sorumluluklarıyla kendi alanlarına ilişkin olarak kararlaştırdıkları koruma ve hijyen konseptleri düzenlemelerin ayrıntılarını belirler.

13. madde: Parti toplantıları

Son olarak 19 Haziran 2020 tarihli yasanın (BGBI. I S. 1328) 13. maddesiyle değiştirilen ve 31 Ocak 1994 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Siyasi Partiler Yasası’nın (BGBI. I S. 149) yürürlükteki nüshası uyarınca ya da genel seçimlere katılım hazırlığı için gerçekleştirilmeleri kaydıyla, siyasi parti veya seçmen gruplarının toplantıları açısından 11. maddenin 3., 5. ve 7. fıkrası ile 8. fıkrasının 2. cümlesinde yer alan düzenlemeler uygulanır.

14. madde: Toplantılar

(1) Federal Anayasa’nın 8. maddesi ile Berlin Eyaleti Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilen toplantıların gerçekleştirilmesi sırasında, en yakın aile bireylerinden sayılmayan kişiler arasında 1,5 metrelik asgari mesafenin sürekli korunması gerekir. Etkinliği düzenleyen kişi, asgari mesafenin korunmasını ve uyulması gereken hijyen kurallarına uyulmasını güvence altına almak üzere belirlenen önlemlerin yer aldığı bir bireysel koruma ve hijyen konseptini hazırlamakla yükümlüdür. Adı geçen önlemler arasında, toplantıya katılanların cerrahi maske taşıması veya etkinlik sırasında hep bir ağızdan slogan atmaması yer almalıdır. Bunun dışında konseptte, toplantının gerçekleştirildiği mekânda kullanım alanına göre belirlenmiş azami katılımcı sayısına uyulması için hangi önlemlerin alındığı da belirtilmelidir. Toplantı ve etkinliklere izin veren resmi kurum, etkinliği gerçekleştiren sorumlu kişiden koruma ve hijyen konseptini ibraz etmesini talep edebilir ve ilgili sağlık dairesinden konseptin enfeksiyona karşı koruyucu hukuk hükümleri açısından değerlendirmede bulunmasını isteyebilir. Toplantıların gerçekleştirilmesinde, toplantıyı yönetenlerin koruma ve hijyen konseptine uyulmasını güvence altına almaları gerekir.

(2) Federal Anayasa’nın 8. maddesi ile Berlin Eyaleti Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilen açık hava toplantılarına katılanlar için maske takmak zorunludur. Sadece araçların kullanılmasıyla gerçekleştirilen gösterilerde, 10. maddenin 2. fıkrasının 2. bendi uyarlanır. 23 Şubat 2021 tarihli Berlin’de Toplantı Düzenleme Hürriyetine Dair Yasa’nın (GVBI. S. 180) 19. maddesinin 2. fıkrasının 2. bendi, enfeksiyondan korunma amacıyla cerrahi maske takılmasının önünde engel oluşturmaz.

(3) Aynı anda 50 kişiden fazla katıldığı kapalı mekân etkinliklerine, sadece test sonucu negatif olan kişiler katılabilir. Katılımcılar için maske takmak zorunludur; ancak kendileri için ayrılan yerde sabit durmaları halinde bu zorunluluk geçerli değildir.

2. Kısım: Ekonomik yaşam

15. madde: Maske zorunluluğu

(1) Her türlü perakende mağazası ve alışveriş merkezleri (AVM’ler) ile, müşteri giriş-çıkışlarının olduğu hizmet sektörü, zanaatkârlık ve ticari işletmelerdeki personel ve müşteriler, yanı sıra lokantalarda müşterilerle temasta bulunan personel için maske takmak zorunludur.

(2) Pazar yerlerinde ve açık havada oluşan bekleme kuyruklarındaki kişiler içinmaske takma zorunluluğu vardır.

16. madde: Perakende ticaret, pazarlar

(1) Son olarak 13 Ekim 2010 tarihli yasayla (GVBl. S. 467) değiştirilen, 14 Kasım 2006 tarihli Berlin’de Mağazaların Açılış Saatlerini Düzenleyen Yasa’nın (GVBI. S. 1045) yürürlükteki nüshasında tarif edilmiş olan satış mağazalarının, büyük mağazaların ve alışveriş merkezlerinin (AVMler) açılması durumunda, girişleri yönetmekle ilgili hükümlere uyulması gerekir.

(2) Açık havada düzenlenen kermeslerde maske takma zorunluluğu vardır.

17. madde: Hizmetler

(1) Güzellik salonu, masaj salonu, dövme stüdyosu gibi vücut bakımı alanında hizmet veren ticari işletmeler ve solaryum gibi kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması esnasında personelin cerrahi maske, müşterilerin de bir FFP2 maskesi takmaları gerekir. Hizmetin taşıdığı özellikler nedeniyle bunun mümkün olmadığı durumlarda, sadece test sonucu negatif olan kişiler bu hizmetten yararlanabilir.

(2) 1. fıkranın 2. cümlesi ile 2. fıkra, özellikle fizyoterapi, ergoterapi, logoterapi, podoloji, ayak bakımı ve doğal tıp muayenehaneleri gibi tıbbi açıdan gerekli tedaviler için geçerli değildir.

(3) Para karşılığı sunulan seks hizmetlerinde yüze yakın temasın bulunduğu uygulamalara izin verilmez. Seks İşçilerini Koruma Yasası’nda tarif edilen fuhuş araçlarında cinsel hizmete izin verilmez. Seks İşçilerini Koruma Yasası’nda tarif edilen fuhuş etkinliklerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. 1. cümlede adı geçen hizmetlere, ancak önceden randevu alınması ve sadece tek tek kişilere sunulması kaydıyla izin verilmiştir. Cinsel hizmetlerden, sadece test sonucu negatif olan kişiler yararlanabilir. Fuhuş kurumlarında bulunulduğu ve cinsel hizmetlerin sunulduğu esnada, seks hizmetlerinden yararlanan kişilerin FFP2 maskesi takmaları gerekir.

(4) 1. fıkradan 4. fıkraya kadar olan bölümde tarif edilmiş olan hizmetlerden yararlanan kişilerin kayıt listesi tutulmak zorundadır.

18. madde: Gastronomi

(1) En son 10 Mart 2017 tarihli kanunun (BGBl. I Sayfa 420) 14. maddesi ile değiştirilmiş olan, 20 Kasım 1998 tarihinde yayınlanmış (BGBl. I Sayfa 3418) Lokantacılık Kanunu’nun yürürlükteki nüshasının kapsamındaki lokantaların ve yemekhaneler, kapalı mekanların sadece test sonucu negatif olan müşteriler tarafından kullanılmaları kaydıyla açılabilir. Kapalı mekanlar, sadece test sonucu negatif olan müşterilerin kullanımına açılabilir; bu zorunluluk, sadece sıhhi tesislerin kullanıldığı durumlar ve kantinlerde çalışan ve ihtiyaçlarını buralarda gideren personel için geçerli değildir. Yiyecek ve içeceklerin sadece masada tüketilmesine izin verilmiştir.

