Kolumna treści

Odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)

Niektóre pytania są nam zadawane częściej niż inne. Podzieliliśmy je na cztery kategorie tematyczne i przygotowaliśmy odpowiedzi.

Nie ma Państwa pytania w żadnej kategorii? Potrzebują Państwo jeszcze dodatkowych informacji? Jesteśmy do Państwa dyspozycji także osobiście, telefonicznie lub drogą mailową

Pytania dotyczące Pojedynczego Punktu Kontaktowego

Tutaj znajdą Państwo listę z wszystkimi procedurami, które mogą Państwo realizować przez Internet za pośrednictwem Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Berlinie:

zamknąć

Serwis Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Berlinie jest bezpłatny.

Za określone usługi administracyjne należy zapłacić regularne opłaty administracyjne. Na przykład za zgłoszenie działalności gospodarczej 26 EUR.

W określonych przypadkach koszty można zredukować poprzez realizację usług przez Internet. Na przykład zgłoszenie działalności gospodarczej przez Internet kosztuje tylko 15 EUR.

zamknąć

Tak, Pojedynczy Punkt Kontaktowy poinformuje Państwa o właściwym urzędzie (właściwych urzędach) dla Państwa sprawy i na Państwa życzenie przekaże dalej Państwa dokumenty.

zamknąć

Pojedynczy Punkt Kontaktowy koordynuje w złożonej przez Państwa sprawie procedury we właściwych urzędach (na przykład w przypadku zgłoszenia działalności gospodarczej dla zawodu rzemieślniczego w Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i Izbie Rzemieślniczej).

Jednak Pojedynczy Punkt Kontaktowy nie ma żadnego wpływu na treść decyzji.

zamknąć

Pytania na temat działalności gospodarczej / rzemiosła / wolnego zawodu

ZAŁOŻENIE – zgłoszenie nowego przedsiębiorstwa

Zgłoszenie działalności gospodarczej jest zawsze konieczne wtedy, gdy otwierają Państwo nowy samodzielny zakład działalności gospodarczej (główne miejsce prowadzenia działalności, filia, niesamodzielny oddział) ze stałą siedzibą w Berlinie.

Obowiązuje to także wtedy, jeśli przenoszą Państwo siedzibę swojego zakładu z innego kraju związkowego do Berlina.

Obowiązek zgłaszania działalności gospodarczej mają

 • w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • w przypadku spółek osobowych (spółka cywilna – GbR, OHG, spółka komandytowa – KG) każdy wspólnik prowadzący sprawy spółki,
 • w przypadku osób prawnych ustawowi przedstawiciele (członkowie zarządu).

W przypadku zmiany formy prawnej musi nastąpić zarówno wyrejestrowanie działalności gospodarczej (w celu likwidacji działalności w starej formie prawnej), jak również zgłoszenie działalności gospodarczej (w celu rozpoczęcia działalności w nowej formie prawnej).

Zgłoszenie działalności gospodarczej nie jest konieczne, jeśli są spełnione warunki zgodnie z § 6 der ustawy o działalności gospodarczej (GewO).

zamknąć

Zgłoszenie działalności gospodarczej kosztuje:

 • 26,00 EUR – dla jednoosobowej działalności gospodarczej i dla każdego wspólnika spółki osobowej
 • 31,00 EUR – osoba prawna z 1 przedstawicielem ustawowym
 • 13,00 EUR – każdy kolejny przedstawiciel osoby prawnej
 • 15,00 EUR – w trybie elektronicznym (przy załatwieniu sprawy przez Internet)
zamknąć

Tak. Proszę zawsze podawać datę faktycznego rozpoczęcia działalności. Jeśli data ta już minęła, należy uzupełnić zgłoszenie i podać w nim zgodnie z prawdą datę wcześniejszego rozpoczęcia. Mogą to być także całe lata, przez Internet mają Państwo możliwość dokonać zgłoszenia do 60 miesięcy wstecz.

