محتوای ستون

بازنشستگی

یک جفت سالمند بر روی یک نیمکت

نحوه عملکرد سامانه حقوق بازنشستگی در آلمان چگونه است؟

سامانه بازنشستگی مدلی با 3 رکن را دنبال می‌کند:

ولین رکن شامل بیمه قانونی بازنشستگی می‌شود. این رکن برای زنان/مردان کارمندانی الزامی است که در کاری فعالیت می‌کنند که مستلزم پرداخت حق بیمه است. مقررات ویژه ای برای کارمندان دولتی مرد/زن، کشاورزان مرد/ زن یا سایر حرفه‌های مستقل وجود دارد.

دومین رکن شامل بیمه شرکتی می‌شود. این بدان معنا است که کارفرمای مرد/ زن به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی به کارمندان خود، پولی را برای آنها پس انداز می‌کند.

بیمه خصوصی، رکن سوم را تشکیل می‌دهد. از طریق بیمه عمر یا پس انداز پول، هر شخص اقدامات مناسبی را برای خدمات درمانی خصوصی خود انجام می‌دهد. تمامی کارمندان زن/ مرد که در آلمان زندگی می‌کنند و دارای شغلی هستند که مستلزم پرداخت سهم اجباری بازنشستگی است، باید عضو بیمه قانونی بازنشستگی شوند زیرا این بیمه بازنشستگی اجباری است.

بیمه بازنشستگی اجباری

بیمه بازنشستگی اجباری، بیمه بازنشستگی آلمان است. اساسا تمامی کارمندان زن/ مرد باید در این بیمه اجباری سهیم باشند. همچنین دانشجویان جوان، مادران و پدرانی که فرزندان خود را تربیت می‌کنند، افرادی که از اعضای خانواده که به مراقبت نیاز دارند مواظبت می‌کنند، افراد معلول، نظامیان و پرسنل خدمات اجتماعی، دانشجویانی که کار می‌کنند و افرادی که مزایای پزشکی و یا بیکاری دریافت می‌کنند. برخی کارگران مستقل که تحت شرایط خاص هستند موظف به پرداخت حق بیمه به بیمه اجباری هستند (از جمله کارگران صنایع دستی ، معلمان، ماماها، کارگران آموزشی ، ارائه دهندگان خدمات مراقبتی زن/ مرد، هنرمندان زن/ مرد و ناشران مرد/ زن).

تمام کارگران مستقل نیز می‌توانند به بیمه بازنشستگی دوران پیری ملحق شوند یا یک بیمه خصوصی داشته باشند.

مراکز تماس خودیاری

مراکز تماس خودیاری در هر ناحیه موجود است. آنها همیشه با مراکز نواحی شهری ناحیه همکاری می کنند و خدمات زیر را ارائه می کنند:

  • دسترسی جویندگان مشاوره به خودیاری؛
  • ارائه فضا و خدمات به گروه ها؛
  • مرکز شبکه سازی برای گروه ها؛
  • افراد متخصص در حوزه هایی مانند سیستم سلامت، کمک در معرفی بیماران.

در گروه های خودیاری، افرادی حضور دارند که یک موضوع مشترک آنها را به هم پیوند می دهد، مانند مبتلا بودن به بیماری، معلولیت یا وضعیت روحی بحرانی یکسان. بستگان افراد مربوطه نیز در گروه های خودیاری شرکت می کنند. ولی گروه های خودیاری همچنین پتانسیلی را در زمینه امکانات نوآوری و فرهنگی ارائه می کنند.
اطلاعات بیشتر (لینک اطلاعات بیشتر)