Kolumna treści

Nauka języka niemieckiego

Nauczycielka uczy uczniów

Gdzie mogę uczyć się języka niemieckiego?

Osoby, które chcą nauczyć się języka niemieckiego, mogą udać się na kurs językowy. Kursy języka niemieckiego oferowane są na różnych poziomach przez różne instytucje edukacyjne w Berlinie. Mogą Państwo uczęszczać na kurs np. na uniwersytecie ludowym (Volkshochschule), w prywatnych szkołach językowych, instytutach językowych i na uniwersytetach, a także w centrach kultury i stowarzyszeniach. Korzystając z tej listy mogą Państwo wyszukiwać szkoły językowe w Berlinie. Alternatywnie bądź w ramach uzupełnienia kursu językowego mogą Państwo także ukończyć kurs internetowy.
Wyróżnia się różne poziomy językowe, które są oznaczone formie skrótów, np. A1, B2. Przegląd różnych poziomów językowych określonych w ramach europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz poszczególnych wymogów językowych znajduje się na stronie internetowej europaeischer-referenzrahmen.de (po niemiecku).

Czy mogę wziąć udział w kursie integracyjnym?

Kurs integracyjny jest kursem języka niemieckiego z częścią uzupełniającą, w ramach której przekazywana jest wiedza na temat historii, kultury i systemu politycznego Niemiec. Ta część nosi nazwę „Orientierungskurs” (kurs orientacyjny).
Kursy integracyjne (po niemiecku) są oferowane przez różne placówki i finansowane przez BAMF. Osoby, którym przysługuje udział w kursie integracyjnym, płacą tylko część kwoty – obecnie 1,95 EUR za godzinę. Prawo do udziału w kursie integracyjnym nabywają osoby, które po raz pierwszy otrzymały zezwolenie na pobyt, wydane do celów podjęcia zatrudnienia albo sprowadzenia członków rodziny, ze względu na uznanie statusu uchodźcy albo przyznanie ochrony uzupełniającej lub do innych określonych celów humanitarnych (§ 23 ust. 2 lub 4, § 25 ust. 4a zdanie 3 lub § 25b ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców (Aufenthaltsgesetz)). Mogą Państwo zostać dopuszczeni do uczestnictwa w kursie integracyjnym przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) także wtedy, gdy posiadają Państwo długoterminowe pozwolenie na pobyt w innym państwie członkowskim UE, a co za tym idzie, mają Państwo prawo także do pobytu w Niemczech (§ 38a Ustawy o pobycie). Prawa do udziału w kursie integracyjnym nie mają osoby małoletnie i osoby młode uczęszczające do szkoły, a także osoby, w których przypadku stwierdzono znacznie mniejszą potrzebę integracji – przede wszystkim osoby, które już dostatecznie znają język niemiecki (poziom B1).
Osoby, które w ciągu dwóch lat ukończyły kurs integracyjny, mogą wnioskować o zwrot połowy zapłaconej kwoty. Osoby, które w celu utrzymania pobierają świadczenia, o których mowa w II lub XII księdze kodeksu prawa socjalnego (SGB), albo świadczenia przewidziane w ustawie o świadczeniach dla ubiegających się o azyl, mogą zostać w pełni zwolnione z kosztów udziału w kursie integracyjnym.
W finansowanym kursie integracyjnym mogą uczestniczyć także osoby ubiegające się o azyl (po niemiecku), jeśli dostępna jest wystarczająca liczba miejsc oraz o ile osoby te pochodzą z Syrii, Iranu, Iraku, Erytrei lub Somalii, a za postępowanie o udzielenie azylu nie odpowiada żadne inne państwo UE.
Osoby, którym nie przysługuje udział w finansowanym kursie integracyjnym, mogą wybrać kurs integracyjny lub inny podobny kurs oferowany przez wiele szkół językowych; w takim przypadku muszą jednak same pokryć pełny koszt udziału w kursie.

Czy mogę wziąć udział w kursie języka niemieckiego dla osób ubiegających się o azyl?

Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w finansowanym kursie integracyjnym Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców, mogą Państwo uczęszczać na alternatywne, finansowane przez kraje związkowe kursy języka niemieckiego. Uniwersytety ludowe (VHS) oferują bezpłatne kursy niemieckiego dla uchodźców we wszystkich dzielnicach Berlina. Na wielojęzycznej stronie internetowej znajdą Państwo wszystkie ważne informacje na temat zapisów.

Jakie są inne możliwości nauki języka niemieckiego?

Obok kursów języka niemieckiego o charakterze ogólnym istnieją także zawodowe kursy językowe.
Finansowany przez rząd federalny program wspieranie języka niemieckiego zgodnie z § 45a Ustawy o pobycie stanowi ofertę nauki języka skierowaną do osób przybyłych do Niemiec jako migranci, którzy chcą poprawić swoje szanse na rynku pracy oraz swoją znajomość niemieckiego do poziomu C2 GER. Prawo do udziału mają osoby posiadające pozwolenie na pobyt, a także obywatelki i obywatele UE. Także ubiegający się o azyl w trakcie procedury azylowej mogą wziąć udział w finansowanym kursie integracyjnym, jeżeli pochodzą z Syrii, Iranu, Iraku, Erytrei bądź Somalii oraz jeżeli ich procedura azylowa nie toczy się w żadnym innym państwie członkowskim UE. Kursy mogą być łączone z działaniami w ramach wdrażania zawodowego i promocji zatrudnienia.
Uchodźcy nie posiadający dostępu do finansowanego przez rząd federalny zawodowego kursu językowego mogą brać udział w zawodowych kursach językowych finansowanych przez kraje związkowe. Podstawowa oferta językowa kraju związkowego Berlin podlega uzupełnieniu o narzędzie krajowego EFS w ramach zawodowej pomocy językowej dla uchodźców. Ofertę tę uzupełnia praktyka. Specjalnie dla rodziców -migrantów istnieją organizowane przez Uniwersytety Ludowe kursy dla rodziców, które odbywają się w czasie nauki szkolnej dzieci.