(2) Lokantalarda ve yemekhanelerde sandalye ve masaları yerleştirme düzeni, en yakı aile bireylerinden olmayan kişiler arasında 1,5 metrelik asgari mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde kurulmak zorundadır. Mesafenin sağlandığı alanlarda başka kişilerin bulunmaması gerekir. Güçlendirilmiş bir temizlik ve dezenfeksiyon yönetiminin güvence altına alınmış olması gerekir. İşletme mensubu olmayan misafirlerin ağırlanmasına kesinlikle izin verilmez. Sandalyelerden ve bir masadan oluşan her grup açısından, 9. maddede belirlenen temas kısıtlamaları geçerlidir. Ancak 1. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilmiş olan asgari mesafenin altına düşülmesine izin verilmiştir.

(3) Lokantalardaki kapalı mekanların 1. cümle uyarınca açılmasına, 5. maddenin 2. fıkrasında adı geçen, Eyalet Ekonomi Bakanlığı tarafından kararlaştırılmış ve en azından ortamın havalandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren bir koruma ve hijyen konseptine uyulması kaydıyla izin verilmiştir.

19. madde: Turistik hizmetler, konaklama

(1) Son olarak 16 Nisan 2021 tarihli yasanın (BGBl. I S. 822) 1. maddesiyle değiştirilmiş ve Kişi Taşıma Yasası’nın (BGBl. I S. 1690) 8 Ağustos 1990 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış nüshasının 48. maddesinde ve yürürlükteki nüshasında tarif edilen gezi turları, şehir turları, gemi gezi turları ve turistik amaçlı benzeri hizmetlere, kapalı mekanlarda sunuldukları durumda ancak negatif test sonucuna sahip kişilerin katılması kaydıyla izin verilmiştir. 15. maddenin 2. fıkrasında tarif edilen zorunluluk, müşteriler açısından sadece kendilerine ayrılan yerde bulunmadıkları sürece geçerlidir.

(2) Sadece 5. maddenin 2. fıkrasında adı geçen, Eyalet Ekonomi Bakanlığı tarafından kararlaştırılmış ve en azından ortamın havalandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren bir koruma ve hijyen konseptine uyan işletmecilerin, otellerde, diğer konaklama işletmelerinde, tatil konutlarında ve benzeri işletmelerde geceleme hizmeti sunmalarına izin verilmiştir. 18. maddenin 1. fıkrasından muaf olarak, konaklayan müşterilerine gastronomi hizmetinin sunulmasına, negatif test sahibi olmaları koşulu aranmadan da izin verilmiştir.

(3) 1. fıkrada adı geçen katılımcılar ile 2. fıkrada tarif edilen kurumlarda kalan konukların kayıt listesinin tutulması gerekir.

3. Kısım: Çalışma yaşamı

20. madde: Federal hukuktan kaynaklı hükümler

Bu bölümde yer alan düzenlemeler, işçi koruma ve iş yaşamından enfeksiyondan korunma ile ilgili federal düzeydeki hukuksal hükümleri tamamlar.

21. madde: Büro ve idari binalarda maske zorunluluğu

Büro ve idari binalarda çalışanlar ve ziyaretçiler için maske takmak zorunludur. Sabit bir mekânda bulundukları veya 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumaları mümkün olduğu durumlarda bu zorunluluk yoktur,

22. madde: Test yaptırma imkânı sunma zorunluluğu

(1) Yargı da dahil olmak üzere, kamu ve özel işverenler, çalıştırdıkları ve en azından kısmen işyerinde fiziki olarak bulunması zorunlu işçilerine haftada iki kez, kişilerin koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen ücretsiz testi yaptırma imkânı sunmak ve bu testleri organize etmek zorundadır. 1. cümlede tarif edilen yükümlülüğü, çalıştırdıkları işçilerine, kişilerin kendi kendilerine uyguladıkları Point-of-Care (PoC) testlerini kullanımlarına sunma suretiyle de yerine getirilebilirler. Son olarak 4 Mayıs 2021 tarihli Koronavirüs Testi Yönetmeliği’nin (BAnz. AT 04.05.2021 V1) 1. maddesiyle değiştirilmiş olan 8 Mart 2021 tarihli Koronavirüs Testi Yönetmeliği’nin (BAnz. AT 09.03.2021 V. 1) yürürlükteki nüshasının 4a. maddesi uyarınca tanınan muafiyet, çalışanları 1. cümlede tarif edilmiş olan vatandaşlara test uygulanması hizmetinden yararlanma zorunluluğundan alıkoyamaz. İşverenler, 5. cümlede belirtilen hükümler saklı tutularak, talepte bulunulması halinde test sonucunu gösteren bir belge düzenlemekle veya düzenletmekle yükümlüdür. Kişilerin kendi kendilerine uygulayabildikleri Point-of-Care (PoC) antijen testinin sonucunu gösteren belge, ancak bu testin denetim altında yapılmış olduğu durumlarda düzenlenebilir. 6. maddenin 2. fıkrası da aynı şekilde uyarlanarak geçerlidir.

(2) Genel olarak, faaliyetleri çerçevesinde müşterilerle veya diğer üçüncü şahıslarla fiziki temasta bulunan personel, 1. fıkrada sunulan hizmetten yararlanmak zorundadır ve bu zorunluluk, denetim altında uygulanması kaydıyla kişilerin kendi kendilerine uygulayabildikleri Point-of-Care (PoC) antijen testi aracılığıyla yerine getirilebilir.

(3) Mesleki faaliyetleri çerçevesinde müşterileri ve diğer üçüncü şahıslarla fiziki temasta bulunan serbest meslek sahipleri, haftada iki kez koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırmak ve test sonucunu gösteren belgelerini dört hafta boyunca muhafaza etmek, ayrıca yetkili makamların yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren belgelere ulaşımını sağlamak zorundadır.

(4) 1. fıkradan 3. fıkraya kadar olan bölüm, sadece yeterli sayıda testin bulunması ve testlerin tedarik edilmesi talebinin makul olduğu ölçüde geçerlidir.

23. madde: Özel etkinlikler

Aşağıda belirtilen etkinliklerde, 11. maddenin 3., 5. ve 7. fıkraları ile 8. fıkrasının 1. ve 2. cümleleri uygulanır:
1. son olarak 20 Mayıs 2020 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1044) 6. maddesiyle değiştirilen İşyeri Teşkilat Yasası’nın 25 Eylül 2001 tarihli Resmî Gazete’de (BGBl. I S. 2518) yayımlanmış nüshasının 17. maddesinin 2. fıkrası ve yürürlükteki nüshası uyarınca gerçekleştirilen etkinlikler ve

2. işyeri işçi temsilciliğinin, şirket bünyesindeki genel işçi temsilciliğinin ve tekel düzeyindeki işçi temsilciliğinin İşyeri Teşkilat Yasası uyarınca gerçekleştirdiği işyeri toplantıları ile işyeri personel temsilciliğinin, kamu hizmet sektörünün belli bir kolunda örgütlü üst düzey personel temsilciliğinin ve en üst düzey kamu personel temsilciliğinin, son olarak 6 Nisan 2021 tarihli yasanın (GVBI. S. 362) 1. maddesiyle değiştirilen ve 14 Temmuz 1994 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Temsilciliği Yasası’nın yürürlükteki nüshası uyarınca gerçekleştirdiği kamu personeli toplantıları.

