Kolumna treści

Podatki

Podatki: Para w punkcie doradztwa podatkowego

Jak funkcjonuje niemiecki system podatkowy?

W Niemczech istnieje 40 różnych podatków. Środki pobierane w ramach podatków są dzielone pomiędzy federacją, krajami związkowymi i gminami. Z tych środków są finansowane, między innymi, szkoły, infrastruktura drogowa i pomoc socjalna.
Osobami kontaktowymi we wszystkich sprawach podatkowych są pracownicy urzędów skarbowych (po niemiecku) oraz doradcy podatkowi (po niemiecku).

Niektóre podatki są tak zwanymi „podatkami konsumpcyjnymi”. Są one odprowadzane procentowo od ceny towarów lub usług i płacą je konsumenci. Przykładami podatków konsumpcyjnych są podatek od towarów i usług (VAT), który jest nakładany na prawie wszystkie towary, albo podatek od olejów mineralnych, który jest nakładany na benzynę.

Pozostałe podatki są nazywane „podatkami dochodowymi”. Pobierane są one tam, gdzie występuje dochód lub zysk – czyli na przykład podatek dochodowy, który jest pobierany od wynagrodzenia pracowników albo zysków uzyskanych przez osoby samozatrudnione. Istnieje także podatek od działalności przemysłowej i handlowej oraz podatek od osób prawnych – te podatki płacą przedsiębiorstwa.

Pracownicy z reguły nie muszą się martwić kwestiami podatkowymi: podatki, które muszą zostać odprowadzone, są potrącane bezpośrednio z ich wynagrodzenia i przekazywane do urzędu skarbowego. Przede wszystkim chodzi o podatek od wynagrodzenia i tak zwany „dodatek solidarnościowy” – dodatek do podatku od wynagrodzenia, którego celem jest pokrycie kosztów zjednoczenia Niemiec. Członkowie jednego z dwóch głównych kościołów chrześcijańskich muszą także odprowadzać podatek kościelny; podatek ten co prawda pobiera państwo, ale jest on przekazywany kościołom, które następnie same mogą decydować o przeznaczeniu tych wpływów podatkowych.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą – inaczej niż osoby zatrudnione – muszą regularnie ujawniać urzędowi skarbowemu swoje dochody, na których podstawie obliczane są podatki. W tym celu wymagane jest poinformowanie o swoich zyskach. W przypadku małych przedsiębiorstw wystarcza zestawienie przychodów i rozchodów. W przypadku przedsiębiorstw od określonej wielkości wymagane jest zestawienie wszystkich aktywów i obciążeń w ramach bilansu.

Oprócz podatku dochodowego od zysku osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zasadniczo muszą także odprowadzać podatek VAT od całego obrotu. W przypadku obrotu rocznego do 17 500 EUR urząd skarbowy może jednak zwolnić z podatku VAT.

Osobom, które po raz pierwszy zamierzają prowadzić w Niemczech działalność gospodarczą, poleca się skorzystanie z usług doradztwa podatkowego.

W dokumencie informacyjnym Steuer ABC (po niemiecku) przygotowanym przez Senat ds. Finansów zawarte są szczegółowe informacje dla podatników.

Ile podatków muszę płacić?

To, ile podatków trzeba zapłacić, zależy od klasy podatkowej. Z kolei klasa podatkowa jest uzależniona od dochodów i warunków życia. W Niemczech wyróżnia się sześć klas podatkowych. Klasa podatkowa jest wskazana w rozliczeniu płacy, które przekazuje pracodawca. Klasę podatkową określa się na podstawie rocznej deklaracji podatkowej, którą składa się w urzędzie skarbowym.

Pracownicy płacą podatek dochodowy w formie potrącenia od wynagrodzenia. Pracodawcy przekazują podatek dochodowy bezpośrednio do urzędu skarbowego. W jego skład wchodzą:
  • podatek od wynagrodzenia,
  • dodatek solidarnościowy,
  • ew. podatek kościelny,
  • składki na ubezpieczenie społeczne (zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalne i na wypadek bezrobocia).

Składki na ubezpieczenie społeczne nie są podatkami w ścisłym znaczeniu, ale są składkami na obowiązkowe ubezpieczenie, które musi płacić każda osoba. Jedną połowę kosztów ponosi pracownik, a drugą – pracodawca.

W przypadku własnej działalności gospodarczej podatek dochodowy może także zawierać dodatkowe podatki, które są niezależne od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej:
  • podatek od działalności przemysłowej i handlowej,
  • podatek VAT.

Małżonkowie oraz osoby w związku partnerskim mogą łączyć klasy podatkowe ze swoimi małżonkami lub partnerami.