İçerik sütunu

Halkın SARS-CoV-2 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunması İçin İkinci Yönetmelik (İkinci SARS-Cov-2 Enfeksiyona Karşı Koruyucu Önlemler Yönetmeliği)

1 Nisan 2021

İkinci SARS-Cov-2 Enfeksiyona Karşı Koruyucu Önlemler Yönetmeliği’nin Tadiline Dair 1 Nisan 2021 tarihli Üçüncü Yönetmelik Nüshası halinde

COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve son olarak 21 Aralık 2020 tarihli yasanın (BGBI. I S. 1045) 4a maddesiyle değiştirilen 20 Temmuz 2020 tarihli Enfeksiyon Koruma Yasası’nın (BGBI. I S. 1045) 28. maddesinin 1. fıkrası ve 28a maddesinin 1. fıkrasıyla bağlantılı olarak, aynı yasanın 32. maddesinin 1. ve 2. cümlesi uyarınca, Senato aşağıdaki yönetmeliği kararlaştırmıştır:

1. Bölüm: Temel yükümlülükler, korunma ve hijyen kuralları

1. madde: Yönetmeliğin amacı, kavram tanımı

(1) İşbu yönetmeliğin amacı, SARS-Cov-2 koronavirüsün yayılmaya devam etmesini ve buna bağlı olarak ortaya çıkan COVİD-19 hastalığının yayılmasını, halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler vasıtasıyla engellemek ve sağlık sistemine yansıyan sonuçlarının üstesinden gelinmesini sağlamaktır.

(2) İşbu yönetmelikte tarif edilen kamusal alan, özel konutların ve buralara ait etrafı çevrili mülklerin (özel alan) dışında kalan bütün mekânları kapsar.

(3) İşbu yönetmelikte tarif edilen etkinlik, zaman itibarıyla sınırlanmış ve planlanmış olan, belirlenmiş hedefi veya amacı bulunan, belli bir konuya, içeriğe veya hedefe yönelik program akışına sahip olan, bir organizatörün, şahsın, örgütün veya kurumun sınırları belirlenmiş sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilen ve bir grup kişinin katıldığı bir faaliyettir. Federal Anayasa’nın 8. maddesinde ve Berlin Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilmiş olan toplantılar etkinlik olarak değerlendirilmez.

(4) İşbu yönetmelikte tarif edilen bir buluşma, karşılıklı olarak birbiriyle bağlantılı ve etkileşim içinde faaliyette bulunan şahıslar arasında gerçekleşen, fakat 3. fıkrada tarif edilmiş olan etkinliğe veya Federal Anayasa’nın 8. maddesinde ve Berlin Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilmiş olan toplantıya denk düşmeyen her türlü karşılaşmadır.

(5) İşbu yönetmelikte tarif edilen ağız-burun maskesi, mağazalarda temini mümkün kumaştan yapılmış, yanları yüz bölgesine sıkıca temas eden, ağzı ve burnu kapatan, bezden yapılmış bir bariyerdir ve bu görevi yerine getirdiğine dair bir sertifikaya sahip olup olmadığından bağımsız olarak, yapısı itibarıyla başkasına taşınması mümkün olan damla parçacıklarının ve aerosollerin nefes alıp verme, öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla bulaştırılmasını azaltır. Ağız-burun maskesinin, damlacıkların ve aerosollerin nefes alma, öksürme, hapşırma ve konuşma yoluyla yayılmasını azaltmak üzere ağzı ve burnu kaplayacak şekilde taşınması gerekir. İşbu yönetmelik uyarınca veya işbu yönetmelikten dolayı bir ağız-burun maskesinin taşınması gerektiği durumlarda, 6. fıkrada tarif edilen bir cerrahi maske de taşınabilir.

(6) İşbu yönetmelikte tarif edilen tıbbi maske, özel malzemelerden üretilmiş ve Avrupa’da geçerli EN 14683:2019+AC:2019 (cerrahi maske) standartlarına denk düşen veya FFP-2 maskeleri için Avrupa’da geçerli EN 149:2001+A1:2009 standartlarına veya benzeri koruyucu standartlara (örneğin KN95, N95, KF 94 tipi) denk düşen bir koruyucu maskedir. Ancak maskenin nefes vermeye yarayan bir ventilinin olmaması gerekir. 5. fıkranın 2. cümlesi, buna uyarlanarak geçerlidir.

2. madde: Temasların kısıtlanması, kamusal alanda bulunma

(1) Her şahsın, kendi hanesi dışında bulunan başka insanlarla fiziki ve sosyal temaslarını asgari düzeye düşürmesi ve seyahatlerden imtina etmesi gerekmektedir; ayrıca kendi konutunu veya sürekli ikametgahını sadece inandırıcı nedenlerden ötürü terk etmesine izin verilir. Bu durum özellikle, Robert Koch Enstitüsü tarafından belirlenmiş olan güncel kriterler uyarınca COVİD 19 hastalığının semptomlarını gösteren kişiler için geçerlidir. Her şahıs, bir özel veya başka etkinlikten önce, kişilerin kendi kendilerine uyguladıkları testler de dahil olmak üzere, Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırarak koronavirüs SARS-CoV-2 ile enfekte olmadığından emin olması gerekir ve 2. maddenin 2. fıkrasında belirtilen kişiler dışındaki kişilerle teması sırasında bir tıbbi maske taşıması gerekir.

(2) 1. fıkranın 1. ve 2. cümleleri, evli ve hayat ortaklığı sürdüren partnerler, kişinin kaldığı haneye mensup olan diğer kişiler, kendilerine yönelik olarak velayet ve kişisel görüşme konusunda mahkeme kararının bulunduğu kişilerle ağır hasta olan ve ölüm yatağında bulunan kişiler nezdinde geçerli değildir.

(3) Konutun veya sürekli ikametgahın terk edilmesi durumunda, kamusal alanda açık havada, özellikle caddelerde, yollarda, meydanlarda ve yeşil alanlarda bulunmaya sadece tek başına, 2. fıkrada adı geçen kişilerle veya bir başka hanenin mensuplarıyla birlikte olunduğu durumlarda izin verilmiştir; bu durumda bir arada bulunmasına izin verilmiş kişi üst sınırı azami beştir, ancak 14 yaşını doldurmamış olan çocukları bu sayıya dahil değildir. 1. cümleden muaf olmak üzere, 21 ila 5 saatleri arasında kamusal alanda açık havada bulunmak, 14 yaşını bitirmemiş ve kişinin kendisinin çocukları sayılmaması kaydıyla, sadece yalnız başına veya bir kişiyle birlikte bulunulduğu durumlarda mümkündür.

(4) 3. fıkra aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
1. basın, radyo, film ve diğer medya mensuplarının haber yapmak amacıyla kamusal alanda açık havada bulunması,
2. mevsim koşullarına bağlı olarak gerekli tarımsal, bahçecilik ve ormancılıkla ilgili alanlarda sürdürülen çalışmalar da dahil olmak üzere mesleki, seçilmişlere özgü veya gönüllü faaliyetlerin icra edilmesi için ve iki kişiden kalabalık olmayan grupların bir başka kişinin veya 3. fıkrada belirtilmiş olan grupların huzurunda, partilere ve seçmen gruplarına, ayrıca halk oylamaları, halk girişimleri, yerel düzeyde halk oylaması yapılması veya ilçe meclislerine vatandaş önergesi sunulması amacıyla başlatılan faaliyetlere yönelik destek amaçlı siyasi tanıtım çalışmalarında bulunmak,
3. toplu taşımacılıktan, demiryollarını, uçakları, feribotları ve yataklı gemileri ve ücret karşılığında ve ticari faaliyet kapsamında yolcu taşıyan araçları kullanmak suretiyle yararlanmak veya ihtiyaç durumunda bu araçları mesleki nedenlerden dolayı veya görev icabı ortaklaşa olarak kullanmak,
4. kamu ve özel kurumlar tarafından işletilen okullar, yanı sıra en son 12 Ekim 2020 tarihli kanunun 35. maddesi ile değişmiş hali ile (Berlin Resmî Gazetesi (GVBl.) Sayfa 807) 26 Ocak 2004 tarihli (GVBl. Sayfa 26) Okul Kanunu’nun yürürlükteki nüshasında tanımlanmış olan özel kurumlar tarafından işletilen akşam eğitim kurumlarının ve mesleki eğitim kurumlarının gerçekleştirdiği açık hava etkinlikleri, ayrıca 12 Ekim 2020 tarihli kanunun (GVBL. S. 807) 30. maddesiyle değiştirilmiş olan 23 Haziran 2005 tarihli Çocuk Bakım Teşvik Yasası’nın yürürlükteki nüshasında tarif edilmiş olan çocuk bakım kurumlarının sunduğu hizmetler ve yanı sıra özel kişiler tarafından örgütlenmiş olan çocuk bakımı ve Gençlik Yardım Dairesi’nin sunduğu hizmetler kapsamında,
5. yerel yönetimler tarafından ve ilgili düzenlemeler uyarınca barınabilecekleri bir yere yerleştirilmemiş olan konutsuz insanlar açısından, aynı anda aynı ortamda bulunan kişi sayısının on kişilik üst sınırı aşmaması halinde,
6. Uyum yardımı veya evsizlere yardım kapsamına giren hizmetlerin sunulması kapsamında,
7. işbu yönetmelikle izin verilmiş olan açık hava etkinliklerine ve toplantılarına katılmak durumunda ve
8. işbu yönetmelikle izin verilmiş olan sportif faaliyetler kapsamında.

3. madde: Mesafe bulundurma zorunluluğu

(1) 2. maddenin 2. fıkrasında belirtilmiş olan kişiler dışında kalanlarla temas kurulması durumunda, her türlü buluşma ve etkinlik dahil olmak üzere, kamusal alanda bu kişilere 1,5 metrelik mesafeyi koruma zorunluluğu vardır. 1. cümle, 1,5 metreden daha az fiziki mesafenin kaçınılmaz olduğu, özellikle de aşağıda belirtilen durumlarda geçerli değildir:
1. iyileştirici, yardımcı ve bakım malzemelerinin temini de olmak üzere sağlık alanına ve bakıma ilişkin hizmetlerin sunulması esnasında,
2. son olarak 9 Ekim 2020 tarihli yasanın (BGBl. I Sayfa 2075) 3. maddesinin 5. fıkrası ile değiştirilmiş ve 11 Eylül 2012 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olan (BGBl. I S. 2022) Sosyal Kanun Kitabı’nın yürürlükteki nüshasının Çocuklar ve Gençler İçin Yardımlar başlıklı sekizinci cildinin 22. maddesinde tarif edilen çocuk kreş ve yuvalarında, okullarda ve Okul Kanunu’nda tanımlanmış olan akşam eğitim kurumlarıyla mesleki eğitim kurumlarında,
3. bedensel temas gerektiren hizmetlerde,
4. örneğin toplu taşıma esnasında veya araçlarda birden fazla kişinin ortam tasarımı nedeni ile sıkışık düzende bulunmasını gerektiren durumlarda veya
5. 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kararlaştırılmış bir hijyen çerçeve konsepti veya 25. madde uyarınca çıkarılmış bir hukuk yönetmeliği istisnai durumlara yönelik olarak 1,5 metrelik asgari mesafenin altına düşülmesini öngörüyorsa veya enfeksiyondan korunmayı güvence altına alan başka önlemler mevcutsa.

(2) Her şahıs, 2. maddenin 2. fıkrasının gerekleri muaf tutulmak üzere, mümkün ölçüde özel alanlarda da 1. fıkrada tarif edilen asgari mesafeyi korumakla yükümlüdür.

4. madde: Cerrahi maske ve ağız-burun maskesi

(1) Aşağıda adı kişilerin kapalı mekanlarda bir cerrahi maske takması gerekir:

1. tren istasyonları, havaalanları ve liman terminalleri ile yolcuları değişen diğer araçlar dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını sürmeyen personel,
2. aracın 2. maddenin 2. fıkrasının kapsamına girmeyen kişiler tarafından kullanması kaydıyla, adı geçen araçlarda aracı kullanmayan kişiler,
3. kamunun kullanımına açık her türlü perakende mağazası ve alışveriş merkezleri (AVM’ler) ile, müşteri giriş-çıkışlarının olduğu hizmet sektörü, zanaatkârlık ve ticari işletmelerdeki personel,
4. Federal Anayasa’nın 4. maddesi ile Berlin Eyaleti Anayasası’nın 29. maddesinin 1. fıkrasında tarif edilen dini ayinler ve ibadet etkinliklerine katılanlar,
5. verilen tedavinin önünde engel teşkil etmemesi kaydıyla, doktor muayenehaneleri ile diğer sağlık hizmeti veren kuruluşlarda çalışan personel,
6. lokantalarda müşterilerle temas halinde olan personel ve müşteriler,
7. kapalı havuzlar dahil olmak üzere üstü kapalı spor tesisleri ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebildiği benzer mekanlarda, spor yapılmadığı esnada,
8. büroların olduğu binalarla resmi binalarda çalışanların ve ziyaretçilerin ağız-burun maskesi takmaları gerekir. Sabit bir mekânda bulundukları veya 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumaları mümkün olduğu durumlarda bu zorunluluk yoktur,
9. asansörlerde,
10. kapalı mekanlardaki toplantılara katılanlar tarafından,
11. 1. bentten 14. bende kadar olan bölümde adı geçen durumlar dışında, 6. maddenin 3. fıkrasında tarif edilen ve belirli bir alanın özgüllüklerini gözeten hijyen çerçeve konsepti veya 25. madde uyarınca kararlaştırılmış bir yönetmelik tarafından belirlendiği durumlarda.