Proszę pamiętać: Kto nie dokona zgłoszenia swej działalności gospodarczej równocześnie (z reguły nie później niż 4 tygodnie po rozpoczęciu istnienia zakładu), popełnia wykroczenie. Można za to zostać ukaranym przez właściwy Urząd do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego karą pieniężną do 1000 EUR.

zamknąć

Różnicy pomiędzy tak zwaną drobną działalnością gospodarczą (Kleingewerbe) a działalnością gospodarczą pod względem prawa dotyczącego działalności gospodarczej nie ma. Działalność gospodarczą, obojętnie jakiej wielkości, należy zawsze zgłosić poprzez zgłoszenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia działalności gospodarczej mogą Państwo dokonać poprzez portal internetowy Pojedynczego Punktu Kontaktowego (EA) w Berlinie.

zamknąć

W sprawie zgłoszenia podatkowego mogą Państwo skorzystać z portalu internetowego ELSTER administracji skarbowej lub dokonać zgłoszenia pisemnie w Państwa właściwym urzędzie skarbowym.

zamknąć

Numer identyfikacji podatkowej nadaje właściwy Urząd Skarbowy.

Urząd do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przekazuje regularnie zgodnie z § 14 ustępy 6 i kolejne ustawy o działalności gospodarczej dane ze zgłoszenia działalności gospodarczej do właściwych instytucji publicznych. Urząd Skarbowy zostaje poinformowany o założeniu przez Państwa działalności gospodarczej i wysyła Państwu z reguły około 4-6 tygodni po zgłoszeniu działalności gospodarczej podatkowy kwestionariusz rejestracyjny do złożenia wniosku o numeru identyfikacji podatkowej.

Nie muszą Państwo jednak czekać na przesyłkę z Urzędu Skarbowego, lecz mogą Państwo złożyć kwestionariusz podatkowy także w dowolnym momencie sami przez Internet poprzez portal ELSTER administracji skarbowej lub dokonać zgłoszenia pisemnie we właściwym Urzędzie Skarbowym.

zamknąć

Jeśli chcą Państwo działać w wolnym zawodzie (np. zawody katalogowe, takie jak adwokat, doradca podatkowy lub działalność artystyczna, naukowa lub pisarska wyższego rzędu), wówczas nie wymaga to zgłoszenia działalności gospodarczej.

Jednak muszą się Państwo zgłosić dla celów podatkowych we właściwym dla Państwa Urzędzie Skarbowym.

Formularze dla zgłoszenia otwarcia działalności we właściwym dla Państwa Urzędzie Skarbowym znajdą Państwo pod następującym linkiem:

Tutaj znajdą Państwo poprzez podanie Państwa kodu pocztowego właściwy dla Państwa Urząd Skarbowy:

Tutaj mogą Państwo załatwić zgłoszenie podatkowe przez Internet:

zamknąć

Tego, czy Państwa działalność ubezpieczeniowa wymaga zezwolenia czy nie, mogą się Państwo dowiedzieć z następującej grafiki:

 • Przegląd obowiązku uzyskania zezwolenia dla działalności ubezpieczeniowej

Dalsze informacje znajdą Państwo pod następującymi linkami:

zamknąć

Potrzebne jest zezwolenie na działalność obwoźną.

Dla każdorazowego miejsca postoju należy uzyskać pozwolenie właściciela powierzchni.

Jeśli chodzi przy tym o drogę publiczną, należy złożyć wniosek o zezwolenie na szczególne korzystanie z publicznej sieci dróg (właściwy: Urząd do Spraw Budownictwa i Planowania Przestrzennego danej dzielnicy Berlina).