4. Kısım: Eğitim

24. madde: Çocukların günlük bakımı

Günlük çocuk bakım kurumlarında Covid-19 pandemisinden kaynaklanan zorunluluklar gözetilerek yeniden düzenli çalışmaya geçilir. Gençlik ve Aileden Sorumlu Eyalet Bakanlığı, enfeksiyon durumunu gözeterek, çocuklara ve gençlere yardım alanında yer alan destek faaliyetleri de olmak üzere, sunulan hizmetlere ilişkin ayrıntılarını, özellikle de bu hizmetlerin biçiminin düzenlenmesi çerçevesinde uyulması gereken hijyen hükümlerini belirleyebilir.

25. madde: Okullar

Akşam meslek okulları da dahil olmak üzere, kamu ve özel kurumlar tarafından işletilen okulların işletilmesi konusundaki hükümler ile ders dışı geliştirme ve bakım kurslarına ilişkin hükümler, Eyalet Eğitim Bankalığı tarafından, 39. maddede tarif edilmiş olan Hukuk Yönetmeliği vasıtasıyla belirlenir.

26. madde: Yüksek okullar

(1) Devlet, özel kuruluşlar veya dini kuruluşlar tarafından işletilen yüksek okullar eğitim faaliyetlerini 2021 yaz sömestrinde prensip olarak online formatlarda sürdürecektir ve yüz yüze eğitim gerçekleştirmeyecektir. Ders etkinlikleri, uygulamalı formatlar ve sınavların yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilmesine, temel yükümlülüklere, 1. Bölüm’de tarif edilmiş olan koruyucu ve hijyen düzenlemelerine ve yüksek okullarda yürürlükte olan özel düzenlemelere uyulması şartıyla izin verilir. Yüksek okullar, kendi koruma ve hijyen konseptleri kapsamında, yüz yüze eğitimin yapıldığı durumlarda bu derslere katılan öğrencilerinin, özellikle de ders etkinliklerine, uygulamalı ders formatlarına ve yüz yüze sınava katılan öğrencilerin SARS-CoV-2 ile ilgili bir enfeksiyon olup olmadığını gösteren testleri kendileri düzenler. Ders etkinliklerine, Uygulamalı ders formatlarına ve yüz yüze sınava katılmak, ancak haftada iki defa negatif test sonucu ibraz eden öğrenciler için mümkündür. Haftada sadece bir defa yüz yüze derse katılmak için, sadece bir defa negatif test sonucu ibraz etmek yeterlidir. Özellikle aşağıda belirtilen etkinliklerin yüz yüze etkinlik olarak gerçekleştirilmesine izin verilmiştir:

 1. Yüksek okullarda özel laboratuvar ve çalışma alanlarını gerektiren uygulamalı formatlar,
 2. Tıbbi-klinik bölümündeki yüksek öğrenimde gerçekleştirilen uygulamalı dersler,
 3. sanat dersi,
 4. sporda uygulamalı antrenmanlar,
 5. yüksek öğrenime yeni başlayan öğrencilere sunulan yüz yüze tanıtım faaliyetleri ve
 6. pandemi nedeniyle yapılamamış veya planlandığı şekilde gerçekleştirilememiş olan ders etkinlikleri, uygulamalı ders formatları ve yüz yüze sınavlar. 6. cümlede tarif edilmiş olan ders etkinliklerine ve uygulamalı formatlara katılan azami öğrenci sayısı, yüksek okulların hijyen kayıtları dikkate alınarak belirlenir. Ders etkinliklerine ve uygulamalı formatlara katılan öğrencilerin kayıt listesinin tutulması gerekir.

(2) Üniversite kütüphanelerinin açılmasına, sadece test sonucu negatif olan kişilerin bilgisayarlı çalışma alanlarını kullanmalarına, önceden randevu alınması kaydıyla izin verilmiştir.

(3) Yüksek okulların ve yüksek okullara ait kütüphanelerin kapalı mekanlarında bir maske takmak zorunludur.

(4) Öğrenci İşleri Dairesi’ne ait kantinler açısından, 18. maddede gastronomi ve kantinler için belirlenmiş olan düzenlemeler geçerlidir.

27. madde: Diğer eğitim kurumları

(1) Halk Yüksek Okulları (Volkshochschulen) ile yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren diğer kurumlarda, müzik okullarında, gençlik sanat okullarında, gençlere yönelik trafik eğitimi veren kurumlarda, bahçecilik okullarında, ayrıca Okul Yasası’nda adı geçen eğitim kurumlarında ve benzeri eğitim kurumlarının kapalı mekanlarında maske takma zorunluluğu vardır. Maske taşıma zorunluluğu, kişilerin kendilerine gösterilen sabit yerde kaldıkları ve bu yerler arasında asgari mesafenin korunabildiği sürece geçerli değildir.

(2) 1. fıkrada adı geçen kurumlarda ders, bakım ve sınav faaliyetlerinde görevli kişilerin haftada iki kez negatif test sonucunu ibraz etmeleri gerekir. Eğer söz konusu faaliyet haftada sadece bir gün ifa ediliyorsa, negatif test sonucunun faaliyetin gerçekleştirildiği gün belgelenmesi yeterlidir. 1. cümlede tarif edilmiş olan ders, bakım ve sınav faaliyetlerine katılmak için, 11. maddenin 8. fıkrası uyarınca ders, bakım veya sınav faaliyetleri haftada iki defadan fazla gerçekleştirilmesi durumunda, birbirini takip etmeyen iki günde yaptırılan iki ayrı testin belgelenmesi gerekir. Okula gittikleri için test uygulanan katılımcılar test yaptırma zorunluluğundan muaftır.

(3) Bunun ötesinde, 1. fıkrada adı geçen eğitim kurumlarında Sportif faaliyetler, fiziki zorlayıcı hareketler ve dolaysız vücut teması içeren eğitim faaliyetleriyle açık havada sunulan her türlü faaliyete ise 30. maddeden 32. maddeye kadar olan bölümdeki düzenlemelere uyulması kaydıyla izin verilir.

(4) Sürücü kursları, tekne ehliyeti ve uçuş izni alınan diğer kurslar ve benzeri kurumlara sadece test sonucu negatif olan müşterilerin gitmesine izin verilir.

28. madde: Meslek eğitimi

(1) Meslek eğitimi alanında kapalı mekanlarda bir maske takma zorunluluğu vardır. Kişilerin kendilerine gösterilen sabit yerde kalmaları ve bu yerler arasında asgari mesafenin korunabilmesi kaydıyla maske taşıma zorunluluğu bulunmaz.

(2) 1. fıkrada belirtilen meslek eğitiminde görevli kişiler, haftada iki kez negatif test sonucunu ibraz etmekle yükümlüdür. Eğer söz konusu faaliyet haftada sadece bir gün ifa ediliyorsa, negatif test sonucunun faaliyetin gerçekleştirildiği gün belgelenmesi yeterlidir. 1. cümlede tarif edilmiş olan ders ve sınav faaliyetleri ile meslek eğitimine ilişkin diğer etkinliklere katılmak için, 11. maddenin 8. fıkrası uyarınca katılımın haftada iki defadan fazla gerçekleştirilmesi durumunda, birbirini takip etmeyen iki günde yaptırılan iki ayrı testin belgelenmesi gerekir. Okula gittikleri için test yapılan ve ve açık havada gerçekleştirilen programlara katılan katılımcılar test yaptırma zorunluluğundan muaftır.