(2) Aşağıda belirtilen kapalı mekanlarda bir FFP-2 maskesinin taşınması gerekir:
1. tren istasyonları, havaalanları ve liman terminalleri ile yolcuları değişen diğer araçlar dahil olmak üzere toplum taşıma araçlarını kullanan yolcular,
2. verilen tedavinin önünde engel teşkil etmemesi kaydıyla, doktor muayenehaneleri ile diğer sağlık hizmeti veren kuruluşlardaki hastalar ile onların refakatçileri,
3. odalarının dışında bulundukları ve hasta kabul etmeleri durumunda hastanelerde ve bakım kuruluşlarında kalan hastalar ve diğer bakıma muhtaç kişiler ile onların ziyaretçileri,
4. kamunun kullanımına açık her türlü perakende mağazası ve alışveriş merkezleri (AVM’ler) ile, müşteri giriş-çıkışlarının olduğu hizmet sektörü, zanaatkârlık ve ticari işletmelerdeki müşteriler,
5. kütüphanelerler arşivleri kullanan ziyaretçiler
6. mesleki eğimde ve genel yetişkin eğitiminde ve
7. kültürel kurumlar ile serbest zaman değerlendirme tesislerinin ziyaretçileri ile
8. 1. bentten 7. bende kadar olan bölümde sayılmamış durumlar dışında, 6. maddenin 3. fıkrası veya 25. madde uyarınca kararlaştırılmış ek bir kararname temelinde tarif edilmiş ve belirli alanlara özgü hijyen çerçeve konsepti hükümleri bunu öngörüyorsa.

(3) Aşağıdaki alanlarda ağız-burun maskesinin açık havada da takılması gerekir:

1. Kamusal alanda
a) pazar yerlerinde,
b) bekleme kuyruklarında,
c) peronlarda ve duraklarda ve
d) işbu yönetmeliğin ekinde belirtilen alanlarda, saat 6 ila 24 arasında ve
e) kültür kurumları ile serbest zaman değerlendirme tesislerinin açık hava alanlarında
bu durum yayalar için ayrılmış alanlar dışında araç kullanıldığı esnada geçerli değildir. Kapalı araç kullanıldığı anlar için 1. fıkranın 1. ve 2. bendi ile 2. fıkrasının 1. bendi geçerlidir; ayrıca
2. 10. maddenin 2. fıkrasında tarif edilen açık hava toplantılarına katılanların da maske takmaları zorunludur.
Bunun dışında her şahıs, 3. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilen asgari mesafeyi korumanın mümkün olmadığı yerlerde, özellikle alışveriş mağazalarının bulunduğu ve diğer hareketli caddelerle meydanlarda ağız-burun maskesi taşımakla yükümlüdür.

(4) Ağız-burun maskesi veya FFP-2 maskesi de dahil olmak üzere bir cerrahi maske takma zorunluluğu aşağıdaki kişiler için geçerli değildir:
1. Altı yaşını doldurmamış çocuklar,
2. sağlık sorunları, kronik hastalığı veya engelleri nedeniyle ağız-burun maskesi veya bir cerrahi maske takmasının mümkün olmadığı doktor raporuyla belgelenmiş kişiler,
3. 1. fıkrada tarif edilen zorunluluğu , 1. ve 2. fıkra uyarınca, en azından 1. maddenin 6. fıkrasında, 2. fıkrada tarif edilen zorunluluğu ise 1. maddenin 5. fıkrasında belirtilen koşulları yerine getirerek enfeksiyona neden olabilecek damlacıkların ve aerosollerin yayılmasını azaltan başka düzenekler taşıyan kişiler,
4. işitme zorluğu bulunan veya işitme engelli kişiler ve bu kişiler ile iletişimde olan kişiler ve refakatçileri veya
5. El zanaatkarları veya hizmet sektöründe vücut bakımı faaliyeti gösteren işletmelerin müşterileri açısından yüz bölgesinde yakın temasının sürdüğü durumlarda, müşterilere hizmetin (yakın yüz teması hizmetleri) sunulduğu süre boyunca tıbbi maske kullanımının mümkün olmadığı veyaveya
6. 6. maddenin 3. fıkrasında tarif edilen ve belirli bir alanın özgüllüklerini gözeten hijyen çerçeve konsepti veya 25. madde uyarınca kararlaştırılmış bir yönetmelik kapsamında yer alan başka istisnaların mevcut olduğu durumlarda.

5. madde: Katılımcı listelerinin tutulması

(1) Aşağıda belirtilen faaliyetlerin ve mekanların sorumluları, kapalı alanlarda etkinlik yapılması durumunda katılımcı listeleri tutmak zorundadırlar:
1. Etkinlikler,
2. yemekhaneler,
3. oteller,
4. kişisel temas gerektiren hizmet sektöründeki ticari işletmeler,
5. kapalı havuzlar dahil olmak üzere kapalı alanlarda, spor yapmaya hizmet eden mekanlarda, ayrıca sporla bağlantılı faaliyetler ve 19. maddede tarif edilmiş olan açık hava sportif faaliyetleri,
6. yüz yüze eğitim verilen etkinlik odalarının olduğu devlet, özel ve kilise yüksek okulları,
7. Kültürel kurumlar ve serbest zaman değerlendirme tesisleri,
8. 15. maddenin 1ç fıkrasının 1. cümlesi uyarınca açılması kaydıyla perakenden satış mağazalarında, ayrıca
9. 6. maddenin 3. fıkrasında tarif edilen ve belirli bir alanın özgüllüklerini gözeten hijyen çerçeve konseptinde veya 25. madde uyarınca kararlaştırılmış bir yönetmelik kapsamında adı geçen kurumlarda.

Bunun dışında, 2. bentte adı geçen mekanlar için sadece yiyecek ve içecekleri paket servisi şeklinde sunma zorunluluğu söz konusudur. Etkinliklerin sorumluları, söz konusu etkinliğin tamamen veya kısmen açık havada gerçekleştirilmesi durumunda da katılımcı listesi tutmak zorundadır. Yemekhanelerin sorumluları, yiyecek ve içeceklerin açık havada servis edildiği veya açık alanda tüketilmek üzere selfservis yoluyla gastronominin ruhsatlı dış alanlarına götürülmek üzere sunulduğu durumlarda da katılımcı listesi tutmak zorundadır. Katılımcı listesi tutma zorunluluğunun gerekleri, dijital uygulamaları kullanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Sorumlu kişinin katkısını gerektirmeyen tarzdaki dijital otomatik veri toplama sistemleri de bu uygulamalar arasındadır.

(2) Tutulacak katılımcı listeleri; temaslı takibi baştan olmak üzere, sadece enfeksiyondan korunmayla ilgili mevzuat kapsamında kullanılabilir ve aşağıdaki bilgileri içermek zorundadır:
1. Adı ve soyadı,
2. Telefon numarası,
3. 3. konutun veya mutat ikametgahın bulunduğu ilçe veya mahalle (dijital uygulamalarda gerekli değildir),
4. açık adres ve varsa e-posta adresi,
5. katılım saat dilimi ve
6. varsa sandalye veya masa numarası (dijital uygulamalarda gerekli değildir).

1. bent uyarınca tutulan katılımcı listesinin, etkinliğin veya sunulan hizmetin sona ermesini takip eden dört hafta boyunca üçüncü şahısların erişemeyeceği bir şekilde saklanması veya kayıt altında tutulması gerekir. 1., 3. ve 4. fıkralarda belirtilen yükümlülükleri uyarınca denetim yapabilmeleri için, ilgili kurumların katılımcı listesine erişimi sağlanması gerekir. Bunun dışında, saklama süresinde etkinliğe katılan veya hizmet alan bir şahsın bu zaman çerçevesi içinde hasta olduğu, hastalık şüphesi taşıdığı, bulaştırma riski taşıdığı veya Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamında bulaştırıcı olduğu tespit edilirse, talep halinde katılımcı listesinin ilgili mercilere verilmesi veya diğer uygun bir şekilde ulaşmalarının sağlanması gerekir. Saklama süresinin bitiminden sonra katılımcı listeleri silinmeli veya imha edilmelidir. Sorumluların burada adı geçen hükümlere uymalarının teknik nedenlerden ötürü mümkün olmadığı durumlarda, katılımcı kaydının dijital uygulamalar vasıtasıyla tutuluyorsa 2. ila 4. cümleler geçerli değildir.

(3) 2. fıkranın 1. cümlesinde tarif edilen bilgilerin eksiksiz ve gerçeğe uygun verilmesi gerekir. Bu, katılımcı listesine kayıtların, kullanıcılar tarafından dijital uygulama vasıtasıyla yapıldığı durumlarda da geçerlidir.

(4) 1. fıkrada tarif edilen sorumlular, eksik olduğu veya gerçeğe uygun olmadığı açıkça görülen bilgiler veren kişilerin o mekâna girmelerine veya mekânda kalmalarına izin vermemekle yükümlüdür. Sorumluların burada adı geçen hükümlere uymalarının teknik nedenlerden ötürü mümkün olmadığı durumlarda, katılımcı kaydının dijital uygulamalar vasıtasıyla tutulduğu durumlarda 1. cümle, sorumluların dijital uygulamaların usulüne göre kullanılmasını güvence altına alması kaydıyla geçerlidir.

(5) 1. fıkradan 4. fıkraya kadar olan fıkralar, yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrasının 2. ve 3. bendinde tarif edilen etkinlikler için geçerli değildir.

6. madde: Koruma ve hijyen konsepti

(1) İşverenler, çalıştırdıkları ve işyerinde fiziki olarak bulunması zorunlu işçilerinehaftada iki kez kişilerin kendi kendilerine uyguladıkları testler de koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen ücretsiz testi yaptırma imkanı sunmak ve bu testleri organize etmek zorundadır.
(2) İşverenler, talep edilmesi durumunda, test sonucuna dair bir belge tanzim etmek zorundadır. 6b maddesinin 2. fıkrası da buna uyarlanarak geçerlidir. Müşterilerle veya misafirlerle direkt temasta bulunan personel, 1. fıkrada sunulan hizmetten yararlanmak ve kendileri için düzenlenen test sonucu belgelerini dört hafta boyunca muhafaza etmek zorundadır.
(3) Mesleki faaliyetleri çerçevesinde müşterileri ve misafirleriyle direkt temasta bulunan serbest meslek sahipleri, düzenli olarak, haftada bir kez koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırmak ve test sonucunu gösteren belgelerini dört hafta boyunca muhafaza etmek zorundadır.
(4) 1. fıkradan 3. fıkraya kadar olan bölüm, sadece yeterli sayıda testin bulunması ve testlerin tedarik edilmesi talebinin makul olduğu ölçüde geçerlidir.

6a madde: Test zorunluluğu

(1) Personel istihdam eden kurumlar tarafından hazırlanan, bireysel koruma ve hijyen konseptinde ayrıca bir de test konseptinin yer alması gerekir. Bu konseptte, çalıştıkları alanda fiziki olarak bulunması zorunlu personeli için düzenli olarak, haftada iki kez ücretsiz olarak, personeli için koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırma imkanı sunmak zorundadır. Kişilerin kendi kendilerine uyguladıkları testler de, bu imkanlar arasında olabilir. Ayrıca bu testler, işverenlerin kendileri tarafından organize edilmek zorundadır.

(2) Müşterilerle veya misafirlerle direkt temasta bulunan personel, 1. fıkrada sunulan hizmetten yararlanmak ve kendileri için düzenlenen test sonucu belgelerini dört hafta boyunca muhafaza etmek zorundadır.

(3) Mesleki faaliyetleri çerçevesinde müşterileri ve misafirleriyle direkt temasta bulunan serbest meslek sahipleri, düzenli olarak, haftada bir kez koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırmak ve test sonucunu gösteren belgelerini dört hafta boyunca muhafaza etmek zorundadır.

(4) 1. fıkradan 3. fıkraya kadar olan bölüm, sadece yeterli sayıda testin bulunması ve testlerin tedarik edilmesi talebinin makul olduğu ölçüde geçerlidir.

6b maddesi SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili negatif test sonucunun belgelenmesi

(1) İşbu yönetmelik nedeniyle, SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili negatif testi olması gereken kişilerin, bu zorunluluğu aşağıda belirtilen şekilde yerine getirmeleri gerekir:
1. Kişilerin yerinde SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması (yerinde test mekanı) veya
2. sorumlunun veya onun tarafından görevlendirilmiş bir kişinin denetiminde, usulüne uygun olarak, kişinin kendi kendine uygulayabildiği testler de dahil olmak üzere, SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması (“kapsamı genişletilmiş girişi kontrolü”)
3. sorumlu kişiye veya onun tarafından görevlendirilmiş bir kişiye, 2. fıkrada belirtilen ve SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili bir Point-of-Care (PoC) antijen testinin veya evde kişilerin kendilerine uygulayabildikleri SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili testin sonucunun negatif olduğunu gösteren bir yazılı veya dijital belge ibraz edebilmesi ve
4. sorumlu kişiye veya onun tarafından görevlendirilmiş bir kişiye, 2. fıkrada belirtilen ve SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili güncel ve 24 saatten eski olmayan bir PCR testinin sonucunun negatif olduğunu gösteren bir yazılı veya dijital belge ibraz edebilmesi.
1. cümlenin 1. ve 2. bendinin geçerli olduğu durumlarda, sorumlu kişiden veya onun tarafından görevlendirilmiş kişiden test sonucuyla ilgili bir belge düzenlemesini talep etme hakkı vardır. Testin yapıldığına dair bilgi, 5. maddede tarif edilmiş olan ve burada adı geçen hükümlere uymalarının teknik nedenlerden ötürü mümkün olmadığı durumlarda, katılımcı kaydının dijital uygulamalar vasıtasıyla tutulduğu bir durum söz konusu değilse kayıt listesine işlenmek zorundadır.

(2) Kişilerin kendilerine uygulayabildikleri testler de dahil olmak üzere, SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili güncel bir Point-of-Care (PoC) antijen testinin veya PCR testinin sonucunun negatif olduğunu gösteren belge, testin hangi tarih ve saatte yapıldığına, ayrıca testin uygulandığı kişinin adı ile hangi kurum tarafından uygulandığına dair bilgileri içermek zorundadır. Bunun dışında söz konusu belge, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu örnekle uyum göstermek zorundadır. 1. fıkranın 1. cümlesinin 2. ve 3. bentlerinde adı geçen ve SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili güncel bir Point-of-Care (PoC) antijen testinin veya evde kişilerin kendilerine uygulayabildikleri testin sonucunu gösteren belge, sadece yetkili sorumlular tarafından bu konuda görevlendirilmiş ve bunun için eğitişm,i bir kişi tarafından tanzim edilebilir.