Almanca / İngilizce Sayfa

zamknąć

PROWADZENIE – wszystko o istniejącym przedsiębiorstwie

1. Jeśli chcą Państwo przenieść siedzibę swojej działalności gospodarczej w obrębie Berlina.

2. Jeśli chcą Państwo zmienić lub rozszerzyć działalność swojego przedsiębiorstwa.
 • Przykład zmiany: Działalność biura podróży zostaje zakończona, a przedsiębiorstwo jest dalej prowadzone jako kiosk z gazetami.
 • Przykład rozszerzenia: Działalność biura podróży ma być kontynuowana i zostaje rozszerzona o sprzedaż czasopism.

3. W przypadku przeniesienia siedziby do innego kraju związkowego należy wyrejestrować działalność gospodarczą w Berlinie i ponownie zgłosić ją w innym kraju związkowym (w nowym miejscu) w tamtejszym Urzędzie do Spraw Działalności Gospodarczej.

4. Mogą Państwo także (dobrowolnie) dokonać zgłoszenia zmiany danych działalności gospodarczej z innych przyczyn. Na przykład jeśli zmieniła się nazwa Państwa przedsiębiorstwa lub jeśli nie chcą Państwo już wykonywać poszczególnych obszarów działalności w Państwa przedsiębiorstwie.

zamknąć

Normalnie zgłoszenie zmiany danych działalności gospodarczej kosztuje 20 EUR.

Poprzez portal internetowy Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Berlinie zgłoszenie zmiany danych działalności gospodarczej kosztuje 15 EUR.

zamknąć

Tak. Proszę podać datę, kiedy faktycznie nastąpiła zmiana. Jeśli data ta już minęła, należy to nadrobić i podać w zgłoszeniu datę zgodnie z prawdą Mogą to być także całe lata, prze Internet mają Państwo możliwość dokonać zgłoszenia do 60 miesięcy wstecz.

Proszę pamiętać: Kto nie dokona zgłoszenia zmiany danych swojej działalności gospodarczej równocześnie ze zmianą (z reguły nie później niż około 4 tygodnie po zmianie), popełnia wykroczenie. Można za to zostać ukaranym przez właściwy Urząd do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego karą pieniężną do 1000 EUR.

zamknąć

Zasadniczo zgodnie z § 14 ustęp 1 ustawy o działalności gospodarczej nie podlega to obowiązkowi zgłoszenia. Mogą Państwo o tej zmianie poinformować właściwy Urząd do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego bez potrzeby zachowania określonej formy.

Jeśli potrzebują Państwo dowodu, istnieje możliwość zgłoszenia zmiany w ramach zgłoszenia zmiany danych działalności gospodarczej po zapłaceniu obowiązkowej opłaty, normalnie (20 EUR lub przez Internet 15 EUR. Proszę posłużyć się wolnym polem tekstowym „Inne przyczyny” i opisać swoją sprawę.

zamknąć

Jeśli zmienił się tylko Państwa prywatny adres zamieszkania, formalne zgłoszenia zmiany danych działalności gospodarczej we właściwym dla miejsca prowadzenia działalności Urzędzie do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego nie jest konieczne. Informują Państwo wówczas Urząd do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego o zmienionym adresie zamieszkania bez zachowania określonej formy, załączając kopię zaświadczenia o zameldowaniu. Nie pobiera się za to opłat. Urząd do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego dokonuje wówczas zmiany danych z urzędu.

Jeśli potrzebują Państwo dla swojej dokumentacji lub dalszego prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenia o działalności gospodarczej ze zmianą Państwa adresu zamieszkania, mogą Państwo to zgłosić po zapłaceniu obowiązkowej opłaty za pomocą zgłoszenia zmiany danych działalności gospodarczej. Proszę posłużyć się wolnym polem tekstowym „Inne przyczyny” i opisać swoją sprawę.

Jeśli Państwa adres zamieszkania ma być zarazem adresem prowadzenia działalności, wymagane jest formalne zgłoszenie zmiany danych działalności gospodarczej do właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Urzędu do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Jeśli adres zamieszkania, który jest zarazem miejscem prowadzenia działalności, znajduje się poza Berlinem, należy działalność gospodarczą wyrejestrować w Berlinie i na nowo zgłosić ją w miejscu prowadzenia działalności.

