Inhaltsspalte

Procedura de azil

Un cuplu cere azil

Pentru a depune o cerere de azil, trebuie să vă aflați în Germania. O cerere de azil nu poate fi depusă la reprezentanțele diplomatice ale Republicii Federale Germania în străinătate. Trebuie să depuneți personal această cerere.

Pentru a putea depune o cerere de azil în Germania, trebuie să vă înregistrați mai întâi. Când ajungeți în Berlin, trebuie mai întâi să mergeți la Biroul de contact pentru noii veniți. Acolo se va stabili, cu ajutorul sistemului de distribuire „EASY“ din Germania, care stat federal este competent pentru admiterea dumneavoastră. Dacă se stabilește că un alt stat federal este competent pentru admiterea dumneavoastră, veți primi un bilet de tren pentru a merge la instituția competentă. Dacă Berlin este competent, trebuie să vă înregistrați ca solicitant sau solicitantă de azil la Oficiul de stat pentru problemele refugiaților. Înregistrarea durează două zile. În prima zi, se creează dovada sosirii dumneavoastră, care vă servește drept document provizoriu de identitate și constituie o condiție prealabilă pentru dreptul de a beneficia de prestații. Dovada sosirii conține numele dumneavoastră, data nașterii, cetățenia și fotografia. În afară de aceasta, trebuie prelevate amprentele dumneavoastră digitale înainte de eliberarea documentului. În a doua zi are loc un examen medical și beneficiați de primele prestații. Asigurați-vă că vă aduceți toate documentele dumneavoastră de identitate și documentele personale (pașaport, certificate de naștere, carte de identitate sau permis de conducere).

După înregistrare, veți fi acceptat într-un centru de primire, care reprezintă cazarea dumneavoastră și vă oferă toate cele trebuincioase. Durata cazării dumneavoastră în centrul de primire este în general de cel puțin până la șase săptămâni, și cel mult până la șase luni. Dacă veniți dintr-un așa-numit stat sigur de origine (de exemplu din Albania, Bosnia-Herțegovina, Ghana, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Senegal și Serbia), sunteți obligat să locuiți acolo până la decizia Oficiului federal pentru migrație și refugiați asupra cererii dumneavoastră de azil. În cazul respingerii cererii dumneavoastră de azil trebuie să rămâneți, în calitate de cetățean al așa-numitului stat sigur de origine, în centrul inițial de primire, până la reîntoarcerea în statul de origine. Dacă aveți membri de familie într-un alt centru de primire, este posibil să se realizeze o reîntregire a familiei.

Cum depun o cerere de azil?

După înregistrarea ca solicitantă sau solicitant de azil, depuneți cererea de azil la filiala din Berlin a Oficiului federal pentru migrație și refugiați. Pentru aceasta vi se va comunica o dată programată. Vă rugăm să aduceți documentele dumneavoastră de identitate pentru depunerea cererii.

Pe durata depunerii personale a cererii dumneavoastră, veți fi asistat de o interpretă sau un interpret. În plus, veți primi toate informațiile importante și în scris, în limba dumneavoastră maternă. Datele preluate de la dumneavoastră vor fi comparate cu datele din Registrul Central al Străinilor și din Oficiul Federal al Poliției Criminalistice, pentru a verifica dacă există mai multe cereri și dacă aceasta este prima dumneavoastră cerere sau o cerere reformulată, conform așa-numitului Regulament Dublin. În afară de aceasta se poate constata, printr-un sistem la nivel european, dacă un alt stat este competent pentru procedura de azil.

După cererea dumneavoastră depusă personal, veți primi aprobarea pentru ședere.

Ce documente de ședere primesc?