2. Bölüm: Özel alanlara yönelik diğer hijyen ve korunma kuralları

7. madde: Kapalı mekanlarda şarkı söyleme

Kapalı alanlarda birlikte şarkı söylenmesine, ancak mesleki nedenlerden ötürü veya dini gereklerin yerine getirilmesi kapsamında mümkündür. Bunun için ayrıca 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kararlaştırılmış bir hijyen çerçeve konsepti veya Eyalet Kültür Bakanlığı tarafından 25. madde uyarınca çıkarılmış bir hukuk yönetmeliği kapsamında belirlenen hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarına uyulması gerekir. 1. cümle, 2. maddenin 2. fıkrasında adı geçen kişiler için geçerli değildir.

7a maddesi İş yerleri

(1) Ticari ve kamu işverenleri, bürolarda çalışıldığı durumlarda, son olarak 22 Aralık 2020 tarihli yasanın (BGBl. S 3334) yürürlükteki nüshasının 4. maddesiyle değiştirilmiş olan 12 Ağustos 2004 tarihli Arbeitsstättenverordnung’uin (BGBI. I S. 2179) (İşyeri Yasası) 1. maddesinin 1. fıkrasında tarif edilen bir işyerinde kurulmuş olan çalışma yerlerinin en fazla yüzde 50’sinin aynı anda kullanılmasını sağlamak zorundadır.

(2) İşin gerekleri nedeniyle müşterilerle veya hastalarla temasın, acil veya arıza bildirme hatlarına gelen çağrıların kabulünün, işletme tesislerinin denetiminin, hukuk düzeninin ve ceza infaz kurumunun işlemesinin, kamu idaresinin temel görevlerinin yerine getirilmesinin ve Meslek Eğitim Yasası’nın (BGBI. I S. 920) 4 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan nüshasının) 1. maddesi uyarınca işyerinde yüz yüze meslek eğitiminin gerektirdiği durumlar, 1. fıkranın kapsamı dışındadır.

8. madde: Alkollü içeceklerin servis edilmesi, sunulması ve satışı; kamusal alanda tüketim

(1) Alkollü içeceklerin servis edilmesi, sunulması ve satışı, saat 23’ten ertesi gün saat 6’ya kadar yasaktır. Sunulma şekliyle hemen tüketilmesi gereken veya tüketilmesi mümkün alkollü içeceklerin satışı ve özellikle de cam bardakta, bardakta veya tek kullanımlık bardakta sunulması yasaktır. 2. cümle piyasada temini mümkün kapaklı şişeler, kutular ve poşetlerde satılan içecekler için geçerli değildir.

(2) Alkollü içeceklerin son olarak 29 Eylül 2004 tarihli yasanın (GVBI. S. 424) 15. maddesinin 1. fıkrası uyarınca değiştirilen 24 Kasım 1997 Yeşil Alanlara Dair Yasa (GVBl. S. 612) ile söz konusu yasanın yürürlükteki nüshasında tarif edilmiş olan yeşil alanlarda, ayrıca park alanlarında açık havada tüketilmesi yasaktır.

9. madde: Etkinlikler, kişi üst sınırları

(1) Aynı anda 100 kişiden fazla katılımcının yer aldığı açık hava etkinlikleri yasaktır.

(2) Aynı anda 50 kişiden fazla katılımcının yer aldığı kapalı mekan etkinlikleri yasaktır.

(3) 1. ve 2. fıkralar aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
1. Federal Anayasa’nın 4. maddesi ile Berlin Eyaleti Anayasası’nın 29. maddesinin 1. fıkrasında tarif edilen dini ayinler ve ibadet etkinlikleri. Bu etkinliklerin, on kişiden fazla katılımcının beklendiği durumlarda, gerçekleştirilmesi planlanan tarihten en geç iki iş günü önce ilgili daireye (Ordnungsamt) bildirilmesi gerekir. Dini cemaatler ile belli bir dünya görüşünü savunan toplulukların, Kültürden Sorumlu Eyalet Bakanlığı tarafından belirlenmiş ve bugün yürürlükte olan hijyen çerçeve konseptiyle uygunluk arz eden veya ondan daha kapsamlı bir hijyen konsepti hazırlamaları durumunda bu bildirimde bulunma zorunluluğu geçerli değildir.
2. Federal Anayasa’nın 8. maddesi ve Berlin Eyaleti Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilen toplantılar,
3. Avrupa Parlamentosu’nun genel kurulları, grup ve komisyon toplantıları, Alman Federal Meclisi’nin genel kurulları, grup ve komisyon toplantıları, Federal Konsey oturumları ve Federal Konsey’in genel kurulları ve komisyon toplantıları, komisyon toplantıları, Eyalet Meclisi’nin, burada temsil edilen parti meclis gruplarının ve komisyonların toplantıları, Avrupa Konseyi toplantıları, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi toplantıları, Avrupa Birliği Komisyon toplantıları, Alman Federal Hükümeti’nin toplantıları, Berlin Senatosu toplantıları, İlçe Belediye Başkanları Konseyi’nin ve komisyonlarının toplantıları, Berlin Anayasa Mahkemesi’nin toplantıları, İlçe Temsilciler Meclisleri’nin genel kurulları ile parti gruplarının ve komisyonlarının toplantıları ve dış temsilciliklerin toplantıları, yargı organlarının toplantıları dahil olmak üzere, Avrupa Birliği’nin, uluslararası örgütlerin, federal ve eyalet hükümetlerinin ve kamu görevi sürdürmek üzere oluşturulmuş diğer organlarının, kurullarının ve resmi dairelerinin etkinlikleri,
4. Son olarak 19 Haziran 2020 tarihli yasanın (BGBI. I S. 1328) 13. maddesiyle değiştirilen ve 31 Temmuz 1994 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Siyasi Partiler Yasası’nın (BGBI. I S. 149) yürürlükteki nüshası uyarınca ya da genel seçimlere katılım hazırlığı için gerçekleştirilmeleri kaydıyla, siyasi parti veya seçmen gruplarının toplantıları ve
5. son olarak 20 Mayıs 2020 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1044) 6. maddesiyle değiştirilen İşyeri Teşkilat Yasası’nın 25 Eylül 2001 tarihli Resmî Gazete’de (BGBl. I S. 2518) yayımlanmış nüshasının 17. maddesinin 2. fıkrası ve yürürlükteki nüshası uyarınca gerçekleştirilen etkinlikler ve
6. işyeri işçi temsilciliğinin, şirket bünyesindeki genel işçi temsilciliğinin ve tekel düzeyindeki işçi temsilciliğinin İşyeri Teşkilat Yasası uyarınca gerçekleştirdiği işçi toplantıları ile, işyeri personel temsilciliğinin, kamu hizmet sektörünün belli bir kolunda örgütlü üst düzey personel temsilciliğinin ve en üst düzey kamu personel temsilciliğinin, son olarak 2 Aralık 2020 tarihli yasanın (GVBI. S. 1430) 3. maddesiyle değiştirilen ve 14 Temmuz 1994 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Temsilciliği Yasası’nın yürürlükteki nüshası uyarınca gerçekleştirdiği kamu personeli toplantıları.

(4) Etkinliklerde sandalye ve masaları yerleştirme düzeni, 2. maddenin 2. fıkrasında sayılan istisnalara dahil olmayan kişiler arasında 1,5 metrelik asgari mesafenin korunmasını ve enfeksiyona neden olabilecek damlacıkların ve aerosollerin yayılmasını azaltan başka koruyucu önlem ve düzenekler aracılığıyla enfeksiyondan korunma sunmasını sağlayacak şekilde kurulması gerekir. Damlacık ve aeresol yoluyla enfeksiyona karşı korunmanın sağlandığı koşullarda, açık hava etkinliklerinde 1. cümlede adı geçen asgari mesafenin altına düşülebilir. Satış noktaları ve gastronomi hizmetleri açısından da 15. maddenin 1. ve 4. fıkrasıyla 16. maddenin 2. fıkrası aynı şekilde geçerlidir.

(5) 1. ve 2. fıkralar dışında, fiziki olarak hazır bulunan seyircilerin huzurunda konser, tiyatro, opera ve konser gösterisi, müzikli ve sanatsal etkinlik, danslı etkinlik ve kültürel alan kapsamındaki diğer etkinlikleri gerçekleştirmek yasaktır.

(6) 1. ve 2. fıkralar dışında, serbest zaman ve eğlence alanına giren etkinlikler gerçekleştirmek yasaktır.

(7) 1. ve 2. fıkralar dışında, 5 Nisan 2021 tarihine dek aile, tanıdık ve arkadaş çevresi dışında etkinlik ve buluşma (özel etkinlikler) gerçekleştirilmesine, sadece 2. maddenin 2. fıkrasında tarif edilen kişilerle veya bir başka hanenin mensuplarıyla birlikte olunduğu durumlarda izin verilmiştir. Bu durumlarda eş zamanlı olarak aynı ortamda bulunmasına izin verilen kişi sayısının üst sınırı beştir ve bu kişilerin 14 yaşını doldurmamış olan çocukları bu sayıya dahil değildir. 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren 1. ve 2. fıkralar dışında aile, tanıdık ve arkadaş çevresi dışında etkinlik ve buluşma (özel etkinlikler) gerçekleştirilmesine, sadece 2. maddenin 2. fıkrasında tarif edilen kişilerle ve en fazla bir başka hanenin mensubu bir kişiyle birlikte olunduğu durumlarda izin verilmiştir. Bu durumlarda eş zamanlı olarak aynı ortamda bulunmasına izin verilen kişilerin 14 yaşını doldurmamış olan çocukları bu sayıya dahil değildir. 1. ve 2. cümlelerden muaf olmak üzere, 21 ila 5 saatleri arasında sadece 2. maddenin 2. fıkrasında adı geçen kişilerle birlikte özel etkinlikler yapılmasına izin verilmiştir ve bu kişilerin 14 yaşını doldurmamış olan çocukları bu sayıya dahil değildir.

(8) Cenaze definleri ve mezarlıklarda veya defin şirketlerinde gerçekleştirilen cenaze törenleri açısından, 3. fıkranın 1. bendi geçerlidir. Bu kapsamda yer almayan cenaze definleri ve törenleri 7. fıkradan muaf tutulmuştur; açık havada en fazla 50 kişinin aynı anda bulunması ve kapalı mekanlarda 20 kişinin aynı anda bulunması kaydıyla izin verilmiştir. Cenazenin defin işlemi ve cenaze töreni için hazır bulunması zorunlu olan kişiler, 2. cümlede ifade edilmiş olan üst sınırın belirlenmesinde hesaba katılmazlar.

(9) Eyalet Bakanlıkları, kendi sorumluluk alanlarıyla bağlantılı konularda ve gerekli olduğu durumlarda, hijyen, koruma ve deneme konseptlerini test etmek üzere, Eyalet Sağlık Bakanlığı ile ilişkiye geçerek işbu yönetmeliğin toplantıların gerçekleştirilmesini ve etkinliklere kaç izleyici katılabileceğini belirleyen hükümleri uyarınca muafiyet uygulamalarına izin verebilir.

(10) 2. fıkra ile 3. fıkranın 4. bendinden 6. bendine kadar olan bölümde tarif edilmiş olan ve aynı anda beş kişiden fazla katılımcının yer aldığı etkinliklere, sadece 6b maddesinde belirtilen ve test sonucu negatif olan kişiler katılabilir.

10. madde: Toplantılar

(1) Anayasanın 8. maddesinde ve Berlin Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilmiş olan toplantıların gerçekleştirilmesi sırasında, 2. maddenin 2. fıkrasında tarif edilmiş olan kişiler muaf tutulmak kaydıyla, katılımcılar arasında 1,5 metrelik mesafenin daima korunması gerekir. Burada 3. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi uygulanmaz. Toplantıyı düzenleyen şahsın, o toplantıya özgün ve katılımcıların asgari mesafeye ve bir ağız-burun maskesi veya cerrahi maske taşınması veya toplantı boyunca ortak slogan atılmaması gibi diğer hijyen kurallarına uymalarının, yanı sıra kullanılması planlanan alana denk düşen asgari katılımcı sayısının aşılmamasının nasıl sağlanacağını gösteren bir koruma ve hijyen konsepti hazırlaması gerekir. Toplantı ve gösterilerin düzenlenmesinden sorumlu resmi kurum, toplantıyı organize eden sorumlu kişiden bu koruma ve hijyen konseptini ibraz etmesini talep edebilir ve ilgili sağlık dairesinden bu konsepti enfeksiyondan korunma yasaları açısından incelemesini isteyebilir. Toplantıyı yönetenlerin, toplantıların gerçekleştirildiği esnada koruma ve hijyen konseptine uyulmasını güvence altına alması gerekir.

(2) Federal Anayasa’nın 8. maddesinde ve Berlin Anayasası’nın 26. maddesinde tarif edilmiş olan açık hava toplantılarına katılanların bir ağız-burun maskesi takmaları gerekir. Bu zorunluluk, sadece motorlu araçların kullanıldığı bir geçit töreni şeklinde gerçekleştirilen bir etkinliklere katılan katılımcılar için zorunlu değildir; 4. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi ile 4. maddenin 3. fıkrası bu durumdan muaftır. Toplantı ve Gösteriler Yasası’nın (Versammlungsgesetz) 19. maddesi, enfeksiyondan korunma amacıyla getirilen ağız-burun maskesi veya cerrahi maske taşıma zorunluluğunun önünde bir engel teşkil etmez.

(3) Aynı anda beş kişiden fazla katılldığı kapalı mekanlardaki etkinliklere, sadece 6b maddesinde belirtilen ve test sonucu negatif olan kişiler katılabilir.

