Informacje dla przedsiębiorców

Informationszeichen in Händen

Informacje dotyczące działalności gospodarczej i rzemiosła

Izba Przemysłowo – Handlowa w Berlinie (IHK)

Izba Przemysłowo – Handlowa w Berlinie (IHK) jest organizacją berlińskich przedsiębiorców i reprezentuje interesy wszystkich w niej zrzeszonych grup zawodowych a także wspiera w ich interesie rozwój gospodarki regionalnej.

Izba Rzemieślnicza w Berlinie (HWK)

Na stronie HWK znajdą Państwo rady dla rzemieślników rozpoczynających samodzielną działalność gospodarczą, informacje na temat rejestru rzemieślników, o procedurach w przypadkach wyjątkowych, na temat pracy na czarno, prawa rzemieślniczego jak też instrukcje i wnioski.

Informacje dotyczące wolnych zawodów

Stowarzyszenie Wolnych Zawodów w Berlinie (zarejestrowane)

Stowarzyszenie Wolnych Zawodów VFB w Berlinie reprezentuje ponad 26 tys. osób z różnych grup zawodowych np. z dziedziny medycyny niekonwencjonalnej, doradców prawnych, prawa podatkowego, gospodarczego, prowadzących działalność gospodarczą w zawodach technicznych, artystów, publicystów i pedagogów.

Dla architektów: Okręgowa Izba Architektów w Berlinie

Okręgowa Izba Architektów w Berlinie udziela porad dotyczących wpisania w rejestr architektów i urbanistów i oferuje bezpłatne informacje na różne tematy związane z samodzielną działalnością w tych zawodach.

Dla inżynierów budowlanych: Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych w Berlinie

Okręgowa Izba Inżynierów Budowlanych w Berlinie jest prawnym przedstawicielstwem wszystkich inżynierów budowlanych pracujących na terenie Berlina. Otrzymają tu Państwo informacje dotyczące prawa, członkowstwa, biegłych oraz możliwości poszerzania kwalifikacji zawodowych.

Dla adwokatów: Okręgowa Izba Adwokacka w Berlinie

Okręgowa Izba Adwokacka w Berlinie jest organizacją samorządową dopuszczonych do zawodu adwokatów pracujących w Berlinie. Uzyskają tam Państwo informacje np. na temat regulacji prawnych w tym zawodzie.

Dla doradców podatkowych: Izba Doradców Podatkowych w Berlinie

Na stronie Izby Doradców Podatkowych w Berlinie znajdą Państwo listę doradców podatkowych pracujących w Berlinie, wszystkie ich zrzeszenia działające na terenie Berlina oraz informacje dotyczące wymaganego wykształcenia, procedur dopuszczenia do zawodu oraz rejestru doradców podatkowych.

Dla hodowców zwierząt i weterynarzy: Izba Weterynaryjna w Berlinie

Izba Weterynaryjna w Berlinie jest organizacją samorządową osób wykonujących ten zawód i opiera się na regulacji prawnej zawartej w Ustawie o Izbach w Berlinie. Znajdą tu Państwo np. adresy, terminy i informacje na temat leczenia zwierząt.

Dla Biegłych Rewidentów: Izba Biegłych Rewidentów

Izba Biegłych Rewidentów jest korporacją prawa publicznego, której członkami są wszyscy rewidenci, biegli księgowi jak też zespoły audytowe oraz biegłych księgowych w całych Niemczech.

Doradctwo i pomoc dla osób zakładających samodzielną działalność gospodarczą i dla przedsiębiorstw

Sieć wspierania przedsiębiorczości w Berlinie

Na tym portalu znajdą Państwo wiele adresów punktów doradztwa i serwisów dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w Berlinie, jest to także miejsce kontaktowe dla początkujących a także młodych przedsiębiorców.

Business Welcome Center

Jest to oferta Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie, która służy pomocą zagranicznym przedsiębiorcom i osobom rozpoczynającym w Berlinie działalność gospodarczą a także wykwalifikowanym pracobiorcom w początkowym okresie ich pracy i pobytu w Berlinie.