W celu zgłoszenia działalności gospodarczej mogą Państwo skorzystać z naszego portalu internetowego:

zamknąć

W takim przypadku musi nastąpić wyrejestrowanie działalności gospodarczej w tym innym kraju związkowym lub w innym mieście, jak również nowe zgłoszenie działalności gospodarczej w Berlinie.

zamknąć

Jeśli zmieniła się tylko nazwa wpisanej do rejestru handlowego jednostki prowadzącej działalność gospodarczą (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH, spółka akcyjna – AG, OHG), wówczas formalne zgłoszenie zmiany danych działalności gospodarczej w Urzędzie do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, który jest właściwy dla miejsca prowadzenia działalności, nie jest konieczne.

Wówczas informują Państwo Urząd do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego o zmienionej nazwie, załączając aktualny wyciąg z rejestru handlowego, bez specjalnych wymogów formalnych. Nie pobiera się za to opłat. Urząd do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego dokonuje zmiany danych z urzędu.

Jeśli potrzebują Państwo dla swojej dokumentacji lub dalszego prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenia o działalności gospodarczej z nową nazwą firmy, mogą Państwo to zgłosić, uiszczając obowiązkową opłatę, za pomocą zgłoszenia zmiany danych działalności gospodarczej. Proszę posłużyć się wolnym polem tekstowym „Inne przyczyny” i opisać swoją sprawę.

W celu zmiany danych działalności gospodarczej mogą Państwo skorzystać z naszego portalu internetowego:

zamknąć

Jeśli zmieniło się tylko nazwisko, wówczas formalne zgłoszenie zmiany danych działalności gospodarczej w Urzędzie do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, który jest właściwy dla miejsca prowadzenia działalności, nie jest konieczne.

Wówczas informują Państwo Urząd do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego o zmianie nazwiska, załączając kopię aktu małżeństwa lub inny dowód bez zachowania specjalnych wymogów formalnych. Nie pobiera się za to opłat. Urząd do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego dokonuje wówczas zmiany danych z urzędu.

Jeśli potrzebują Państwo dla swoich dokumentów lub dalszego prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenia o działalności gospodarczej z nowym nazwiskiem, mogą Państwo to zgłosić, uiszczając wymaganą opłatę, za pomocą zgłoszenia zmiany danych działalności gospodarczej. Proszę posłużyć się wolnym polem tekstowym „Inne przyczyny” i opisać swoją sprawę.

W celu zmiany danych działalności gospodarczej mogą Państwo skorzystać z naszego portalu internetowego:

zamknąć

Duplikat otrzymają Państwo w Urzędzie do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, w którym jest do tej pory zgłoszona Państwa działalność gospodarcza (za opłatą).

Lub mogą Państwo skorzystać z elektronicznej informacji o danych działalności gospodarczej (bezpłatnie dla zwykłych informacji).

zamknąć

Zgłoszenie działalności gospodarczej jest ważne zasadniczo bez podpisu i pieczęci i nie zawiera daty wygaśnięcia. Potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej to tylko pokwitowanie przyjęcia dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że prawidłowo zgłosiła ona swoją działalność gospodarczą.

Aby udowodnić wobec Amazon, Ebay i innych usługodawców, że aktualnie nadal prowadzą Państwo działalność gospodarczą, proszę skorzystać z informacji elektronicznej.

Mogą tam Państwo także bez rejestracji wyszukać swoją własną działalność i zrobić zrzut z ekranu jako dowód. W informacji elektronicznej są gromadzone na bieżąco wszystkie zgłoszone w Berlinie przedsiębiorstwa.

