Pytania dotyczace działalnosci rzemieslniczej

Zwei abstrakte Figuren formen Frage- und Ausrufezeichen einer bemahlt die Ausrufezeichen mit grüner Farbe
Zdjęcie: AnatolyM/Depositphotos

Zgłoszenie działalnosci rzemieslniczej

Jak mogę zarejestrować w Berlinie działalność gospodarczą?

Możecie Państwo złożyć wniosek o rejestrację drogą elektroniczną przez portal EA Berlin. Jak to działa dowiecie się Państwo tutaj:

Alternatywnie mogą Państwo złożyć wniosek o rejestrację osobiście w urzędzie do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego (Ordnungsamt) w dzielnicy, w której znajduje się Państwa miejsce działalności rzemieślniczej.

Ważne! Konieczna jest także rejestracja podatkowa w Urzędzie Skarbowym
Tutaj znajdą Państwo odpowiedni Urząd Skarbowy:

Ile kosztuje rejestracja działalności gospodarczej?

Gdy składacie Państwo wniosek osobiście koszt wynosi 26€ natomiast przez portal internetowy EA Berlin lub inaczej drogą elektroniczną opłata za rejestrację wynosi 15 €.

Muszę podać datę rozpoczęcia mojej działalności gospodarczej. Czy można zgłosić działalność wstecz?

Proszę podać datę rzeczywistego rozpoczęcia działalności. Gdy trwa ona już dłuższy czas, należy podać datę wsteczną, nawet wtedy, jeśli rozpoczęli Państwo działalność wiele lat temu.

Chcę zarejestrować drobną działalność gospodarczą. Jak mam to zrobić?

Nie ma różnicy między działalnością gospodarczą a drobną działalnością gospodarczą. W jednym i drugim przypadku składa się wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej. Możecie zrobić to Państwo przez portal internetowy EA Berlin.

Zamierzam sprzedawać produkty spożywcze i stać ze swym mobilnym bistro (Foodtruck) lub mobilną kawiarenką w różnym czasie i w różnych miejscach. Jakie pozwolenie jest mi potrzebne?

Potrzebna jest karta uprawniająca do prowadzenia mobilnej działalności gospodarczej. W miejscach sprzedaży konieczne jest zezwolenie na korzystanie z miejsca od właściciela gruntu. Jeśli jest to strefa publiczna muszą Państwo wystąpić o pozwolenie do Miejskiego Urzędu ds. Budownictwa i Dróg (Tiefbauamt) w danej dzielnicy. Foodtruck i mobilne kawiarenki nie są dozwolone w parkach miejskich (odpowiedzialny jest za to Miejski Urząd Terenów Zielonych).

To nie ja jestem osobą która będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakładzie, który chcę zarejestrować. Czy mogę to zrobić drogą elektroniczną w imieniu innej osoby?

Tak, mogą Państwo. Na portalu istnieje rozróżnienie pomiędzy wnioskodawcą (lub upoważnionym) a zakładem, który ma zostać zarejestrowany i jego właścicielami.

Wraz z wypełnieniem przez Państwa oświadczenia o tożsamości oświadczają Państwo wiążąco pod względem prawnym, że jesteście Państwo upoważnieni do wypełnienia i złożenia wniosku w imieniu innej osoby. Dalsze informacje na ten temat otrzymają Państwo przy objaśnieniach formularza oświadczenia o tożsamości, który otrzymają Państwo przez portal internetowy.

Zamierzam zarejestrować w Berlinie filię zakładu, która nie będzie działać samodzielnie. Co mam zrobić?

Możecie Państwo zarejestrować filię przez nasz portal internetowy. Proszę użyć w tym celu swojego hasła lub się zarejestrować.

Po zarejestrowaniu się proszę kliknąć na pole: „Nowa sprawa”.
Proszę wybrać pole „działalność gospodarcza” a następnie pole ”zarejestrować działalność gospodarczą”. Proszę odpowiedzieć kolejno na dalsze pytania asystenta internetowego. W jednym z pytań będą Państwo musieli podać, czy rejestracja dotyczy siedziby głównej zakładu, samodzielnej filii czy też filii zakładu, która nie będzie działać samodzielnie – w tym miejscu proszę wybrać odpowiednie określenie.