Business Location Center (BLC)

BLC wspierać będzie Państwa, gdy zapadnie z Państwa strony decyzja o lokalizacji w Berlinie własnej działalności gospodarczej lub o jej rozszerzeniu. Wówczas możecie Państwo skorzystać z Know-how naszych kompetentnych doradców.

Enterprise Europe Network (EEN)

EEN Berlin Brandenburg informuje I służy radą w dziedzinie inowacyjnych rozwiązań, inicjatyw i programów Unii Europejskiej oraz pomaga przy szukaniu partnerów biznesowych lub technologicznych.

Zakładanie działalności gospodarczej i jej wspieranie w Berlinie

Wszystko na temat zakładania działalności gospodarczej i jej wspierania w Berlinie: partnerstwo, wsparcie nowych jednostek gospodarczych, pakiety Start-up, wsparcie działań innowacyjnych i inwestycji, współpraca gospodarcza z zagranicą, współpraca rozwojowa, Europejskie Fundusze Strukturalne.

Informacje dla rzeczoznawców i biegłych

Izba Przemysłowo-Handlowa w Berlinie

Wszystko o działalności rzeczoznawców i biegłych: informacje ogólne, wyszukiwarka rejestru rzeczoznawców i biegłych, procedury ubiegania się o przyznanie uprawnień biegłego, oferty rozszerzania kwalifikacji i inne informacje.

Okręgowa Izba Rzemieślnicza w Berlinie

Informacje na temat procedur ubiegania się o stanowisko biegłego przysięgłego w naborze przez rozpisany konkurs publiczny oraz bank danych z nazwiskami wszystkich biegłych przysięgłych według specjalizacji i miejsca ich działalności.

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Berlinie

Uznawanie biegłych i rzeczoznawców budowlanych i ich wzywanie, rejestr ogólnoniemiecki, wyszukiwarka biegłych i rzeczoznawców

Ochrona środowiska (ochrona wód)

Regulamin egzaminu na biegłego rewidenta w uznanej placówce rzeczoznawców zgodnie z § 5 Berlińskiego Zarządzenia o niebezpośrednim wprowadzaniu ścieków dla obszaru sieci instalacji kanalizacyjnej (IndV).

Informacje dotyczące prawa i podatków

Sądy w Berlinie – Senat Berlina – Wydział ds. prawa i ochrony konsumentów

Nazwy wszystkich sądów w Berlinie (Sąd Konstytucyjny, Wyższy Sąd Krajowy, Sąd Krajowy, Sądy Rejonowe, Wyższy Trybunał Administracyjny, Trybunał Administracyjny, Sąd ds.Spraw Socjalnych, Sąd Finansowy, Sądy Pracy)

Prawne doradztwo pozasądowe

Platforma Krajowej administracji wymiaru sprawiedliwości informuje o usługach sektora prawniczego jak np.: świadczenie usług inkaso, doradztwo w sprawach rent i emerytur, doradctwo w dziedzinie prawa zagranicznego, jest tu też rejestr dopuszczonych do działalności doradców prawnych.

Informator pt. „Przepisy dotyczące świadczenia usług i pracy”

Informator ten jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zlecają lub oferują usługi i pracę we współpracy transgranicznej.

Broszura „Prawo pracy“

Informacje dla pracodawców na temat pośrednictwa pracy, zawierania umów o pracę, obowiązkach pracobiorcy i pracodawcy, wymówieniach i ochrony przed wypowiedzeniem.

Delegowanie pracowników: prawo pobytu, pozwolenie na pracę

Przepisy pracy w Niemczech dla obywateli innych krajów oraz ich pracodawców lub zleceniodawców.

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne: nr.rejestracyjny działalności gospodarczej

Procedury przydzielania numeru rejestracyjnego działalności gospodarczej, informacje na temat zgłoszenia działalności, spis przepisów oraz dziedzin gospodarczych ze wszystkimi informacjami i formularzami.

Urzędy Skarbowe & Podatki – Senat Berlina – Wydział ds.Finansowych

Wyszukiwanie właściwego urzędu skarbowego, informacje dla podatników, informacje na temat poboru podatków w Berlinie a także wiadomości i dokumenty do pobrania.

Centrum informacyjne Federalnego Urzędu Skarbowego

Prawo podatkowe dla inwestorów, Federalna Administracja Finansowa, Administracja Finansowa poszczególnych krajów związkowych, zadania Federalnego Urzędu Skarbowego oraz wiele innych informacji.