Jeśli potrzebują Państwo formalnego pisma, mogą Państwo także złożyć wniosek we właściwym dla siedziby Państwa zakładu Urzędzie Dzielnicowym o wydanie informacji o działalności gospodarczej dotyczącej Państwa (bez konieczności zachowania szczególnych wymogów formalnych, pisemnie w Urzędzie do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego). Koszty wynoszą 10 EUR.

zamknąć

Berlin jako pierwsze miasto w Niemczech oferuje kompleksową informację przez Internet z rejestru działalności gospodarczej (informacja elektroniczna). Mogą Państwo swobodnie wyszukiwać podstawowe dane przedsiębiorstw berlińskich (nazwa, adres i działalność).

Jeśli potrzebują Państwo wyciągu z Centralnego Rejestru Federalnego – aby na przykład złożyć wniosek o (rozszerzone) zaświadczenie o niekaralności w celach prywatnych lub dla przedłożenia w urzędzie lub o informację z Centralnego Rejestru Działalności Gospodarczej – wówczas mogą Państwo skorzystać z portalu internetowego Federalnego Urzędu Sprawiedliwości.

zamknąć

ZAMYKANIE – wyrejestrowanie przedsiębiorstwa

Są Państwo zobowiązani do wyrejestrowania działalności gospodarczej, jeśli:

 • całkowicie kończą Państwo prowadzenie działalności w Berlinie lub
 • przenoszą Państwo miejsce prowadzania działalności gospodarczej do innego miejsca poza Berlinem lub
 • zmieniają Państwo formę prawną swojego przedsiębiorstwa. W takim wypadku działalność gospodarcza zostaje wyrejestrowana w starej formie prawnej i zgłoszona w nowej formie.
zamknąć

W celu wyrejestrowania swojej działalności gospodarczej mogą Państwo skorzystać z naszego portalu internetowego:

Alternatywnie mogą Państwo także wyrejestrować swoją działalność gospodarczą osobiście, drogą pocztową, faksem lub poprzez email we właściwych Urzędach do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

zamknąć

Wyrejestrowanie działalności gospodarczej jest zawsze bezpłatne.

zamknąć

Tak. Proszę podawać zawsze datę faktycznego zakończenia działalności. Jeśli data ta już minęła, należy uzupełnić zgłoszenie i podać w nim zgodnie z prawdą datę wcześniejszego zakończenia. Mogą to być także całe lata, w trybie internetowym mają Państwo możliwość dokonać zgłoszenia do 60 miesięcy wstecz.

Proszę pamiętać: Kto nie dokona wymeldowania działalności gospodarczej równocześnie z zakończeniem działalności (z reguły nie później niż około 4 tygodnie po zakończeniu), popełnia wykroczenie. Można za to zostać ukaranym przez właściwy Urząd do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego karą pieniężną do 1000 EUR.

zamknąć

Proszę rozpocząć proces „wyrejestrowania działalności gospodarczej” (Gewerbeabmeldung) na naszym portalu internetowym.

Proszę zgłosić wyrejestrowanie działalności gospodarczej jako przedsiębiorstwo jednoosobowe ze wskazaniem w formularzu lub poprzez email, że spółka cywilna nadal istnieje lub jest dalej prowadzona jako przedsiębiorstwo jednoosobowe (w przypadku tylko jednego pozostałego właściciela). Wspólnicy, którzy w dalszym ciągu prowadzą bez zmian działalność gospodarczą, nie muszą w żadnym wypadku składać wyrejestrowania.

zamknąć

Pytania dotyczące załatwiania spraw przez Internet

Mogą Państwo korzystać z naszego portalu internetowego, aby załatwiać określone usługi administracyjne przez Internet. W ten sposób nie muszą Państwo już zgłaszać się osobiście do różnych urzędów, aby załatwiać formalności dotyczące zawodu lub przedsiębiorstwa.