11. madde: Hastaneler

Yedek ve boş yatak bulundurma talimatlarına uyulması ve pandeminin ağırlaşması durumunda kısa vadede kriz durumuna dönüşün her an mümkün olması kaydıyla, ruhsatlı hastanelerin planlanmış hasta yatışlarını, ameliyatları ve diğer tıbbi müdahaleleri gerçekleştirmelerine izin verilmiştir.

12. madde : Uyum yardımı, sosyal yardım, evsizlere yardım

(1) Son olarak 9 Ekim 2020 tarihli kanunun (BGBl. I S. 2075) 3. maddesinin 6. fıkrasıyla değiştirilen Sosyal Kanun Kitabı’nın Dokuzuncu Cildi’nin 123. maddesi veya son olarak 21 Aralık 2020 tarihli kanunun (BGBl. I S. 3096) yürürlükteki nüshasının 4. maddesiyle değiştirilen Sosyal Kanun Kitabı’nın Sosyal Yardımlar başlıklı On İkinci Cildi’nin (27 Aralık 2003 tarihli yasanın 1. maddesi, BGBI. S. 3022, 3023) yürürlükteki nüshasının 75. maddesi uyarınca yapılan anlaşma çerçevesinde bakım hizmeti sunan kurumlar, çalışan ve hizmetlerden yararlanmaya hak kazanmış kişileri tehlikelere karşı korumak üzere personelini imzaladıkları anlaşmanın çerçevesi dışına çıkarak, fakat adı geçen hizmetlerin kapsamında bulunan başka işlerde görevlendirmeye yetkilidir. Ancak hizmetlerden yararlanmaya hak kazanmış kişilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesini güvence altına almakla yükümlüdür.

(2) Evsizlere yardım sunan dairenin sunduğu gündüz zaman geçirme ve geceleme imkanları, ilgililerin temel ihtiyaçlarını gidermek üzere açık tutulacaktır.

13. madde: Çocukların günlük bakımı, yüksek okullar, eğitim

(1) Çocukların günlük bakımı yapılan kurumlar 8 Nisan tarihinden itibaren kapalı tutulacaktır. Mesleki faaliyetleri nedeniyle ve buna bağlı olarak başka bir bakım imkanı bulamadıkları için böyle bir bakım hizmetine muhtaç olan, ayrıca en azından biri günlük hayatın devam etmesi için vazgeçilmez bir işte çalışan ebeveynlerin çocukları için bütün gündüz çocuk bakım kuruluşları, bir nöbetçi bakım hizmeti sunacaktır. Aynı şekilde, okul öncesi eğitimden yararlanan çocuklar, çocuklarını yalnız yetiştiren ve başka bir bakım imkânı olmayan anneler veya babalar ve çocukları için özel pedagojik nedenlerden ötürü çocuk bakımına ihtiyaç duyan ebeveynlerin çocukları da, bu nöbetçi çocuk bakım hizmetinden yararlanabilir. Gençlik ve Aileden Sorumlu Eyalet Bakanlığı, nöbetçi çocuk bakım hizmeti ile bu hizmetten yararlanılması konularında ilgili düzenlemeleri ayrıntılı olarak hazırlayacaktır. 1. ve 2. cümlede belirtilen düzenlemelerin ötesine geçerek, nöbetçi çocuk bakım hizmetinden yararlanacak çocukların sayısı konusunda üst sınırlar belirleyebilir ve bu üst sınırların uygulanabilmesi için gerekli talimatlar verebilir. 1.’den 5. cümleye kadar bölümde tarif edilen düzenlemeler, tam günlük bakım kurumlarında da geçerlidir.

(2) Çocuk bakımının velilerin inisiyatifinde örgütlendiği durumlarda, 2. maddenin 4. fıkrasında ve 9. maddenin 7. fıkrasında tarif edilmiş olan kişi sayısına dair üst sınırların aşılmasına, velilerin 12 yaşından küçük çocukların bakım görevini birbirinden devralarak, ücretsiz, ticari bir faaliyet kapsamında yer almayan, en fazla iki haneye mensup ve sürekli aynı çocukların yer aldığı, aile veya komşuluk yardımlaşması çerçevesinde verdikleri bir hizmet şeklinde sunmaları kaydıyla izin verilmiştir.

(3) Devlet, özel kuruluşlar veya dini kuruluşlar tarafından işletilen yüksek okullar ile bunlara ait kurumlar, kamuoyunun girişine açılamaz. Yüksek okullar eğitim faaliyetlerini 2021 yaz sömestrinde prensip olarak online formatlarda başlatacaktır ve yüz yüze eğitim gerçekleştirmeyecektir. Dijital ortamda sunulması mümkün olmayan uygulamalı formatlar ve sınavların yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleştirilmesine, temel yükümlülüklere, 1. Bölüm’de tarif edilmiş olan koruyucu ve hijyen düzenlemelerine ve yüksek okullarda yürürlükte olan özel düzenlemelere uyulması şartıyla izin verilir. 3. madde açısından özellikle aşağıda belirtilen etkinliklere izin verilmiştir:

1. Yüksek okullarda özel laboratuvar ve çalışma alanlarını gerektiren uygulamalı formatlar,
2. Tıbbi-klinik bölümündeki yüksek öğrenimde gerçekleştirilen uygulamalı dersler,
3. sanat dersleri,
4. sporda uygulamalı antrenmanlar ve
5. yüksek öğrenime yeni başlayan öğrencilere sunulan yüz yüze tanıtım faaliyetleri.
4. cümlede tarif edilmiş olan uygulamalı formatlarda katılımcı üst sınırı, prensip olarak 25 yüksek okul öğrencisini geçmemelidir. Haklı nedenlerin olması durumunda yüksek okullar 1. cümlede ifade edilen sınırlamaları aşarak öğrenci girişlerine izin verebilir. 1. cümle, bilimsel kütüphaneler ile botanik bahçelerini kapsamaz. Bilimsel kütüphanelerin ödünç kitap vermesine ve online hizmetlerine izin verilmiştir

(4) Kamu okullarında ve akşam okullarıyla ders dışı kurslar ve tamamlayıcı bakım ve teşvik hizmetleri sunan kuruluşlar da dahil olmak üzere özel kurumlar tarafından işletilen okullarda, 5. ve 6. fıkralar muaf olmak kaydıyla yüz yüze eğitim ve bakım faaliyetleri sunulamaz. Enfeksiyon vakalarındaki gelişmelere uyarlanmış ders ve bakım hizmetlerinin yüz yüze sunulması için 1. bentle ilgili kararlaştırılacak olan muafiyetlere, Eyalet Eğitim Bakanlığı tarafından, 25. maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca çıkarılacak hukuk yönetmeliği çerçevesinde karar verilir.

(5) Halk Yüksek Okulları (Volkshochschulen) yetişkin eğitimi alanında faaliyet gösteren diğer kurumlarda, müzik okullarında, gençlik sanat okullarında, gençlere yönelik trafik eğitimi veren kurumlarda, bahçecilik okullarında, ayrıca Okul Yasası’nda adı geçen ve özel kuruluşlar tarafından işletilen okullarla diğer eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim ve bakım faaliyetleri sunulamaz, 6. fıkra bundan muaftır. 2021 yılında bir yüksek öğrenime başlamak ve bunun için ilgili dersten sınava hazırlanmak isteyen veya bununla bağlantılı ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak isteyen kişilerin katıldığı tek kişilik dersler, 1. cümlede tarif edilen yasaktan muaftır.

(6) Okul Yasası uyarınca belirlenen sınavlar ile kamu okulları ve tamamlayıcı okullarda yapılan seviye belirleme testleri, ortamda bulunan kişiler arasında 1,5 metrelik asgari mesafenin sağlanması kaydıyla, Eğitimden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda düzenlenebilir. Kamu okulları ve tamamlayıcı okullar karne dağıtımı yapabilir. Halk Yüksek Okulları’nda (Volkshochschule) ve yetişkinlere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunan diğer kurumlarda sınavların gerçekleştirilmesine, mevcut kişiler arasında asgari 1,5 metrelik mesafenin korunması ve bir cerrahi maskenin taşınılması kaydıyla izin verilmiştir.

(7) Okullar; ebeveynleri kamusal yaşamın ayakta tutulması için zorunlu bir meslekte, çalışan personel ise, çocuklar için bir nöbetçi bakım hizmeti sunmak üzere sınırlı kapsamda faaliyet gösterebilir. Bunun için hangi kurumların seçileceğine ve kimlerin nöbetçilik hizmetinden yararlanma hakkı olduğuna, Eğitimden Sorumlu Eyalet Bakanlığı karar verir.

14. madde: Meslek eğitimi

(1) Meslek eğitimi alanında sınavların, özellikle de Meslek Eğitimi Yasası’nın 4 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan nüshası (BGBl. I S. 920) ile, son olarak 22 Aralık 2020 tarihli yasanın (BGBl. I S. 3256) 22. maddesiyle değiştirilen El Zanaatkarları Yönetmeliği’nin 24 Eylül 1998 tarihinde yayımlanan nüshasında (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095) ve yürürlükteki nüshasında tarif edilmiş olan sınavların, ayrıca mesleki eğitim, ilerleme ve geliştirme alanında yapılan sınavların yüz yüze sınavlar şeklinde düzenlenmesine, temel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ayrıca 1. bölümde tarif edilen koruyucu ve hijyen kurallarına bağlı kalınması kaydıyla izin verilmiştir. Yüz yüze sınavlar şeklinde gerçekleştirilmesine izin verilen sınavlar müzikli ve sportif faaliyetleri kapsayan sınavlar da dahil olmak üzere sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavlardır.

(2) Meslek eğitimiyle ilgili programların sorumluları, prensip olarak fiziki-sosyal temaslardan kaçınmak için, öğretim hedeflerine ulaşmayı sağlayacak nitelikte olmaları kaydıyla, öncelikli olarak yüz yüze eğitim dışındaki diğer alternatif eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Yüz yüze eğitimin gerçekleştirildiği durumlarda, işbu yönetmeliğin hükümlerine uyulmasını sağlamak gerekir.

(3) İş piyasasına katılmayı teşvik eden önlemler için 2. fıkra aynı şekilde geçerlidir.

15. madde: Perakende ticaret, pazarlar

(1) Son olarak 13 Ekim 2010 tarihli yasayla (GVBl. S. 467) değiştirilen, 13 Ekim 2010 tarihli Berlin’de Mağazaların Açılış Saatlerini Düzenleyen Yasa’nın yürürlükteki nüshasında tarif edilmiş olan satış mağazalarda, sadece 6b maddesinde tarif edilen testlerinin sonucu negatif olan müşterilerine izin verilmiştir. 1. cümlede adı geçen açılış için, 40 metrekarelik satış alanı başına en fazla bir müşterinin girmesi ve elektronik temas takibinin güvence altına alındığı durumlarda izin verilir. 1. ve 2. maddeler, gıda maddeleri ve içecek, tütün ürünleri, kırtasiye malzemesi, gazete, dergi, kitap ve hayvanlar için ürünler satan perakende satış mağazaları, eczaneler, sağlık ürünleriyle işitme cihazı ve gözlük satan mağazalar, kişisel bakım marketleri [Drogerie], doğal ürünler satan dükkanlar [Reformhaus], benzin istasyonları, paket ve eve teslimat hizmeti dağıtım şirketleri ve sadece adı geçen ürünlerinisatıldığı haftalık pazarlar, el zanaatkarları ile onların ihtiyaçlarını satan mağazalar ile bisiklet ve otomobil tamircileri için geçerli değildir.

(2) 1. fıkrada adı geçen satış mağazalarının, Berlin’de Mağazaların Açılış Saatlerini Düzenleyen Yasa’nın 6. maddesinin 1. ve 2. fıkrası uyarınca Pazar ve tatil günlerinde açılmalarına izin verilmemiştir. Berlin’de Mağazaların Açılış Saatlerini Düzenleyen Yasa’nın 4. ve 5. maddeleri bundan muaftır.

(3) Isınma amaçlı yakıtların dışında, gıda maddesi olmayan ürünlerin satışının kapsamı, 15 Aralık 2020 tarihine göre genişletilemez.

(4) Satış mağazalarının, büyük mağazaların ve alışveriş merkezlerinin (AVMler) açılması durumunda, 1. fıkranın 2. cümlesine uyulması kaydıyla, asgari mesafeye uyulmasını güvence altına almak için buraya girişleri yönetmek üzere, azami müşteri sayısı satış alanı ve satış yapılan oda sayısı gözetilerek standart değerler belirlenir. 800 metrekareden küçük satış alanına sahip mağazalarda uyulacak standart değer, 10 metrekarelik satış alanı başına azami bir müşteridir. 801 metrekare ve üstü satış alanına sahip mağazalarda, 20 metrekare başına azami bir müşterinin girişine izin verilir. Alışveriş merkezlerinde toplam satış alanı belirleyicidir. Satış alanı veya mekanının 20 metrekarenin altında olduğu durumlarda azami bir müşteri içeri alınabilir. İçeride daha uzun süre geçirilmesini teşvik eden düzenlemeler yasaktır.

(4a) Büyük mağazaları ve alışveriş merkezlerini (AVMler) işletenler, büyük mağazaların ve alışveriş merkezlerinin (AVMler) ziyaretçileri için, SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgili güncel bir Point-of-Care (PoC) antijen testinin veya evde kişilerin kendilerine uygulayabildikleri testin denetim altında test yapılmasını organize etmek zorundadır.

(5) Kermesler, sanatsal ürünlerin ve kullanılmış eşyaların satıldığı pazarlar (bit pazarları), özel pazarlar ve halk şenlikleri yasaktır.

16. madde: Gastronomi

(1) En son 10 Mart 2017 tarihli kanunun (BGBl. I Sayfa 420) 14. maddesi ile değiştirilmiş olan, 20 Kasım 1998 tarihinde yayınlanmış (BGBl. I Sayfa 3418) Lokantacılık Kanunu’nun yürürlükteki nüshasının kapsamındaki lokantaların ve yemekhanelerin kamuya açık şekilde çalışması yasaklanmıştır. Bu işletmeler, 8. maddenin 1. fıkrasında öngörülen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla paket servisi ve evlere servis kapsamında yiyecek ve içecek satabilir. Müşterilerin paket servisinden yararlanırken ücretin ödenmesi, kalabalıkların birikmesinin engellenmesi konularında uyacağı uygun önlemlerin alınması gerekir.

