Uznanie kwalifikacji zawodowych

Przedstawiciele różnych zawodów na tle panoramy Berlina

W jaki sposób mogę uzyskać uznanie świadectwa ukończenia szkoły, studiów albo kształcenia zawodowego?

Przydatny przegląd wielu cennych informacji i odnośników można znaleźć na stronie internetowej Anerkennung in Deutschland (po niemiecku) Federalnego Instytutu Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (BIBB), stworzonej na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych.

Informacje dotyczące możliwości uznawania świadectw szkolnych znajdują się na stronie internetowej (po niemiecku) Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny. Wypełniony wniosek o uznanie świadectwa (po niemiecku) należy złożyć w Dziale Uznawania Świadectw Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny.

Dodatkowo wymagane są dokumenty takie jak:

  • poświadczona kopia świadectwa / punktów w szkolnictwie wyższym / dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów,
  • kopia tłumaczenia na język niemiecki poświadczona przez tłumacza przysięgłego (dokumenty w języku angielskim lub francuskim nie wymagają tłumaczenia),
  • kopia paszportu,
  • życiorys w formie tabeli.

W przypadku składania wniosku osobiście nie trzeba przedstawiać poświadczenia, o ile przyniosło się oryginalne dokumenty do przedłożenia oraz kolorowe kopie dokumentów.

Informacje na temat uznawania studiów również można znaleźć na stronie internetowej Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny (po niemiecku). Należy pamiętać o tym, że nie trzeba ubiegać się o uznanie ukończonych studiów wyższych. Baza danych Anabin (po niemiecku) zawiera informacje dotyczące szkół wyższych i dyplomów ukończenia szkół wyższych, które ułatwiają przyporządkowanie kwalifikacji zdobytych za granicą w ramach systemu niemieckiego. Pomoc można uzyskać także w Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (po niemiecku) (centralnej jednostce zajmującej się oceną zagranicznych świadectw).

Informacje dotyczące możliwości uznawania kształcenia zawodowego znajdują się na stronie internetowej (po niemiecku) Administracji Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny. Nie wszystkie zawody muszą zostać uznane. Niezbędne informacje można uzyskać w wyszukiwarce Anerkennungsfinder (po niemiecku), która jest dostępna w kilku językach. Usługi doradcze oferuje także sieć IQ (po niemiecku).

Również Willkommenszentrum Berlin oferuje doradztwo w zakresie możliwości uznawania świadectw zdobytych za granicą.