Przez Internet dowiedzą się Państwo natychmiast, jakie formularze i dokumenty należy w Państwa przypadku złożyć. Ponadto mogą Państwo wypełnić formularze bezpośrednio przez Internet na platformie oraz jednym kliknięciem dostarczyć je do urzędu.

zamknąć

Zwykłe zgłoszenie działalności gospodarczej:

Jeśli posiadają Państwo kartę kredytową lub Giropay ORAZ chcą Państwo dokonać zwykłego1 zgłoszenia działalności gospodarczej, nie muszą Państwo rejestrować się i mogą Państwo załatwić sprawę bezpośrednio.

Wszystkie inne przypadki:

Najpierw muszą Państwo utworzyć konto użytkownika, podając swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło oraz pytanie zabezpieczające, aby móc korzystać z portalu internetowego. Otrzymają Państwo wówczas email z linkiem do aktywacji swego konta. Proszę kliknąć na link, wybrać odpowiednią usługę i kliknąć „Start”.

1 „Zwykłe” oznacza, że zgłoszenie działalności gospodarczej nie ma nastąpić wraz z inną usługą (np. wpis do rejestru rzemieślniczego lub zgłoszenie do ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

zamknąć

Dla obu oferowanych możliwości realizacji przez Internet czas rozpatrywania spraw jest różny.

 • Jeśli wybrali Państwo procedurę z natychmiastowym przelewem opłaty administracyjnej, sprawa zostanie rozpatrzona przez właściwy Urząd do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w zależności od obciążenia personelu niezwłocznie po wpłynięciu Państwa dokumentów.
 • We wszystkich innych przypadkach właściwy Urząd do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przekaże Państwu najpierw informację o trybie płatności w celu uiszczenia opłaty administracyjnej.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące procedury, mogą Państwo skontaktować się z Pojedynczym Punktem Kontaktowym poprzez email pod adresem ea@senweb.berlin.de lub zwrócić się bezpośrednio do właściwego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

zamknąć

Zwykłe zgłoszenie działalności gospodarczej (bez założenia konta użytkownika):

Przy zwykłym1 zgłoszeniu działalności gospodarczej lub zgłoszeniu zmiany danych działalności gospodarczej mogą Państwo zapłacić przez Internet. Obecnie do Państwa dyspozycji istnieją jako możliwość zapłaty karta kredytowa oraz Giropay. Trwają prace nad innymi możliwościami zapłaty przez Internet.

Wszystkie inne przypadki (z założeniem konta użytkownika):

Otrzymają Państwo od właściwego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dokument z niezbędnymi informacjami dla dokonania przelewu (konto bankowe, kwota przelewu itp.).

1 „Zwykłe” oznacza, że zgłoszenie działalności gospodarczej nie ma nastąpić wraz z inną usługą (np. wpis do rejestru rzemieślniczego lub zgłoszenie do ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków).

zamknąć

Zabezpieczamy nasze procesy zapłaty dla procedury internetowej za pomocą procedury zabezpieczenia 3D. Jest to procedura, której celem jest uczynienie procesów płatności przez Internet bezpieczniejszymi i ochrona Państwa karty kredytowej przed bezprawnym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Muszą Państwo w tym celu najpierw zarejestrować się dla tej procedury w banku, który wydał kartę.

W przypadku karty Mastercard rozwiązanie to nazywało się dotychczas „Mastercard Secure Code” (kod bezpieczeństwa karty Mastercard, a od kwietnia 2019 roku „Mastercard Identity Check” (sprawdzenie tożsamości karty Mastercard).

W przypadku karty Visa rozwiązanie to nazywa się „Verified by Visa” (weryfikacja przez Visa).

W trakcie procesu zapłaty bank, który wydał kartę, sprawdza płatność. W niektórych przypadkach bank zwraca się poprzez osobną stronę o dalsze informacje dotyczące procesu zapłaty. Żąda się wtedy od Państwa jego sprawdzenia i (w przypadku zgodności) potwierdzenia płatności kartą kredytową za pomocą uzgodnionej cechy zabezpieczającej (PIN; SMS-TAN, odcisk palca…). Następnie proszę zakończyć proces zgłoszenia działalności gospodarczej.

