محتوای ستون

دربارهی ما

تیم برلین خوش آمدید

در مرکز خوشآمدگویی برلین گروه ثابتی از مشاوران کار میکنند که از سوی مترجمان حمایت میشوند. آنها خدماتی در باب تشخیص مهارتهای شخصی، مشاوره در زمینهی حقوق اقامت و کمکهای اجتماعی و نیز در زمینهی کار و کارآموزی ارائه میدهند.
ما نیز با تعداد زیادی از نهادهایی که خدمات ما را تکمیل کرده و نمایندگان آنها در ساعات کار ما نیز حضور دارند، همکاری میکنیم.

شما میتوانید در وبگاههای زیر مطالب مطبوعاتی و اطلاعات در مورد مراسمهای مرکز خوشآمدگویی برلین و خدمات مشاورهای و ساعات کار شرکای ما را بیابید.