Zamierzam zorganizować na moim prywatnym terenie miejsca parkingowe dla wozów campingowych. Co mam zrobić?

W tym celu należy zgłosić działalność gospodarczą bez wyszczególniania jej rodzaju. Można to zrobić logując się na portalu swoim hasłem, lub rejestrując się. Proszę wybrać pole „działalność gospodarcza” (“Gewerbe) a następnie pole ”zarejestrować działalność gospodarczą” (“Gewerbe anmelden”) a na zakończenie „rejestracja działalności gospodarczej (ogólna)” („Gewerbeanmeldung (allgemein)”).

Kto zajmuje się rejestracją podatkową?

Mogą Państwo zgłosić opodatkowanie swej działalności w ramach rejestracji działalności na portalu internetowym EA Berlin (pod: zgłoszenie, przerejestrowanie i zakończenie działalności). Państwa dokumenty zostaną wówczas przesłane do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Tu znajdą Państwo odpowiedni Urząd Skarbowy:

Przerejesrtrowanie działalnosci gospodarczej

Ile kosztuje przerejestrowanie działalności gospodarczej?

Gdy składacie Państwo wniosek osobiście koszt wynosi 20 € natomiast przez portal internetowy EA Berlin lub inaczej drogą elektroniczną opłata za rejestrację wynosi 15 €.

Zamierzam zmienić rodzaj mojej działalności gospodarczej ale lokalizacja mego przedsiębiorstwa pozostaje bez zmian. Czy muszę coś zrobić?

Tak. Rozszerzenie lub zmiana rodzaju działalności musi zostać zgłoszona wraz z wnioskiem o jej przerejestrowanie. Przerejestrowania możecie Państwo dokonać po zalogowaniu się lub rejestracji na naszym portalu internetowym.

Zamierzam dalej uprawiać swoją działalność gospodarczą w Berlinie ale z inną lokalizacją. Co mam zrobić?

Zmiana siedziby musi zostać zgłoszona wraz z wnioskiem o przerejestrowanie działalności. Przerejestrowania możecie Państwo dokonać po zalogowaniu się lub rejestracji na naszym portalu internetowym.

Czy muszę przerejestrować swoją działalność gospodarczą, jeżeli nie jest ona już moją główną działalnością lecz uboczną (lub odwrotnie)?

Nie, to nie jest konieczne. Wystarczy krótka informacja o dokonanej zmianie skierowana do odpowiedniego Urzędu d.s. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (Ordnungsamt).

O ile potrzebne jest Państwu potwierdzenie, istnieje możliwość zapisania zmiany w ramach przerejestrowywania działalności (opłata 20,00€ lub 15,00€ na portalu internetowym.

Zakonczenie działalnosci gospodarczej

Jak mogę w Berlinie wymeldować swoją dotychczasową działalność gospodarczą?

Mogą Państwo wymeldować swoją działalność na naszym portalu.

Ile kosztuje wymeldowanie działalności gospodarczej?

Wymeldowanie działalności gospodarczej jest bezpłatne. Dotyczy to zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Muszę podać datę zakończenia mojej działalności gospodarczej. Czy wyrejestrowanie jest możliwe wstecz?

Proszę podać tę datę, kiedy rzeczywiście została zakończona Państwa działalność gospodarcza, nawet jeżeli było to wiele lat temu.

Jeden ze współwłaścicieli nasze j spółki cywilnej chce zrezygnować z udziału w przedsiębiorstwie. W jaki sposób mam go formalnie wyrejestrować?

Proszę się zalogować na naszym portalu. Najpierw proszę kliknąć pole „Nowa sprawa” (“Neuen Fall”), potem proszę kliknąć „działalność gospodarcza” (“Gewerbe”) a następnie „wyrejestrować działalność gospodarczą” (“Gewerbe abmelden”). Przy opcji: forma prawna proszę wybrać „s.c.” (czyli spółka cywilna, skrót niemiecki „GbR”), następnie proszę kolejno odpowiadać na pytania asystenta.