La înregistrare veți primi o dovadă pentru sosire, care include fotografia, numele, data nașterii și naționalitatea dumneavoastră. După cererea dumneavoastră de azil depusă personal la Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați, veți primi aprobarea dumneavoastră pentru ședere. Acesta este un document foarte important cu care puteți dovedi că ați solicitat azil și cu care vă puteți legitima la posibilele controale (ale poliției). Aprobarea pentru ședere este limitată din punct de vedere al spațiului la districtul în care se află centrul de primire competent. Această restricție expiră după trei luni, cu excepția cazului în care sunteți obligat să trăiți în continuare într-un centru de primire inițială (în special ca cetățean al unuia din așa-numitele state sigure de origine).

Cum se desfășoară procedura de azil?

În cadrul procedurii de azil, Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați examinează dacă în cazul dumneavoastră există condițiile pentru dreptul de azil, protecție a refugiaților, protecție subsidiară și interdicții naționale de expulzare.

După ce ați depus cererea de azil la o filială a Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați, începe perioada de așteptare a acestei decizii.

Atâta timp cât sunteți obligat să locuiți într-un centru de primire inițială, aveți așa-numita obligație de rezidență. Aceasta înseamnă că nu aveți permisiunea să părăsiți districtul Autorității pentru străini în care se află centrul dumneavoastră de primire – în cazul dumneavoastră, acesta este statul Berlinului. Pe durata obligației de rezidență nu aveți permisiunea de a lucra.

Înainte de a se desfășura procedura de azil propriu-zisă, se va stabili mai întâi, în cadrul procedurii Dublin, dacă un alt stat european este competent pentru procesarea cererii dumneavoastră de azil. Acest lucru trebuie să garanteze că fiecare cerere de azil depusă în așa-numitul spațiu Dublin (în UE, Norvegia, Islanda, Elveția sau Liechtenstein) este examinată doar de către un singur stat. Dacă ați fost deja înregistrat într-unul dintre statele menționate sau dacă ați depus deja o cerere de azil acolo, Germania nu poate acorda nici o protecție suplimentară din punct de vedere al legislației azilului.

Dacă cererea dumneavoastră de azil trebuie procesată într-un alt stat, Germania va formula o solicitare de preluare către statul respectiv. Dacă acesta admite solicitarea, Oficiul Federal emite o decizie corespunzătoare. Împotriva acestei decizii puteți depune o contestație și o cerere de procesare în regim de urgență, în termen de o săptămână, la instanța administrativă competentă. Până la o hotărâre judecătorească privind cererea în regim de urgență nu este posibil un transfer în țara inițială de aplicare.

În cazul în care transferul nu are loc în termen de șase luni, competența rămâne în sarcina statului în care ați depus pentru ultima dată o cerere de azil. Acest termen poate fi extins în anumite circumstanțe.

Cel mai important element al procedurii de azil este audierea personală a solicitantei sau solicitantului. La termenul de audiere a dumneavoastră, Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați vă va pune la dispoziție o interpretă sau un interpret. În timpul audierii, aveți posibilitatea să explicați motivele dumneavoastră individuale ale refugiului. Pentru aceasta este important să vă prezentați bine pregătit pentru această audiere și să consultați, în prealabil, un centru de consiliere, o avocată sau un avocat. Găsiți unele informații privind audierea în procedura de azil, traduse în numeroase limbi, la asyl.net.

În cazul în care nu vă puteți prezenta la termen din motive de sănătate sau din alte motive importante, trebuie să-l anulați neapărat în scris. Dacă absentați nemotivat, cererea dumneavoastră poate fi respinsă, sau procedura poate fi încheiată.

Audierea nu este publică, însă puteți fi însoțit de avocata sau avocatul dumneavoastră, de o reprezentantă sau un reprezentant din partea UNHCR sau de orice altă persoană în care aveți încredere (art. 14 alin. 4 VwVfG). Minorii neînsoțiți trebuie însoțiți de către tutore.

În timpul audierii, trebuie să vi se acorde suficient timp pentru a descrie motivele refugiului dumneavoastră, circumstanțele de viață, precum și parcursul vieții dumneavoastră. De asemenea, puteți exprima aprecierea dumneavoastră cu privire la ce pericole vă așteaptă la întoarcerea în țara dumneavoastră de origine. Persoana competentă din cadrul Oficiului Federal pentru Migrație și Refugiați care decide este, de obicei, familiarizat cu circumstanțele generale din țara dumneavoastră de origine. Sunteți obligat să răspundeți conform adevărului. Dacă dețineți mijloace de probă, cum ar fi fotografii, documente de la autorități sau de la poliție sau certificate medico-legale, prezentați-le.

Pentru a evita greșelile sau neînțelegerile, întreaga conversație este tradusă, iar conținutul esențial al acesteia înregistrat într-un proces-verbal. După audiere, puteți solicita traducerea procesului-verbal în limba dumneavoastră de origine. Aveți apoi posibilitatea de a corecta sau completa declarațiile dumneavoastră. Această retraducere trebui să aibă loc înainte de a vi se solicita să semnați procesul-verbal.

După audiere începe la Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați procesul de luare a deciziei asupra cererii de azil.

Situația persoanelor deosebit de vulnerabile, cum ar fi minorii neînsoțiți, femeile însărcinate, părinții singuri, victimele torturii, persoanele traumatizate, persoanele persecutate pentru motive de natură sexuală, precum și victimele traficului de persoane, trebuie urmărită cu atenție deosebită pe tot parcursul procedurii de azil și în locul de cazare.

Când beneficiez de protecție?

Ce fel de protecție va fi acordată individual refugiaților, se stabilește de către autoritatea competentă pe parcursul procedurii de azil. În Germania, se face o distincție între patru tipuri de protecție:
  • drept de azil
  • protecție pentru refugiați
  • protecție subsidiară
  • interdicție națională de expulzare.

Legea fundamentală prevede un drept fundamental la azil prin articolul 16a, care constituie baza dreptului la azil. Toți cei persecutați politic de structuri ale statului au dreptul la protecție în Germania. În orice caz însă, o recunoaștere a dreptului la azil este exclusă în cazul în care persoana persecutată a intrat în Germania printr-un stat terț sigur (toate țările UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția).

Convenția de la Geneva privind refugiații prevede că o persoană căreia i se recunoaște statutul de refugiat primește protecție pentru refugiați. Un refugiat este o persoană care, datorită rasei, naționalității, convingerilor politice, religiei sau apartenenței la un anumit grup social, este în pericol de a fi agresat fizic sau de a-și pierde libertatea. Spre deosebire de dreptul la azil, amenințarea nu trebuie să provină de la o structură a statului, ci poate proveni și de la structuri nestatale, cum ar fi grupări teroriste, clanuri, carteluri sau membri ai familiei. Oficiul federal ia în considerare în mod regulat, dacă ar fi putut fi identificată o protecție și în țara de origine, de exemplu prin mutarea într-o zonă mai sigură.

Cetățenii cu drept la azil și refugiații primesc un permis de ședere pentru durata de trei ani cu acces nerestricționat la piața forței de muncă. Aceștia au dreptul la reîntregirea familiei. Dacă cererea de reîntregire este depusă în termen de trei luni de la recunoașterea de către Oficiul Federal, atunci nici măcar nu trebuie să dovediți că puteți asigura rudelor mijloacele de trai. După trei sau cinci ani se va acorda permisul de ședere pe perioadă nedeterminată, dacă sunt îndeplinite alte condiții prealabile, cum ar fi asigurarea mijloacelor de trai și anumite cunoștințe de limbă germană.

Protecția subsidiară este acordată în cazul în care solicitantul este amenințat cu pedeapsa cu moartea, tortura sau tratamentul inuman, respectiv umilitor în țara sa de origine. În plus, protecția se acordă și civililor a căror viață sau integritate este grav amenințată în mod individual de o forță discreționară în contextul conflictelor armate.