(2) Çalışanların ihtiyaçlarını uygun bir şekilde gidermenin başka şekilde mümkün olmadığı durumlarda, o mekânda tüketilmek üzere yemekhanelerde yiyecek ve içeceklerin sunulmasına izin verilmiştir. Sandalye ve masaları yerleştirme düzeni, 2. maddenin 2. fıkrasında sayılan istisnalara dahil olmayan kişiler arasında 1,5 metrelik asgari mesafenin korunması kaydıyla izin verilmiştir. Mesafenin sağlandığı alanlarda başka kişilerin bulunmaması gerekir. Güçlendirilmiş bir temizlik ve dezenfeksiyon yönetiminin güvence altına alınmış olması gerekir. İşletme mensubu olmayan misafirlerin ağırlanmasına kesinlikle izin verilmez.

17. madde: Turistik hizmetler, konaklama

(1) Son olarak 3 Aralık 2020 tarihli yasanın (BGBl. I S. 2964) 10. maddesiyle değiştirilmiş ve Kişi Taşıma Yasası’nın (BGBl. I S. 1690) 8 Ağustos 1990 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış nüshasının 48. maddesinde ve yürürlükteki nüshasında tarif edilen gezi turları, şehir turları, gemi gezi turları ve turistik amaçlı benzeri hizmetler yasaktır.

(2) Otellerde, diğer konaklama işletmelerinde, tatil konutlarında ve benzeri işletmelerde gecelemeler yasaklanmıştır ve buraları işletenler tarafından bu hizmet sunulamaz. Görev veya iş nedeniyle yapılan seyahatler ve zorunlu özel seyahatler bunun kapsamı dışındadır. 1. cümlede adı geçen işletmeleri işletenler bir sözleşme yapmadan önce, konuklarına hangi amaçla konaklama imkanının kiralandığını öğrenmek ve konukların kimlik bilgileriyle birlikte bu bilgileri kaydetmek zorundadır. Konuklar eksiksiz ve doğru bilgi vermek zorundadır.

18. madde: Hizmetler

(1) Güzellik salonu, masaj salonu, dövme stüdyosu gibi vücut bakımı alanında hizmet veren ticari işletmelerin ve benzeri kuruluşlarla solaryumların kamunun kullanımı için açık tutulmasına ve hizmet vermelerine, sadece müşterilerin önceden randevu almaları kaydıyla veya elektronik temas takibinin sağlanması kaydıyla izin verilmiştir. Müşterilerin bulunduğu alanlar arasında en az 2 metrelik güvenlik mesafesinin bulunması güvence altına alınmalıdır ve müşterilerin sadece kendileri için belirlenen alanda durmaları gerekir. Bunun dışında, işbu sözleşmede belirlenmiş olan diğer genel koruyucu ve hijyen konseptinin düzenlemeleri geçerlidir. Adı geçen hizmetler, sadece test sonuçları 6b maddesinde tarif edildiği anlamda negatif olan kişiler tarafından sunulabilir.

(2) 1. fıkra, tıbbi açıdan gerekli tedaviler, özellikle de fizyoterapi, ergoterapi, logoterapi, podoloji, ayak bakım doğal tıp muayenehaneleri için geçerli değildir.

(3) Son olarak 9 Mart 2021 tarihli yasanın (BGBl. I S. 320) 5. maddesinin 1. fıkrasıylae değiştirilen, 21 Ekim 2016 tarihli Seks İşçilerini Koruma Yasası’nın (BGBl. I S. 2372) yürürlükte bulunan nüshasında tarif edilmiş olan fuhuş mekanlarının kamunun girişine açık tutulması ve hizmetlerini işletme mekânı dışında sunması yasaklanmıştır. Vücut teması içeren cinsel hizmetlerin ve erotik masajların sunulması ve bu hizmetlerden yararlanılması yasaklanmıştır.

(4) Sürücü kurslarının, tekne ehliyeti ve uçuş izni alınan diğer kurslarla benzeri kuruluşların kamuoyunun katılabildiği faaliyetler için veya diğer hizmetlerini sunmaları için açılmalarına aşağıdaki koşullar çerçevesinde izin verilmiştir:
1. Bir koruyucu ve hijyen konsepti hazırlayan ve bir test konseptine sahip olan, bu çerçevede haftada en az bir kez olmak üzere düzenli olarak, müşterilerle yakın vücut temasında bulunan personeli için koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonuyla ilgili Point-of-Care (PoC) antijen testi imkanı sunan, bu testleri kendisi organize eden işletmeler;
2. Bu test hizmeti ile yapılan testlerin sonucuna dair yetkili kişi tarafından dokümantasyonun gerçekleştirilmesi gerekir;
Bunun dışında, işbu sözleşmede belirlenmiş olan diğer genel koruyucu ve hijyen konseptinin düzenlemeleri geçerlidir.

19. madde: Spor yapma

(1) Sportif faaliyetler sadece 2. fıkradaki düzenlemeler saklı tutulmak kaydıyla, tek başına veya 3. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilen mesafe düzenlemelerine bağlı kalınarak en fazla iki haneye mensup azami beş kişiyle birlikte temassız bir şekilde yapılabilir. 1. cümlede yer alan kısıtlama aşağıdakiler için geçerli değildir:
1. 2. maddenin 2. fıkrasında belirtilen kişiler; ayrıca başka kişilerin katılması durumunda, adı geçen bu kişiler için 1. cümlede tarif edilen kısıtlamalar geçerlidir;
2. Federal düzeyde veya eyaletlerde görevli kadrolu atletler, profesyonel liglerde görevli profesyonel sporcular,
3. En fazla on kişilik ve bir antrenör tarafından çalıştırılan sabit gruplarda yapılması kaydıyla, hekimler tarafından reçetelendirilmiş rehabilitasyon amaçlı spor ile hekimler tarafından reçetelendirilmiş ve Sosyal Kanun Kitabı’nın 9. Cildi’nin 64. maddesinin 1. fıkrasının 3. ve 4. bentlerinde tarif edilmiş olan fiziki işlerlik kazandırma amaçlı antrenmanlar; her bir vakada gerekçelendirilmesi gereken özel durumlarda, katılımcıların rehabilitasyon sporunu veya işlev kazandırma antrenmanını gerçekleştirebilmesi için gerekli olması gerekir;
4. Adı geçen sporun açık havada ve en fazla 20 kişilik gruplarda ve bir antrenör gözetiminde çalıştırılması kaydıyla 12 yaş ve altındaki çocuklar.

Sorumlu kişiler, spor faaliyeti başlamadan önce, 6. maddenin 1. fıkrasında tarif edilen koruma ve hijyen konseptine uyulması gerektiğine işaret etmek ve bu plana uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. Kamu okulları ile özel kuruluşlar tarafından işletilen okullarda, meslek eğitim kurumlarında ve yüksek okullarda yüksek öğrenimle bağlantılı eğitim faaliyeti kapsamında yer alan spora ilişkin düzenlemelerle resmî kurumlarca resmi hizmet kapsamında yapılması talep edilen spor, bu ve 2. fıkrada belirtilen düzenlemeden önceliklidir.

(2) Üstü kapalı spor tesislerinde, fitnes ve dans stüdyolarında ve benzeri kuruluşlarda spor yapılmasını sadece aşağıdaki durumlarda gerekli olması kaydıyla izin verilmiştir:
1. 1. fıkranın 2. cümlesinin 2. bendinde tarif edilmiş olan kişiler tarafından yapılan spor,
2. hayvanları koruyucu önlemler açısından mutlaka gerekli olan at sporları,
3. fizyoterapi tedavileri ve ayrıca 1. fıkranın 2. cümlesinin 3. bendinde yer alan uygulamalar için gerekli durumlar.
Bunun dışındaki durumlarda sportif faaliyetler yasaktır.

(3) Bundesliga ile uluslararası liglerde ve bunlara benzer profesyonel yarış sistemleri dahilinde, İlgili federasyonun öngördüğü, koruma ve hijyen konseptine uymak kaydıyla profesyonel sportif müsabakalar yapılabilir. İzleyicilerin bulunması yasaktır. 2. cümle, sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli kişiler için geçerli değildir.

(4) Yüzme havuzları sadece federal düzeyde veya eyaletlerde görevli kadrolu atletler, profesyonel liglerde görevli profesyonel sporcular tarafından, ayrıca kamu ve özel kurumlar tarafından işletilen okullarda ve meslek okullarında spor dersi, ayrıca yüksek okullarda eğitimle bağlantılı ders faaliyeti, yanı sıra fizyoterapi tedavileri, 1. fıkranın 2. cümlesinin 3. bendinde yer alan uygulamalar, devlet tarafından tanınmış yardım kuruluşlarının sunduğu cankurtaranların eğitimi ve resmî kurumlarca resmî hizmet kapsamında yapılması talep edilen spor kapsamında kullanıma açılabilir. Açık havuzlar ve plajlar kapalı tutulmak zorundadır.

20. madde: Kültürel kurumlar

(1) Sinemalar, tiyatrolar, operalar, konser salonları ve kamu ve özel sektör tarafından işletilen kültürel etkinlik mekanlarının kamunun girişine açılması yasaktır. Kütüphanelerin ödünç kitap vermesine izin verilmiştir. 9. maddenin 9. fıkrası bundan muaftır.

(2) Müzelerin, galerilerin ve anıtların kamuoyunun girişine açılmasına, girişlerin daha önce randevu alınarak yapılması kaydıyla izin verilmiştir. Asgari mesafeye uyulmasını güvence altına almak için buraya girişleri yönetmek üzere, azami ziyaretçi sayısı sergi ve kullanım alanları açısından, 40 metrekarelik sergi ve kullanım alanı başına azami bir ziyaretçiye izin verilmiştir. Bu kurumlar, sadece test sonuçları 6b maddesinde tarif edildiği anlamda negatif olan kişiler tarafından ziyaret edilebilir.

21. madde: Serbest zaman değerlendirme tesisleri

(1) En son 18 Ocak 2021 tarihli kanunun (BGBl. I Sayfa 2) 3. maddesi ile değiştirilmiş olan Ticari Faaliyet Yasası’nın (BGBl. I Sayfa 202) 22 Şubat 1999 tarihinde yayınlanmış nüshasında veya yürürlükteki nüshalarında tarif edilen danslı eğlence mekanlarının ve benzeri işletmelerin kamuoyunun kullanımına açılması yasaktır.

(2) Saunalar, buharlı hamamlar, termal havuzlar ve benzeri tesisler kapalı kalacaktır. 1. cümle, oteller ve benzeri konaklama işletmelerinin içinde bulunan bu tarz tesisler için de geçerlidir.

(3) Bina Kullanım Yönetmeliği’nin (BGBI. I S. 3786) 21 Kasım 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan nüshasında tarif edilmiş olan eğlence mekanları, bunun dışında oyun parkları, serbest zaman faaliyetleri değerlendirildiği işletmeler, ayrıca oyun salonları, kumarhaneler, bahis büroları ve benzeri işletmelerin kamuoyunun kullanımına açılması yasaktır.

(4) Asgari mesafeye uyulmasını güvence altına almak için Zoologischer Garten Berlin (Hayvanat Bahçesi) ile bünyesindeki kapalı mekanlar ve akvaryum ile Tierpark Berlin-Friedrichsfelde bünyesinde hayvanların tutulduğu kapalı mekanlara girişleri yönetmek üzere, azami ziyaretçi sayısı kullanım alanları açısından, 40 metrekarelik kullanım alanı başına azami bir ziyaretçiye izin verilmiştir.

3. Bölüm - Karantina önlemleri

21a maddesi: Test sonucu pozitif olan kişiler için evde karantina

(1) Kendi kendine uygulanabilen testler de dahil olmak üzere, Point-of-Care (PoC) antijen testi vasıtasıyla SARS-CoV-2 koronavirüsle ilgi test sonucunun pozitif olduğunu öğrenen kişiler, derhal koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili nükleik asit testi (PCR testi) aracılığıyla ikinci bir test yaptırmakla, zaman geçirmeden ve doğrudan yerleşim yerine veya izolasyona çekilmesine olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmekle yükümlüdür ve burada azami on dört gün olmak üzere, koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili nükleik asit testinin (PCR testi) sonucu belli oluncaya dek kalmak zorundadır. PCR testi yaptırmak amacıyla izolasyonun gerçekleştirildiği mekanın terk edilmesine izin verilmiştir. 1. cümlede tarif edilen kişilerin bu süre boyunca, kendi hanelerine mensup olmayan bir ziyaretçiyi kabul etmelerine izin verilmez.

(2) Koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili nükleik asit testinin (PCR testi) sonucunun pozitif olduğunu öğrenen kişiler, bu bilgiye ulaştıktan sonra derhal ve doğrudan yerleşim yerine veya izolasyona çekilmesine olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmekle yükümlüdür ve burada azami on dört gün olmak üzere, Point-of-Care (PoC) antijen veya PCR testinin sonucunun negatif olduğu belli oluncaya dek kalmak zorundadır. 1. cümlede tarif edilen kişilerin bu süre boyunca, kendi hanelerine mensup olmayan bir ziyaretçiyi kabul etmelerine izin verilmez. 1. cümlede tarif edilen kişiler izolasyon süresince ilgili sağlık dairesinin denetimine tabidir.

(3) İlgili sağlık dairesinin alacağı daha kapsamlı önlemler veya ilçe yönetimleri tarafından çıkarılan izolasyona ilişkin genel kararnameler bu hükümden muaftır.

(4) Enfeksiyon Koruma Yasası’nda tarif edilmiş olan bildirimde bulunma zorunlulukları bu hükümden muaftır.