(3) İş piyasasına katılmayı teşvik eden önlemler için 1. ve 2. fıkralar aynı şekilde uyarlanır.

5. Kısım: Kültür

29. madde: Kültürel kurumlar

(1) Sinemalar, tiyatrolar, operalar, konser salonları ve kamu ve özel sektör tarafından işletilen kültürel etkinlik mekanlarının kamunun kullanımına açılmasına, 11. maddenin hükümleri uyarınca izin verilmiştir.

(2) Müzeler, galeriler, anıtlar, ayrıca kütüphanelerin ve arşivlerde girişlerin yönetilmesine ilişkin hükümlere uyulması gerekir.

(3) 1. ve 2. fıkralarda adı geçen kurumların ve mekanların ziyaretçiler için maske takmak zorunludur. 1. cümlede adı geçen zorunluluk açık havada sadece asgari mesafenin korunabildiği koşullarda geçerli değildir.

(4) 1. fıkrada adı geçen kurumların ziyaretçileri hakkında, kapalı mekanlarda kaldıkları süre için kayıt listesi tutulmak zorundadır.

(5) Kültürel ve yanı sıra tarihsel-siyasal eğitime hizmet eden kültürel kuruluşlarının sunduğu etkinlikler açısından, bunların 11. maddede yer alan düzenlemelere uyularak yüz yüze yapılmasına izin verilmiştir.

6. Kısım: Spor ve serbest zaman

30. madde: Genel sportif faaliyetler

(1) Açık havada spor yapmaya, 1. maddenin 2. fıkrasında belirtilen asgari mesafenin altında kalınması durumunda da izin verilmiştir.

(2) Kamu ve özel kuruluşlar tarafından işletilen okullarda, meslek eğitim alanındaki kurumlarda ve yüksek okullarda ders kapsamında veya mesleki nedenlerden dolayı devlet kurumlarında yapılmak zorunda olan spora ilişkin genel düzenlemeler, bu kısımda yer alan düzenlemelerden önceliklidir.

31. madde: Kapalı spor tesisleri, fitnes ve dans stüdyoları ile benzeri kurumlar

(1) Kapalı spor tesisleri, fitnes ve dans stüdyoları ile benzeri kurumlarda spor yapılmasına, orada bulunan şahıslarının hepsinin test sonucunun negatif olması kaydıyla izin verilir. 1. maddenin 2. fıkrasında belirtilen asgari mesafenin altında kalınmasına da izin verilmiştir.

(2) Fitnes ve dans stüdyoları ile benzeri kurumların açılmasına, Spordan Sorumlu Eyalet Bakanlığı ile Ekonomiden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın ortak hijyen çerçeve konseptinde belirlenmiş hijyen ve koruma standartlarına uyulması kaydıyla izin verilmiştir. 1. cümlede adı geçen ortak hijyen çerçeve konseptinde en azından kişi sayılarına dair üst sınırlar, test yaptırma zorunluluğu, randevu alma zorunluluğu ve mekanların havalandırılması konularından hükümlerin bulunması gerekir.

(3) Test zorunluluğu aşağıdakiler için geçerli değildir:

 1. Başka kişilerin katılmaması kaydıyla en yakın akraba çevresine dahil kişiler;
 2. Federal düzeyde veya eyaletlerde görevli kadrolu atletler, profesyonel liglerde görevli profesyonel sporcular,
 3. En fazla on kişilik ve bir antrenör tarafından çalıştırılan sabit gruplarda yapılması kaydıyla, hekimler tarafından reçetelendirilmiş rehabilitasyon amaçlı spor ile hekimler tarafından reçetelendirilmiş ve Son olarak 3 Haziran 2021 tarihli yasanın (BGBI. I S. 1444) 4. maddesiyle değiştirilen 23 Aralık 2016 tarihli Sosyal Kanun Kitabı’nın 9. Cildi’nin (BGBI. I S. 3234) 64. maddesinin 1. fıkrasının 3. ve 4. bentlerinde tarif edilmiş olan fiziki işlerlik kazandırma amaçlı antrenmanlar; her bir vakada gerekçelendirilmesi gereken özel durumlarda, başka kişilerin katılmaları, rehabilitasyon sporunun veya işlev kazandırma antrenmanının gerçekleştirebilmesi için gerekli olması gerekir;
 4. Açık havada ve en fazla 20 kişilik sabit gruplarda ve bir antrenör gözetiminde çalıştırılması kaydıyla 14 yaş ve altındaki çocuklar tarafından yapılan spor. Adı geçen antrenörün negatif test sonucuna sahip olması gerekir. Ayrıca test güncel olmalı ve haftada en fazla iki kez uygulanmalıdır.

(4) Kapalı spor tesislerinde, fitnes ve dans stüdyolarında ve benzeri kurumlarda, spor yapılan süreler dışında bir cerrahi maskenin takılması gerekir. 1. ve 2. fıkralarda adı geçen kurumları kullanan kişilere ilişkin kayıt listesi tutulmak zorundadır.

32. madde: Yüzme havuzları

(1) Plajların ve açık havuzlarla kapalı havuzların açılmasına, yerel sağlık dairesinin iznini almak kaydıyla izin verilmiştir. Bu izin, tesisin işletmecisi tarafından hazırlanan ve özellikle 1. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinde adı geçen asgari mesafenin korunmasını güvence altına alan bir kullanım ve hijyen konsepti temelinde verilir. Havuzların üçüncü şahıslara kiralanmış veya öncelikli kullanım hakkıyla birlikte devredilmiş olduğu durumlarda, adı geçen üçüncü şahıslar burada adı geçen işletmeciler statüsünde değerlendirilir.

(2) Kapalı havuzların kullanımı açısından, 31. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi, ayrıca 3. ve 4. fıkraları aynı şekilde uyarlanarak geçerlidir. 31. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi, terapi tedavileri dışında 31. maddenin 3. fıkrasının kapsamını aşan uygulamaları kapsamaz.

33. madde: Müsabakalar

(1) Profesyonel sportif müsabakalara, ilgili spor federasyonlarının kullanım ve hijyen konseptleri çerçevesinde yapılması kaydıyla izin verilir. Kapalı spor tesislerinde, fitnes ve dans stüdyoları ile benzeri kurumlarda düzenlenen müsabakalara katılan bütün şahısların test sonucunun negatif olması ve bunu spor tesisine girmeden önce belgelemesi gerekir. Açık havada gerçekleştirilen müsabakalar açısından ise, 750’den fazla kişinin katılmaları durumunda 2. cümle geçerlidir. Bunun dışında 11. maddenin hükümleri geçerlidir.

(2) Profesyonellik dışı müsabakalar açısından, 1. fıkra uyarlanarak geçerlidir.

34. madde: Serbest zaman kurumları

(1) En son 18 Ocak 2021 tarihli kanunun (BGBl. I Sayfa 2) 3. maddesi ile değiştirilmiş olan Ticari Faaliyet Yasası’nın (BGBl. I Sayfa 202) 22 Şubat 1999 tarihinde yayımlanmış nüshasında veya yürürlükteki nüshalarında tarif edilen danslı eğlence mekanlarının ve benzeri işletmelerin kamuoyunun kullanımına açılmasına izin verilmiştir. Açık havada faaliyet gösteren danslı eğlence mekanları ve benzeri işletmelerin 1000 kişiye kadar katılımcının yer aldığı etkinliklerine izin verilmiştir. Bu etkinlikler, test sonucu negatif olan kişiler katılabilir. Bunun dışında 11. maddenin hükümleri geçerlidir.

