نقاط تماس

افراد مختلف نیازمند کمک (در زیر یک چتر بزرگ)

زنان

  • حفاظت در مقابل خشونت
    خط تلفن کمک سراسری برای خشونت علیه زنان – 08000116016 -
  • خشونت خانگی و خانوادگی
    BIG e.V. – طرح برلین علیه خشونت علیه زنان: خط تلفن BIG: 0306110300 (8:00 – 23:00)
  • خط تلفن کمکرسانی بحرانهای زنان: 0306157596 یا ایمیل

تبعیض

اداره سنای سلامت، مراقبت و برابری، اطلاعات کتبی را درباره تبعیض بر اساس جنسیت ارائه می کند:
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (Diskriminierung aufgrund des Geschlechts)
Abteilung Frauen und Gleichstellung
Oranienstraße 106, 10969 Berlin
تلفن.: 03090282116 و فکس: 03090282066
اینترنت

حامیان مستقل و پروژه ها