22. madde: Ülkeye giriş yapanlar ve yurtdışından dönenlere yönelik evde karantina; izleme

(1) Kara, deniz veya havayolu ile yurt dışından gelerek Berlin Eyaleti’ne giriş yapan ve son 10 günde kaldığı tarihten bağımsız olarak, giriş yaptığı tarihte Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 2. maddesinin 17. fıkrasında, SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyon riski yüksek bölgeler kategorisine alınmış bölge (risk bölgesi) olarak tarif edilen bir risk bölgesinde bulunmuş olan şahıslar eyalete giriş yaptıktan sonra derhal direkt olarak asli veya tali ikametgahlarına veya izolasyon imkânı sunan başka bir yere gitmek ve burada on gün süre ile kesintisiz olarak kendilerini izole etmek zorundadırlar. Bu zorunluluk yurt dışından döndüklerinde, önce Federal Almanya Cumhuriyeti’nin başka bir eyaletine giriş yapmış olmaları durumunda da geçerlidir. 1. cümlede adı geçen kişilerin bu süre zarfında kendi hanelerine mensup olmayan kişiler tarafından ziyaret edilmesi yasaktır. Bir risk bölgesinde gecelemeden, direkt yoldan transit geçiş yapmış olanlar, 1. cümlede tarif edilen bir risk bölgesinde bulunmuş sayılmaz. Giriş yapmadan önceki on gün içerisinde, 13 Ocak 2021 tarihli Koronavirüs Ülkeye Giriş Yönetmeliği’nin (eBanz. AT 13.01.2021 V1) yürürlükteki nüshasında, 3. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 2. bendinde, koronavirüsün yeni bir türünün görüldüğü bölge olarak tarif edilmiş olan bir bölgede bulunmuş olan kişiler açısından, izolasyon süresinin 14 güne sürmesi kaydıyla 1. ila 3. cümleler geçerlidir.

(2) 1. fıkranın 1. cümlesi kapsamına giren şahıslar, ülkeye giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde öksürük, ateş, burun akması veya koku ve tat alma duyusunun kaybı gibi, SARS-CoV-2 korona virüsünün tipik semptomları olan belirtilerin baş göstermesi durumunda derhal yetkili Sağlık Dairesi’ni bu konuda bilgilendirmekle de yükümlüdür.

(3) 1. fıkranın 1. cümlesi kapsamına giren şahıslar, izolasyonda oldukları süre boyunca yetkili sağlık müdürlüğünün gözetimine tabidir.

23. madde: Evde karantina uygulamasının istisnaları

(1) Aşağıda belirtilen kişiler, 22. maddenin 1. paragrafının 1. cümlesinin kapsamına girmez:
1. Sadece transit geçiş yapmak için Berlin eyaletine giriş yapan kişiler. Bu kişilerin transit geçişi tamamlamak üzere en hızlı yolda Berlin eyaletini terk etmeleri gerekir.
2. Berlin Eyaletinde veya bir risk bölgesinde 72 saatten daha kısa kalınış olması ve uygun koruma ve hijyen konseptlerine uyulması durumunda,
a) faaliyetleri hayati öneme sahip tıbbi bakım gerçekleştiren, özellikle de organ nakli alanında tıbbi çalışmaları zorunlu ve kaçınılmaz olan, ayrıca bu durumu amirleri, işverenleri veya görev verenler tarafından belgelendiren kişiler,
b) mesleki nedenlerden ötürü sınır geçmek zorunda olan kişiler, karayolu, raylı sistem, gemi veya uçakla mal ve ürün taşıyanlar,
c) havayolu, gemicilik, demiryolu veya otobüs şirketlerinde çalışan elemanlar veya uçaklarda, gemilerde, trenlerde veya otobüslerde mürettebat olarak görevli kişiler,

(2) Giriş yapmadan önceki on gün içerisinde, Koronavirüs Ülkeye Giriş Yönetmeliği’nin 3. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 2. bendinde, koronavirüsün yeni bir türünün görüldüğü bölge olarak tarif edilmiş olan bir bölgede bulunmamış olan kişiler, aşağıdaki durumlarda 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin kapsamına girmez.
1. 72 saatten daha kısa süreyle adı geçen yerlerde kalmış olmaları durumunda,
a) birinci dereceden akrabalarını, aynı hanede yaşamadığı eşini veya partnerini ziyaret etmek veya velayet veya kişisel görüşme hakkını kullanmak üzere giriş yapan kişiler,
b) uygun koruyucu ve hijyen önlemlerine bağlı kalmak kaydıyla diplomatik ve konsolosluk hizmetlerinde görevli, yabancı ülke meclislerine veya hükümetlerine mensup kişiler,
2. uygun koruyucu ve hijyen önlemlerine bağlı kalmak kaydıyla
a) ikametgahları Berlin’de bulunan ve mesleklerini icra, yüksek öğretim veya meslek eğitimi kapsamında, bir risk bölgesindeki meslek, öğrenim veya eğitim yerlerine gitmek zorunda olan ve haftada en az bir kez olmak üzere düzenli olarak ikametgahlarına geri dönen (sınır ötesi geçiş yapanlar) veya
b) ikametgahları bir risk bölgesinde bulunan ve mesleklerini icra, yüksek öğretim veya meslek eğitimi kapsamında Berlin eyaletine gelen ve haftada en az bir kez olmak üzere düzenli olarak ikametgahlarına geri dönen (sınır ötesine geçenler) kapsam dışındadır;
geçişlerin zorunlu olduğu ve uygun koruyucu ve hijyen konseptlerine bağlı kalındığı işverenleri, amirleri, görev verenler veya gidilen eğitim kurumu tarafından belgelendirilmek zorundadır.

(3) Giriş yapmadan önceki on gün içerisinde, 13 Ocak 2021 tarihli Koronavirüs Ülkeye Giriş Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 2. bendinde, koronavirüsün yeni bir türünün görüldüğü bölge olarak tarif edilmiş olan bir bölgede bulunmamış olan kişiler, aşağıdaki durumlarda 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin kapsamına girmez:
1. Faaliyetleriyle
a) özellikle de doktorlar, hasta bakıcılar, tıbbi destek personeli ve 24 saat bakım hizmeti sunan kişiler başta olmak üzere, sağlık hizmetlerinin devam etmesini,
b) kamu güvenliği ile düzenin devamını sağlayanlar,
c) diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin devamını sağlayanlar, özellikle de diplomatik ve konsolosluk hizmetlerinin, dış temsilciliklerin ve hükümetlerin temsilcileri,
d) yargı sisteminin işlerliğini,
e) Federal düzeydeki meclisin, hükümetin ve idari birimlerin, eyaletlerin ve yerel yönetimlerin işlerliğini,
f) Federal ve eyaletler düzeyindeki anayasal organların işlerliğini,
g) polis teşkilatları aracılığıyla sınırötesi suçlarla mücadeleyi,
h) Avrupa Birliği’nin organları ile uluslararası örgütlerin işlerliğini veya
i) kritik altyapının işlerliğini
sürdürmeleri başat olan kişiler kapsam dışıdır; söz konusu zorunluluk işverenler, amirler veya görev verenler veya giriş yapma talimatını vermiş olan organ ve kişiler tarafından belgelendirilmek zorundadır.

2. Aşağıdaki nedenlerden ötürü Berlin eyaletine giriş veya dönüş yapan kişiler bundan muaf tutulur:
a) birinci veya ikinci dereceden akrabalarını, aynı hanede birlikte yaşamadığı eşini veya partnerini veya velayetine tek başına sahip olduğu veya ortak olduğu veya kişisel görüşme hakkının bulunduğu kişileri ziyaret,
b) acil bir tıbbi bir tedavi veya
c) korumaya ve bakıma muhtaç kişilere destek olmak veya bakım hizmeti sunmak için,
3. Yurt dışındaki görevlerinden veya görev benzeri diğer yükümlülüklerinden geri dönen polis infaz memurları,
4. mesleki nedenlerden ötürü, zorunluluk ve ertelenmesi imkânsız olması nedeniyle bir meslek eğitimi görmek veya üniversite öğrenimini sürdürmek üzere en fazla beş günlük süreliğine bir risk bölgesinde bulunmuş olan veya Federal Almanya topraklarına giriş yapan kişiler muaftır; söz konusu zorunluluk işverenler, görev verenler veya eğitim kurumları tarafından belgelendirilmek zorundadır.
5. Uluslararası sportif faaliyetlerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmeye tabi tutulması amacıyla ilgili organizasyon komitesi tarafından akredite edilmiş olan kişiler veya Federal Almanya’daki bir spor federasyonu tarafından antrenman veya seminerlere katılmak üzere davet edilmiş olan kişiler veya
6. bir risk bölgesinden dönen tatilciler veya tatil yaptıkları bölgeden dönmeden hemen önce yaptırdıkları koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonu testi negatif çıkan kişiler,
a) Almanya Federal Cumhuriyeti ile tatil bölgesinin bulunduğu ülkenin ulusal hükümeti arasında, bir risk bölgesinde yapılacak tatile dair özel epidemiyolojik önlemler (koruyucu ve hijyen konsepti) alınmış olması (bunun için Federal Dışişleri Bakanlığı’nın www.auswaertiges-amt adresindeki internet sitesine ve ayrıca Robert Koch Enstitüsü’nün www.rki.de adresindeki internet sitesine bakınız),
b) risk bölgesindeki enfeksiyon koşullarının 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilmiş olan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önünde engel teşkil etmemesi ve
c) Federal Dışişleri Bakanlığı’nın, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle söz konusu tatil bölgesi hakkında, https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise adresinde seyahat uyarısı yayımlamamış olması
kaydıyla muaftır.
7. Kişiler ayrıca, sanat mesleklerini icra kapsamında ve Berlin eyaletinde imzaladıkları sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirme temelinde provalara veya opera, tiyatro, müzikal ve konser etkinliklerine katılabilirler.
1. cümle, 13 Ocak 2021 tarihli Koronavirüs Ülkeye Giriş Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 1. bendinde tarif edilen yükümlülükleri yerine getirmiş olan ve giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde, talep edilmesi durumunda, ilgili Sağlık Dairesi’ne SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonu olmadığını gösteren bir doktor raporunu veya negatif test sonucunu zaman geçirmeden sunan kişileri kapsamaz. 2. cümlede adı geçen test sonucunun, giriş yaptıktan sonra en az on gün boyunca muhafaza edilmesi gerekir.

(4) Giriş yapmadan önceki on gün içerisinde, 13 Ocak 2021 tarihli Koronavirüs Ülkeye Giriş Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 2. bendinde, koronavirüsün yeni bir türünün görüldüğü bölge olarak tarif edilmiş olan bir bölgede bulunmuş olan kişiler, aşağıdaki durumlarda 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin kapsamına girmez:
1. Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 54a maddesinde tarif edilmiş olan kişiler,
2. NATO Birliği, NATO Barış İçin Ortaklık (BİO Askeri Birlik Statüsü) ve Avrupa Birliği üyesi ülke ordusu (AB Askeri Birlik Statüsü) konumundaki yabancı ülke askeri birliklerinin mensupları, hizmet amacıyla Almanya’ya giriş yaptıkları veya görev alanlarına döndükleri durumda veya
3. yurtdışında katıldıkları bir görevden veya görev benzeri faaliyetten dönen polis kolluk memurları ve giriş yaptıktan sonraki ilk on gün boyunca, çalıştıkları bölgede ve kaldıkları mekânda grup olarak uyacakları işletme düzeyindeki hijyen önlemlerinin alınmış olması kaydıyla, en azından üç haftalığına çalışmak üzere Federal Almanya topraklarına giriş yapan kişiler muaf tutulur. Bunun için ayrıca, 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilmiş olan izolasyon önlemleriyle kıyaslanabilecek ve birlikte çalıştıkları kişiler grubunun dışında kimseyle temas kurmamaları için gerekli, ayrıca bulundukları mekânı sadece çalışmak üzere terk etmelerine izin veren önlemlerin alınmış olması gerekir. İşverenin, adı geçen kişiler işbaşı yapmadan önce ilgili Sağlık Dairesi’ne bildirimde bulunması ve 1. cümlede tarif edilmiş olan önlemleri aldığını belgelendirmesi gerekir. İlgili Sağlık Dairesi, 1. cümlede tarif edilmiş olan gerekli koşullara uyulmasını denetlemekle yükümlüdür.

(5) Epidemi gelişiminin izin verdiği ve diğer ilgili taleplerin değerlendirilmesi sonunda uygun görülen durumlarda, yetkili Sağlık Dairesi tarafından 1. ile 4. fıkra arasında belirtilen istisnalara ilaveten 22. maddenin 1. paragrafının 1. ve 4. cümlesi kapsamına yeni muafiyetler eklenebilir.

(6) 1’den 5’e kadar olan fıkralar sadece, bu bölümde adı geçen kişilerin öksürük, ateş, burun akması veya koku ve tat alma duyusunun kaybı gibi, SARS-CoV-2 korona virüsünün tipik semptomları olan belirtileri göstermedikleri hallerde geçerlidir. 1. fıkranın 2. bendi ile 2. ila 5. fıkralarda adı geçen kişiler, ülkeye giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde öksürük, ateş, burun akması veya koku ve tat alma duyusunun kaybı gibi, SARS-CoV-2 korona virüsünün tipik semptomları olan belirtilerin baş göstermesi durumunda derhal bir test yaptırmak üzere doktora veya test merkezine başvurmak zorundadır.

(7) Berlin Eyaleti’ne giriş sonrası derhal devlet kurumlarında kalmak üzere sevk edilen şahıslar, eğer 22. maddenin 2. fıkrası gereği yapılması gereken bildirim diğer birimler tarafından yapılmış ise, 22. maddenin 2. fıkrasından muaf tutulur. Kalmak için kullanılan devlet kurumları, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın ve ilgili sağlık müdürlüğünün talimatlarına uymak zorundadır.