(2) Saunalara, termal havuzlara ve benzeri tesislere, sadece test sonucu negatif olan kişilerin gitmelerine izin verilmiştir. Girişleri düzenleyen düzenlemelere uyulması gerekir. Sauna sobasına su dökerek buhar oluşturmak yasaktır. Buharlı hamamlar tesisler kapalı kalacaktır. 1. cümleden 4. cümleye kadar olan bölümler, konaklama işletmelerinin ve benzeri kuruluşların içinde bulunan bu tarz tesisler için de geçerlidir.

(3) Bina Kullanım Yönetmeliği’nin (BGBI. I S. 3786) 21 Kasım 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan nüshasında tarif edilmiş olan eğlence mekanlarına, temalı parklarına ve serbest zaman aktivitelerine izin veren oyun salonlarının, kumarhanelerinin, bahis bürolarının ve benzeri işletmelerin kapalı mekanlarına sadece test sonucu negatif olan kişiler girebilir. Girişleri yönlendiren düzenlemelere uyulması gerekir.

(4) Zoologischer Garten Berlin (Hayvanat Bahçesi) ve bünyesindeki akvaryum ile Tierpark Berlin-Friedrichsfelde, ayrıca Berlin Botanischer Garten (Botanik Bahçe), girişleri yönlendiren düzenlemelere uyulması kaydıyla açılabilir.

(5) Ziyaretçiler için 1. cümleden 4. cümleye kadar olan bölümlere adı geçen kuruluşlarda ve tesislerde maske takmak zorunludur. 1. cümledeki zorunluluk, ziyaretçilerin belirli bir alanda durdukları, ayrıca yüzme havuzunu ve saunayı kullandıkları esnada geçerli değildir. 4. fıkrada adı geçen kuruluşlar ve tesisler açısından 1. cümlede adı geçen açık havada maske takma zorunluluğu, asgari mesafeye güvenli bir şekilde uymanın her an uygun olduğu durumlarda geçerli değildir.

(6) 1. cümleden 4. cümleye kadar olan bölümlerde adı geçen kuruluşların ve tesislerin ziyaretçilerinin, buralardaki kapalı mekanları ziyaret etmeleri durumunda kayıt listesinin tutulması gerekir.

7. Kısım: Sağlık, bakım ve sosyal hizmetler

35. madde: Sağlık kurumları, hastaneler

(1) Doktor muayenehanelerindeki ve diğer sağlık kurumlarındaki personel cerrahi maske takmak zorundadır. Doktor muayenehanelerindeki ve diğer sağlık kurumlarındaki hastalar ile onların refakatçileri FFP2 maskesi takmak zorundadır. 1. ve 2. maddede adı geçen zorunluluk, söz konusu tıbbi tedavinin maske taşımayı engellemesi durumunda geçerli değildir. Hastanelerde ziyaretçilerle hastalar, kendi odalarında bulunmadıkları veya ziyaretçi kabul ettikleri sırada bir FFP2 maskesi takmak zorundadır.

(2) Yedek ve boş yatak bulundurma talimatlarına uyulması ve pandeminin ağırlaşması durumunda kısa vadede kriz durumuna dönüşün her an mümkün olması kaydıyla, ruhsatlı hastanelerin planlanmış hasta yatışlarını, ameliyatları ve diğer tıbbi müdahaleleri gerçekleştirmelerine izin verilmiştir.

(3) Hastaneler alanıyla ilgili hükümler, hastanelerden sorumlu Eyalet Sağlık Bakanlığı tarafından, 39. maddede adı geçen hukuk yönetmeliği aracılığıyla belirlenir.

36. madde: Bakım

Tam günlük veya kısmi olarak yatakta hizmet veren bakım kuruluşlar, bakım hizmeti veren ve dışarıdan bakım hizmetiyle faaliyet gösteren bakım oturma gruplarına ilişkin hükümler, bakımdan sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından, 39. maddede adı geçen hukuk yönetmeliği aracılığıyla belirlenir.

37. madde: Uyum yardımı, sosyal yardım, evsizlere yardım

(1) Sosyal Kanun Kitabı’nın Dokuzuncu Cildi’nin 123. maddesi veya son olarak 2 Haziran 2021 tarihli kanunun (BGBl. I S. 1387) 1. maddesiyle değiştirilen Sosyal Kanun Kitabı’nın Sosyal Yardımlar başlıklı On İkinci Cildi’nin (27 Aralık 2003 tarihli yasanın 1. maddesi, BGBI. S. 3022, 3023) yürürlükteki nüshasının 75. maddesi uyarınca yapılan anlaşma çerçevesinde bakım hizmeti sunan kurumlar, çalışan ve hizmetlerden yararlanmaya hak kazanmış kişileri tehlikelere karşı korumak üzere personelini imzaladıkları anlaşmanın çerçevesi dışına çıkarak, fakat adı geçen hizmetlerin kapsamında bulunan başka işlerde görevlendirmeye yetkilidir. Ancak hizmetlerden yararlanmaya hak kazanmış kişilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesini güvence altına almakla yükümlüdür.

(2) Evsizlere yardım sunan dairenin sunduğu gündüz zaman geçirme ve geceleme imkanları, ilgililerin temel ihtiyaçlarını gidermek üzere açık tutulacaktır.

3. Bölüm: Yönetmelik çıkarma yetkisi; geçici ve nihai hükümler

38. madde: Büyük etkinlikler ve sınırlı süreli istisna hükümleri

(1) Aynı anda 2.000 kişiden fazla katılımcının yer aldığı açık hava etkinlikleri ile kapalı mekanlarda gerçekleştirilen ve aynı anda 1.000 kişiden fazla katılımcının yer aldığı etkinliklerin izni, uzmanlık alanı itibarıyla eyalet bakanlığı tarafından, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayı alınarak verilir. Bu karar, Eyalet Başbakanlık Dairesi ile Eyalet Hükümetine bağlı daire başkanları tarafından 6 Temmuz 2021 tarihinde büyük etkinlikler konusunda belirlenmiş olan kriterler temelinde alınabilir. Etkinlik izni belirli kimi etkinlik formları ile belirli etkinlik mekanlarıyla sınırlandırılabilir.

(2) Uzmanlık alanı itibarıyla ilgili her eyalet bakanlığı, Eyalet Bakanlığı’nın onayını alarak, haklı nedenlerin olduğu durumlarda, yetkili olduğu uzmanlık alanını ilgilendiren konularda, 1. fıkranın dışında da işbu yönetmeliğin hükümlerinden muafiyetler tanıyan kararlar alabilir. 1. cümleden adı geçen kararı almak üzere yapılacak başvuruların kriterleri, yetkili olan Eyalet Bakanlığı kendi yetki alanına ilişkin özgül bir hijyen çerçeve konseptiyle belirleyebilir. 1. fıkranın 2. cümlesi uyarlanarak geçerlidir.