Proszę wysłać wniosek o wyrejestrowanie jako przedsiębiorstwo jednoosobowe i dopisać w formularzu lub wysłać e-mailem uwagę, że spółka cywilna nie zostaje rozwiązana lub że będzie prowadzona dalej przez pozostałego właściciela jako przedsiębiorstwo jednoosobowe.

Pozostałe pytania

Moje przedsiębiorstwo przenosi się do Berlina z innego miasta / z innego kraju związkowego Niemiec. Co muszę zrobić?

W takim przypadku należy wyrejestrować przedsiębiorstwo w dawnym miejscu (w danym mieście czy kraju związkowym w Niemczech) i zarejestrować je na nowo w Berlinie.

Potrzebny mi jest wyciąg z rejestru przedsiębiorców . Gdzie go dostanę?

Berlin dysponuje, jako pierwsze duże niemieckie miasto, całodobową informacją elektroniczną i mogą Państwo bez ograniczeń wyszukiwać odpowiednie dane z rejestru (nazwisko, adres i rodzaj działalności).

Gdy jest Państwu potrzebny wyciąg z Federalnego Centralnego Rejestru Karnego aby np. w celach prywatnych lub w celu przedłożenia w urzędzie wystąpić o rozszerzone zaświadczenie o niekaralności albo też wystąpić o informacje z Centralnego Rejestru Rzemieślników – w tej sytuacji mogą Państwo skorzystać z portalu internetowego Urzędu Federalnego do Spraw Prawnych (Bundesamt für Justitz).

Potrzebny mi jest odpis zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Gdzie go dostanę?

Odpis otrzymają Państwo odpłatnie w Urzędzie d.s. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego (Ordnungsamt) w którym jest zgłoszona Państwa działalność albo skorzystają Państwo (bezpłatnie przy informacjach podstawowych) z elektronicznej informacji danych dot. działalności gospodarczej.

Amazon lub Ebay żądają ode mnie na nowo potwierdzonego zaświadczenia o zgłoszeniu działalności gospodarczej. Co mam zrobić?

Zaświadczenia o zgłoszeniu działalności gospodarczej są ważne bez podpisu i pieczęci i się nie przedawniają o ile nie zgłoszono zmian. Dlatego nie wystawia się ponownych zaświadczeń o działalności.

Możecie Państwo bezpłatnie wydrukować na swoje potrzeby dodatkowe zaświadczenie o zarejestrowaniu działalności gospodarczej z rejestru w informacji elektronicznej. Znajdziecie tam Państwo aktualny rejestr wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w Berlinie.

Gdzie otrzymam NIP (numer identyfikacji podatkowej)?

Numery identyfikacji podatkowej przydzielane są przez odpowiedni Urząd Skarbowy.

Gdy zgłaszacie Państwo drogą elektroniczną „nową sprawę“ (“Neuen Fall”), można jednocześnie wystąpić o przydzielenie NIP-u. W takim wypadku proszę włączyć w rubryce „Zgłoszenia” (“Meldungen”) odpowiedni Urząd Podatkowy do procedury załatwiania swojej sprawy. Proszę odpowiedzieć twierdząco na zadane tam pytanie.

Zmiana nazwy: nazwa Państwa firmy została zmieniona, jak mam to zglosić odpowiedniej jednostce admnistracyjnej?

Gdyby zmieniło się tylko nazwisko jednej z zarejestrowanych w rejestrze osób prowadzących działalność (np. w Sp.z o.o. , Spółce Akcyjnej, Jawnej Spółce Handlowej) nie jest potrzebne formalne przerejestrowanie w Urzędzie do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proszę po prostu powiadomić Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o zmianie (tylko w języku niemieckim) i załączyć aktualny wyciąg z rejestru handlowego. Urząd zmieni dane automatycznie, bez pobierania dodatkowej opłaty.

O ile potrzebne jest Państwu zaświadczenie o zmianie, istnieje możliwość poproszenia o nie za dodatkową opłatą na stronie portalu o przerejestrowywaniu działalności. Na polu nr. 16a („sonstige Gründe“/ „dodatkowe powody“) możecie Państwo wpisać swoje życzenie i uwagi (tylko w języku niemieckim)

Zmiana nazwiska: zmienił się mój stan cywilny i mam inne nazwisko. Czy muszę o tym powiadomić urząd rejestracyjny?