24. madde: Evde karantina süresinin kısaltılması

(1) Söz konusu olan kişiler, giriş yapmadan önceki on gün içerisinde, 13 Ocak 2021 tarihli Koronavirüs Ülkeye Giriş Yönetmeliği’nin 3. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 2. bendinde, koronavirüsün yeni bir türünün görüldüğü bölge olarak tarif edilmiş olan bir bölgede bulunmuş olan kişiler ise, 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde tarif edilen ve 21. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca başlayan izolasyon süresi, şahsın giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde, talep edilmesi durumunda, ilgili Sağlık Dairesi’ne SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonu olmadığını kanıtlayan bir doktor raporunu veya negatif test sonucunu Almanca, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılı veya elektronik olarak sunması durumunda, , en erken giriş yaptıktan sonraki beşinci günde sona erdirilebilir.

(2) Doktor raporuna veya negatif sonuca zemin olan test, en erken Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yaptıktan sonraki beşinci günde yaptırılmış olmalıdır. Söz konusu testin Robert Koch Enstitüsü tarafından belirlenmiş ve internette https://www.rki.de/covid-19-tests adresinde yayımlanmış olan şartları yerine getirmesi gerekir.

(3) Şahsın doktor raporunu giriş yaptıktan sonra on gün boyunca muhafaza etmesi gerekir.

(4) 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca girilen izolasyona, 1. fıkrada belirtilmiş olan testin yapılması veya bir doktor raporunun alınması için gerekli olan süre boyunca ara verilir.

(5) Ülkeye giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde öksürük, ateş, burun akması veya koku ve tat alma duyusunun kaybı gibi, SARS-CoV-2 korona virüsünün tipik semptomları olan belirtilerin baş göstermesi durumunda, 1. fıkrada tarif edilmiş olan şahsın yeniden test yaptırmak üzere bir doktora veya test merkezine başvurması gerekir.

(6) 1. ila 5. fıkralar, 23. maddenin 4. fıkrasının 4. bendinin kapsamına giren kişiler için de aynı şekilde uyarlanır.

4. Bölüm - Yönetmelik çıkarma yetkisi; geçici ve nihai hükümler

25. madde: Yönetmelik çıkarma yetkisi

(1) Eyalet Bakanlıklarına, sorumlu oldukları alanlarda, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle,
1. 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca talimatnameler yayımlama,
2. 3. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesinin kapsamının ötesine geçerek 1,5 metrelik asgari mesafeyi koruma yükümlülüğüyle ilgili istisnalar düzenleme,
3. 4. maddenin 1. ve 2. fıkralarının kapsamının ötesine geçerek, bir cerrahi maske veya bir ağız-burun maskesi taşıma zorunluluğunun bulunduğu durumları belirleme,
4. 1. maddenin 5 fıkrasında öngörülen düzenlemeden farklı olarak belli durumlarda taşınması gereken ağız-burun maskesinin nasıl bir niteliğe sahip olmasını belirleme,
5. 4. maddenin 3. fıkrasının kapsamının ötesine geçerek, bir cerrahi maske veya bir ağız-burun maskesi taşıma zorunluluğunun geçerli olmadığı istisnaları belirleme ve
6. 5. maddenin 1. fıkrasının 1 cümlesinin kapsamının ötesine geçerek, özellikle 5 maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde belirtilmiş olanlar dışındaki kurumlar için de sorumlular belirleyerek bu alanlara özgü katılımcı listesi tutulması zorunluğu getirme
yetkisi verilir.

(2) Eyalet Eğitim Bakanlığı’na, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, bir cerrahi maske veya bir ağız-burun maskesi taşıma zorunluluğunu düzenleme yetkisi verilir. Bu bağlamda kapalı mekanlar dışındaki alanlar da düzenleme kapsamına alınabilir. Bakanlık bunun dışında, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı olarak, okulların ve ayrıca günlük çocuk bakım kurumlarıyla buraların sunduğu hizmetlerin, ayrıca çocuklara ve gençlere yönelik yardım faaliyetleri sürdüren diğer kurumların açık tutulmasını belli koşullara bağlayabilir veya buraların kapatılması talimatını verebilir; 13. maddenin 1. ve 4. fıkrası ile, Covid-19 salgınını engellemeye yönelik ve özellikle Sekizinci Sosyal Kanun Kitabı’nın 45. maddesi gibi, başka bir hukuksal zemine sahip muhtemel diğer genel hükümler bundan muaftır.

(3) Eyalet Sağlık Bakanlığı’na, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, 11. maddede tarif edilmiş olan ve ruhsatlı hastanelere planlanmış hasta yatışlarını, ameliyatları ve diğer tıbbi müdahaleleri gerçekleştirmelerine için izin veren koşulların detaylarını belirleme yetkisi verilir. Bakanlığa bunun dışında, , COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle özellikle hastanelerdeki hijyen uygulamalarıyla ilgili koşulları ve görevlerini, bunun dışında sağlık alanındaki kurumlara, özellikle de hastanelere giriş ve ziyaretlerle ilgili düzenlemeleri belirleme yetkisi tanınır.

(4) Bakımdan Sorumlu Eyalet Bakanlığı’na, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle bakım kuruluşlarına girişler veya bakım kuruluşlarına ziyaretlerle ilgili düzenlemeler yapma yetkisi verilir. Adı geçen düzenlemeyle güdülen amaç, aşılama oranının çok yüksek düzeye ulaşmasını sağlamak olmalıdır. 1. cümlede tarif edilen yönetmelikler, 7. madde, 9. maddenin 1., 2. ve 5. fıkrası ile 19. maddede tarif edilen düzenlemelerden farklılıklar gösterebilir.

(5) Eyalet Sosyal Bakanlığı’na, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, engellilere uyum yardımı ve sosyal yardım alanlarında, bu hizmetlerden yararlanma hakkına sahip olanların temel ihtiyaçlarının giderilmesini güvence altına alan düzenlemeler yapma yetkisi verilir.

(6) Eyalet Kültür Bakanlığı’na, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal yönetmelikler çıkarmak suretiyle, kapalı mekanlarda şarkı söylemekle ilgili hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarını belirleme yetkisi verilir.

(7) Eyalet Çalışma Bakanlığı’na, Eyalet Sağlık Bakanlığı’nın onayını alarak, COVİD-19 ile İlgili Düzenlemelerde Berlin Eyalet Meclisinin Katılımını Sağlama Yasası’nın 2. maddesinin 1. fıkrası ve Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 32. maddesinin 1. cümlesiyle bağlantılı yasal şu konularda karar verebiliri:
1. İşyeri Yasası’nın 2. maddesinin 1., 3. ve 4. fıkralarında tarif edilen işyerleri, çalışma mekanları ve çalışma alanları için hijyen ve enfeksiyondan korunma önlemler belirlenmek zorunadır.
1. 7a maddesinin 2. fıkrasında ifade edilen istisnaların ayrıntılarını belirleyebilir.

26. madde: Temel hakların kısıtlanması

İşbu yönetmelikle, kişinin özgürlüğü (Federal Anayasa’nın 2. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi), toplantı ve gösteri özgürlüğü (Federal Anayasa’nın 8. maddesinin 1. fıkrası), serbest dolaşım hakkı (Federal Anayasa’nın 11. maddesinin 1. fıkrası) ve konutun dokunulmazlığı (Federal Anayasa’nın 13. maddesi) gibi temel haklar kısıtlanmaktadır.

27. madde: Kabahatler

(1) Kabahatlerin takibi Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 73. maddesinin 1a fıkrasının 24. bendine ve son olarak 30 Kasım 2020 tarihli yönetmeliğin (BGBl. S. 2600) 3. maddesiyle değiştirilmiş olan Kabahatler Kanunu’nun (BGBl. I Sayfa 602) 19 Şubat 1987 tarihinde yayınlanmış nüshası gözetilerek gerçekleştirilir.

(2) Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 73. maddesinin 2. fıkrasının ikinci altbendine göre kabahatler, 25.000 avroya varan para cezaları ile cezalandırılabilir.

