Pomoc i pakiety ulg

Online-Beratung

Spis treści

Dla wielu gospodarstw domowych rosnące ceny energii są sporym wyzwaniem. Zarówno na szczeblu federalnym, jak i krajowym przygotowywane i wdrażane są już ulgi i przepisy dotyczące szczególnie trudnych przypadków. Pomoc dla przedsiębiorstw została przedstawiona na oddzielnej stronie.

Berliński pakiet ulg

Senat Berlina zaplanował fundusz kryzysowy, który ma zamortyzować wysokie ceny energii. Uchwalono już pierwsze działania, obecnie trwają prace nad dalszą pomocą. Szczególny nacisk położony jest na gospodarstwa domowe o niskich dochodach oraz grupy osób potrzebujących pomocy.

Memorandum na wypowiadanie umów najmu oraz zatrzymanie podwyżek czynszu przez miejskie zakłady gospodarki mieszkaniowej

Ze względu na rosnące koszty energii konieczne jest zapewnienie lokatorom w Berlinie bezpieczeństwa odnoszącego się do ich mieszkań i lokali użytkowych. Aby poprawić ochronę lokatorów i zapobiec utratom mieszkań Senat Berlina uchwalił moratorium na wypowiedzenia umów najmu przez miejskie zakłady gospodarki mieszkaniowej. Przewiduje ono wykluczenie możliwość wypowiadania umów najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych z powodu zaległości płatniczych spowodowanych wzrostem kosztów energii, podobnie jak możliwość dokonywania eksmisji z zajmowanych mieszkań. Ponadto w przypadku zaległości czynszowych możliwe jest indywidualne uzgodnienie odroczenia płatności. Dodatkowo na czas trwania moratorium należące do kraju związkowego spółdzielnie budownictwa mieszkalnego rezygnują z podwyżek czynszu.

Regulacje obowiązują do końca 2023 roku wszystkie miejskie zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym Berlinovo. Uchroni to przed utratą mieszkań z powodu wysokich cen energii około 750 tys. berlińczyków, którzy mają zawartych w mieście ponad 360 tys. umów najmu. Od roku 2024 będą możliwe podwyżki czynszów w wysokości do 2,9 %.

Fundusz dla Szczególnie Trudnych Przypadków w Sytuacji Długów za Energię

W ramach Funduszu dla Szczególnie Trudnych Przypadków w Sytuacji Długów za Energię Senat Berlina wspiera gospodarstwa domowe, którym grozi odcięcie energii z powodu niespodziewanych skoków cen energii po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

Z funduszu będą mogły korzystać w szczególności gospodarstwa domowe o niskich dochodach, które nie mogą pokryć z własnych dochodów swych długów za energię. W tym celu stworzono procedurę składania wniosków online. Dzięki temu obywatele mogą szybko i łatwo złożyć wniosek, co pozwala na szybkie zniesienie odcięcia energii lub zapobieganie odcięciu. Procedura składania wniosków będzie dostępna na portalu serwisu kraju związkowego Berlin (w języku niemieckim).

Fundusz dla Szczególnie Trudnych Przypadków w Sytuacji Długów za Energię jest dobrowolnym świadczeniem kraju związkowego dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Uzupełnia świadczenia socjalne tam, gdzie nie są one skuteczne lub prowadziłyby do zadłużenia. Jest on wypłacany jednorazowo i polega na tym, że osoby poszkodowane kontaktują się z placówką doradztwa w zakresie zadłużenia energetycznego lub doradztwa w zakresie domowego budżetu na energię, aby zapobiec przyszłym problemom.

Dodatkowe informacje, dokumenty i wskazówki można znaleźć na stronie Zarządu Senatu ds. Integracji, Pracy i Spraw Społecznych oraz w części FAQ.

Zapomoga na koszty ogrzewania: dopłaty do ogrzewania olejem, peletami, węglem i gazem płynnym

Berlin jest pierwszym krajem związkowym, który w obliczu kryzysu energetycznego oferuje gospodarstwom domowym i przedsiębiorcom dopłaty do kosztów ogrzewania w wysokości 75 milionów euro dla systemów grzewczych na olej, pelety, węgiel i gaz płynny. W Berlinie dotyczy to około 330 000 gospodarstw domowych.

Pomoc w zakresie kosztów ogrzewania jest jednorazową dopłatą, o którą muszą ubiegać się właściciele. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, dla których cena energii w 2022 roku jest ponad 1,7 razy wyższa niż w 2021 roku, mogą ubiegać się o zapomogę na pokrycie kosztów ogrzewania. Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów, które przekraczają 1,7-krotność kosztów na rok 2021.