Gdyby zmieniło się tylko Państwa nazwisko nie jest potrzebne formalne przerejestrowanie w Urzędzie do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proszę po prostu powiadomić Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o zmianie (tylko w języku niemieckim) i załączyć kopię aktu ślubu. Urząd zmieni dane automatycznie, bez pobierania dodatkowej opłaty.

O ile potrzebne jest Państwu zaświadczenie o zmianie, istnieje możliwość poproszenia o nie za dodatkową opłatą na stronie portalu o przerejestrowywaniu działalności. Na polu nr. 16a („sonstige Gründe“/ „dodatkowe powody“) możecie Państwo wpisać swoje życzenie i uwagi (tylko w języku niemieckim).

W celu przerejestrowania swj działalności mogą Państwo skorzystać z naszego portalu.

Zmieniłem(-łam) miejsce zamieszkania, czy muszę podać nowy adres?

Gdyby zmienił się tylko Państwa prywatny adres nie jest potrzebne formalne przerejestrowanie w Urzędzie do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Proszę po prostu powiadomić Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego o zmianie (tylko w języku niemieckim) i załączyć kopię zameldowania. Urząd zmieni dane automatycznie, bez pobierania dodatkowej opłaty.

O ile potrzebne jest Państwu zaświadczenie o zmianie, istnieje możliwość poproszenia o nie za dodatkową opłatą na stronie portalu o przerejestrowywaniu działalności. Na polu nr. 16a („sonstige Gründe“/ „dodatkowe powody“) możecie Państwo wpisać swoje życzenie i uwagi (tylko w języku niemieckim)

Gdy Państwa prywatny adres jest jednocześnie adresem firmy konieczne jest formalne przerejestrowanie działalości gospodarczej w Urzędzie do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w miejscu siedziby Państwa firmy.

Gdy adres zamieszkania będący jednocześnie adresem firmy znajduje się poza granicami Berlina, konieczne jest wyrejestrowanie działalości gospodarczej w Berlinie i zgłoszenie jej w nowym miejscu.

W celu przerejestrowania swej działalności mogą Państwo skorzystać z naszego portalu.

Zamierzam zgłosić działalność jako ubezpieczyciel.Czy muszę mieć pozwolenie?

Działalość ubezpieczyciela - podgląd
Zdjęcie: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe

W celu przedłożenia w urzędzie potrzebne mi jest poświadczenie niekaralności lub wyciąg z centralnego rejestru podmiotów gospodarczych, co mam zrobić?

Poświadczenie niekaralności lub wyciąg z centralnego rejestru podmiotów gospodarczych do przedłożenia w urzędzie mogą Państwo otrzymać z Federalnego Urzędu Sprawiedliwości drogą elektroniczną po złożeniu odpowiedniego wniosku i przedłożeniu nowego dowodu osobistego. Konieczna jest do tego włączona funkcja internetu i odpowiedni czytnik.

Mogą się także Państwo udać w godzinach urzędowania do jednego z berlińskich urzędów dzielnicowych. Termin mogą Państwo zarezerwować drogą elektroniczną, ale uzgodnienie terminu nie jest w takim wypadku konieczne, przy rejestracji otrzymają Państwo numerek do poczekalni.

Odbiorcą zaświadczeń o działalności jest Ordnungsamt – Urząd do spraw Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, pod który podlega miejsce Państwa działalności. O ile chcą Państwo załatwić swoją sprawę za pomocą portalu internetowego EA Berlin znajdą Państwo adresy pod ikonką: Fallakte (dokumentacja danej sprawy) w dolnym lewym rogu – tam ulokowana będzie dokumentacja załatwiania Państwa sprawy.

Chcę otworzyć samodzielną działalność gospodarczą. Co muszę uwzględnić?

Formularze zgłoszenia działalności w odpowiednim Urzędzie Skarbowym znajdą Państwo tutaj:

Właściwy Urząd Skarbowy znajdą Państwo tutaj: