Zasady wspólnego życia

Dwaj sąsiedzi rozmawiają przy płocie w ogrodzie

Wszyscy ludzie mają taką samą godność ludzką oraz przysługują im prawa podstawowe i prawa człowieka – państwo ma obowiązek urzeczywistnić te prawa.
Każdy człowiek ma godność ludzką i prawa. Dotyczy to wszystkich ludzi, ponieważ są ludźmi – niezależnie od płci oraz niezależnie od tego, czy są młodzi czy starzy, czy są wierzący czy niewierzący, czy są żydami, chrześcijanami, muzułmanami, wyznawcami innej religii czy mają inny światopogląd, a także niezależnie od pochodzenia oraz od tego, czy są biedni czy bogaci. Państwo niemieckie jest zobowiązane do przestrzegania oraz ochrony godności i praw wszystkich ludzi.

Wszyscy ludzie są różni, ale jako ludzie są tacy sami. Dyskryminacja jest zakazana.
Wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Kobiety i mężczyźni mają takie same prawa i wolności. Nikogo nie wolno dyskryminować ze względu na płeć, kolor skóry (wygląd), pochodzenie, religię lub światopogląd, tożsamość seksualną lub niepełnosprawność. Wszyscy ludzie muszą traktować siebie nawzajem bez stosowania przemocy oraz z szacunkiem.

Treść ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec i niemieckiej konstytucji znajduje się na stronie internetowej Bundestagu (po niemiecku) .

Dzieci mają prawa

Prawa człowieka obowiązują oczywiście również w stosunku do dzieci. Dzieci wymagają przy tym szczególnej ochrony. Z tego względu istnieją prawa, które dotyczą w szczególności ludzi, którzy nie ukończyli 18 roku życia – prawa dziecka. Zostały one przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w formie Konwencji o prawach dziecka w roku 1989. Konwencja o prawach dziecka ONZ zawiera 54 artykuły i opiera się na czterech podstawowych zasadach: zakazie dyskryminacji, prawie do życia i rozwoju osobistego, prawie uczestnictwa oraz nadrzędności dobra dziecka. Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) podsumowuje dziesięć podstawowych praw dzieci w następujący sposób:
 • prawo do równego traktowania
 • prawo do zdrowia
 • prawo do edukacji
 • prawo do zabawy i czasu wolnego
 • prawo do swobodnego wyrażania opinii i uczestnictwa
 • prawo do wychowania bez przemocy
 • prawo do ochrony w czasie wojny i do ucieczki
 • prawo do ochrony przed wykorzystywaniem ekonomicznym i seksualnym
 • prawo do opieki rodzicielskiej
 • prawo do szczególnej opieki i wsparcia w przypadku niepełnosprawnością
  Z tekstem Konwencji o prawach dziecka ONZ mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej federalnego ministerstwa rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży.
  Znajdą tam Państwo również broszurę “Die Rechte der Kinder. Von logo! Einfach erklärt” („Prawa dziecka – jasno przedstawione przez logo!”). Objaśnia ona w przystępny sposób, poprzez historie i obrazy, czym jest Konwencja o prawach dziecka i co ona oznacza dla dzieci i młodzieży.