Ministerstwo Finansów w Niemczech

Informacje o rodzajach podatków, międzynarodowe prawo podatkowe, ocena ustalenia opodatkowania & pobór podatków, ustawy i projekty ustaw jak też inne informacje dotyczące podatków.

Rejestry publiczne

e-Informacja – elektroniczna informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej

Berlin jest pierwszym miastem w Niemczech w którym dostępna jest przez całą dobę informacja rejestru podmiotów gospodarczych. Dane podstawowe dostępne są przez 24 godziny na dobę bez ograniczeń.

Rejestr handlowy – wspólny portal rejestrów handlowych wszystkich krajów związkowych

Elektroniczny rejestr handlowy, rejestr spółdzielni i organizacji partnerskich jak też niepełny rejestr stowarzyszeń wszystkich krajów związkowych a także komunikaty i ogłoszenia dotyczące tych rejestrów.

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Rejestr Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ułożony według osób fizycznych i prawnych: wpisy zgłoszeń działalności, decyzje urzędowe dotyczące podmiotu gospodarczego, zakończenie działalności, decyzje o nałożeniu grzywny, informacje o odpowiedzialności karnej.

Rejestr przedsiębiorstw

Wyszukiwanie podlegających obowiązkowi upublicznienia informacji na temat danego przedsiębiorstwa a także dostęp do elektronicznych rejestrów handlowych, rejestrów spółdzielni oraz rejestrów organizacji partnerskich.

Ogłoszenia upadłości

Na tej stronie znajdziecie Państwo ogłoszenia sądów upadłościowych, które sąd zamieszcza w momencie, gdy zostaje otwarte postępowanie w sprawie zgłoszonej upadłości.

Federalna Rada Adwokacka – Ogólnoniemiecki Urzędowy Rejestr Adwokatów

Wyszukiwanie wszystkich dopuszczonych do działalności i pracujących w Niemczech adwokatów, adwokatów europejskich a także z innych krajów.

Rejestr kominiarzy

Elektroniczny rejestr osób, które spełniają ściśle określone warunki i dopuszczone zostały do samodzielnego wykonywania zawodu kominiarza.

Stowarzyszenia, związki i zarejestrowane organizacje

Berlin – Partner w gospodarce i technologii

Wspieranie gospodarki i technologii przedsiębiorstw, inwestorów i placówek naukowych w Berlinie (pomoc przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji przedsiębiorstwa a także wdrażanie biznesplanu na miejscu).

Berliński Bank Inwestycyjny (IBB)

IBB jest bankiem wspierającym inwestycje w Berlinie i aktywnie przyczynia się do rozwoju miasta jako ważnego centrum gospodarczego. Bank jest partnerem do rozmów we wszelkich sprawach dotyczących finansowania nieruchomości.

Centrala Konsumencka Berlin e.V.

Eksperci pracujący w Centrali Konsumenckiej w Berlinie informują, doradzają i wspierają Państwa w zagadnieniach i pytaniach dotyczących spraw konsumenckich i udzielają wsparcia prawnego.

Federalny Związek Stowarzyszeń Pomocowych w sprawach podatkowych e.V.

Federalny Związek Stowarzyszeń Pomocowych w sprawach podatkowych t.z. (BDL) reprezentuje wspólne interesy Stowarzyszeń i ich członków wobec ustawodawcy a także administracji finansowej.

Inne portale i serwisy internetowe

Serwis miasta Berlina (przewodnik po jednostkach administracyjnych)

Systematycznie uzupełniany wykaz obowiązujących w Berlinie i w Brandenburgii zbiorowych układów pracy (taryfy wynagrodzeń), informacje w nich zawarte, możliwość bezpośredniego wglądu w taryfy wynagrodzeń, informacje dla ubezpieczeń społecznych.

BMWi – przewodnik po urzędach

Tu znajdą Państwo na jeden rzut oka informacje o formalnościach niezbędne do podjęcia działalności gospodarczej a także linki do Centralnej Ewidencji i Informacji ds. działalności gospodarczej w innych krajach związkowych w Niemczech.