(3) Kim ki kasten veya ihmal içinde

1. 2. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek, bu maddede adı geçen kişilerden başka kişilerle, 5. fıkrada veya 13. fıkranın 2. cümlesinde adı geçen istisna olmaksızın kamusal alanda açık havada bulunursa,
2. 3. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 2. maddenin 2. fıkrasında belirtilen kişiler dışındaki kişiler ile arasında 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumadan, 1. fıkranın 2. cümlesi ile 19. maddede adı geçen istisna olmaksızın kamusal alanda bulunursa,
3. 4. maddenin 1. fıkrasını, 2. fıkrasını veya 3. fıkrasını veya 10. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, 4. maddenin 3. fıkrası veya 10. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesine göre istisnai durum olmamasına rağmen, FFP2 maskesi de dahil olmak üzere ağız-burun maskesi veya cerrahi maske takmaz ise
4. 5. maddenin 1., 2. veya 4. fıkrasını ihlal ederek sorumlu kişi vasfıyla 1. fıkranın 6 cümlesi, 3. fıkranın 2. cümlesi veya 5. fıkra uyarınca istisnai durum olmamasına rağmen katılımcı listesi tutmazsa, bunları dört hafta süre ile saklamazsa ve talep edilmesi durumunda ilgili makamlara uygun yoldan ulaşma veya başka bir şekilde erişme imkanı sağlamaz, onlara sunmaz veya saklama süresinin dolmasının ardından silmez veya imha etmezse veya ortamda bulunan ve 2. fıkranın 1. cümlesine göre eksik olduğu veya gerçeğe uygun olmadığı açıkça görülen bilgiler veren kişilerin o mekâna girmelerine veya mekânda kalmalarına izin verirse veya dijital uygulamaların usulüne uygun olarak kullanılmalarını sağlamazsa,
5. 5. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek ve 5. fıkra uyarınca bir istisna durum olmamasına rağmen, 5. maddenin 2. fıkrasının 1. bendi uyarınca eksiksiz veya gerçeğe uygun bilgiler vermezse,
6. 6. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek sorumlu kişi vasfıyla, 4. fıkraya göre bir istisnai durum bulunmamasına ilgili kurumun talebi karşısında koruma ve hijyen konseptini ibraz etmez veya koruma ve hijyen konseptinde belirtilmiş olan koruyucu önlemlere uyulmasını sağlamazsa,
7. 6. maddenin 2. fıkrasının 4. cümlesini ihlal ederek ve sorumlu kişi vasfıyla, 4. fıkraya göre bir istisnai durum bulunmamasına rağmen koruma ve hijyen afişlerini iyi görünür şekilde asmazsa,
7a. 6a maddesini ihlal ederek, işveren sıfatıyla test imkanı sunmaz ve organize etmezsei
8. 7. maddenin 1. cümlesini ihlal ederek, 2. fıkraya göre bir istisnai durum bulunmamasına rağmen, Kültürden Sorumlu Eyalet Bakanlığı’nın hijyen çerçeve konseptinde veya yasal yönetmeliğinde belirlediği hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına uymaksızın kapalı alanlarda toplu şarkı söylerse,
8a. 7a maddesinin 1. fıkrasını ihlal ederek, 2. fıkrası uyarınca kasten veya ihmalkarlık sonucu kurulu çalışma alanlarının yüzde 50’den fazlasının aynı anda çalışanlar tarafından kullanılmasına izin verirse,
9. 8. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, 3. fıkraya göre bir istisnai durum bulunmamasına rağmen, saat 23’ten ertesi gün saat 6’ya kadar alkollü içecekleri servis eder, sunar veya satarsa veya sunulma şekliyle hemen tüketilmesi gereken veya tüketilmesi mümkün alkollü içecekleri bu saatler dışında servis eder, sunar veya satarsa,
10. 8. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, yeşil alanlarda veya park yerlerinde açık havada alkollü içecek içerse,
11. 9. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek ve 3. ve 9. fıkralara göre bir istisnai durum olmamasına rağmen açık havadaki yapılan bir etkinliğin sorumlusu vasfıyla katılımına izin verilen azami katılımcı sayısına uyulmasını sağlamazsa,
12. 9. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek ve 3. ve 9. fıkralara göre bir istisnai durum olmamasına rağmen kapalı mekanlarda yapılan bir etkinliğin sorumlusu vasfıyla katılımına izin verilen azami katılımcı sayısına uyulmasını sağlamazsa,
13. 9. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek ve bir etkinliğin sorumlusu vasfıyla hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamazsa,
14. 9. maddenin 5. fıkrasını ihlal ederek ve 9. fıkraya göre bir istisnai durum olmamasına rağmen, fiziki olarak hazır bulunan seyircilerin huzurunda danslı etkinlikler de dahil olmak üzere konser, tiyatro, opera ve konser gösterisi, müzikli ve sanatsal etkinlik konserler veya kültürel alana ait başka etkinlikler düzenlerse,
15. 9. maddenin 6. fıkrasını ihlal ederek, sorumlu organizatör vasfıyla serbest zaman veya eğlence alanına giren etkinlikler düzenlerse,
16. 9. maddenin 7. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek ve 13. fıkrasının 1a cümlesine göre bir istisnai durum olmamasına rağmen, sorumlu organizatör vasfıyla aile, tanıdık ve arkadaş çevresinde, o maddede tarif edilen kişilerden başka kişilerin katıldığı etkinlik ve buluşmalar (özel etkinlikler) gerçekleştirirse,
17. 9. maddenin 7. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek ve 9. maddenin 2. fıkrasına göre bir istisnai durum olmamasına rağmen, tanıdık ve arkadaş çevresinde, o maddede tarif edilen kişilerden başka kişilerin katıldığı etkinlik ve buluşmalara (özel etkinliklere) katılırsa,
18. 9. maddenin 8. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, bir cenaze töreninin sorumlusu vasfıyla katılımına izin verilmiş olan azami kişi sayısına uyulmasını sağlamazsa,
18a. 9. maddenin 10. fıkrasını ihlal ederek, 6b maddesinde belirtilen ve test sonucu negatif olan kişilerden olmamasına rağmen, 2. fıkra ile 3. fıkranın 4. bendinden 6. bendine kadar olan bölümde tarif edilmiş olan bir etkinliğe aynı anda beşten kişiyle birlikte katılırsa,
18b. 10. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 2. maddenin 2. fıkrasında tarif edilmiş olan kişilerden başka insanlar arasında, toplantılar sırasında 1,5 metrelik asgari mesafeye uymazsa,
19. 10. maddenin 1. fıkrasının 3. ve 4. cümlesini ihlal ederek, toplantıyı organize eden kişi vasfıyla koruma ve hijyen konsepti oluşturmaz veya gösteri ve toplantılardan sorumlu makamın talebi üzerine sunmazsa,
20. 10. maddenin 1. fıkrasının 5. cümlesini ihlal ederek, toplantıyı organize eden kişi vasfıyla toplantı sırasında koruma ve hijyen konseptine uyulmasını sağlamazsa,
20a. 10. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek, 6b maddesinde belirtilen ve test sonucu negatif olan kişilerden olmamasına rağmen, kapalı mekandaki bir etkinliğe aynı anda beşten kişiyle birlikte katılırsa,
21. 15. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 6b maddesinde belirtilen ve test sonucu negatif olan kişilerden olmamasına ve 3. cümleye göre bir istisnai durum oluşturmamasına satış noktalarına giderse,
22. 15. maddenin 1. fıkrasının 1. ve 2. cümlesini veya 4. fıkrasını ihlal ederek, bir satış noktasının, büyük mağazanın veya alışveriş merkezinin (AVM) sorumlu işletmecisi vasfıyla, satış alanı veya satış yapılan oda sayısı gözetilerek belirlenen azami sayıdaki müşteriden fazlasını içeri alır içeride uzun süre geçirmesini teşvik eden düzenlemeler oluşturursa,
23. 15. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, satış mağazalarının sorumlu işletmecisi olarak, 2. ve 3. cümlelere göre bir istisnai durum oluşturmamasına rağmen bu mağazaları Pazar ve resmi tatil günlerinde açarsa
24. 15. maddenin 5. fıkrasını ihlal ederek, kermesler, sanatsal ürünlerin ve kullanılmış eşyaların satıldığı pazarlar (bit pazarları), özel pazarlar ve halk şenlikleri düzenlerse,
25. 16. maddenin 1. cümlesini ihlal ederek, sorumlu işletmeci vasfıyla bir lokantayı veya bir yemekhaneyi müşterilerin girişine açar veya 16. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek ücretin ödenmesi işleminin yönetilmesi veya kalabalıkların birikmesinin engellenmesi için önlemler almazsa,
26. 16. maddenin 2. cümlesini ihlal ederek, sorumlu işletmeci vasfıyla bir yemekhanede hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamazsa,
27. 17. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, gezi turları, şehir turları, gemi gezi turları ve turistik amaçlı benzeri hizmetler sunarsa,
28. 17. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, bir otelin, konaklama işletmesinin, tatil konutunun veya benzeri işletmenin sorumlu işletmecisi vasfıyla, 2. cümleye göre istisnai bir durum bulunmamasına rağmen geceleme imkânı sunarsa,
29. 17. maddenin 2. fıkrasının 3. cümlesini ihlal ederek, bir otelin, konaklama işletmesinin, tatil konutunun veya benzeri işletmenin sorumlu işletmecisi vasfıyla, 2. cümleye göre istisnai bir durum bulunmamasına rağmen, bir sözleşme yapmadan önce, konuklarına hangi amaçla kiraladığını öğrenmez ve bu bilgileri konukların kimlik bilgileriyle birlikte kaydetmezse,
30. 17. maddenin 2. fıkrasının 4. cümlesini ihlal ederek, bir otelde, konaklama işletmesinde, tatil konutunda veya benzeri işletmede konuk olarak bilgileri eksiksiz ve doğru vermezse,
31. 18. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, vücut bakımı alanında hizmet veren bir ticari işletmenin sorumlu işletmeci vasfıyla önceden randevu almadan müşterilerine hizmet sunar veya elektronik temas takibini sağlamazsa,
31a 18. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, 6b maddesinde belirtilen ve test sonucu negatif olan kişilerden olmamasına rağmen, vücut bakımı alanında hizmet veren bir ticari işletmenin hizmetlerinden yararlanırsa,
18. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek fuhuş mekanları işletirse,
32. 18. maddenin 3. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, vücut temasının bulunduğu cinsel hizmetlerden ve erotik masajlardan yararlanırsa,
33. 18. maddenin 4. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 3. cümleye göre bir istisna oluşturmamasına rağmen, sorumlu işletmecisi olarak bir sürücü kursunun, tekne ehliyeti ve uçuş izni alınan diğer kurslarla benzeri kuruluşların koruyucu ve hijyen önlemlere uymasını sağlamazsa,
34. 19. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 1. fıkranın 2. cümlesine göre bir istisnai durum olmamasına rağmen, burada adı geçen kişi sayısından fazla kişiyle veya temassız olmadan sportif faaliyetleri yaparsa,
35. 19. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, üstü kapalı bir spor tesisinin, fitnes veya dans stüdyosunun veya benzeri bir tesisin işletmecisi sıfatıyla, bu tesisleri o maddede izin verilmiş olan kullanımların dışında başka kullanımlar için açarsa,
36. 19. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek, ilgili federasyonun öngördüğü koruma ve hijyen konsepti olmadan ve bu konseptin kurallarına uymaksızın, profesyonel sportif müsabakalar düzenlerse veya izleyicilerin bulunmasına izin verirse,
37. 19. maddenin 4. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, bir yüzme havuzunun işletmecisi sıfatıyla, bu tesisi o maddede izin verilmiş olan kullanımların dışında başka kullanımlar için açarsa,
38. 19. maddenin 4. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, açık havuzları veya plajları kullanırsa,
39. 20. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, 9. fıkranın 9. cümlesine göre bir istisnai durum olmamasına rağmen sinemaları, tiyatroları, konser salonlarını ve kamu ve özel kuruluşlar tarafından işletilen kültürel etkinlik mekanlarını kamunun girişine açarsa,
40. 20. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, bir müzenin, galerinin veya anıtın sorumlu işletmecisi vasfıyla, önceden randevu almadan veya belli büyüklükteki bir sergi veya kullanım alanı için belirlenmiş ve 6b maddesinde tarif edildiği şekliyle test sonucu negatif olmayan azami kişi sayısından fazla ziyaretçinin girişine izin verirse,
40a. 20. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, 6b maddesinde tarif edildiği şekliyle test sonucu negatif olmamasına rağmen ziyaretçi olarak kurumlara geiderse,
41. 21. maddenin 1. fıkrasını ihlal ederek, bir danslı eğlence mekanının sorumlu işletmecisi sıfatıyla bu veya benzeri bir işletmeyi kamuoyunun girişine açarsa,
42. 21. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, sorumlu işletmeci vasfıyla saunaları, buharlı hamamları, termal havuzları veya benzeri tesisleri açarsa,
43. 21. maddenin 3. fıkrasını ihlal ederek, eğlence mekanlarını, bunun dışında oyun parklarını, serbest zaman faaliyetleri değerlendirildiği işletmeleri, ayrıca oyun salonlarını, kumarhaneleri, bahis bürolarını ve benzeri işletmeleri kamuoyunun kullanımına açarsa,
44. 21a maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek derhal bir PCR testi yaptırmazsa,
45. 21a maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 21a maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen test sonucunu öğrendikten sonra derhal yerleşim yerine veya izolasyona çekilmesine olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmezse,
46. 21a maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 21a maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca istisna oluşturmamasına rağmen azami 14 gün süreliğine veya koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili bir nükleik asit testinin sonucu belli oluncaya dek burada izolasyona çekilmezse,
47. 21a maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek aynı haneye mensup olmayan kişileri ziyaretçi olarak kabul ederse,
48. 21a maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, derhal yerleşim yerine veya izolasyona çekilmesine olanak sunan diğer bir adresteki konuta gitmezse,
49. 21a maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, azami 14 gün süreliğine bir Point-of-Care (PoC) testinin sonucunun negatif olduğu PCR testinin sonucu belli oluncaya dek burada izolasyona çekilmezse,
50. 21a maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek aynı haneye mensup olmayan kişileri ziyaretçi olarak kabul ederse,
51. 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 23. maddenin 1. fıkrasından 5. fıkrasına kadar olan kısmında tarif edilmiş bir istisnai durum olmamasına rağmen, giriş yapan veya Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 2. maddesinin 17. bendinde adı geçen bir risk bölgesinden geri dönen kişi vasfıyla, giriş yaptıktan sonra direkt yoldan derhal kendi evine veya barınma imkanı sunan uygun bir başka konuta gitmezse,
52. 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesini ihlal ederek, 23. maddenin 1. fıkrasından 5. fıkrasına kadar olan kısmında ve 24. maddesinde tarif edilmiş bir istisnai durum olmamasına rağmen, giriş yapan, seyahatten dönen veya bir risk bölgesinden geri dönen kişi vasfıyla, giriş yaptıktan sonra 10 günlüğüne kendisini izole etmezse,
53. 22. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, giriş yapan, seyahatten dönen veya bir risk bölgesinden geri dönen kişi vasfıyla, 10 günlük izolasyon süresinde kendi hanesine mensup olmayan kişileri ziyaretçi olarak kabul ederse,
54. 22. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 22. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca kendisini izole etme yükümlülüğü bulunan bir kişiyi ziyaret ederse,
55. 22. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, 23. maddenin 1. veya 5. fıkrasına göre istisna oluşturmamasına rağmen giriş yapan veya virüsün yeni bir tipinin görüldüğü bir bölgeden geri dönen kişi vasfıyla, 14 günlük bir izolasyona girmezse,
56. 22. maddenin 2. fıkrasını ihlal ederek, 23. maddenin 7. fıkrasına göre istisnai bir durum olmamasına rağmen, giriş yapan, seyahatten dönen veya bir risk bölgesinden geri dönen kişi vasfıyla, ülkeye giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde öksürük, ateş, burun akması veya koku ve tat alma duyusunun kaybı gibi, SARS-CoV-2 koronavirüsün tipik semptomları olan belirtilerin baş göstermesi durumunda derhal yetkili Sağlık Dairesi’ni bu konuda bilgilendirmezse,
57. 23. maddenin 2. fıkrasının 2. bendini veya 3. fıkrasının 1. cümlesinin 1. veya 4. bendini ihlal ederek, bir belgeyi gerçeğe uygun şekilde düzenlemezse,
58. 23. maddenin 6. fıkrasının 2. cümlesini ihlal ederek, ülkeye giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde öksürük, ateş, burun akması veya koku ve tat alma duyusunun kaybı gibi, SARS-CoV-2 koronavirüsün tipik semptomları olan belirtilerin baş göstermesi durumunda bir test yaptırmak üzere bir doktora veya test merkezine gitmezse,
59. 24. maddenin 5. fıkrasını ihlal ederek, bir hekim raporunu giriş yaptıktan sonra en az on gün boyunca muhafaza etmezse,
60. 24. maddenin 5. fıkrasını ihlal ederek, bir hekim raporunu giriş yaptıktan sonra en az on gün boyunca muhafaza etmezse, ülkeye giriş yaptıktan sonraki on gün içerisinde öksürük, ateş, burun akması veya koku ve tat alma duyusunun kaybı gibi, SARS-CoV-2 koronavirüsün tipik semptomları olan belirtilerin baş göstermesi durumunda yeniden bir test yaptırmak üzere bir hekime veya test merkezine başvurmazsa.

Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 73. maddesinin 1a fıkrasının 24. bendi uyarınca kabahat işlemiş sayılır.

28. madde: Yürürlüğe girme, yürürlükten kalkma

(1) İşbu yönetmelik, 2 Nisan 2021 günü yürürlüğe girer.

(2) İşbu yönetmelik, 18 Nisan 2021 gününün sona ermesiyle yürürlükten kalkar.

Ek (4. maddenin 3. fıkrasının 1. bendini d alt bendi uyarınca)

Ağız-burun maskesi taşınması zorunlu olan alanlar:

I. Caddeler

 1. Mitte ilçesinde Alte Schönhauser Straße,
 2. Kreuzberg ilçesinde Bergmannstraße,
 3. Friedrichshagen ilçesinde Bölschestraße,
 4. Mitte ilçesinde Friedrichstraße,
 5. Neukölln ilçesinde Hermannstraße,
 6. Mitte ilçesinde Karl-Liebknecht-Straße,
 7. Neukölln ilçesinde Karl-Marx-Straße,
 8. Wilmersdorf ve Charlottenburg ilçelerinde Kurfürstendamm,
 9. Mitte ilçesinde Rathausstraße,
 10. Steglitz ilçesinde Schloßstraße,
 11. Neukölln ilçesinde Sonnenallee,
 12. Charlottenburg ve Schöneberg ilçelerinde Tauentzienstraße,
 13. Moabit ilçesinde Turmstraße,
 14. Mitte ilçesinde Unter den Linden,
 15. Charlottenburg Wilmersdorfer Straße

II. Meydanlar

 1. Alexanderplatz,
 2. Bebelplatz,
 3. Boxhagener Platz,
 4. Breitscheidplatz,
 5. Europaplatz,
 6. Hardenbergplatz,
 7. Hermannplatz,
 8. Lausitzer Platz,
 9. Leipziger Platz,
 10. Olimpiyat Stadyumu’nda etkinliklerin, özellikle de futbol karşılaşmalarının gerçekleştirilmesi durumunda Olympischer Platz,
 11. Pariser Platz,
 12. Potsdamer Platz,
 13. Rosa-Luxemburg-Platz,
 14. Rosenthaler Platz,
 15. Washingtonplatz,
 16. Wittenbergplatz

III. Diğer alanlar

 1. Altstadt Spandau (eski şehir merkezi),
 2. Hackescher Markt,
 3. Kottbusser Tor,
 4. Lustgarten

Halkın SARS-CoV-2 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunması İçin İkinci Yönetmelik

İkinci SARS-Cov-2 Enfeksiyona Karşı Koruyucu Önlemler Yönetmeliği’nin
Tadiline Dair 1 Nisan 2021 tarihli
Üçüncü Yönetmelik Nüshası halinde

PDF-Belge (406.4 kB) - Durum: 1 Nisan 2021