محتوای ستون

برنامه های 2016

افتتاحیه مرکز خوشامدگویی برلین

تیم برلین خوش آمدید

مرکز خوشآمدگویی برلین در تاریخ ۱۸/۰۸/۲۰۱۶ توسط خانم دیلک کولات (Dilek Kalayci)، از شهرداران برلین و معاون کار، جذب در جامعه و امور زنان، و آقای آندرئاس گرمرسهاوزن، مسئول جذب در جامعه و مهاجرت شهرداری برلین افتتاح شد. به همان مناسبات خانم نله آلنبرگ، مدیر جدید مرکز، نیز به عموم معرفی گردید. وی اهداف و وظایف مرکز خوشآمدگویی را معرفی نمود.

تاسیس مرکز خوشآمدگویی، پاسخ شهرداری به رشد جمعیت شهر و آمارهای جدیدی است که تا سال ۲۰۳۰ رسیدن ۲۳۲۰۰۰ نفر را تنها از خارج پیشبینی کرده است. مرکز خوشآمدگویی مکانی خواهد بود که همه مهاجران تازهوارد ابتدا به آن مراجعه میکنند و در آنجا به خواستههای آنها رسیدگی شده و برای جذب در جامعه آماده میشوند.