Uwaga:
Ze względu na zmiany w kwietniu 2019 roku w przypadku Mastercard może dochodzić do problemów z potwierdzeniem autentyczności, w takim przypadku proszę zwrócić się do banku, który wydał Państwa kartę.

zamknąć

Dla każdego zakończonego procesu są wysyłane dwa emaile.

Pierwszy email zawiera link do pobrania do zabezpieczonego system, który przygotowuje potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej.

Drugi email zawiera 8-cyfrowy numer PIN, który musi zostać wpisany na stronie pobierania.

Jeśli otrzymają Państwo tylko jeden e-mail, prosimy najpierw sprawdzić w folderze spamu, ponieważ tam często „ukrywają się” emaile.

Jeśli nie ma tam e-maila, mogą Państwo wysłać wiadomość, podać swoją datę urodzenia, a my wyślemy Państwu potwierdzenie. Wyślemy je z przyczyn wynikających z prawa ochrony danych osobowych pocztą. Jeśli chcą Państwo otrzymać dokument natychmiast poprzez email, proszę wskazać to w emailu.

zamknąć

Nie, osobna faktura nie jest wystawiana.

Znajdą Państwo „pokwitowanie zapłaty” na końcu dostarczonych w procedurze pobrania dokumentów zgłoszenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo na potwierdzeniu zgłoszenia działalności gospodarczej znajduje się uwaga:
„Zaświadczenie w procedurze EA zgodnie z § 15 ustęp 1 ustawy o działalności gospodarczej GewO. Opłata 15,00 EUR […]”.

zamknąć

Nie ma tu Państwa sprawy?

W takim razie proszę skorzystać z naszego formularza kontaktowego i poinformować nas o Państwa sprawie.

zamknąć

Zwykłe zgłoszenie działalności gospodarczej (bez założenia konta użytkownika):

Otrzymają Państwo po zakończeniu rozpatrywania dwa emaile z właściwego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Pierwszy email zawiera link do pobrania do zabezpieczonego system, który przygotowuje potwierdzenie zgłoszenia działalności gospodarczej. Drugi email zawiera 8-cyfrowy numer PIN, który musi zostać wpisany na stronie pobierania. Kiedy tylko wprowadzą Państwo poprawnie PIN, mogą Państwo pobrać swoje potwierdzenie.

Link do pobrania jest ważny przez 168 dni.

Wszystkie inne przypadki (z założeniem konta użytkownika):

Właściwe urzędy umieszczają po zakończeniu procesów przeznaczone dla Państwa decyzje na portalu internetowym. Ponadto są Państwo informowani poprzez email.

Proszę zalogować się poprzez punkt menu „Login” (u góry po prawej stronie na stronie na lewo obok wyboru języka) do portalu internetowego, otworzyć Państwa sprawę i następnie pobrać swoją decyzję w punkcie menu „Co dalej, do kogo się zwrócić?”, klikając na dokumenty.

Decyzję można pobrać w ciągu 180 dni.

Proszę pamiętać, aby ją wydrukować lub zapisać w dokumentach osobistych, ponieważ zamknięte sprawy są całkowicie usuwane z systemu po 180 dniach.

zamknąć

Zaświadczenie, które otrzymują Państwo poprzez nasz internetowy portal, jest sporządzane maszynowo, stąd jest ważne także bez podpisu i pieczęci.

Chodzi o tak zwane zaświadczenie o przyjęciu. Zaświadczenie o przyjęciu zgodnie z § 15 ustęp 1 ustawy o działalności gospodarczej GewO nie ma charakteru regulacji ani zezwolenia.

Jeśli potrzebują Państwo dowodu w stosunku do osób trzecich, że aktualnie prowadzą Państwo działalność gospodarczą, proszę skorzystać z informacji elektronicznej (bezpłatnie ze zwykłe informacje).