Zapomoga na koszty ogrzewania jest wypłacana od kwoty minimalnej wynoszącej 100 euro. Maksymalna kwota dotacji wynosi 2.000 euro. Wniosek o dofinansowanie kosztów ogrzewania można złożyć online do 20 października 2023 r. na stronach internetowych Investitionsbank Berlin. Właściciele są zobowiązani do przeniesienia wsparcia na swoich najemców przy kolejnym rozliczeniu kosztów eksploatacyjnych.

Przykładowa kalkulacja

W 2021 roku gospodarstwo domowe wydało 1000 euro na ogrzewanie węglem. W 2022 roku rachunek wyniósł 2200 euro, przy takim samym zużyciu. Odpowiada to wzrostowi o współczynnik 2,2. Podczas gdy współczynnik 1,7 wyniósłby tylko 1700 euro. Gospodarstwo domowe jest więc uprawnione do złożenia wniosku. Wysokość dopłaty wynosi 80 % różnicy między 2200 a 1700, czyli 80 % z 500 euro. Tym samym gospodarstwo domowe otrzyma 400 euro.

Sieć Ciepła

Dzięki Sieci Ciepła Berlin daje przykład, jak wyglądają więzi w czasach kryzysu. Sieć Ciepła tworzy w dzielnicach miejsca, gdzie można wymienić poglądy, spotkać się, zasięgnąć porady, aby wszyscy mieszkańcy Berlina mogli lepiej radzić sobie z kryzysem energetycznym i dobrze przetrwać zimę. Pod hasłem „Wspólnie znaczy lepiej!“ otwierają się drzwi, następuje poszerzenie ofert oraz dzielenie się wspólnymi chwilami.

Momentem rozpoczęcia działalności sieci było podpisanie Karty Ciepła [Charta der Wärme] w dniu 4 listopada w Czerwonym Ratuszu przez przedstawicieli kultury, pracy społecznej, rzemiosła, sektora gospodarczego, banków, związków zawodowych, wspólnot religijnych i organizacji migrantów. Krok po kroku budowana będzie Sieć Ciepła.

Do widoku mapy prezentującej Sieć Ciepła.

Bilet za 29 euro i bilet socjalny

W okresie od października do kwietnia 2022 r. oferowany był bilet za 29 euro na przejazdy w Berlinie w strefie taryfowej AB. Senat pracuje obecnie nad atrakcyjnymi rozwiązaniami następczymi dla biletu 29-Euro-Abo Berlin AB. Ma być on dostępny od wczesnego lata 2024 r. do zakupu w abonamencie rocznym.

Cena berlińskiego biletu socjalnego (Berlin-Ticket S) zostanie tymczasowo zredukowana z 27,50 euro do 9 euro miesięcznie. Obniżka cen obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i w obliczu gwałtownie rosnących kosztów życia ma na celu zapewnienie mobilności i partycypacji osobom z niewielką ilością pieniędzy. Prawo do tego biletu mają berlińczycy, którzy otrzymują świadczenia państwowe, takie jak zasiłek ALG II, pomoc socjalną, zabezpieczenie podstawowe, dodatek mieszkaniowy, świadczenia na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o status uchodźcy lub renty dla ofiar. W celu skorzystania z Sozialticket-S potrzebne jest potwierdzenie uprawnień i karta klienta „VBB-Kundenkarte Berlin-S”, na które można złożyć wniosek online w Berlińskiej Spółce Komunikacyjnej BVG. Jeżeli nie mogą Państwo złożyć wniosku za pośrednictwem portalu BVG, mogą Państwo również złożyć pisemny wniosek o wydanie karty klienta VBB Berlin-S. Wniosek otrzymają Państwo w miejscu pobierania świadczeń lub w berlińskich Urzędach ds, obywatelskich [Bürgeramt]. Wypełniony wniosek mogą Państwo wrzucić do skrzynek pocztowych ustawionych specjalnie w tym celu w Centrach Klienta lub też przesłać pocztą. Więcej informacji na temat Biletu Socjalnego można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Senatu ds. Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych.Trwają prace w celu oferowania biletu socjalnego (Berlin-Ticket S) w obniżonej cenie również po roku 2023.

Federalne pakiety ulg

Hamulec cen prądu i gazu

W celu ochrony obywateli i gospodarki przed nadmiernymi obciążeniami ekonomicznymi spowodowanymi rosnącymi kosztami energii oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, Rząd Federalny podjął decyzję o wprowadzeniu parasola chroniącego gospodarkę o wartości do 200 mld euro, który obejmuje hamulec cen prądu oraz gazu i ciepła. Oba hamulce cen energii zostały uruchomione w marcu 2023 r. i będą obowiązywać wstecz od stycznia 2023 r. Ulga zacznie obowiązywać automatycznie dla klientów.

