قوانین درخواست همخانه شدن

دو همسایه در حال صحبت کردن در باغ از روی حصار هستند

تمام افراد از کرامت انسانی یکسان و حقوق اولیه و انسانی برخودار هستند – دولت مسئول است که به این حقوق احترام بگذارد.

هر فرد کرامت انسانی و حقوقی انسانی دارد. این برای تمام افراد معتبر است، زیرا آنها انسان هستند – صرف نظر از جنسیت، جوان یا پیر بودن، مذهبی یا غیر مذهبی بودن، یهودی، مسیحی، مسلمان یا هر مذهب یا ایدئولوژی دیگر، صرف نظر از اینکه اهل کجا هستند، فقیرند یا ثروتمند. در آلمان، دولت مسئول است که به کرامت و حقوق تمام افراد احترام بگذارد و از آن حمایت کند.

تمام افراد متفاوت بوده اما با هم برابرند. هر گونه تبعیض ممنوع است.

تمام افراد از نظر قانون با هم برابر هستند. مردان و زنان از حقوق و آزادی یکسان برخوردارند. هیچکس نمی‌تواند به دلیل رنگ پوست (ظاهر)، نژاد یا اهلیت، دین یا ایدئولوژی، هویت جنسی یا معلولیت محروم شود. تمام افراد باید بدون اجبار به یکدیگر احترام بگذارند.

قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، که از آن می‌توانید نسخه آلمانی وبسایت Bundestag را مشاهده کنید.

کودکان دارای حقوق هستند

حقوق بشر البته درباره کودکان نیز صادق است. کودکان افزون بر آن، نیاز به محافظت ویژه دارند. بنابراین قوانینی وجود دارند که به ویژه برای افراد زیر 18 سال کامل معتبر هستند، که حقوق کودکان نامیده می شوند. این حقوق از سوی سازمان ملل متحد در یک کنوانسیون حقوق کودکان در سال 1989 تصویب شدند. کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کودکان شامل 54 ماده و بر پایه 4 اصل اساسی است: ممنوعیت تبعیض، حق زندگی و رشد شخصی، حق همراهی و الویت رفاه کودک. صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) حقوق پایه ده گانه کودکان را به شرح زیر گردآوری کرده است:

  • حق رفتار برابر
  • حق سلامت
  • حق آموزش
  • حق بازی و اوقات فراغت
  • حق آزادی بیان و همراهی
  • حق تربیت بدون خشونت
  • حق محافظت در جنگ و آوارگی
  • حق محافظت در برابر بهره کشی اقتصادی و جنسی
  • حق مراقبت اولیه از سوی والدین
  • حق مراقبت اولیه و حمایت در صورت معلولیت

کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کودکان را می توانید در وبسایت وزارت فدرال خانواده، سالمندان، زنان و جوانان (لینک کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کودکان) ببینید.

در آنجا همچنین می توانید این بروشور (لینک بروشور) را ببینید «حقوق کودکان. Von logo! به زبان ساده». این بروشور به زبان های مختلف و همراه با داستان ها و عکس ها، مفهوم کنوانسیون حقوق کودکان و اهمیت آن را برای کودکان و جوانان شرح می دهد.