39. madde: Yönetmelik çıkarma yetkisi

(1) Eyalet Bakanlıklarına, sorumlu oldukları alanlarda, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle,

 1. 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca talimatnameler yayımlama,
 2. 1. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesinin kapsamının ötesine geçerek 1,5 metrelik asgari mesafeyi koruma yükümlülüğüyle ilgili istisnalar düzenleme,
 3. 2. bölümde yer alan düzenlemelerin ötesine geçerek, bir cerrahi maske, bir FFP2 maskesi veya bir ağız-burun maskesi taşıma zorunluluğunun bulunduğu durumları belirleme,
 4. 2. maddenin 2. fıkrasında öngörülen düzenlemelerin ötesine geçerek bir cerrahi maske veya bir FFP2 maskesi taşıma zorunluluğunun geçerli olmadığı istisnaları belirleme ve
 5. 4. maddenin 1. fıkrasının 1 cümlesinin kapsamının ötesine geçerek, özellikle 2. bölümde belirtilmiş olan alanların dışındaki alanlara özgü katılımcı listesi tutulması zorunluğu getirme
  yetkisi verilir.

(2) Eyalet Eğitim Bakanlığı’na, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı olarak, kapalı mekanlar ve altı yaşını doldurmamış çocuklar için okul ziyareti sırasında maske takma zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler de dahil olmak üzere nerelerde bir cerrahi maske takma zorunluluğunun bulunduğuna dair düzenlemeler yapma yetkisi verilir. Bunun dışında Eyalet Eğitim Bakanlığı, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı olarak, günlük çocuk bakım kurumlarıyla buraların sunduğu hizmetlerin, ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik yardım faaliyetleri sürdüren diğer kurumların açık tutulmasını belli koşullara bağlamakla veya buraların kapatılması talimatını vermekle yetkilendirilebilir; 22. maddenin 2. fıkrası ile, Kovid-19 salgınını engellemeye yönelik ve özellikle Sekizinci Sosyal Kanun Kitabı’nın 45. maddesi gibi, başka bir hukuksal zemine sahip muhtemel diğer genel hükümler bundan muaftır.

(3) Eyalet Sağlık Bakanlığı’na, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, 35. maddenin 3. fıkrasında tarif edilmiş olan ve ruhsatlı hastanelere planlanmış hasta yatışlarını, ameliyatları ve diğer tıbbi müdahaleleri gerçekleştirmelerine izin veren koşulların detaylarını belirleme yetkisi verilir. Bakanlığa bunun dışında, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle özellikle hastanelerdeki hijyen uygulamalarıyla ilgili koşulları ve görevlerini, bunun dışında sağlık alanındaki kurumlara, özellikle de hastanelere giriş ve ziyaretlerle ilgili düzenlemeleri belirleme yetkisi tanınır.

(4) Bakımdan Sorumlu Eyalet Bakanlığı’na, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle bakım kuruluşlarına girişler veya bakım kuruluşlarına ziyaretlerle ilgili düzenlemeler yapma, özellikle de bu konularda hijyenle ilgili hükümler belirleme yetkisi verilir. Adı geçen düzenlemeyle güdülen amaç, aşılama oranının çok yüksek düzeye ulaşmasını sağlamaktır. 1. cümlede tarif edilen yönetmelikler, 8. maddede belirlenen bir test imkanından yararlanma zorunluluğundan muafiyet tanıyan düzenlemelere, ayrıca 10., 11., 30. ve 31. maddede tarif edilen düzenlemelere ilişkin istisnalara izin verebilir.

(5) Eyalet Sosyal Bakanlığı’na, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, engellilere uyum yardımı ve sosyal yardım alanlarında, bu hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olanların temel ihtiyaçlarının giderilmesini güvence altına alan düzenlemeler yapma yetkisi verilir.

(6) Eyalet Kültür Bakanlığı’na, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, kapalı mekanlarda şarkı söylemekle ilgili hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarını belirleme yetkisi verilir.

(7) Eyalet Çalışma Bakanlığı’na, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı aşağıdaki konularda kararlar alma yetkisi verilir:

1. İşyeri Yasası’nın 2. maddesinin 1., 3. ve 4. fıkralarında tarif edilen işyerleri, çalışma mekanları ve çalışma alanları için hijyen ve enfeksiyondan korunma önlemler belirlemek,
1. 17. maddenin 2. fıkrasında ifade edilen istisnaların ayrıntılarını belirlemek.

40. madde: Temel hakların kısıtlanması

İşbu yönetmelikle, kişinin özgürlüğü (Federal Anayasa’nın 2. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi), toplantı ve gösteri özgürlüğü (Federal Anayasa’nın 8. maddesinin 1. fıkrası), serbest dolaşım hakkı (Federal Anayasa’nın 11. maddesinin 1. fıkrası) ve konutun dokunulmazlığı (Federal Anayasa’nın 13. maddesi) gibi temel haklar kısıtlanır.

41. madde: Kabahatler

(1) Kabahatlerin kovuşturulması, Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 73. maddesinin 1a fıkrasının 24. bendine ve son olarak 30 Mart 2021 tarihli yönetmeliğin (BGBl. S. 448) 9a maddesiyle değiştirilmiş olan Kabahatler Kanunu’nun (BGBl. I S. 602) 19 Şubat 1987 tarihinde yayımlanmış nüshası gözetilerek gerçekleştirilir.

(2) Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 73. maddesinin 2. fıkrasının ikinci altbendine göre kabahatler, 25.000 avroya varan para cezaları ile cezalandırılabilir.