Duplikat otrzymają Państwo (odpłatnie) w Urzędzie do Spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, w którym Państwa działalność gospodarcza do tej pory jest zgłoszona.

zamknąć

Poniższe obowiązuje tylko wtedy, jeśli założone zostało konto użytkownika:

Mogą Państwo uzyskać wgląd lub zmienić swoje dane osobowe w koncie serwisowym w punkcie menu „Mój obszar”.

Jeśli posiadają Państwo konto serwisu 2. stopnia bezpieczeństwa, zmiany mogą zostać dokonane obecnie tylko w Urzędzie do Spraw Obywatelskich Dzielnicy Mitte, wymagane jest stawiennictwo osobiste.

zamknąć

Proszę zalogować się w tym celu przy pomocy Państwa danych użytkownika w koncie serwisowym w Berlinie.

Proszę kliknąć punkt menu “Dienste“ (“Usługi”) i wybrać z listy „Einheitlicher Ansprechpartner Berlin” (“Pojedynczy Punkt Kontaktowy w Berlinie”).

Następnie proszę uruchomić aplikację za pomocą klawisza „Hier starten” (“Start”) po prawej stronie przy krawędzi.

Otwiera się następnie lista spraw z Państwa już założoną sprawą. Proszę ją otworzyć, klikając ją.

Pod punktem menu „Ihr Postfach zum Vorgang” (“Państwa skrytka pocztowa do procesu”) znajdą Państwo wtedy wiadomość właściwego urzędu.

zamknąć

Poniższe obowiązuje tylko wtedy, jeśli założone zostało konto użytkownika:

Niedoręczone sprawy, w których minął termin przechowywania (180 dni), są automatycznie usuwane z systemu. Zostaną Państwo w odpowiednim terminie uprzednio poinformowani poprzez email o usunięciu. Proszę rozpocząć nową sprawę!

zamknąć

Pytania techniczne

Jeśli pojawią się problemy techniczne, mogą nam Państwo pomóc w ich usunięciu. Proszę zgłosić ewentualne problemy naszemu Działowi Wsparcia Technicznego wraz z możliwie dokładnym opisem (na przykład za pomocą zrzutu ekranu).

zamknąć
W wyjątkowych wypadkach link może wylądować w skrzynce „spam” lub „junkmail”. Czy już tam Państwo sprawdzali?

Gdyby i tam go nie było, proszę wysłać do serwisu technicznego informację o sytuacji i koniecznie podać swój adres mailowy, który będzie zarejestrowany jako korespondencyjny.

zamknąć

Link aktywizacji zostaje unieważniony w momencie, gdy zaktywizują Państwo swoje konto na portalu. Albo mają już Państwo aktywne konto albo coś się nie udało w czasie rejestracji na portalu.

Proszę się zwrócić do naszego serwisu technicznego:

zamknąć

Poniższe obowiązuje tylko wtedy, jeśli założone zostało konto użytkownika:

Proszę kliknąć “Passwort vergessen?“ (“Zapomniałem hasła”) pod maską zgłoszenia w koncie serwisowym. Proszę wprowadzić następnie swoją nazwę użytkownika i kliknąć “Weiter” („Dalej”). Następnie muszą Państwo odpowiedzieć na wybrane przez siebie pytanie zabezpieczające. Jeśli odpowiedź jest poprawna, otrzymają Państwo link do przekazania nowego hasła. Proszę kliknąć link lub skopiować go do paska adresu swojej wyszukiwarki. Proszę wprowadzić nowe hasło za pomocą otwierającej się maski.

zamknąć

Mechanizmy kontrolne Adobe Reader są częściowo niewystarczające do kontroli autoryzowanych elektronicznych podpisów. Podpis pracownika urzędu jest jednak ważny i można to sprawdzić za pomocą narzędzi, którymi dysponują poszczególne Trustcenter.

zamknąć