În cazul în care Oficiul Federal aprobă protecție subsidiară, Autoritatea pentru străini eliberează un permis de ședere pe durata de un an. Acesta va fi reînnoit pe durata de doi ani după expirarea primului an, atât timp cât motivul pentru care s-a dispus protecția există în continuare. Și cetățenii sub protecție subsidiară au, exact ca și refugiații cu statut recunoscut, acces nerestricționat pe piața muncii. Cu toate acestea, legea a interzis pentru aceștia reîntregirea familiei până în martie 2018. Începând cu 01.08.2018, în fiecare lună pot călători în Germania 1.000 de membri ai familiilor persoanelor care au dreptul la protecție. Permisul de ședere poate fi transformat după cinci ani, în anumite condiții, într-un permis de ședere pe perioadă nedeterminată.

Pentru protecția solicitanților care nu îndeplinesc condițiile de acordare a azilului, protecției refugiaților sau protecției subsidiare, poate fi dispusă o măsură de interdicție națională de expulzare în temeiul art. 60 alin. 5 și 7 AufenthG (Legea privind dreptul de ședere), dacă expulzarea ar avea drept consecință încălcarea drepturilor omului sau ar constitui un pericol semnificativ și concret pentru integritatea corporală, viață sau libertate. Acesta poate fi cazul în care cineva suferă de o boală gravă care nu poate fi tratată în țara de origine, astfel încât există pericolul unor probleme grave de sănătate, în cazul în care persoana ar trebui să se întoarcă.

În cazul în care există o interdicție națională de expulzare, se acordă un permis de ședere pentru durata de un an, care poate fi reînnoit în mod repetat, și transformat după cinci ani într-un permis de ședere pe perioadă nedeterminată, dacă anumite condiții sunt îndeplinite. Persoanele pentru care a fost stabilită interdicția de expulzare au acces limitat la piața forței de muncă și doar un drept limitat la reîntregirea familiei.

Ce particularități se aplică în cazul refugiaților minori neînsoțiți?

Pentru refugiații și solicitanții de azil minori care sosesc în Berlin fără a fi însoțiți de părinții lor sau alți tutori legali, există reglementări procedurale speciale. Aceștia vor fi preluați (provizoriu) în custodie de către oficiul competent pentru tineret – în Berlin, de către Departamentul Senatului pentru Educație, Tineret și Familie / Oficiul Landului pentru Tineret. Prima înregistrare a tuturor copiilor și tinerilor neînsoțiți are loc în Centrul pentru Prima Înregistrare și Clearing (EAC), în Wupperstraße 17, 14167 Berlin (Steglitz-Zehlendorf). Acolo sunt asigurate o cazare adecvată pentru bunăstarea copiilor, întreținerea și îngrijirea medicală, precum și asistența pedagogică, urmând a se dispune o înregistrare din punct de vedere al legislației pentru străini de către Oficiul de Stat pentru probleme cetățenești și ordine publică. În funcție de numărul de înregistrări primare la nivel federal pentru refugiații minori neînsoțiți, statul Berlin ar putea avea dreptul – dacă nu există motive de excludere ca de exemplu o boală) – să-i redistribuie într-un alt stat federal. În cazul unor motive de excludere existente sau în cazul unui număr scăzut de persoane înregistrate prin comparație la nivel federal, refugiații minori neînsoțiți rămân în Berlin.

O cerere de azil nu poate fi depusă personal de către refugiatul minor neînsoțit, ci numai de către Oficiul Landului pentru Tineret, de către tutore sau de către un custode complementar. În măsura în care se depune o cerere, refugiatul minor neînsoțit va fi însoțit, în cadrul procedurii ulterioare de azil, de către un tutore, respectiv de către un custode complementar. Acest lucru se aplică în special în cadrul audierii, în procedura de azil, de către Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați. Tutorele și custodele complementar au, de regulă, o experiență deosebită de specialitate în chestiuni legate de legislația privind azilul, respectiv legislația pentru străini, care oferă, de asemenea, anumite caracteristici speciale privind refugiații minori (neînsoțiți).