(3) Kim ki kasten veya ihmal içinde

1. 2. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 1. fıkranın 2. cümlesinde, 2. fıkrasında, 21. maddede, 27. maddenin 1. fıkrasında, 28. maddenin 1. fıkrasında, 29. maddenin 3. fıkrasının 2. fıkrasında veya 34. maddenin 5. fıkrasının 2. ve 3. cümlelerinde adı geçen istisna olmaksızın cerrahi maske takmazsa,
2. 4. maddenin 5. fıkrasını ihlal ederek, 5. fıkranın 4. cümlesinde adı geçen istisna olmaksızın bilgiler eksiksiz veya gerçeğe uygun vermezse,
3. 5. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek bireysel bir koruma ve hijyen konsepti hazırlamazsa,
4. 5. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, ilgili resmi kuruluşun talebi üzerine bireysel bir koruma ve hijyen konseptini sunmazsa,
5. 5. maddenin 1. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, bireysel koruma ve hijyen konseptinde belirlenmiş olan koruyucu önlemlere uyulmasını güvence altına almazsa,
6. 7. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek derhal bir PCR testi yaptırmazsa,
7. 7. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 7. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen test sonucunu öğrendikten sonra derhal yerleşim yerine veya izolasyona çekilmesine olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmezse,
8. 7. maddenin maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 7. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen azami 14 gün süreliğine veya koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili bir nükleik asit testinin sonucu belli oluncaya dek burada izolasyona çekilmezse,
9. 7. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 2. cümle uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen, koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili bir PCR test pozitif olan bir kişinin yakın temaslısı olarak, derhal yerleşim yerine veya izolasyona çekilmesine olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmezse,
10. 7. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek, derhal yerleşim yerine veya izolasyona çekilmesine olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmezse,
11. 7. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek aynı haneye mensup olmayan kişileri ziyaretçi olarak kabul ederse,
12. 9. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, 3. fıkra uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen, adı geçen fıkrada tarif edildiği şekilde bir arada bulunulmasına izin verilen kişilerden başka kişilerle bir arada bulunursa,
13. 10. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, yeşil alanda alkollü içecekler tüketirse
14. 10. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, 2. maddenin 2. fıkrası uyarıca istisna oluşturmamasına rağmen, FFP2 maskesi takmazsa,
15. 10. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek, 2. maddenin 2. fıkrası uyarıca istisna oluşturmamasına cerrahi maske takmazsa,
16. 11. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 6. fıkranın 1. cümlesi, 12. madde veya 23. madde uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen, bir etkinliği düzenleyen sorumlu kişi vasfıyla katılmasına izin verilen azami katılımcı sayısına uyulmasını sağlamazsa,
17. 11. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 6. fıkranın 1. cümlesi, 12. madde veya 23. madde uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen, kapalı mekandaki bir etkinliği düzenleyen sorumlu kişi vasfıyla katılmasına izin verilen azami katılımcı sayısına veya 4. fıkra uyarınca ilgili Eyalet Bakanlığı’nın hazırladığı hijyen çerçeve konseptine uyulmasını sağlamazsa,
18. 11. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek, bir etkinliği düzenleyen sorumlu kişi vasfıyla hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamazsa,
19. 11. maddenin 5. fıkrasının 3. cümlesini, 17. maddenin 5. fıkrasını, 19. maddenin 3. fıkrasını, 29. maddenin 4. fıkrasını, 31. maddenin 4. fıkrasının 2. cümlesini veya 34. maddenin 6. fıkrasını, ayrıca bunların her biriyle bağlantı halinde 4. maddenin 1. ila 4. fıkralarını kapsayan bölümü ihlal ederek, 4. maddenin 1. fıkrasının 7. bendi, 3. fıkrasının 3. cümlesi, uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen, sorumlu kişi vasfıyla katılımcı listesi tutmazsa, bunları iki hafta süre ile saklamazsa ve kaydetmezse, talep edilmesi durumunda ilgili makamlara ulaşma veya başka bir şekilde erişme imkanı sağlamazsa, onlara sunmaz veya saklama süresinin dolmasının ardından silmez veya imha etmezse veya ortamda bulunan ve eksik olduğu veya gerçeğe uygun olmadığı açıkça görülen bilgiler veren kişilerin o mekâna girmelerine veya mekânda kalmalarına izin verirse, test yaptırdığını gösteren belgeyi incelemezse, belgeyi ibraz eden kişinin kimliğini denetlemezse veya dijital uygulamaların usulüne uygun olarak kullanılmalarını sağlamazsa,
20. 11. maddenin 6. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 6. fıkranın 4. cümlesi uyarınca istisnai oluşturmamasına rağmen bir cenaze töreninin, ayrıca düğün törenlerini, doğum günü kutlamalarını, okul bitirme törenleri veya dini temelli törenler gibi etkinliklerin sorumlusu vasfıyla katılımına izin verilmiş olan azami kişi sayısına uyulmasını sağlamazsa,
21. 11. maddenin 7. fıkrasını ihlal ederek, 2. fıkra uyarınca istisnai oluşturmamasına rağmen, Kültürden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın hijyen çerçeve konseptinde veya yasal yönetmeliğinde belirlediği hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına uymaksızın kapalı mekanlarda toplu şarkı söylerse,
22. 11. maddenin 8. fıkrasını ihlal ederek, negatif test sonucu olmaksızın kapalı mekânlarda adı geçen sayıdan fazla kişinin katıldığı bir etkinlikte bir arada bulunursa,
23. 14. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, en yakın aile bireylerinden olmayan kişilerle arasında 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumazsa,
24. 14. maddenin 1. fıkrasının 2. ve 3. cümlesini ihlal ederek, bir etkinliği düzenleyen sorumlu kişi vasfıyla, koruma ve hijyen konsepti hazırlamaz ve bunu toplantıları denetlemekle yükümlü resmi kurumun talep etmesi halinde ibraz etmezse,
25. 14. maddenin 1. fıkrasının 4. cümlesini ihlal ederek, bir etkinliği yöneten sorumlu kişi vasfıyla, etkinlik sırasında koruma ve hijyen konseptine uyulmasını sağlamazsa,
26. 14. maddenin 3. fıkrasının 21. cümlesini ihlal ederek, negatif test sonucu olmaksızın kapalı bir mekânda aynı anda 20’den fazla kişinin bulunduğu bir toplantıya katılırsa,
27. 16. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, bir satış noktasının, büyük mağazanın veya alışveriş merkezinin (AVM) sorumlu işletmecisi vasfıyla, 3. maddede yer alan girişin yönetilmesiyle ilgili düzenlemelere uyulmasını sağlamazsa,
28. 17. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 17. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi veya 3 2. fıkrası veya 2. maddenin 2. fıkrası uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, vücut bakımı alanında sunulan bir ticari hizmetten yararlanan müşteri vasfıyla FFP2 maskesi takmazsa,
29. 17. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 17. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi veya 2. fıkrası veya 2. maddenin 2. fıkrası uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, vücut bakımı alanında ticari hizmet sunan bir şirketin personeli vasfıyla cerrahi maske takmazsa,
30. 17. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 2. fıkra uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, müşteri vasfıyla vücut bakımı alanında sunulan ve uygulamanın doğası gereği FFP2 maskesini takmanın mümkün olmadığı bir ticari hizmetten negatif test sonucu olmaksızın müşteri olarak yararlanırsa,
31. 17. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, yüz bölgesine yakın seks hizmetlerinden yararlanırsa,
32. 17. maddenin 3. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, fuhuş etkinlikleri düzenler veya gerçekleştirirse,
33. 17. maddenin 3. fıkrasının 4. cümlesini ihlal ederek, seks hizmetleri sunan bir ticari kurumun işletmecisi vasfıyla, 17. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesinde belirtilen hizmetleri randevu almadan ve sadece tek tek kişilere yönelik olmadan sunarsa,
34. 17. maddenin 3. fıkrasının 4. cümlesini ihlal ederek, negatif test sonucu olmaksızın cinsel hizmetlerden yararlanırsa,
35. 17. maddenin 3. fıkrasının 6. cümlesini ihlal ederek, 2. maddenin 2. fıkrası uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen FFP2 maskesi takmazsa,
36. 18. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 2. altbent veya 19. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesini uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, negatif test sonucu olmaksızın bir restoranın kapalı mekanlarına giderse,
37. 18. maddenin 1. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, bir lokantada müşteri olarak yiyecek ve içecekleri masa başında tüketmezse,
38. 18. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 5. cümle uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, bir lokanta veya yemekhanenin sorumlu işletmecisi vasfıyla hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamazsa,
39. 18. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 4. cümle uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, bir lokantanın sorumlu işletmecisi vasfıyla, kapalı mekanları açarken Ekonomiden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın hijyen çerçeve konseptinde veya yasal talimatnamesinde yer alan hijyen ve enfeksiyon standartlarına uyulmasını sağlamazsa,
40. 19. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, gezi turları, şehir turları, gemi gezi turları ve turistik amaçlı benzeri etkinliklere, kapalı mekanlarda gerçekleştirilmesi durumunda negatif test sonucuna sahip olmaksızın katılırsa,
41. 19. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, bir otelin, konaklama işletmesinin, tatil konutunun veya benzeri işletmenin sorumlu işletmecisi vasfıyla, Ekonomiden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın hijyen çerçeve konseptinde veya yasal talimatnamesinde yer alan hijyen ve enfeksiyon standartlarına uymadan geceleme imkânı sunarsa,
42. 22. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, 4. fıkra uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, işveren sıfatıyla test imkânı sunmaz veya organize etmezse,
43. 22. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek, 4. fıkra uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, meslek sahibi kişi sıfatıyla test yaptırmaz veya dört hafta boyunca test sonucunu saklamaz veya talep etmeleri halinde ilgili kurumların bu belgeye ulaşımını sağlamazsa,
44. 27. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek, negatif test sonucu olmaksızın bir sürücü kursuna, tekne ehliyeti ve uçuş izni alınan diğer kurslara katılırsa,
45. 29. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, sinemaları, tiyatroları, operaları, konser salonlarını ve diğer kültürel kuruluşları ve etkinlik mekanlarını açarken 11. maddenin hükümlerine uymazsa,
46. 31. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini veya 32. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, 3. fıkra uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, kapalı spor tesisinde, fitnes veya dans stüdyosunda veya benzeri tesislerde, ayrıca kapalı havuzlarda, negatif test sonucu olmaksızın katılımcı sıfatıyla spor yaparsa,
47. 31. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, kapalı bir spor tesisinin, kapalı havuzun, fitnes veya dans stüdyosunun veya benzeri tesislerinin işletmecisi vasfıyla, Spordan Ekonomiden Sorumlu Eyalet Bakanlığı ile Ekonomiden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın ortak hijyen çerçeve konseptinde yer alan hijyen ve enfeksiyon standartlarına uymazsa,
48. 31. maddenin 4. 2. fıkrasını ihlal ederek, 4. fıkra veya 2. maddenin 2. fıkrası uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, kapalı spor tesisinde, kapalı havuzda, fitnes veya dans stüdyosunda veya benzeri tesislerde spor yaparken bir cerrahi maske takmazsa,
49. 32. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, sorumlu işletmecisi vasfıyla, ilgili sağlık dairesinin onayını almadan bir açık havuzu veya plajı açarsa veya hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamazsa,
50. 33. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ve 2. fıkrasını ihlal ederek, ilgili federasyonun öngördüğü koruma ve hijyen konsepti olmadan ve bu konseptin kurallarına uymaksızın sportif müsabakalar düzenlerse veya katılımına izin verilmiş azami kişi sayısına uyulmasını sağlamazsa
51. 33. maddenin 1. fıkrasının 2. ve 3. cümlesini ve 2. fıkrasını ihlal ederek, negatif test sonucuna sahip olmadan müsabakalara katılırsa,
52. 34. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, bir danslı eğlence mekanının veya benzeri bir kuruluşun sorumlu işletmeci vasfıyla, bu işletmelerin kapalı mekanlarını kamuoyunun girişine açarsa,
53. 34. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, bir danslı eğlence mekanının veya benzeri bir kuruluşun sorumlu işletmeci vasfıyla, bu işletmelerin açık havada işletir ve burada izin verilmiş olan azami katılımcı sayısına uyulmasını sağlamazsa,
54. 34. maddenin 1. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, bir danslı eğlence mekanına veya benzeri bir kuruluşa negatif test sonucu olmaksızın giderse,
55. 34. maddenin 2. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, sorumlu işletmeci vasfıyla saunaları, termal havuzları veya benzeri tesisleri açar veya müşterisi olarak sauna sobasına su döküp buhar oluşturursa,
56. 34. maddenin 2. fıkrasının 4. cümlesini ihlal ederek, sorumlu işletmeci vasfıyla buharlı hamamları kamuoyunun kullanımına açarsa,
57. 34. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, eğlence mekanlarına, bunun dışında oyun parklarına, serbest zamanın değerlendirildiği işletmelere, ayrıca oyun salonlarına, kumarhanelere, bahis bürolarına ve benzeri işletmelere negatif test sonucu olmaksızın giderse,
58. 34. maddenin 3. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, sorumlu işletmecisi vasfıyla eğlence mekanlarını, bunun dışında oyun parklarını, serbest zamanın değerlendirildiği işletmeleri, ayrıca oyun salonlarını, kumarhaneleri, bahis bürolarını ve benzeri işletmeleri kamuoyunun kullanımına açarsa,
59. 35. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 3. cümle veya 2. maddenin 2. fıkrası uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, doktor muayenehaneleri ile diğer sağlık hizmeti veren kuruluşlardaki personel olarak, cerrahi maske takmazsa,
60. 35. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 3. cümle veya 3. fıkra veya 2. maddenin 2. fıkrası uyarınca bir istisna oluşturmamasına rağmen, hasta veya onların refakatçisi sıfatıyla FFP2 maskesi takmazsa

Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 73. maddesinin 1a fıkrasının 24. bendi uyarınca kabahat işlemiş sayılır.

42. madde: Yürürlüğe girme, yürürlükten kalkma

(1) İşbu yönetmelik, Berlin Resmî Gazetesi’nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Eşzamanlı olarak, son olarak 1 Haziran 2021 tarihli yönetmelikle (GVBI. S. 522) değiştirilen 4 Mart 2921 tarihli İkinci SARS-CoV-2-Enfeksiyona Karşı Koruyucu Yönetmeliği (GVBI. S. 1463) yürürlükten kalkar.

(2) İşbu yönetmelik, 20 Ağustos 2021 gününün sona ermesiyle yürürlükten kalkar.

Berlin, 20 Temmuz 2021

Berlin Senatosu

Michael Müller
Berlin Büyük Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı

Dilek Kalaycı
Sağlık, Bakım ve
Eşitlikten Sorumlu Eyalet

(2. maddenin 1. fıkrasının 2. ve 3. cümlesine ilişkin) Ek

I. Cerrahi maske
İşbu yönetmelikte tarif edilen cerrahi maske, özel malzemelerden üretilmiş ve Avrupa’da geçerli EN 14683:2019+AC:2019 (cerrahi maske) standartlarına denk düşen veya FFP-2 maskeleri için Avrupa’da geçerli EN 149:2001+A1:2009 standartlarına veya benzeri koruyucu standartlara (örneğin KN95, N95, KF 94 tipi maskeler) denk düşen bir koruyucu maskedir. Ancak maskenin nefes vermeye yarayan bir ventilinin olmaması gerekir.

II. FFP2 maskesi
İşbu yönetmelikte tarif edilen FFP2 maskesi, özel malzemelerden üretilmiş ve Avrupa’da FFP2 maskeleri için geçerli EN 149:2001+A1:2009 standartlarına veya benzeri koruyucu standartlara (örneğin KN95, N95, KF 94 tipi maskeler) denk düşen bir koruyucu maskedir. Ancak maskenin nefes vermeye yarayan bir ventilinin olmaması gerekir. 5. fıkranın 2. cümlesi, buna uyarlanarak geçerlidir. Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 28b maddesinde tarif edilen solunum koruyucu maskeleri, FFP2 maskeleri veya benzeri koruyucu standartlara denk düşen diğer maskelerdir (örneğin KN95, N95, KF 94 tipi).

Halkın SARS-CoV-2 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunması İçin Üçüncü Yönetmelik’in Değiştirilmesine Dair Üçüncü Yönetmelik

PDF-Belge (402.3 kB) - Durum: 20 Temmuz 2021