Hamulec cen prądu ma zapewnić ulgę gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom. Cena energii elektrycznej ma być ograniczona do pułapu 40 centów za kilowatogodzinę dla ilości energii elektrycznej równej 80 procentom zużycia z poprzedniego roku. Różnica w cenie w stosunku do faktycznie zapłaconej ceny za prąd zostanie wypłacona w formie premii niezależnie od faktycznego zużycia energii. W ten sposób dla obywateli i przedsiębiorstw wciąż będą istniały wyraźne zachęty do oszczędzania energii.

Hamulec cen gazu przewiduje ulgę dla 80 proc. zużycia z poprzedniego roku. Zużycie przekraczające tę wartość nie będzie dotowane. Konsumenci otrzymują bezpośrednią ulgę w formie niskich miesięcznych zaliczek. Ten, kto oszczędza gaz, może otrzymać zwrot pieniędzy przy rozliczeniu rocznym. Konsumenci otrzymują bezpośrednią ulgę w formie niskich miesięcznych zaliczek. Ten, kto oszczędza gaz, może otrzymać zwrot pieniędzy przy rozliczeniu rocznym. Konsumenci otrzymują bezpośrednią ulgę w formie niskich miesięcznych zaliczek. Planowany jest pułap cenowy 12 centów za kilowatogodzinę dla gazu i 9,5 centa za kilowatogodzinę dla ciepła. Hamulec cen gazu dotyczy gospodarstw domowych i przedsiębiorstw o rocznym zużyciu gazu poniżej 1,5 miliona kilowatogodzin, a także zakładów opiekuńczych, instytucji badawczych i edukacyjnych.
.
Obszerne informacje na temat uchwalonych pakietów ulg można znaleźć na stronach Federalnego Ministerstwa Finansów oraz Rządu Federalnego.

Dodatek mieszkaniowy Plus

Od stycznia 2023 roku znacznie więcej gospodarstw domowych jest uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego. Aby złagodzić rosnące koszty energii, dodatek mieszkaniowy obejmuje obecnie również ryczałt na koszty ogrzewania i ryczałt klimatyczny na metr kwadratowy, które są regularnie weryfikowane i dostosowywane. Reforma dodatków mieszkaniowych przyczynia się więc w znacznym stopniu do odciążenia obywateli w obliczu wysokich kosztów mieszkaniowych i kosztów utrzymania w kryzysie energetycznym. Gospodarstwa domowe mogą za pomocą kalkulatora dodatku mieszkaniowego szybko sprawdzić, czy przysługuje im prawo do niego.

Mieszkańcy i mieszkanki Berlina mogą składać wnioski o dodatek mieszkaniowy przez Internet:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można również złożyć analogowo w formie papierowej. Formularze wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego są dostępne we wszystkich Wydziałach ds. Obywatelskich (Bürgeramt) lub w Internecie, skąd można je pobrać i wydrukować. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Rozwoju Miast, Budownictwa i Mieszkalnictwa.

Fundusz kulturalny Energia

Od połowy marca placówki kultury oraz organizatorzy działalności kulturalnej mogą składać wnioski do Funduszu kulturalnego Energia prowadzonego przez niemiecki rząd. Fundusz ma łagodzić skutki kryzysu energetycznego w sektorze kultury. Na lata 2023 i 2024 dostępne jest w tym celu do 1 miliarda euro. Dodatkowe koszty na prąd pobrany z sieci oraz nośniki energii z sieci są częściowo dofinansowywane w ramach Funduszu kulturalnego Energia.

Wnioski można składać na stronie www.kulturfonds-energie.de również wstecznie za okres od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2024 r. Na nieodpłatnej telefonicznej linii informacyjnej 0800 6645685 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.30 osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje

Wohnungen

Programy na rzecz przyspieszonego rozwoju energii odnawialnych i efektywności energetycznej

W trakcie transformacji energetycznej kraj związkowy Berlin dofinansowuje rozwój energii odnawialnych - również i przede wszystkim w obliczu kryzysu energetycznego. Więcej informacji

Wohnungen

Działania Senatu Berlina na rzecz oszczędności energii

Senat Berlina wywiązuje się ze swojego obowiązku, jakim jest zabezpieczenie dostaw energii i wdraża kompleksowy pakiet oszczędności energii. Więcej informacji

Waschmaschine mit Energielabel

Oszczędzanie energii: Wskazówki dla obywateli

Teraz wszystko zależy od każdego z nas. Senat Berlina apeluje do wszystkich berlińczyków o maksymalne ograniczenie własnego zużycia energii. Więcej informacji

Smartphone

Razem przez kryzys energetyczny - pytania i odpowiedzi

Plan awaryjny dla gazu, zryczałtowany dodatek energetyczny i dodatkowa opłata gazowa: Pytania i odpowiedzi na temat kryzysu energetycznego. Więcej informacji